Thứ Năm, ngày 15/09/2022, 00:21
Lượt xem: 388

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ đổi mới

ĐỖ THỊ THU HÀ
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Thanh niên được coi là rường cột và tương lai của đất nước, giữ vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, đặt niềm tin vào thanh niên, thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trở thành lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Trên cơ sở khái quát tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, bài viết làm rõ sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cách mạng; thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu Thanh niên xung phong

dự Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967)

(Ảnh: TTXVN)

Đặt vấn đề

Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ đổi mới có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho thanh niên tự giác học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành con người mới, có lý tưởng cao đẹp, có trách nhiệm, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính, trở thành lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trong bản Di chúc, Người đã căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”[6, tr.662], đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong điều kiện mới.

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên

Thanh niên là lực lượng rường cột của đất nước, tương lai của dân tộc, là lực lượng tiên phong, chủ lực trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu của quốc gia. Kế thừa những giá trị của Chủ nghĩa Mác - Lênin, trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trị, vai trò của thanh niên, Người coi thanh niên là lực lượng kế cận đối với sự nghiệp của Đảng, tương lai, vận mệnh của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc. Người chỉ rõ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”[5, tr.216]. Người khẳng định, thanh niên đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là lực lượng nòng cốt để xây dựng xã hội mới. Thanh niên là những người có hoài bão, có ước mơ, giàu nghị lực, khát khao với lý tưởng cao đẹp, nhạy bén với cái mới, cái tiến bộ. Khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, trong “Thư gửi các học sinh” nhân ngày khai trường (9 - 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”[7, tr.35]. Bởi vậy, Người luôn nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải thường xuyên “chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội “vừa hồng, vừa chuyên”[6, tr.622].

Người cho rằng, để hoàn thành sứ mệnh “chủ nhân tương lai của đất nước”, thanh niên phải gương mẫu, tiên phong trong mọi việc, thường xuyên sáng tạo, đổi mới suy nghĩ và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh, cống hiến vì mục tiêu chung của đất nước. Muốn vậy, thanh niên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Bởi lẽ, đạo đức cách mạng là cái “gốc”, là nền tảng vững chắc của thanh niên, dẫn dắt họ đi tới những giá trị tốt đẹp để cống hiến hết mình cho đất nước, cho nhân dân. Theo Người: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[5, tr.292]. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước..., khi gặp thuận lợi và thành công cũng luôn giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”[7, tr.612]. Đối với thanh niên thì việc giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện là việc làm cần thiết và phải được thực hiện thường xuyên như “đánh răng, rửa mặt hằng ngày”.

Vấn đề quan trọng hàng đầu được Hồ Chí Minh quan tâm đó là việc giáo dục, nâng cao “chí khí cách mạng” cho thanh niên. “Chí” có thể hiếu là ý chí, nghị lực giúp con người hành động vượt qua khó khăn thử thách; “Khí” là khí phách, khí tiết trong con người. Người khuyên thanh niên nên tiếp tục phát huy chí khí cách mạng, có tinh thần gan dạ, sáng tạo để trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục phẩm chất cao quý “trung với nước, hiếu với nhân dân” cho thanh niên. Trung với nước là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Hiếu với dân là học tập, làm việc chiến đấu vì nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, giúp đỡ nhân dân trong sản xuất, cải thiện đời sống, đấu tranh chống lại mọi biểu hiện sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, có như vậy mới được dân tin yêu, kính trọng.

Trong buổi khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam (19-1-1955), Hồ Chí Minh dạy “Thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang”[7, tr.265], đây là những thói xấu kìm hãm sự phát triển của thanh niên. Do đó, Người yêu cầu thanh niên cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, chống kiêu căng, tự mãn, chống lãng phí xa hoa, tự phê bình và nghiêm túc phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ.

Hơn nữa, trong giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, Người đặc biệt khuyến khích thanh niên rèn luyện “đức”, “trí”, “thể”, “mỹ” để phát triển toàn diện. Hồ Chí Minh căn dặn thanh niên cần phải sống có văn hóa, trở thành “người chiến sĩ” trên mặt trận văn hóa. Người nhấn mạnh thanh niên phải “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật”[7, tr.619] để nâng cao năng lực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Nếu không học tập văn hóa, không có trình độ văn hóa thì không thể tiếp thu khoa học kỹ thuật và chuyên môn, nghiệp vụ; “nếu chỉ học văn hoá, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm mắt mà đi”[7, tr.384]. Trong vấn đề nâng cao trình độ chính trị, Người đặc biệt coi trọng việc học tập lý luận Mác - Lênin, coi đó là đỉnh cao của trí tuệ, văn hóa và khoa học, đó là chủ nghĩa chân chính nhất, cách mạng nhất và khoa học nhất. Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, giúp thanh niên sống có tình, có nghĩa hơn, biết hy sinh phấn đấu cho lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa yêu nước; có lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết; đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị; không ham địa vị công danh và phú quý, tự kiêu, tự mãn... Hồ Chí Minh nhắc nhở thanh niên cần ghi nhớ lời di huấn của Lênin: “Không học thì không thể trở thành người cộng sản”, “người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng trí thức mà nhân loại đã tạo ra”[8, tr.362].

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên là những quan điểm vừa mang tính cách mạng, vừa mang tính khoa học sâu sắc, có ý nghĩa to lớn trong chiến lược phát triển con người, nhất là bồi dưỡng, chăm lo cho thế hệ trẻ. Là cơ sở nền tảng để Đảng, Nhà nước Việt Nam vạch ra chiến lược giáo dục, bồi dưỡng thanh niên Việt Nam trong thế kỷ XXI nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ đổi mới

Nhận thức rõ thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định vận mệnh quốc gia dân tộc. Ngay từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên “là sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, thông qua các chủ trương, nghị quyết đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên nhằm, góp phần phát huy mọi tiềm năng của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngày 9-2-1991, Bộ Chính trị bàn hành Nghị quyết số 25-NQ/TW “Về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”. Đây là Nghị quyết khởi đầu cho đường lối đổi mới của Đảng về công tác thanh niên thời kỳ đổi mới. Ngày 14-1-1993, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HNTW Về công tác thanh niên trong thời kỳ mới” khẳng định: “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Tiếp đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở mọi cấp, mọi ngành. Coi trọng hơn nữa việc giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ về chính trị, tư tưởng, văn hóa, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống”[1, tr.124]. Đại hội đại lần IX của Đảng (2001) nhấn mạnh: Đối với thế hệ trẻ, nhất là thanh niên cần chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp; giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc[2, tr.126]. Đặc biệt, trong Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 - 7 - 2008 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” nêu rõ: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,... Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội”. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 24 - 3 - 2015, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số số 42-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, trong đó, nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, lối sống cho thanh niên nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động để trở thành những công dân tốt, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) đã xác định: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ”[3, tr.162-163]. Qua phân tích thực tiễn giáo dục, rèn luyện thanh niên, từ đó tiếp tục phát triển trong bối cảnh mới, chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất cho thanh niên. Quan điểm này định hướng cho quá trình giáo dục, rèn luyện thanh niên, tạo bước chuyển đổi căn bản, hướng vào đổi mới mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục, rèn luyện thanh niên.

Đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021), Đảng chủ trương: “Tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội..., phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[4, tr.168], góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội thảo Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”

(Ảnh: https://thanhnien.vn)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên đã góp phần cụ thể hóa và tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, truyền thống, lịch sử của dân tộc Việt Nam; đồng thời, phát huy vai trò chủ động, tự giác của mỗi cá nhân trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức góp phần xây dựng Đoàn Thanh niên thực sự vững mạnh, trở thành một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thông qua các phong trào như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên lập nghiệp”... thanh niên Việt Nam đã ý thức rõ về trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, mong muốn được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước ta đang hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Hồ Chủ tịch. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực của đất nước ngày càng được nâng cao. Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định ý chí, đang chứng tỏ bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng tu dưỡng, học tập và rèn luyện góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp đổi mới. Nhiều thanh niên có thái độ tốt, nhận thức tốt và ý thức chính trị cao, có ý thức vươn lên, phát huy mạnh mẽ truyền thống xung kích của những thế hệ thanh niên đi trước, có ý chí vươn lên, trở thành tấm gương sáng cho đông đảo thanh niên noi theo. Tuy nhiên, do tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng như xu thế toàn cầu hóa, một bộ phận thanh niên có biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Hơn nữa, công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Trước tình hình đó, cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên với những giải pháp cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Đây là giải pháp cơ bản nhằm xây dựng, hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, vì đạo đức là “gốc” của người cách mạng. Vì vậy, cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức Đoàn các cấp phải chủ động nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên thuộc quyền quản lý của mình, xây dựng kế hoạch, chương trình rèn luyện đạo đức cách mạng cho phù hợp với từng địa bàn, khu vực; quá trình tuyên truyền, giáo dục phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng thanh niên, trên từng cương vị chức trách, nhiệm vụ được giao; phải hướng đến xây dựng hình mẫu thanh niên của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”

Hai là, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên. Nội dung giáo dục cần tập trung vào những vấn đề thiết thực, cụ thể đặt ra hiện nay mà thanh niên đang còn thiếu như: cách ứng xử, giao tiếp của thanh niên; nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, hoài bão; sống có tình thương, trách nhiệm...; thể hiện rõ quan điểm, thái độ với các quan điểm sai trái, phản động đi ngược lại với lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân... Hình thức, biện pháp giáo dục linh hoạt, sáng tạo; không rập khuôn, thụ động, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm ở mỗi khu vực, địa bàn đưa ra hình thức, biện pháp cho phù hợp. Cần kết hợp giữa giáo dục chung và giáo dục riêng; giữa truyền thống với hiện đại; giữa mệnh lệnh hành chính với giáo dục thuyết phục; đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn, mạnh dạn, tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên...

Ba là, phát huy tính tích cực của thanh niên trong việc tự học, tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, chủ động gương mẫu trong thực hành đạo đức cách mạng. Đây là biện pháp quan trọng giúp thanh niên tiến bộ, trưởng thành nhanh chóng. Vì vậy, phải hình thành cho thanh niên nhu cầu, động cơ phấn đấu, rèn luyện đúng đắn, làm cho mỗi người có ý thức làm chủ, ham học hỏi, cầu thị, vươn lên tự khẳng định mình. Từ đó để họ xác định rõ vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình và thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nói đi đôi với làm, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hành cần - kiệm - liêm - chính - chí công - vô tư.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên qua mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong việc chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên; kịp thời có biện pháp tuyên truyền, giải thích giúp thanh niên hiểu rõ những luận điệu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, sự lôi kéo của các thế lực thù địch. Kiểm soát chặt chẽ và phát huy tối đa ưu thế của các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng internet, hệ thống báo chí, xuất bản, nhất là các báo, tạp chí của Đoàn; chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản mở các chuyên trang, chuyên mục; phát hành các ấn phẩm văn hóa phản ánh phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên; chú trọng khai thác những ứng dụng tích cực của mạng xã hội để tập hợp và tuyên truyền giáo dục thanh niên. Lãnh đạo chính quyền các cấp cần tăng cường chỉ đạo, kiểm soát các hoạt động, chương trình văn hóa, văn nghệ, các tác phẩm văn học - nghệ thuật, ca khúc, phim, video clip, blog...

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay. Nhà trường, gia đình, các tổ chức, đoàn thể, đặc biệt Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thường xuyên quan tâm bồi dưỡng cho thanh niên những tình cảm cao đẹp về tình yêu quê hương, đất nước; định hướng tạo môi trường thuận lợi để thanh niên có cơ hội rèn luyện, khẳng định các giá trị bản thân và cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Kết luận

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên là ngọn đuốc soi sáng, dẫn dắt các thế hệ thanh niên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “lực lượng xung kích” trong sự nghiệp cách mạng. Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dạy của Người về công tác thanh niên, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng thanh niên trở thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước đang ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên Việt Nam cần trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, có khả năng thích ứng với sự phát triển của xã hội, vững bước vượt qua khó khăn, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Tài liệu tham khảo:

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[5. Hồ Chí Minh (2011),Toàn tập,tập 5,Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh (2011),Toàn tập,tập 15,Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[7]Hồ Chí Minh (2011),Toàntập,tập 4, 11,9,13,14,10,Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[8] V.I.Lênin (2005), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Moscow.

liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN