ISSN: 0868-3492

CƠ QUAN NGHIÊN CỨU VÀ NGÔN LUẬN KHOA HỌC CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

Cơ quan nghiên cứu và ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị khu vực I

Thứ Hai, ngày 11/12/2023, 10:41

ISSN: 0868-3492