Chủ nhật, ngày 26/12/2021, 10:02

Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay

LÊ THỊ CHIÊN
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(GDLL) - Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích “tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu rộng vào đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”1. Bài viết góp phần chỉ ra những phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; từ đó đề xuất các giải pháp đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay.

Từ khoá: Đấu tranh, phản bác; lý luận; thế lực thù địch; thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Đặt vấn đề

Chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận được các thế lực thù địch, phản động xác định là trọng tâm, là mũi nhọn trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Âm mưu cơ bản và lâu dài của chúng là phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của nhân dân, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, cần phải nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để có những giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh phản bác các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận[1]

1. Nhận diện những phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay

Để tiến hành các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trước hết, các thế lực thù địch đã tiến hành phân rã về tư tưởng, lý luận bằng cách đan cài những quan điểm mác xít - giả danh mác xít, đúng - sai lẫn lộn. Các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng những điểm “nóng” trên các lĩnh vực của Việt Nam nhằm xuyên tạc tình hình phát triển của đất nước, hướng lái những tư tưởng và hành động sai trái, chống đối, bất tuân, bạo lực và bạo động trong cộng đồng nhân dân và xã hội, từ đó lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong - ngoài nước, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước can dự vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Một thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch khi thực hiện sự chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là móc nối, xâm nhập vào nội bộ của Đảng, tìm cách phân hóa tổ chức để tìm ra “ngọn cờ” tập hợp lực lượng. “Ngọn cờ” mà các thế lực thù địch hướng tới chính là những phần tử ở ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng nhưng có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bất mãn chính trị. Đây chính là những kẻ “tay trong” được các thế lực thù địch lợi dụng nhằm lấy thông tin để thêu dệt, xuyên tạc về công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Những phương thức chống phá của các thế lực thù địch tập trung vào những nội dung chủ yếu như sau:

Thứ nhất, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đối lập Đảng với Nhà nước và nhân dân

Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược chống phá của các thế lực thù địch. Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã cố tình tung ra nhiều thông tin xuyên tạc như “Cộng sản khinh dân, Đảng Cộng sản đã mạo nhận là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Trong lịch sử, không có khi nào Đảng Cộng sản phục vụ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động mà cộng sản chỉ lợi dụng công nhân và nhân dân lao động để phục vụ quyền lợi của Đảng Cộng sản”[2].

Từ những hạn chế của công cuộc đổi mới đất nước, với danh nghĩa đứng về phía nhân dân, các thế lực thù địch đã khuyên Việt Nam cần phải đi theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện chính sách “chính trị đa nguyên”, “đa đảng đối lập” vì Đảng có “một bộ máy đã tạo nên một xã hội không có tự do, dân chủ”. Chúng cho rằng: “Từ bỏ độc quyền lãnh đạo là vấn đề căn bản vì đó là then chốt của chế độ dân chủ”[3]. Chế độ một Đảng lãnh đạo, độc quyền là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền”, “Hiến pháp của Việt Nam là không chính danh, chỉ là Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, toàn trị”[4].

Từ việc đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch còn lên tiếng đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền lãnh đạo của Đảng vì theo chúng, “Trước tình hình cai trị độc tài, vô hiệu quả của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân không thể chịu đựng được nữa, đang đứng lên để chống đối những sai lầm đó, đứng lên đòi nhân phẩm, nhân quyền dân chủ. Càng ngày càng có nhiều người đấu tranh, người trước, kẻ sau, càng ngày càng đông”[5]. Những luận điệu tuyên truyền này được đưa ra nhằm kêu gọi nhân dân phải “tỉnh ngộ”, từ bỏ đường lối lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, bôi nhọ, xuyên tạc cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bôi nhọ hình ảnh của Người trong đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân Việt Nam. Các thế lực thù địch đã trắng trợn xuyên tạc rằng: “Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin với thuyết đấu tranh giai cấp gây ra cảnh “nồi da nấu thịt” suốt mấy chục năm”[6], khiến dân tộc Việt Nam “mãi mãi trong vòng luẩn quẩn của sự nghèo hèn, lạc hậu”[7]Tập trung xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng cho rằng, Hồ Chí Minh thực chất chỉ là người “dân tộc chủ nghĩa”. Không chỉ có vậy, các thế lực thù địch đã lên tiếng vu cáo Chủ tịch Hồ Chí Minh khi du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam bởi đó là một “sai lầm của lịch sử”. Lập luận của chúng đưa ra là chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời ở các nước phương Tây hoặc các nước có điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống lịch sử văn hóa khác Việt Nam. Do đó, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam chỉ là một sự “khiên cưỡng”. Ngoài ra, các thế lực thù địch cònxuyên tạc tư tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, “không có gì quý hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh” là “phi nhân tính” nên “Nhân dân Việt Nam đi theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh là sai lầm, là đi vào ngõ cụt”[8]Gần đây, các thế lực còn dựng những câu chuyện hoang đường về thân thế, đời tư của Người cùng với việc vẽ lên “chân dung” người cộng sản không có tình cảm, tình nghĩa cha con, vợ chồng, anh em... nhằm hạ bệ thần tượng, làm suy giảm hình ảnh tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trái tim và khối óc của nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế.

Thứ ba, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam

Bên cạnh những quan điểm xuyên tạc, cố tình bôi nhọ, hạ bệ uy tín và phủ nhận công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam còn có những chiêu bài tinh vi với vẻ bề ngoài là “đề cao” vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng thực chất là cố tình đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin. Họ lập luận rằng chủ nghĩa Mác - Lênin “chỉ phù hợp với phương Tây” nên “bây giờ chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của lịch sử, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, là phù hợp với dân tộc Việt Nam. Vì vậy, chỉ cần dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh và đề cao thành “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin!”[9]. Thực chất của quan điểm này là sự đối lập, chia rẽ chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phá vỡ từng mảng trong nền tảng tư tưởng của Đảng, gây ra sự xáo trộn trong ý thức hệ của nhân dân.

Thời gian qua, các thế lực thù địch đã dùng cả những chiêu bài, thủ đoạn để đối lập Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng, lấy nhân cách, tấm gương đạo đức của Người để ra sức phê phán, chỉ trích Đảng. Trước những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các thế lực thù địch, cơ hội ra sức tuyên truyền, nói xấu và hơn nữa là cổ súy hành động “từ bỏ” Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ suy diễn một cách vô căn cứ, đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số đảng viên, cán bộ tham nhũng, thoái hóa, biến chất nên chúng đã rêu rao “Đảng không còn là Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, Đảng không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc”[10]. Ngoài ra, họ tìm cách thổi phồng, bịa đặt, xuyên tạc đời tư của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và một số bộ, ngành... gieo rắc sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân về lòng trung thành, tinh thần tận tụy phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên mà lúc sinh thời của Hồ Chí Minh cũng như Đảng luôn quan tâm xây dựng, củng cố. Họ lấy đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để chỉ trích Đảng đã “dung túng”, “bao che” cho cán bộ, đảng viên. Họ cố tình xuyên tạc, phủ nhận về những nỗ lực của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua. Theo họ, đó chỉ là những cách Đảng “che mắt thế gian theo kiểu đánh ai và ai đánh?”, “ta đánh mình, mình đánh ta”, “cộng sản chỉ nói chứ không dám làm”, hay “chỉ dám đánh con tôm, con tép thôi”[11]...

Thứ tư, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội

Đây là chiêu bài cũ nhưng đứng trước những diễn biến mới phát sinh thực tế trên thềm lục địa của nước ta hiện nay, thủ đoạn này trở nên nham hiểm hơn lúc nào hết. Các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài đồng loạt cập nhật diễn tiến tình hình Biển Đông, mà cơ bản là xoáy sâu vào tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong thềm lục địa của nước ta với những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn. Các thế lực thù địch đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng, thổi bùng lên nguy cơ bị xâm lược và chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhà nước, Quân đội. Hơn nữa, các thế lực thù địch còn dựng chuyện phân tích các hệ phái trong Đảng, đưa ra các quan điểm giữ gìn chủ quyền biển, đảo hay là lựa chọn thể chế chính trị. Từ đó, chúng hà hơi tiếp sức cho một số đối tượng phản động trong nước, kích động xuống đường biểu tình, chống đối chính quyền các cấp. Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, chúng đưa ra tư tưởng “đổi mới hay là mất nước” để đưa ra “thư ngỏ, góp ý”... nhằm gây xáo trộn dư luận quần chúng, đưa vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Thứ năm, xuyên tạc, bóp méo về văn kiện Đại hội XIII và công tác nhân sự của Đảng

Trong thời gian chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lợi dụng quá trình tổ chức thảo luận, lấy ý kiến mọi tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã được dịp lên tiếng công kích, chống phá. Trong khi dự thảo các văn kiện được xây dựng công phu, nghiêm túc, theo một quy trình khoa học, chặt chẽ thì các thế lực thù địch lại cố tình bóp méo, xuyên tạc rằng: “Cũng như các Đại hội trước, các quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vẫn là sự sao chép những lý thuyết đã lỗi thời, bảo thủ, thiếu sự đổi mới, sáng tạo”; “quan điểm của Đại hội XIII của Đảng vẫn chỉ là sự sao chép theo lối mòn, không có gì mới, không biết tiếp thu những tinh hóa văn hóa nhân loại”[12].

Để thực hiện mục tiêu xuyên tạc các văn kiện của Đảng, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet và mạng xã hội. Thông qua mạng xã hội, các trang web của bọn phản động lưu vong, một số báo mạng xưa nay vốn thiếu thiện chí với Việt Nam ở hải ngoại đã ra sức tuyên truyền, tác động nhằm “nắn dòng dư luận” tiến tới mục tiêu làm chệch hướng đường lối, chủ trương của Đảng, hướng lái con đường phát triển của đất nước theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Nhìn vào những bản góp ý được chuẩn bị công phu, lập luận không kém phần logic với những câu từ được trau chuốt bóng bẩy để gửi gắm những “tâm tư”, “trăn trở” cho vận mệnh của đất nước nhưng thực chất là những hành động chống phá của những kẻ cơ hội chính trị, bất mãn chế độ nên nếu ai đó non kém về nhận thức chính trị sẽ rất dễ lầm tưởng, cho đấy là sự góp ý đầy trách nhiệm và tâm huyết. 

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngoài ra, chúng còn ráo riết tuyên truyền nhằm xuyên tạc, bóp méo về công tác nhân sự của Đảng. Trong khi Ban Chấp hành Trung ương đang tiến hành công tác nhân sự theo một quy trình khoa học, chặt chẽ, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc: công tác nhân sự của Trung ương thiếu dân chủ, minh bạch bị chi phối và quyết định bởi các “nhóm lợi ích”; hay việc quy hoạch cán bộ chỉ là “thanh trừng bè phái”, công cuộc phòng chống tham nhũng thực chất chỉ là loại bỏ các đối thủ phe nhóm đối lập... Những thông tin xấu độc này được đưa ra hòng làm nhiễu loạn tình hình nhân sự trước Đại hội, gây ra sự nghi kị, mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

2. Một số giải pháp đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận

Để phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, cần chú ý đến những giải pháp sau:

Thứ nhất, cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Cần xác định rõ: cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đây là cuộc đấu tranh “một mất, một còn” giữa ý thức hệ vô sản với tư tưởng tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa chống cộng, dân tộc cực đoan đang nổi lên hết sức quyết liệt ở nước ta hiện nay. Do vậy, cần xác định, đấu tranh tư tưởng, lý luận không chỉ là việc làm của riêng Đảng, Nhà nước và các cơ quan mà là cuộc đấu tranh của chính mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần tăng cường quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh này.

Thứ hai, phát huy thế trận toàn dân, ra sức tập hợp lực lượng tham gia cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung đấu tranh trọng tâm, sát với sự chỉ đạo của Đảng; dự báo kịp thời với sự phát triển của tình hình; phát huy triệt để các lực lượng xung kích, các chuyên gia khoa học hàng đầu, đội ngũ cán bộ đầu ngành, các nhà khoa học, nhà báo và đông đảo các cộng tác viên nhiệt huyết, có bản lĩnh cùng tham gia đấu tranh. Mỗi cơ quan chuyên ngành, mỗi nhà khoa học, lãnh đạo và quản lý, trước những tư tưởng phản động, thù địch có liên quan đến trực tiếp chuyên ngành, lĩnh vực của mình phụ trách cần chủ động định hướng nội dung và triển khai tổ chức, lực lượng đấu tranh kịp thời.

Thứ ba, kết hợp đa dạng, mở rộng các hình thức đấu tranh với giáo dục, tuyên truyền rộng khắp trong quần chúng nhân dân, làm cho cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị mà còn là hành động tự giác của nhân dân. Do đó, phải huy động hết thảy những người dân thực sự có tinh thần yêu nước chân chính, có năng lực và dũng khí cùng tham gia đấu tranh trở thành một phong trào toàn dân đấu tranh, áp đảo chống các tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần trở thành người chiến sĩ đấu tranh tích cực ngay từ cơ sở, tổ chức nhiều “vệt” đấu tranh tư tưởng, lý luận phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại quan trọng của đất nước.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là internet và mạng xã hội. Có biện pháp quản lý chặt chẽ mạng internet, ngăn ngừa các trang mạng độc hại kết hợp với tăng cường mở mới, đa dạng các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh tư tưởng, lý luận với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; tăng cường các giải pháp kỹ thuật để ngăn chặn tận gốc nguồn tuyên truyền, phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch; không để lộ, lọt, sơ hở về đăng tải thông tin theo quy định của Nhà nước; theo dõi, kịp thời xử lý, khống chế, bóc gỡ có hiệu quả các trang mạng có nội dung phản động; phối hợp cùng các cơ quan tuyên truyền từng bước làm chủ thế trận tiến công về tư tưởng, lý luận trên internet và mạng xã hội.

Kết luận

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là cơ sở để có những biện pháp, cách thức hữu hiệu nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ những thành quả cách mạng mà đất nước ta đã đạt được qua hơn 35 năm đổi mới. Đây cũng chính là bằng chứng thuyết phục để tiếp tục khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng đúng như Đại hội XIII đã chỉ rõ: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” [13].

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2007), Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tài liệu tham khảo nội bộ), Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật Hồ Chí Minh.

2. Cục Tuyến huấn (2017), Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

3. Cục Tuyên huấn (2019), Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội,

4. Vũ Văn Hiền (chủ biên) (2020), Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

5. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

6. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2020), Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội. 


[1] Cục Tuyên huấn (2019), Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch (sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.17.

[2] Cục Tuyến huấn (2017), Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Cục Tuyên huấn, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.79-80.

[3] Ban Tuyên giáo Trung ương (2017), Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.53.

[4] Cục Tuyên huấn (2019), Sđd, tr.33.

[5] Trần Bá Dương, Cảnh báo trước những thủ đoạn chống phá Đảng, chống phá chế độ hiện nay, Báo Quân đội nhân dân, ngày 21 - 7 - 2020, tr.4.

[6] Ban Tuyên giáo Trung ương (2017), Sđd, tr.25.

[7] Cục Tuyến huấn (2017), Sđd, tr.26.

[8] Cục Tuyến huấn (2017), Sđd, tr.99.

[9] Cục Tuyên huấn (2019), Sđdtr.27.

[10] Cục Tuyên huấn (2019), Sđd, tr.45.

[11] Cục Tuyến huấn (2017), Sđd, tr.101.

[12] Vũ Văn Hiền (chủ biên) (2020), Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 1, tr.204-205.

[13] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIItập I, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.104.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN