Thứ Tư, ngày 05/06/2024, 07:31

Đổi mới công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nguyễn Thị Thanh
UVTƯ Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Với vai trò là tổ chức đảng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội có một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ sở lựa chọn được nhân sự xứng đáng tham gia Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa tiếp theo.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri TP. Ninh Bình, tháng 9-2023.

Kết quả quy hoạch cán bộ

Trong công tác cán bộ, quy hoạch là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Triển khai Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27-12-2021 của Bộ Chính trị “về công tác quy hoạch cán bộ”, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15-2-2022 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ”, Đảng đoàn Quốc hội đã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Kết thúc năm 2023, Đảng đoàn Quốc hội đã tiến hành 2 đợt quy hoạch.

Kết quả quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 (thực hiện lần đầu năm 2022): Đảng đoàn Quốc hội đã phê duyệt quy hoạch đối với 30 người được giới thiệu quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Đảng đoàn Quốc hội và gửi Ban Tổ chức Trung ương xem xét, phê duyệt đối với 79 người được giới thiệu quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền Trung ương quản lý.

Năm 2023, căn cứ Hướng dẫn số 726-HD/ĐĐQH15 ngày 13-6-2022, Đảng đoàn Quốc hội ban hành Kế hoạch số 1454-KH/ĐĐQH15 ngày 7-3-2023 triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 (thực hiện trong năm 2023).

Tiếp tục bám sát Hướng dẫn số 726-HD/ĐĐQH15, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thực hiện quy trình 4 bước để giới thiệu nhân sự. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị bước 5 nghe báo cáo kết quả 4 bước ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó thảo luận, xem xét và thống nhất giới thiệu.

Hội nghị bước 5 được tiến hành dân chủ, công tâm, khách quan, với tinh thần xây dựng và thống nhất giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 214 người, gồm: 134 người được giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đảng đoàn Quốc hội và 101 người được giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Tổ chức Trung ương. Trong đó, có 21 người được giới thiệu quy hoạch các chức danh thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội. Đồng thời, thống nhất đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch 7 người (6 trường hợp đã giữ chức vụ quy hoạch, chức vụ tương đương chức vụ được quy hoạch hoặc được giới thiệu vị trí khác và 1 trường hợp bị kỷ luật).

Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền phân cấp trong công tác cán bộ, Đảng đoàn Quốc hội đã xem xét, phê duyệt quy hoạch đợt 1 đối với 115 người được giới thiệu các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đảng đoàn Quốc hội và gửi Ban Tổ chức Trung ương xem xét, phê duyệt 95 người được giới thiệu các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó có 21 người vừa được giới thiệu các chức danh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội. Hiện nay, Đảng đoàn Quốc hội đang tiếp tục xem xét, phê duyệt bổ sung đối với 19 trường hợp và trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt bổ sung đợt 2 đối với 4 trường hợp.

Kết quả quy hoạch đã tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ, khắc phục tình trạng bị động và thiếu hụt nhân sự Quốc hội khi chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, đồng thời bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ, chuẩn bị nguồn bổ sung, kiện toàn cán bộ ở Quốc hội ngay khi có yêu cầu. Đồng thời, góp phần chủ động chuẩn bị đội ngũ cán bộ nguồn để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, làm cơ sở cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Những điểm mới về quy hoạch

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã chủ động rà soát, cung cấp danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV và cán bộ thuộc diện Đảng đoàn Quốc hội quản lý đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031 cho Tổ đảng ở Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, Lãnh đạo các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để nghiên cứu và cung cấp nhu cầu và đề xuất nguồn nhân sự bên ngoài các cơ quan của Quốc hội dự kiến giới thiệu quy hoạch. Đây là điểm mới nổi bật trong công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ này.

Trước đây, nguồn nhân sự để giới thiệu quy hoạch chủ yếu chỉ trong khối các cơ quan của Quốc hội và một số địa phương. Với phương châm chỉ đạo của Bộ Chính trị thực hiện “động” và “mở” trong công tác quy hoạch, Lãnh đạo Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm nguồn nhân sự quy hoạch. Theo đó, Đảng đoàn đã có văn bản gửi tới 120 cơ quan bên ngoài Quốc hội, gồm các ban, bộ, ngành ở Trung ương và 63 BTV tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Đảng đoàn Quốc hội, bộ, ban, ngành ở Trung ương và BTV các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã giới thiệu các cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh ở cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau đề nghị của Đảng đoàn Quốc hội, đã có 104/120 cơ quan gửi văn bản giới thiệu. Trong đó có 48/57 cơ quan ở Trung ương và 56/63 tỉnh ủy, thành ủy giới thiệu 783 người (581 nam, 202 nữ); 119 người dân tộc thiểu số; 197 tiến sỹ (trong đó có 4 GS, 29 PGS,TS.), 476 thạc sỹ và 110 người có trình độ đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như luật, tài chính, ngân hàng, kinh tế. Đó là nguồn nhân sự phong phú, dồi dào để các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cân nhắc, lựa chọn nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sở trường công tác phù hợp với lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị mình.

Theo Kế hoạch số 1454-KH/ĐĐQH15, tổ đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp lựa chọn, trao đổi với nhân sự dự kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch và gửi văn bản đến cơ quan nơi nhân sự công tác để lấy ý kiến và tiếp nhận hồ sơ quy hoạch. Cách làm này thể hiện sự phân cấp của Đảng đoàn Quốc hội, tạo điều kiện để các cơ quan chủ động tìm kiếm, lựa chọn nhân sự thật sự có trình độ, tâm huyết, khả năng, uy tín và triển vọng giới thiệu quy hoạch cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, hướng đến mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội nói chung, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị nguồn nhân sự

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác đào tạo, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội chuyên trách và chuẩn bị nguồn cho nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được quan tâm, bảo đảm thực hiện theo hướng tiết kiệm, hiệu quả. Đảng đoàn Quốc hội đã coi trọng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động, bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu Quốc hội. Nhiều đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý đã tham gia Đoàn cán bộ cấp cao đi nghiên cứu tại nhiều nước theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Sau quy hoạch, việc nâng cao năng lực cho những người được quy hoạch đại biểu Quốc hội nói chung, người được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI nói riêng là việc làm hết sức cần thiết, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm chỉ đạo thực hiện. Triển khai Kế hoạch số 419/KH-UBTVQH15 ngày 24-2-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND năm 2023, Ban Công tác đại biểu đã chủ động tham mưu, đề xuất và trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI.

Dự thảo Kế hoạch xác định rõ đối tượng của chương trình bồi dưỡng là người được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI ở Trung ương và địa phương, tập trung vào nhóm chưa từng là đại biểu Quốc hội và đang là đại biểu Quốc hội nhưng không hoạt động chuyên trách. Kế hoạch bồi dưỡng được phân chia theo nhóm đối tượng quy hoạch trong từng giai đoạn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ ban hành quy hoạch đầu năm 2024. Theo lộ trình, những người được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch trong năm 2022 và 2023 sẽ được bồi dưỡng năm 2024, những người được bổ sung vào quy hoạch sau năm 2023 sẽ được bồi dưỡng năm 2025.

Đối với đối tượng quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI, nội dung các lớp bồi dưỡng được thiết kế dưới dạng chuyên đề, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, cần thiết, không trùng lặp với các lớp bồi dưỡng dành cho người mới trúng cử đại biểu Quốc hội và các lớp bồi dưỡng kỹ năng khác đã phê duyệt và tổ chức từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. Để bảo đảm việc bồi dưỡng đạt kết quả, giảng viên được mời phải là người có uy tín, kinh nghiệm công tác trong Quốc hội và các cơ quan dân cử, có kỹ năng trình bày. Với thời lượng 3 ngày/1 lớp, nội dung bồi dưỡng sẽ tập trung vào kiến thức pháp luật về bầu cử, vận động bầu cử, tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn, kỹ năng của người ứng cử đại biểu Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, kiến thức và kỹ năng cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Mỗi chuyên đề sẽ bố trí thời gian phù hợp giữa phần thuyết trình với thảo luận, trao đổi; có kết hợp với hoạt động trải nghiệm thực tế tại một địa phương hoặc tham dự một phiên họp Ủy ban của Quốc hội.

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho cán bộ được quy hoạch, theo sự chỉ đạo, phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, thiết thực và sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đổi mới công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên tinh thần luôn giữ đúng kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm chặt chẽ, cẩn trọng, đồng thời luôn sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, vừa đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phát huy được trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Cùng với đào tạo, bồi dưỡng cần hướng tới việc bổ sung kiến thức toàn diện và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ để khi được quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ sẽ hội tụ các yếu tố cần và đủ để đáp ứng yêu cầu về năng lực, đóng góp trực tiếp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

(theo xaydungdang.org.vn)Tin liên quan

Đọc thêm

Xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương

Tác giả: Phạm Thị Thanh Trà

Việc xác định vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương theo VTVL theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Xây dựng hệ thống VTVL gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương đang đặt ra những yêu cầu mới cần có giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hành trình từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Nguyễn Chí Diểu

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thùy

(GDLL) - Nguyễn Chí Diểu (1908-1939), một trong những đảng viên thuộc lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời đồng chí là tấm gương cao đẹp của người cộng sản hết lòng vì nước, vì dân. Bài viết tìm hiểu quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, qua đó thấy được sự kiên định, vì nước vì dân của đồng chí.

Hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản ở An Giang hiện nay

Tác giả: Trần Văn Hiển

(GDLL) - Liên kết chuỗi giá trị nông sản là mô hình kinh tế đem lại lợi ích thiết thực cho các chủ thể tham gia và góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu. Trên cơ sở những nhận thức cơ bản về chuỗi giá trị nông sản: khái niệm, hình thức, sơ đồ, mô hình liên kết…, bài viết khái quát kết quả, vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản và đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản ở An Giang.

30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022): Thành tựu và triển vọng

Tác giả: NGUYỄN VĂN ĐỨC - NGUYỄN THỊ THÚY

(GDLL) - Trải qua 30 năm, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã có bước phát triển toàn diện, bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc. Bài viết khái quát những thành tựu tốt đẹp đã gặt hái được trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc 30 năm qua (1992 - 2022) và chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đưa ra định hướng, khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Linh

(TG) - Sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc LHHVN đã nâng cao vai trò của LHHVN trong việc tập hợp đoàn kết trí thức KH&CN phục vụ mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Các tổ chức KH&CN này được đánh giá là nhân tố mới ở Việt Nam trong công tác tham gia xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.