Thứ Sáu, ngày 29/04/2022, 14:04

Đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay

TẠ THỊ ANH
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Vấn đề dân tộc ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, gây mất ổn định an ninh chính trị, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Bài viết tập trung làm rõ một số thủ đoạn cùng các hình thức lợi dụng vấn đề dân tộc và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, của các thế lực thù địch trong bối cảnh mới hiện nay.

Từ khóa: Đấu tranh, phòng chống; thế lực thù địch; lợi dụng vấn đề dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào dân tộc thiểu số

 (Ảnh: https://moha.gov.vn)

Đặt vấn đề

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, với 54 dân tộc cùng sinh sống. Phần lớn các tộc người thiểu số cư trú ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới, có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, và tiềm năng phát triển kinh tế. Vì thế, những năm qua các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng vấn đề dân tộc bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhất là xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc; vu cáo, kích động gắn với vấn đề lịch sử, kinh tế, văn hoá, tôn giáo... Quán triệt quan điểm Đảng theo tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, cần tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, ngăn chặn, phòng chống, đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc của thế lực thù địch, đồng thời đề ra những giải pháp phù hợp trong bối cảnh mới hiện nay.

1. Những thủ đoạn cơ bản của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc

1.1. Một số vấn đề dân tộc các thế lực thù địch thường lợi dụng

Về chính trị tư tưởng: Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trực tiếp là quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số. Họ tập trung vào các vấn đề về lịch sử, đất đai, bảo tồn văn hóa dân tộc, những sai sót trong việc thực hiện các chính sách dân tộc và sự khó khăn trong cuộc sống để kích động, lôi kéo đồng bào biểu tình, bạo loạn.

Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, chèn ép, phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số. Họ ra sức kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về kinh tế: Ở Việt Nam, sự phát triển không đồng đều giữa các tộc người số thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số ở miền núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng hỗ trợ, triển khai thực hiện nhiều chính sách thông qua các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy phát triển các vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, một số tộc người thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, miền núi khu vực biên giới đời sống kinh tế vẫn còn nghèo, còn nhiều khó khăn. Lợi dụng những điều này, các thế lực thù địch đã đưa ra luận điệu xuyên tạc về các chính sách dân tộc, nhằm phá hoại những thành quả mà Việt Nam đạt được, đồng thời chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc ở Việt Nam.

Về văn hoá: Cùng với quá trình phát triển kinh tế, sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, giữa các dân tộc ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cùng với những hoạt động giao lưu tiếp thu những văn hóa mới thì những giá trị văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc thiểu số cũng phần nào bị mai một do tác động của phát triển kinh tế và kinh tế thị trường. Để khắc phục tình trạng này, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa các tộc người thiểu số. Song, các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động người dân tộc thiểu số, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc.

Về tôn giáo: Các thế lực thù địch tìm mọi cách để tập hợp, tài trợ, chỉ đạo các lực lượng phản động trong các dân tộc thiểu số truyền đạo trái phép. Họ lợi dụng những khó khăn về kinh tế, khát khao thoát nghèo, bế tắc trong cuộc sống, cùng với những tín ngưỡng lỗi thời, cổ hủ của các tộc người thiểu số để tuyên truyền, lôi kéo họ theo đạo lạ. Họ tập hợp những người cùng đức tin trong nội tộc người hay giữa các tộc người cùng địa bàn cư trú hình thành các tổ chức tôn giáo gắn với những tổ chức chính trị phản động, như: “Tin lành Đề ga” ở Tây Nguyên, “Tin lành Vàng Chứ” của người Mông và “Tin lành Thìn Hùng” của người Dao ở Tây Bắc. Ở Tây Nguyên, riêng “Tin lành Đề ga”, để lôi kéo được nhiều người tham gia, những thành phần cầm đầu trong và ngoài nước đã dùng mọi thủ đoạn từ tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đến lôi kéo, kích động, dọa dẫm, ép buộc đồng bào tham gia biểu tình hay chỉ cần ghi tên tham gia. Lợi dụng các buổi sinh hoạt tôn giáo để xuyên tạc và kích động người dân theo đạo [3, tr.56].

Qua nghiên cứu, đồng bào dân tộc người theo Tin lành Vàng Chứ, Tin lành Thìn Hùng,... không vì động cơ chính trị, chống nhà nước, chống chính quyền, nhưng chính bản thân họ lại không thấy được âm mưu thâm độc của kẻ thù, nên dễ bị lợi dụng. Bên cạnh đó, thế lực thù địch còn lợi dụng những khác biệt giữa người có đạo với người không theo đạo để cường điệu thành mâu thuẫn giữa cộng sản vô thần với nhân dân, khiến một bộ phận các tôn giáo trở thành lực lượng đối lập...

Hơn nữa, thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng những chính sách và biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng đối với những hoạt động vi phạm pháp luật của các tổ chức và cá nhân tôn giáo, mâu thuẫn nảy sinh giữa bộ phận người có đạo và không theo đạo,... Từ đó, đưa ra luận điệu xuyên tạc chính sách, thành quả mà Đảng và Nhà nước đã làm cho nhân dân. 

1.2. Các hình thức lợi dụng vấn đề dân tộc

Thứ nhất, thế lực thù địch hình thành các tổ chức phản động của người dân tộc thiểu số ở cả trong và ngoài nước. Họ tài trợ, chỉ đạo, nuôi dưỡng, cử cố vấn, thành lập tổ chức, hội, nhóm phản động đội lốt các tổ chức chính trị, xã hội, văn hoá, tôn giáo... của người dân tộc thiểu số Việt Nam để xâm nhập và trực tiếp thực hiện hoạt động gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước. Điển hình như, người Mông có các tổ chức: Hội người Mông quốc tế, Liên hiệp người Mông tự trị, Cộng đồng Tin lành Mông; Người Dao có tổ chức Liên hiệp những người Dao; Các dân tộc Tây Nguyên có: Hội người Thượng Đề ga (MDA), Hội bảo vệ nhân quyền Đề ga (MHRO); Người Chăm thành lập các tổ chức: Mặt trận giải phóng xứ Chàm (FLC), Liên minh người Chăm tị nạn tại Hoa Kỳ,...

Thứ hai, các thế lực thù địch thường đánh tráo khái niệm “các dân tộc có quyền tự quyết” trong Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác - Lênin để xuyên tạc. Thực chất quyền tự quyết ở đây là quyền tự quyết quốc gia - dân tộc và phải được đặt trong mối liên hệ cụ thể giữa các quốc gia - dân tộc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện bình đẳng, đoàn kết cùng phát triển giữa các dân tộc.

Ngoài ra, các thế lực thù địch còn đánh lận khái niệm “quyền của người bản địa” trong Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên Hợp Quốc năm 2007. Họ cắt xén, góp nhặt các ý từ các điều trong Tuyên ngôn, lấy đó làm cớ để kích động mâu thuẫn, hận thù trong những mối quan hệ dân tộc.

Thứ ba, các thế lực thù địch tiến hành những hoạt động can thiệp bí mật, bất hợp pháp bằng cách sử dụng các hình thức truyền thông qua các kênh thông tin, đài phát thanh bằng tiếng dân tộc, như: FEBC, Vatican, VOA, BBC, phát sóng chương trình “Tiếng nói FKK” ở Campuchia... Ngoài ra, họ còn phát tán tài liệu phản động dưới dạng sách, báo, tạp chí, kinh sách, băng, tranh ảnh, sử dụng các ngôn ngữ khác nhau, lời lẽ ngắn ngọn, dễ nhớ. Kết hợp với các hình thức khác như thăm thân, biếu tặng, hoạt động từ thiện, tận dụng những người đồng tộc, dòng họ để phát tán, truyền tay nhau. Nội dung chủ yếu là xuyên tạc, bôi nhọ, kích động nhân dân chống phá Đảng, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, họ sử dụng mạng xã hội, facebook, blogger... viết bài, đưa những hình ảnh, video xuyên tạc, vu cáo, kêu gọi dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, gây nhiễu loạn tư tưởng của đồng bào, nhằm chia tách quần chúng ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Thứ tư, lợi dụng các vấn đề tôn giáo ở vùng dân tộc để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Những tổ chức phản động, liên tục vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Họ cố tình gây căng thẳng, tạo ra những điểm nóng ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ,... để hợp pháp hoá sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Việt Nam.

Nhìn chung, thế lực thù địch đang tìm mọi cách, bằng nhiều con đường, biện pháp tiến hành các thủ đoạn, tạo mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc nhằm chia rẽ sự đoàn kết giữa nội bộ các tộc người và giữa các tộc người với nhau, chống phá Đảng và Nhà nước.

(Ảnh: hanoimoi.com.vn)

2. Một số giải pháp phòng, chống lợi dụng vấn đề dân tộc của thế lực thù địch

Để ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, như:

Một là, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và vai trò của cấp uỷ Đảng và đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Thông qua việc hằng ngày làm việc, tiếp xúc với nhân dân, trực tiếp sinh hoạt cùng nhân dân nơi cư trú, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có thể nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh, những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân, từ đó, có hướng giải quyết kịp thời, làm cho những mâu thuẫn đó không tích tụ, trở thành những “điểm nóng” để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng. Hơn nữa, cán bộ cơ sở tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn. Các cấp uỷ Đảng, cán bộ người dân tộc thiểu số cần tích cực triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc về kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, cần xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển theo vùng, dài hạn mang tính hiệu quả bền vững, khắc phục sự chồng chéo, dàn trải, bất cập trong hệ thống chính sách dân tộc, để thúc đẩy phát triển vùng dân tộc thiểu số.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đồng bào các dân tộc, là đối tượng dễ bị các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng, kích động, giúp đồng bào có khả năng nhận biết được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cần thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình, tâm tư của bà con, kịp thời giải quyết những bức xúc, không để xảy ra các điểm nóng về chính trị - xã hội.

Bốn là, phát huy vai trò của người có uy tín trong các tộc người, tôn giáo tham gia vào phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng dân tộc có chất lượng, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hợp lý, hình thành đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số đông về số lượng, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn, những người làm công tác dân tộc cần phải am hiểu thực tiễn, hết lòng vì đồng bào. Như vậy, sẽ tạo được sự đồng thuận, niềm tin giữa chính quyền và người dân, tránh kẽ hở để thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc.

Năm là, ổn định đời sống, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, tạo sinh kế bền vững, thu hẹp

giữa các vùng, các dân tộc. Đồng thời, cần chủ động giải quyết các vấn đề dân tộc, nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo, quản lý công tác dân tộc, tôn giáo theo pháp luật.

Sáu là, đấu tranh ngoại giao là mặt trận hết sức quan trọng, diễn ra trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên trọng tâm là từng bước củng cố và nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. Triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống lợi dụng chống phá của thế lực thù địch. Đây là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp, lâu dài nên cần có sự thống nhất trong chỉ đạo và phối hợp hành động, sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Kết luận

Những năm qua, vấn đề dân tộc luôn là điểm nóng, các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền kích động, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền... Họ lôi kéo một bộ phận người dân tộc tham gia vào các tổ chức phản động, chống chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam. Vì vậy, cần tiếp tục tích cực đấu tranh, phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch để bảo vệ cuộc sống bình yên cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát phát triển đất nước bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu tham khảo:

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Nguyễn Văn Minh (2006), “Một số vấn đề về đạo Tin lành của người dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên hiện nay”, Tạp chí Dân tộc học, số 4.

[4] Trần Hữu Sơn (1996), Văn hoá Hmông, Nxb. Văn hoá dân tộc, Hà Nội.

Đọc thêm

Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tác giả: PGS.TS. Đào Duy Quát

(TG) - Đây là kết quả của bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng an ninh, đối tác đối tượng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quan điểm Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc và sự vận dụng quan điểm đó trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Lê Văn Thuật

(GDLL) - Quyền độc lập, tự do của dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong đó Người đã chỉ rõ những điều kiện cơ bản để giành, giữ và thực thi quyền độc lập, tự do của dân tộc. Trên cơ sở phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc, bài viết luận giải một số vấn đề xây dựng, củng cố và phát huy những điều kiện nhằm giữ vững quyền độc lập tự do của dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

(GDLL) - Cách mạng Tháng Tám 1945 là biểu hiện cao nhất, kết quả minh chứng rõ nhất cho một hành trình dài Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện để hiện thực hóa khát vọng đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân. Bài viết phân tích vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đó là: định hình đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn; dự báo sớm, nhận định đúng thời cơ cách mạng; phân hóa đối tượng, tranh thủ tận dụng hiệu quả sự giúp đỡ của các lực lượng; kiên quyết, kịp thời lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công.

Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong công cuộc đổi mới

Tác giả: ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga

(TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước được gần 40 năm và đạt rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ta ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức chống phá nhằm xuyên tạc, phủ nhận những kết quả đã đạt được trong công cuộc đổi mới của nước ta. Nhận diện và phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để góp phần khẳng định hơn nữa những kết quả không thể phủ nhận trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Ngô Thị Mai

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ hành vi, bản chất, nguyên nhân của tham nhũng, tiêu cực; những tác hại nguy hiểm của thứ “giặc nội xâm”, phá hoại sự nghiệp cách nạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua, bài viết đề xuất một số biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.