Thực hành tự phê bình và phê bình nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Thông qua cách tiếp cận duy vật biện chứng, bài viết chỉ ra bản chất, mục đích, ý nghĩa của tự phê bình và phê bình trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó xác định phương hướng, nội dung thực hành tự phê bình và phê bình hiệu quả, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng chất "Thép" trên mặt trận tư tưởng, lý luận, báo chí giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Sinh thời, Hồ Chí Minh coi văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận và người văn nghệ sĩ chính là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, ngòi bút chính là vũ khí sắc bén nhất. Ngòi bút chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh có chất “thép” đi sâu vào tình cảm, chinh phục trái tim và lý trí, động viên tinh thần chiến đấu của quần chúng nhân dân. Đó cũng là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam khi coi tính “chiến đấu” là linh hồn của văn nghệ, là yêu cầu từ bản chất của văn nghệ và của những văn nghệ sĩ. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về sử dụng chất “thép” và việc vận dụng chất “thép” trên mặt trận tư tưởng, lý luận và báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến, cứu quốc của dân tộc. Không chỉ vậy, Người còn là hiện thân của tinh thần đoàn kết, mẫu mực tuyệt vời về việc tập hợp, vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân đoàn kết để phục vụ cho cách mạng. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào công cuộc dựng xây, kiến thiết đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN