Thứ Ba, ngày 15/03/2022, 11:11
Lượt xem: 429

Nâng cao nhận thức về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I

PHẠM HỒNG QUÝ
Học viện Chính trị khu vực I

Kế hoạch số 08-KH/ĐUK về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên là văn bản quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong năm 2021 và những năm tiếp theo tại Học viện Chính trị khu vực I. Việc nâng cao nhận thức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

Từ khóa: Công tác quản lý đảng viên; đảng viên; Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I; Kế hoạch số 08 – KH/ĐUK.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên. 

(Ảnh: https://mof.gov.vn)

Đặt vấn đề

Triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành trước hết phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở đó mới thực hiện một cách có hiệu quả. Để thực hiện vấn đề này, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I phải trả lời cho được một số câu hỏi như: (1) Ai là chủ thể quản lý đảng viên? Ai phải tăng cường? (2) Quản lý đảng viên là quản lý cái gì? (3) Làm gì để tăng cường quản lý đảng viên?

Theo cuốn Đại từ điển tiếng Việt của Nguyễn Như Ý do nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản năm 1999 thì “tăng cường” tức là làm cho mạnh thêm, nhiều thêm. Theo nghĩa này, vận dụng vào việc tăng cường quản lý đảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I, có thể hiểu chúng ta phải làm cho công tác quản lý đảng viên tốt hơn, đúng hơn, làm cho chất lượng đảng viên cao hơn, muốn vậy tất cả các chủ thể liên quan đều phải vào cuộc một cách tích cực trong thực hiện nhiệm vụ này. Vậy, tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, ai là chủ thể quản lý đảng viên? Theo Kế hoạch số 08-KH/ĐUK chủ thể quản lý đảng viên sẽ gồm: Các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bô, đảng viên. Cụ thể: Cấp ủy, gồm: Đảng ủy, chi ủy chi bộ; tổ chức đảng, gồm: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Ban Công tác Đảng trong Học viện, Ban Công tác đảng đoàn thể. Cán bộ, đảng viên, gồm: Toàn thể cán bộ, đảng viên của Học viện và đảng viên sinh hoạt tạm thời (đảng viên là học viên). Như vậy, có thể hiểu tất cả cấp ủy, tổ chức đảng, những ai đang làm việc, học tập tại Học viện Chính trị khu vực I, tùy vào chức năng, nhiệm vụ đều là chủ thể quản lý, đều có quyền và nghĩa vụ tham gia quản lý đảng viên và đều phải tăng cường hơn nữa việc quản lý đảng viên.

Để trả lời câu hỏi thứ 2, quản lý đảng viên là quản lý cái gì? Theo Kế hoạch số 08-KH/ĐUK và Hướng dẫn số 01-HD/BTC ĐUK thì các chủ thể trên sẽ quản lý đảng viên theo các nội dung sau:

Quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống

Nhận thức tư tưởng và năng lực hoạt động chính trị là yêu cầu đầu tiên cần phải có ở người đảng viên. Trở thành đảng viên của Đảng, có nghĩa là trở thành người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, chính trị và mọi hoạt động của Đảng. Vì vậy, người đảng viên cần có phẩm chất tư tưởng chính trị cao, có tính đảng cao, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đúng như quan điểm chỉ đạo của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đảng viên phải: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định với đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[2, tr.109], ý thức cao trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo. Quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị là lĩnh vực quản lý rất trừu tượng, tuy nhiên năng lực hoạt động chính trị và trình độ tư tưởng có thể được nhận biết và đánh giá qua ngôn ngữ, hành vi và kết quả hoạt động thực tiễn của người đảng viên. Vì vậy, quản lý tư tưởng, chính trị của đảng viên là hướng cho đảng viên có nhận thức đúng, thái độ tích cực, ngôn ngữ (viết, nói) trong sáng, hành vi phù hợp trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Trung ương, của Đảng ủy khối và của các cấp ủy và chỉ có như vậy, đảng viên mới không rơi vào tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quản lý đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống là việc làm không quá khó. Đảng ta khẳng định “công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”[4, tr.247]. Trong thực tế công tác xây dựng Đảng, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ có mối quan hệ biện chứng, chuyển hóa, không tách rời vì thế việc làm tốt công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần chống suy thoái về tư tưởng chính trị và ngược lại. Như vậy, trong quản lý đảng viên, làm tốt việc quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị tức là đã làm tốt phần nào công tác quản lý đảng viên về đạo đức, lối sống. Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Nêu gương vừa là đạo đức của cán bộ, đảng viên, vừa là một phương thức lãnh đạo của Đảng”[4, tr.248]. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vừa căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao vừa căn cứ vào các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, của Học viện về đạo đức nhà giáo, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ, căn cứ vào Kế hoạch 08-KH/ĐUK, Hướng dẫn 01-HD/BTCĐUK để thực hiện việc tăng cường quản lý đảng viên và đảng viên tăng cường tự quản lý mình.

Cùng với những nội dung được nêu trên, cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần phát động phong trào và thực hiện tốt việc biểu dương những gương sáng về đạo đức, gương sáng trong đấu tranh, phê phán những quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức. Thiết nghĩ, làm tốt được những việc này tức là chúng ta đã tăng cường quản lý đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Quản lý đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Việc quản lý đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, theo Kế hoạch số 08-KH/ĐUK triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” thì: “Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; thực hiện những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng”[3]. Theo tinh thần này, chúng ta thấy việc quản lý đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao được thể hiện trên cả hai phương diện, đảng viên với tư cách là thành viên của tổ chức đảng và đảng viên với tư cách là cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dù ở phương diện nào thì cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và bản thân đảng viên, cơ quan, đơn vị các tổ chức tổ chức chính trị - xã hội có thể căn cứ vào nhiệm vụ đã giao cho cán bộ, đảng viên để tăng cường quản lý. Theo cách, cứ mỗi một nhiệm vụ giao cho cán bộ, đảng viên cần phải có kiểm tra, giám sát xem việc đó được thực hiện thế nào, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện, tính đổi mới, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đó, kết quả này chính là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Quản lý đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao còn thông qua việc quản lý đảng viên thực hiện cam kết rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu, tinh thần, thái độ trong học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Học viện của đảng viên hằng năm.

Quản lý đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ không chỉ được tiến hành tại cơ quan, nơi đảng viên đang công tác mà cấp ủy, tổ chức đảng còn phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng nơi đảng viên đang sinh sống/cư trú quản lý đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú đúng như quy định tại Điều 2, Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú.

Từ các quy định của Đảng và thực tiễn công tác quản lý đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị cần làm gì để quản lý đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ? Trả lời câu hỏi thứ 3.

- Đối với các cấp ủy và tổ chức đảng: Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy trong việc tăng cường quản lý đảng viên nói chung, kiểm tra, giám sát công tác quản lý thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên nói riêng. Hai là, đề cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy viên trong giám sát công tác quản lý thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên. Ba là, tập trung kiểm tra, giám sát  quá trình rèn luyện, phấn đấu của đảng viên. Bốn là, kiểm tra, giám sát công tác quản lý thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên thông qua đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên. Năm là, phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng nơi cư trú của đảng viên kiểm tra, giám sát, quản lý thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú.

- Đối với cá nhân cán bộ, đảng viên là cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện phát huy cao độ ý thức tự kiểm tra, tự giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với đảng viên đang học tập tại Học viện tự quản lý để thực hiện tốt nhất trách nhiệm học tập, rèn luyện theo đúng quy định.

- Đối với cơ quan đơn vị, cần cụ thể hóa thành các văn bản quy định việc quản lý cán bộ, đảng viên.

- Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát công tác quản lý thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên.

Quản lý hồ sơ đảng viên, thực hiện công tác đảng vụ

Quản lý Hồ sơ đảng viên theo quy định tại Điểm 6.2 Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng. Hồ sơ đảng viên phải đầy đủ các văn bản, tài liệu khi đảng viên được kết nạp, sau khi được công nhận chính thức, thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện hằng năm… theo quy định tại Điều 8.1 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên hằng năm theo Hướng dẫn 09-HD/TW ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên. Thực hiện đúng các quy định của Đảng về quy trình, thủ tục, thẩm quyền trong công tác đảng viên, các quy định về công tác đảng viên ở nước ngoài, đảng viên ra nước ngoài công tác, du lịch, thăm thân, chữa bệnh theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn 01-HD/TW. Rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư, thực hiện việc chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ hưu, nghỉ công tác về sinh hoạt đảng tại nơi cư trú theo quy định.

Vậy để tăng cường công tác quản lý hồ sơ đảng viên, thực hiện công tác đảng vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần quán triệt tốt những nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy đảng liên quan đến công tác kiểm tra việc quản lý hồ sơ đảng viên của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, nhất là các cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ đảng viên. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra việc quản lý hồ sơ đảng viên của các tổ chức đảng. Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý hồ sơ đảng viên của các tổ chức đảng. Thứ ba, Đảng ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý hồ sơ đảng viên theo đúng chức năng, thẩm quyền quy định. Thứ tư, thông qua công tác kiểm tra Hồ sơ đảng viên, từng bước đưa công tác quản lý Hồ sơ đảng viên vào nền nếp: Về quản lý hồ sơ, lý lịch, tất cả các tổ chức cơ sở đảng đều phải có sổ theo dõi đảng viên. Trong dịp đại hội đảng các cấp, các tổ chức cơ sở đảng rà soát, bổ sung để 100% hồ sơ đảng viên đầy đủ các loại văn bản liên quan. Chỉnh lý các thông tin trong hồ sơ đảng viên bảo đảm chính xác, không khác biệt giữa các tài liệu, nhất là giữa hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ. Xử lý kỷ luật những đảng viên khai báo không trung thực, khai man lý lịch, sửa chữa hồ sơ... Các tổ chức cơ sở đảng sắp xếp, quản lý hồ sơ đảng viên một cách khoa học, tạo thuận lợi cho việc khai thác, quản lý đảng viên. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về đảng viên với Đảng ủy cấp trên. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đảng viên. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý hồ sơ đảng viên. Tin học hóa hoạt động lưu trữ, quản lý hồ sơ đảng viên.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung cơ bản nhằm quán triệt nâng cao nhận thức thực hiện Kế hoạch 08-KH/ĐUK và Hướng dẫn 01-HD/BCTĐUK về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát động. Để có thể triển khai kế hoạch này, Học viện Chính trị khu vực I cần ban hành kế hoạch cụ thể tăng cường công tác quản lý đảng viên cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025 để cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thấy vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình.

Tài liệu tham khảo:

[1] Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK ngày 03/02/2021 về triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”.

[2] Đảng cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Đảng ủy Khối các cơ quan Trưng ương, Kế hoạch số 08-KH/ĐUK ngày 18/01/2021 về triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”.

[4] Hội đồng lý luận Trung ương (2021), Những quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.