Thứ Bảy, ngày 25/12/2021, 16:53

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng chất "Thép" trên mặt trận tư tưởng, lý luận, báo chí giai đoạn hiện nay

TRIỆU THỊ BẠCH VÂN - BÙI TRUNG DŨNG
Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

(GDLL) - Sinh thời, Hồ Chí Minh coi văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận và người văn nghệ sĩ chính là những chiến sĩ trên mặt trận ấy. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, ngòi bút chính là vũ khí sắc bén nhất. Ngòi bút chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh có chất “thép” đi sâu vào tình cảm, chinh phục trái tim và lý trí, động viên tinh thần chiến đấu của quần chúng nhân dân. Đó cũng là quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam khi coi tính “chiến đấu” là linh hồn của văn nghệ, là yêu cầu từ bản chất của văn nghệ và của những văn nghệ sĩ. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về sử dụng chất “thép” và việc vận dụng chất “thép” trên mặt trận tư tưởng, lý luận và báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Chất “thép” Hồ Chí Minh; mặt trận tư tưởng; lý luận và báo chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30-12-1966)

(Ảnh: TTXVN)

Đặt vấn đề

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận và người văn nghệ sĩ chính là những chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng này. Trên mặt trận này, vũ khí quan trọng của người nghệ sĩ chính là ngòi bút mang đậm chất “thép”. Thông qua vũ khí này, người nghệ sĩ góp phần tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tình cảm đồng thời cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta. Trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ cao, các thế lực thù địch lợi dụng mạng internet đặc biệt là mạng xã hội để tuyên truyền những thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng nước ta, vận dụng chất “thép” trên mặt trận tư tưởng, lý luận và báo chí góp phần đấu tranh với những quan điểm đó, định hướng dư luận cũng như nhận thức của người dân kịp  thời, chính xác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về chất “thép” trên mặt trận văn hóa, văn nghệ và vai trò của văn nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, nghệ thuật được coi là một di sản phi vật thể quý báu của dân tộc Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, văn học, nghệ thuật là một trong những cách thể hiện đặc biệt và hiệu quả trên mặt trận văn hoá mà Người đề cập đến.

Theo Người, văn hóa, văn nghệ không thể đứng ngoài cách mạng, không chỉ phục vụ cách mạng mà chính bản thân nó cũng là một bộ phận của cách mạng. Hồ Chí Minh khẳng định: Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng - Lời nói giản dị đó cũng là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong quan điểm văn nghệ của Người.

Sau khi đọc tập “Thiên gia thi” trong nhà tù của bọn phản động Quốc dân Đảng Trung Quốc, bằng những vần thơ hàm súc, Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm của mình và vạch rõ ranh giới giữa hai quan điểm văn nghệ: “Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp, Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông;  Nay ở trong thơ nên có “thép”,  Nhà thơ cũng phải biết xung phong”[1].

Quan điểm này như một “tuyên ngôn” về thơ nói riêng và nghệ thuật nói chung của Người. Nếu “thơ xưa” chỉ hướng tới cái đẹp, cái lung linh, vẹn tròn thì “thơ nay” bên cạnh việc phản ánh cái đẹp thì cần phải có chất “thép”. Chất "thép" trong thơ chính là phẩm chất tư tưởng và thẩm mỹ của thơ. Thơ phải có “thép”, nghĩa là phải có tính chiến đấu, phải góp phần cải tạo xã hội và tự nhiên, phải phục vụ cách mạng. Nghệ thuật phải phục vụ cho chính con người chứ không phải chỉ đắm chìm trong những cái đẹp thiên nhiên, hoa cỏ, những ảo mộng khiến con người trở nên xa lạ trong chính cuộc sống thực. Vượt lên trên hết nghệ thuật phải được xây dựng và lấy chất liệu từ chính cuộc sống thực tiễn muôn màu, từ chính cuộc chiến đấu của quần chúng nhân dân, chất liệu ấy phản ánh rõ nét nhất hiện thực cuộc sống với những gì đã và đang làm được. Chất “thép” không phải là một thứ gì đó ở bên ngoài ấn gượng vào trong các tác phẩm mà đó là những lời lẽ giản dị, dễ hiểu, nhưng có sức lay động lòng người. Chất “thép” ấy tỏa sáng ngay trong chính tác phẩm mà người đọc cảm nhận được bằng trái tim, bằng nhiệt huyết.

Năm 1951, trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy... Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị”[2].Như vậy, văn nghệ trở thành “vũ khí” quan trọng góp phần đánh địch trên mặt trận văn hóa, tư tưởng nhưng nếu chỉ hiểu văn nghệ là vũ khí thì chưa đủ mà để “vũ khí” ấy phát huy tác dụng thì còn phải biết sử dụng tốt vũ khí ấy. Bởi vậy, “Nhà thơ cũng phải biết xung phong”, người nghệ sĩ trước hết phải là chiến sĩ, người chiến sĩ ấy dùng “cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ” để chiến đấu trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Người chiến sĩ nghệ thuật “có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh”[3].

Quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa khái quát đường lối văn nghệ của chủ nghĩa Mác-Lênin và đó cũng là tư tưởng căn bản của những người cộng sản chân chính trong cuộc đấu tranh chống lại quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật” mà hướng vào “nghệ thuật vị nhân sinh” hướng vào bảo vệ đường lối văn nghệ phục vụ đời sống, phục vụ nhân dân. Quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh cũng được thể hiện nhất quán và xuyên suốt trong "Đề cương về văn hóa Việt Nam" của Đảng đưa ra từ năm 1943 với ba nội dung: “Dân tộc, khoa học, đại chúng - Bản tuyên ngôn, là cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, có vai trò định hướng cho nhận thức và phương châm hoạt động văn hóa, văn nghệ của toàn Đảng, toàn dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một người chiến sĩ cách mạng chân chính trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. Người sử dụng ngòi bút của mình làm “vũ khí chiến đấu”, ngòi bút ấy luôn hướng về quần chúng nhân dân, phản ánh sinh động cuộc sống chiến đấu của nhân dân. Ngòi bút - “vũ khí sắc bén” ấy không nhằm mục đích nào khác ngoài mục đích tuyên truyền để “dân hiểu, dân tin, dân nghe theo và làm theo”. Những bài thơ tuyên truyền và cả những tác phẩm báo chí trong suốt cuộc đời cách mạng của Người đều lấy chất liệu sáng tác từ chính cuộc sống đấu tranh của quần chúng nhân dân, phản ánh, kêu gọi, cổ vũ, động viên nhân dân đứng lên chiến đấu và chiến thắng. Có thể thấy rằng, mặt trận văn hóa, tư tưởng tuy không tiếng súng nhưng có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tư tưởng và hành động. Ngòi bút-“vũ khí” ấy phải “xung phong” đi đầu, đi thẳng vào cuộc sống lao động và đấu tranh của quần chúng nhân dân, đả phá những tư tưởng và tình cảm lỗi thời, cổ vũ, thúc giục mọi người xông pha vì cái chung mà cố gắng, vì hạnh phúc mà quyết tâm, xây dựng cuộc sống mới và con người mới.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) và chống Mỹ cứu nước (1954-1975), dưới ánh sáng đường lối văn nghệ của Đảng và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều tác phẩm văn hóa, văn nghệ hấp dẫn đã ra đời. Những bức vẽ, những điệu múa, tiếng hát, lời thơ... đã góp phần động viên toàn dân anh dũng diệt thù, cứu nước và văn nghệ sĩ đã thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng với chất “thép” của mình đã góp phần vào những thành công rực rỡ của cuộc kháng chiến và kiến quốc.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, những tác phẩm tuyên truyền lại tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình khi đóng góp tích cực vào xây dựng cuộc sống mới, con người mới, văn hóa mới, hội nhập với xu thế chung của sự phát triển nhưng vẫn giữ gìn những bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc và những văn nghệ sĩ vẫn miệt mài sử dụng “vũ khí” sắc bén của mình để tô đẹp thêm bức tranh phát triển của đất nước. Vấn đề này càng có ý nghĩa quan trọng  đối với lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật nói chung và đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận và báo chí trong giai đoạn hiện nay.

2. Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về sử dụng chất “thép” trên mặt trận tư tưởng, lý luận, báo chí trong giai đoạn hiện nay

Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ cao đang giúp cho cuộc sống của con người trở nên ngày càng hiện đại, thoải mái về vật chất và tinh thần. Cùng với những nhu cầu về cuộc sống ngày càng cao thì sự xuất hiện của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại và sự đa dạng về nguồn thông tin cũng tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội... Đây cũng là nhân tố được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, dùng xảo thuật để đánh lừa và tiêm nhiễm vào độc giả những thông tin sai trái, xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng nước ta. Trước xu hướng thông tin trên mạng ngày càng phức tạp, đan xen giữa thông tin tốt và thông tin xấu độc, các trang mạng xã hội mọc lên “như nấm sau mưa”, một số tờ báo chạy theo lợi ích thương mại nên xa rời nhiệm vụ chính trị. Một số cán bộ, đảng viên (trong đó có cả những đảng viên đã từng giữ chức vụ cao trong hệ thống chính trị) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những bài viết mang tính chất xuyên tạc, đi ngược lại lý tưởng cộng sản. Các lực lượng thù địch ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với những đối tượng chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức để tuyên truyền, chống phá cách mạng nước ta... Điều đó đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với những người làm công tác trên mặt trận tư tưởng, lý luận và báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Trong giai đoạn hiện nay, để vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về sử dụng chất “thép” trên mặt trận tư tưởng, lý luận, báo chí, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là,tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng với công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới

Trong công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, thời gian qua Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề như: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Nghị quyết nêu rõ: “...công tác tư tưởng luôn được coi trọng và tăng cường, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; gắn kết chặt chẽ hơn với những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, việc đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vu cáo Đảng, Nhà nước ta bước đầu được đẩy mạnh, có nhiều cố gắng tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động... Công tác lí luận đạt được một số kết quả đáng kể... Báo chí tiếp tục phát triển nhanh về số lượng, loại hình, ấn phẩm, đội ngũ người làm báo và số lượng người đọc; cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ, năng lực tài chính được tăng cường; tác động, ảnh hưởng của báo chí được mở rộng”[4]

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác tư tưởng, lý luận, báo chí còn tồn tại những yếu kém, khuyết điểm. Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra: “Những yếu kém, khuyết điểm trong công tác tư tưởng, lí luận, báo chí có những nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan. Tư duy của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, lí luận, báo chí còn chậm đổi mới. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng, lí luận chưa đúng tầm trong điều kiện Đảng cầm quyền. Một số cấp uỷ chưa thật sự quan tâm và coi trọng công tác tư tưởng; có biểu hiện hữu khuynh, nể nang, né tránh đối với những quan điểm sai trái có tính nguyên tắc... Đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư tưởng, lí luận, báo chí còn nhiều hạn chế, yếu kém. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu về tư tưởng, lí luận và báo chí chưa theo kịp sự phát triển của tình hình”[5]...

Trong bối cảnh mới hiện nay, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với với công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới là một nhiệm vụ quan trọng. Đó là cần phải tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; để chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, các bài học kinh nghiệm; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều phương pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả cao để tất cả các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được nâng cao nhận thức, vững ý chí, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, từ đó có khả năng chủ động trong việc đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần phát huy trách nhiệm trong triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng về tư tưởng, chính trị, nhanh chóng, thiết thực tuyên truyền tới quần chúng nhân dân.

Đội ngũ những báo cáo viên, tuyên truyền viên cần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nghiên cứu và vận dụng các phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, người dân. Trong quá trình tuyên truyền, cần có những cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực hiện tốt công tác “dân vận” sâu sát cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nhanh chóng giải đáp những thắc mắc, kiến nghị từ nhân dân đặc biệt với bà con vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đội ngũ cán bộ sẵn sàng “phản ứng nhanh” với những thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tích cực, chủ động cung cấp những thông tin chính thống để định hướng dư luận về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Hai là, phát huy chất “thép” và vai trò tiên phong của báo chí và cán bộ báo chí trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của báo chí, đồng thời, yêu cầu: “Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết toàn dân, thi đua ái quốc”[6] và phải “tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục, và tổ chức dân chúng, để đưa dân chúng đến mục đích chung”[7].

Trong thời gian tới, để báo chí tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác đấu tranh trên mặt trận tuyên truyền cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí; phát huy trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan báo chí trong việc quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Kiểm điểm, kỉ luật nghiêm các cá nhân có những bài viết không phù hợp, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật; kịp thời khen thưởng những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng; quyết liệt trong đấu tranh lên án, ngăn chặn xu hướng thương mại hóa báo chí, xuất bản, làm sai tôn chỉ, mục đích, đi chệch định hướng tuyên truyền, cổ động. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần phải nhạy bén, phối hợp chặt chẽ trong việc nắm bắt thông tin với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong việc kiểm chứng thông tin chính xác, đúng quan điểm chỉ đạo đặc biệt là thông tin trên các trang báo mạng điện tử.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc học tập và làm theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sử dụng chất “thép” trong lĩnh vực báo chí và sự tiên phong của mỗi nhà báo có ý nghĩa quan trọng. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một chủ đề gai góc, nhạy cảm, nên đòi hỏi những người làm báo phải lăn lộn thực tế để có minh chứng xác thực, chất lượng, phản ánh đúng sự thật, dám lên tiếng bảo vệ lẽ phải. Trở lại với những quan điểm của Hồ Chí Minh, chất “thép” trong mỗi tác phẩm không chỉ là một ngòi bút sắc, mà còn phải là một tấm lòng trong và một tâm sáng, đó là sự “xung phong” trên tuyến đầu “chống giặc nội xâm” của mỗi nhà báo. Mỗi nhà báo phải luôn nắm chắc “vũ khí chiến đấu” của mình và gắn bó chặt chẽ với các phong trào sôi nổi của nhân dân, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân, lăn lộn trong thực tiễn để ngòi bút đi thẳng vào những vấn đề gai góc, nổi trội, ngòi bút hướng tới lẽ phải, bảo vệ cái đúng. Đồng thời, mỗi nhà báo cần phải không ngừng nâng cao và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đó là yêu cầu, là cơ sở để mỗi nhà báo tự rèn luyện và giám sát đạo đức của chính mình.

Ba là, giữ vững chất “thép” của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam và tạo ảnh hưởng với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa với mục đích làm chệch hướng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, chúng đưa ra những quan điểm sai trái, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, bóp méo và xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Phương thức chống phá chủ yếu của chúng là sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng (xuất bản báo chí ở nước ngoài, sản xuất băng, đĩa hình chuyển về trong nước, tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chuyên chống phá Việt Nam), lợi dụng sự phát triển của mạng internet và truyền thông xã hội để làm “nóng” các vấn đề của đất nước như tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, hạn chế trong quản lý nhà nước... tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong xã hội, kích động tâm lý bất mãn với chính quyền để kích động biểu tình trái phép hay đòi xét lại các vấn đề liên quan đến lịch sử...

Trước tình hình đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”[8].Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Với đội ngũ đảng viên ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng đang cùng toàn Đảng đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Trước sự chống phá của các thế lực thù địch, chất “thép” của mỗi cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng là luôn giữ vững và nêu cao lập trường tư tưởng chính trị, giữ vững chí khí cách mạng, đấu tranh lên án những quan điểm xuyên tạc, những thông tin sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước. Chắt lọc, lựa chọn và tuyên truyền những thông tin tích cực, chính thống, không hoang mang dao động trước những thông tin tiêu cực, sai lệch. Sử dụng mạng xã hội một cách thiết thực, hiệu quả để phát huy sức mạnh của phương tiện truyền thông. Đồng thời, luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm những quy định của Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm. Trong sinh hoạt chi bộ cần mạnh dạn nêu ra các ý kiến cá nhân, mạnh dạn trong phê bình và tự phê bình qua đó thể hiện trách nhiệm của người đảng viên đối với tổ chức đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao và phát huy tốt vai trò nêu gương trước quần chúng, trước hết là nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nền kinh tế thị trường với những mặt trái của nó đã tác động không nhỏ tới một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần nói và viết đúng chủ trương, quan điểm của Đảng; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện đúng sự tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” làm gương cho quần chúng nhân dân. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc cụ thể.

Kết luận

Trong bối cảnh hiện nay, việc học tập và sử dụng chất “thép” trên mặt trận tư tưởng, lý luận và báo chí theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa quan trọng; điều đó thể hiện trách nhiệm, sự tiên phong của mỗi cán bộ đảng viên, của những người làm công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền và báo chí. Đây là nhiệm vụ thiết thực, mang tính thời sự sâu sắc, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ, đối với Đảng và Nhà nước. 

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, 7, 13.

2. Bộ Chính trị (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

3. Ban Chấp hành Trung ương (2007), Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, http://tulieuvankien.dangcongsan.vn

4. Vũ Khiêu (2014), Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.


[1] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 3, tr.451.

[2] Hồ Chí Minh, Sđd, tập 7, tr.246.

[3] Hồ Chí Minh, Sđd, tập 7, tr.246.

[4] Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, http://tulieuvankien.dang congsan.vn

[5] Ban Chấp hành Trung ương, Tlđd.

[6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 6, tr.102

[7] Hồ Chí Minh, Sđd, tập 6, tr.102.

[8] Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đọc thêm

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Tác giả: TS. Thành Thu Trang

(TG)-Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc khuyến khích, động viên nhân dân học tập để nâng cao nhận thức và phụng sự cho sự phát triển đất nước. Tư tưởng của Người đã được Đảng ta kế thừa và phát triển khi đưa ra chủ trương khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập để nâng cao dân trí, phát triển nhân lực ở Việt Nam hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN giai đoạn hiện nay

Tác giả: ThS. Triệu Thanh Sơn

(TG) - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền trong bối cảnh hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

Tác giả: Lê Thị Hằng

(TG) - Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Những cống hiến vô giá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với báo chí cách mạng Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Đào Duy Quát

(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, tổ chức, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là người trực tiếp viết báo trong gần nửa thế kỷ. Di sản báo chí mà Người để lại cho đời sau là di sản của cách mạng Việt Nam, di sản của văn hóa Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: NGUYỄN KHẮC THANH

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến, cứu quốc của dân tộc. Không chỉ vậy, Người còn là hiện thân của tinh thần đoàn kết, mẫu mực tuyệt vời về việc tập hợp, vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân đoàn kết để phục vụ cho cách mạng. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào công cuộc dựng xây, kiến thiết đất nước trong giai đoạn hiện nay.