Chủ nhật, ngày 30/10/2022, 11:07

Tư tưởng chủ đạo của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” - Ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

ĐOÀN MẠNH HÙNG
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đăng trên báo Nhân Dân, số 5409, ngày 3/2/1969. Đây là bài viết cuối cùng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Bài viết đã tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng và trở thành “cẩm nang” định hướng cho việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những di huấn đặc biệt của Người trong tác phẩm vẫn còn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Từ khóa: Chủ nghĩa cá nhân; đạo đức cách mạng; tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặt vấn đề

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” - bài báo cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết tư tưởng về đạo đức cách mạng, thể hiện cả tầm vóc tư tưởng, giá trị chỉ dẫn thực hành đạo đức cách mạng. Mạch nguồn xuyên suốt trong tác phẩm là yêu cầu về sự gương mẫu trong thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên - đó là một quá trình liên tục, bền bỉ, thực chất nhằm phục vụ cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và Nhân dân ta. Với dung lượng tối thiểu về ngôn từ, câu chữ, nhưng tác phẩm đã chuyển tải nội dung hết sức toàn diện, sâu sắc, đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, góp phần “chỉnh đốn lại Đảng” để Đảng thật sự là “đạo đức, là văn minh”.

1. Tư tưởng chủ đạo của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Thứ nhất, về vai trò của đạo đức cách mạng và yêu cầu thực hành đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Đạo đức cách mạng được Người đề cập đến trong tác phẩm gắn với vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Người nêu rõ: “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”[5, tr.546] - đây là sự khẳng định biểu hiện rõ nhất của sự nêu gương để có được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng mà Nhân dân đã uỷ thác cho Đảng lãnh đạo. Người dẫn chứng vai trò lãnh đạo cách mạng, sự tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên thông qua những tấm gương cụ thể từ thực tiễn phong trào: “Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang”[5, tr.546]. Từ đó, Người đi đến tổng kết: “Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”[5, tr.546], điều này đã điểm tô thêm truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc, Đảng và nhân dân Việt Nam “rất tự hào có những người con xứng đáng như thế”[5, tr.546]. Khi nhấn mạnh vấn đề này, trong tư tưởng của Người, nêu gương được xem là phương thức giáo dục, thực hành đạo đức cách mạng hiệu quả nhất, đồng thời cũng là phương thức lãnh đạo của Đảng giúp Đảng trong sạch, vững mạnh hơn, củng cố mối quan hệ “máu thịt” giữa Đảng với Nhân dân.

Thứ hai, phê phán và nhận diện những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội - “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng”. Theo Hồ Chí Minh, đó là những vết tích xấu xa của xã hội cũ, “là một thứ rất gian giảo, xảo quyệt; nó khéo dỗ dành người ta đi xuống dốc. Mà ai cũng biết rằng xuống dốc thì dễ hơn lên dốc. Vì thế mà càng nguy hiểm”[4, tr.602]. Đó là thứ vi trùng mẹ, đẻ ra nhiều bệnh khác như lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v.. không chỉ đối lập với đạo đức cách mạng mà còn là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng. Chừng nào chủ nghĩa cá nhân còn tồn tại, dù ít hay nhiều cũng vẫn sẽ “ngăn trở” người cán bộ, đảng viên nỗ lực “một lòng một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng” và chừng đó nguy cơ về sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn. Chừng nào những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa vẫn còn xâm nhập vào “nội bộ Đảng” thì chừng đó nguy cơ phá vỡ khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ vẫn hiện hữu và chừng đó vẫn sẽ làm giảm nguồn sức mạnh nội lực của Đảng, đe dọa sự tồn vong của Đảng cầm quyền và chế độ. Vì vậy, thường xuyên, liên tục phòng, chống và đấu tranh tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân phải là nhu cầu tự thân, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức cơ sở Đảng. Đó chính là sự nguy hiểm tiềm tàng làm cho Đảng mất dần tính cách mạng, tính trí tuệ, tính đạo đức, tính nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ.

Trong tác phẩm này, Hồ Chí Minh nhận diện rõ các biểu hiện “...còn có một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”[5, tr.546], “Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của riêng mình trước hết”, không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”[5, tr.546-547]. Người khẳng định, vì chủ nghĩa cá nhân mà cán bộ, đảng viên “ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa”, “tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành”, “tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền”[5, tr.547]. Và, những người đã sa vào cá nhân chủ nghĩa thì luôn “xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh”[5, tr.547], nguy hiểm hơn là họ mất sức chiến đấu, “không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”. Trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng “do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách”[6, tr.547], cho nên “làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân”.

Thứ ba, về các biện pháp để “tẩy trừ”, “quét sạch” chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Trong tác phẩm, Hồ Chí Minh dành phần cuối để vạch ra các biện pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân với thái độ cương quyết, dứt khoát. Người đưa ra hai nhóm giải pháp gắn với trách nhiệm của các chủ thể là tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Đối với tổ chức Đảng: Hồ Chí Minh yêu cầu và định hướng năm biện pháp cơ bản: “Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”[5, tr.547].

Và, đối với cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh chỉ dẫn bốn biện pháp cụ thể:

“... phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”[5, tr.547].

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần II, tháng 2-1951(Ảnh: TTXVN)

Với một hệ thống toàn diện, đầy đủ gồm năm biện pháp phải thực hiện đối với tổ chức Đảng và bốn biện pháp phải làm đối với đảng viên để quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng thực sự là những di huấn đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong điều kiện hiện nay.

2. Ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đã, đang và sẽ tiếp tục soi đường cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, những chỉ dẫn đó trở thành phương châm hành động, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tác phẩm tiếp tục là vũ khí sắc bén để giúp chúng ta nhận diện, đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, định hướng quan trọng cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ của Đảng, từ đó ra sức thực hành đạo đức cách mạng, giữ vững khí tiết, phẩm cách của người cán bộ, đảng viên cộng sản.

Thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, trong 92 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng, đa số đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức, lối sống trong sáng; bản lĩnh chính trị vững vàng; phong cách công tác gắn bó với nhân dân; nỗ lực học tập, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng đánh giá: việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, đồng bộ: Tổ chức xây dựng và học tập chuyên đề hằng năm nghiêm túc, thiết thực; Đổi mới sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân; Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực chất, v,v...

Tuy nhiên, trước những tác động của các nhân tố khách quan và chủ quan, trong đó có mặt trái, mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, mặt trái của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế,... dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân thực dụng, vị kỷ, thiếu tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp uỷ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu[6].

Nguyên nhân dẫn đến mọi suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên theo Hồ Chí Minh là đều bắt nguồn từ “căn bệnh cá nhân chủ nghĩa” và điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn lại, nhắc nhở nhiều lần: sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân.

Từ những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đồng thời quán triệt những chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, trong thời gian tới, mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn đảng cần chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, những giá trị mà Người đã chỉ dẫn trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nói riêng. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thực sự phải là tấm gương về “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân” để “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Hai là, vận dụng và thực hiện đúng theo tinh thần “Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”[5, tr.547]. Đây là điều kiện quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện có hiệu quả. Do đó, phải giữ chế độ, kỷ luật và công tác này nghiêm từ trên xuống dưới, trở thành nền nếp; đồng thời, thực hiện kiểm tra, giám sát một cách đồng bộ và có hiệu quả. Trong công tác cán bộ, cần thực hiện khoa học, cẩn trọng, bảo đảm lựa chọn được những người đủ đức và thực tài. Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp những người cá nhân chủ nghĩa, tham nhũng, lãng phí, độc đoán, chuyên quyền, coi thường quần chúng, tập thể, cơ hội chính trị và tham vọng quyền lực. Sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Kiểm soát quyền lực chặt chẽ đối với những cán bộ nắm các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở tất cả các cấp, với cán bộ trực tiếp quản lý và nắm các nguồn của cải, vật chất, tiền bạc. Việc kiểm soát quyền lực bằng kỷ luật, pháp luật, nguyên tắc, quy chế làm việc, phương thức lãnh đạo kết hợp với sự giám sát của nhân dân. Không kiểm soát tốt quyền lực thì chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, vụ lợi, lợi ích nhóm sẽ có cơ hội phát triển.

Ba là, coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Bốn là, thấu triệt và ra sức thực hành chỉ dẫn của Hồ Chí Minh “phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”; “Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân”[5, tr.547] và gắn bó mật thiết với nhân dân. Trước hết, nâng cao nhận thức và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, mở rộng dân chủ trong Đảng, trong toàn xã hội để đoàn kết, động viên và phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Năm là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn để giải quyết hiệu quả những vấn đề đang đặt ra; tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục vàhiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Sáu là, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quảcông tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm sáng tạo và các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết luận

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Trong bối cảnh mới hiện nay, những chỉ dẫn của Người tiếp tục tỏ rõ vai trò nền tảng lý luận, “kim chỉ nam” soi đường cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức; củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng đất phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của nhân dân.

Tài liệu tham khảo:

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[6] Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN