Nhận diện, đấu tranh chống thủ đoạn lợi dụng, xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch

(GDLL) - Lợi dụng vấn đề dân tộc dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền là một trong những hướng tấn công của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết góp phần nhận diện, đấu tranh chống thủ đoạn lợi dụng, xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về vấn đề dân tộc trong tình hình mới.

Tổn thương của doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc đại dịch Covid-19 - thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Khủng hoảng thường tạo cú sốc cho doanh nghiệp xét về cả kết quả kinh doanh thực tế và kỳ vọng. Các cú sốc có thể tích cực (hữu ích) hoặc tiêu cực (có hại) gây tổn thương cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Để có những biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn sớm cũng như giảm bớt những tác động bất lợi của các cú sốc gây tổn thương cho doanh nghiệp cũng như xã hội, đặc biệt sau cú sốc đại dịch COVID -19, bài viết giúp nhận diện các cú sốc, mức độ tổn thương của doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc bất lợi từ đại dịch COVID-19 trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách.

Phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững ở các tỉnh vùng Tây Bắc - một số vấn đề đặt ra

(GDLL) - Phát triển du lịch cộng đồng đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các tỉnh vùng Tây Bắc, qua đó góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững ở các tỉnh vùng Tây Bắc thời gian qua, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững ở các tỉnh vùng Tây Bắc trong thời gian tới.

Đào tạo hệ cử nhân chính trị, chuyên ngành tổ chức cho học viên Lào tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay - Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Học viện Chính trị khu vực I là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có đào tạo đại học hệ Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức cho các học viên Lào. Trong những năm qua, Học viện đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo đại học hệ cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức, chỉ rõ những những thuận lợi, khó khăn trên cơ sở đó đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới.

Quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam - Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái

(GDLL) - Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhân dân là quan điểm, chủ trương lớn của Việt Nam đã được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có lộ trình và bước đi vững chắc trong tạo lập các điều kiện bảo đảm. Bài viết góp phần nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái, cực đoan khi cho rằng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân ở Việt Nam hiện nay chỉ mang tính hình thức.

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra

(GDLL) - Phát triển kinh tế số được coi là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam thời gian qua, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh “bình thường mới” sau đại dịch COVID-19: cơ hội và thách thức

(GDLL) - Phát triển thương mại điện tử là xu hướng tất yếu của các quốc gia cũng như của Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 càng thúc đẩy nhanh quá trình này nhằm thích ứng với điều kiện dịch bệnh và trong bối cảnh “bình thường mới” sau đại dịch COVID-19. Bài viết tập trung phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đến phát triển thương mại điện tử của Việt Nam, chỉ ra cơ hội và thách thức khi Việt Nam chuyển sang giai đoạn “bình thường mới” sau đại dịch COVID-19, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển thương mại điện tử trong thời gian tới.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

(GDLL) - Xây dựng khu vực phòng thủ tại các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về nội dung xây dựng và hiệu quả hoạt động của khu vực phòng thủ, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh để phát triển địa phương một cách bền vững. Bài viết phân tích thực trạng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

Một số vấn đề phát triển thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Thị trường lao động là một trong những thị trường quan trọng của hệ thống thị trường, gắn liền với hoạt động trao đổi hàng hóa sức lao động. Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng phát triển thị trường này. Trên cơ sở lý luận về thị trường lao động, bài viết chỉ ra thực trạng phát triển thị trường lao động Việt Nam về các mặt cung - cầu lao động, về chất lượng, cơ cấu, giá cả, thể chế trong thị trường lao động, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Bàn về nhà lãnh đạo và phương thức lựa chọn nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến mỗi cá nhân và lợi ích của một nhóm, một tổ chức là rất lớn. Đối với khu vực công, sự ảnh hưởng này không chỉ tác động đến bên trong tổ chức mà còn bao gồm cả các cá nhân và lợi ích bên ngoài nhóm, tổ chức mà họ là người đứng đầu. Do đó, việc lựa chọn được nhà lãnh đạo đích thực là vô cùng quan trọng. Bài viết này, dựa trên cách tiếp cận của khoa học lãnh đạo và tổ chức, sẽ luận bàn về nhà lãnh đạo, nét đặc thù giữa nhà lãnh đạo công và nhà lãnh đạo tư, và phương thức lựa chọn nhà lãnh đạo công trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.