Chủ nhật, ngày 16/04/2023, 00:00

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo ở Việt Nam hiện nay

Ngô Quang Trung
Tạp chí Giáo dục lý luận

(GDLL) - Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của cán bộ tuyên giáo, nhà báo trong bồi dưỡng nâng cao, quán triệt theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học “Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.(Nguồn: https://dangcongsan.vn)

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo,nhà báo đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ tuyên giáo,nhà báo là một trong những lực lượng chính tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo là hết sức cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 - NQ/TW Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ tuyên giáo, nhà báo luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh mới hiện nay.

1. Một số khái niệm liên quan đến bồi dưỡng, năng lực, phẩm chất của cán bộ tuyên giáo, nhà báo

Khái niệm năng lực là khả năng tiếp nhận và vận dụng tổng hợp, có hiệu quả mọi tiềm năng của con người (tri thức, kỹ năng, tư tưởng, thái độ, niềm tin...) để thực hiện có chất lượng và hiệu quả công việc hoặc đối phó với một tình huống, trạng thái nào đó trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp trong các điều kiện cụ thể và theo các chuẩn mực nhất định[3].

- Năng lực của cán bộ tuyên giáo, nhà báo

+ Cán bộ tuyên giáo, nhà báo phải nắm vững và có sự am hiểu sâu sắc về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Phải có trình độ nghiệp vụ chuyên môn giỏi, phải được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và thành thạo những kỹ năng nghề nghiệp về tuyên giáo, báo chí. Ngoài những lĩnh vực chuyên môn sâu, cán bộ tuyên giáo, nhà báo cần trang bị nền kiến thức rộng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhất là những kiến thức về kinh tế - xã hội, chính trị, pháp luật để có thể tham gia phản biện và biên tập.

+ Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, đòi hỏi việc cán bộ tuyên giáo, nhà báo cần trang bị cho mình trình độ ngoại ngữ và tin học để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

- Phẩm chất của cán bộ tuyên giáo, nhà báo

+ Đối với cán bộ tuyên giáo, nhà báo thì phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của nhà báo đóng vai trò hết sức quan trọng, nhờ đó sẽ giúp cho những cán bộ tuyên giáo, nhà báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với đường lối quan điểm của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bản thân họ phải luôn tự tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống để không bị rơi vào những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Phẩm chất đạo đức của cán bộ tuyên giáo, nhà báo cần phải được đề cao, sẽ giúp những bài viết công tâm, phản ánh trung thực những sự vật, hiện tượng khách quan. Phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo được biểu hiện qua tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh, vì lẽ phải, bảo vệ cái đúng, tôn vinh những cái tốt và tăng cường đấu tranh loại bỏ cái sai trái, những biểu hiện tiêu cực đang diễn ra trong đời sống xã hội, lên án tệ nạn tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

+ Cán bộ tuyên giáo, nhà báo cần có lối sống hòa mình giản dị và phải có khả năng chịu khó, chịu khổ và lăn lộn với cuộc sống, sẵn sàng hy sinh và gần gũi với quần chúng nhân dân. Chỉ khi nhà báo có phẩm chất và lối sống như vậy thì mới có khả năng thâm nhập vào thực tiễn để tìm tòi khám phá những giá trị của cuộc sống, phát hiện ra những điển hình tiên tiến, đồng thời, đấu tranh với những tiêu cực trong đời sống xã hội để loại nó ra khỏi đời sống xã hội.  

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ tuyên giáo, nhà báo

+ Bồi dưỡng là quá trình đào tạo nhằm hình thành năng lực và phẩm chất nhân cách của cán bộ tuyên giáo, nhà báo. Quá trình bồi dưỡng được diễn ra cả trong nhà trường và trong đời sống xã hội, không những chỉ trang bị những kiến thức, năng lực chuyên môn cho người học trong nhà trường mà còn tiếp tục bổ sung, phát triển, cập nhật nhằm hoàn thiện phẩm chất và năng lực cho họ sau khi đã kết thúc quá trình học tập.

+ Bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ tuyên giáo, nhà báo là quá trình giáo dục và đào tạo nhằm trang bị tri thức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và những phẩm chất nhân cách cho cán bộ tuyên giáo, nhà báo góp phần nâng cao phẩm chất và năng lực cho cán bộ tuyên giáo, nhà báo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho cán bộ tuyên giáo, nhà báo hiện nay

Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII khu vực phía Bắc để “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và “Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hoá”(Ảnh: Quý Trọng, https://tuyengiao.vn)

Quán triệt các nghị quyết của Đảng về bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo, đặc biệt là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo theo nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bằng những chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với thực tế, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển Hội Nhà báo các cấp. Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, lãnh đạo các cấp hội, có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý làm công tác hội[2].

Hồ Chí Minh từng căn dặn Hội Nhà báo Việt Nam: "Nhiệm vụ của Hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng" và "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng"[6].

Học tập phong cách làm báo của Hồ Chí Minh, nhất là đạo đức, phong cách làm báo để hoàn thiện nhân cách nhà báo xứng đáng với sứ mệnh người làm báo cách mạng; nhà báo cần tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Tích cực chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tuyên giáo, nhà báo; tập hợp, đoàn kết, động viên, hướng dẫn hội viên phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, năng lực sáng tạo góp phần làm tốt vai trò, sứ mệnh báo chí cách mạng; tích cực thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước về hoạt động báo chí để hoạt động báo chí đi vào nề nếp. Tăng cường giáo dục truyền thống của báo chí cách mạng phát huy tinh thần của của báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên giáo, báo chí và đạo đức cán bộ tuyên giáo, nhà báo đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng và Nhà nước đã tổ chức nhiều lớp ngắn hạn bồi dưỡng chức danh công tác tuyên giáo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhà báo, với những nội dung thiết thực, cập nhật, nhất là về các kĩ năng làm công tác tuyên giáo, công tác làm báo hiện đại. Bên cạnh đó, tổ chức tốt nhiều hội thảo, diễn đàn, giao lưu, tọa đàm về nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nghiệp vụ báo chí, các vấn đề, xu hướng của báo chí - truyền thông hiện đại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ tuyên giáo vàbáo chí chưa được đổi mới thường xuyên. Tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, tự rèn luyện trau dồi những kiến thức, kỹ năng và rèn luyện phẩm chất đạo đức của một bộ phận đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báovẫn còn thiếu tự giác. Trình độ tin học, ngoại ngữ, hiểu biết thông lệ, luật pháp quốc tế và giao lưu quốc tế của đội ngũ cán bộ tuyên giáo và nhà báo còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên giáo và công tác báo chí hiện đại trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng giúp cho cán bộ tuyên giáo, nhà báo ngày càng trưởng thành hơn, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương sáng trước quần chúng, trước tập thể cơ quan, đơn vị mình.Quán triệt tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, cần tập trung rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ tuyên giáo, nhà báo cần tập trung vào một số nội dung như:

Một là, nâng cao nhận thức về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ tuyên giáo, nhà báo. Cán bộ tuyên giáo, nhà báocần nhận thức việc rèn luyện đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, khắc phục tình trạng “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””[1, tr.92].

Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải nghiên cứu, đổi mới hình thức giáo dục cho phù hợp. Đặc biệt coi trọng “phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu”, nghĩa là, phải phát huy vai trò gương mẫu, nói đi đôi với làm của từng cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trong xây dựng, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, phương pháp, tác phong, văn hóa Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải gương mẫu về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên noi theo; đảng viên đi trước phải làm gương cho đảng viên đi sau; đảng viên giữ cương vị, chức vụ càng cao thì phải càng gương mẫu, trong sáng về đạo đức cách mạng. Có như vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng mới đạt hiệu quả thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[5, tr.284].

Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Hai là, mỗi cán bộ tuyên giáo, nhà báo tăng cường tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Mỗi cán bộ tuyên giáo, nhà báo phải gương mẫu trong đạo đức, lối sống, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ra sức phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; không ngừng tự rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện đề cao vai trò gương mẫu nêu gương sáng về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, văn hóa Đảng của mỗi cán bộ tuyên giáo, nhà báo trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ người đảng viên của Đảng. Thường xuyên rèn luyện bền bỉ, không ngại khó, ngại khổ, làm cho việc tự tu dưỡng của cán bộ tuyên giáo, nhà báo là nhu cầu không thể thiếu được, đề kháng, miễn dịch với mọi thói hư, tật xấu… rèn luyện đạo đức người cán bộ tuyên giáo và nhà báo.

3. Giải pháp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo

3.1. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo

Để đáp ứng yêu cầu hoạt động tuyên giáo, báo chí trong điều kiện mới, các cơ quan tuyên giáo và báo chí cần phải chủ động phối hợp với cơ quan liên quan, tập trung triển khai, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tuyên giáo, nhà báo. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ tuyên giáo, nhà báocần kết hợp rèn luyện cho hội viên nhà báo “vừa hồng, vừa chuyên” đặc biệt là rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo. Các cán bộ tuyên giáo, nhà báo cần được đào tạo, bồi dưỡng trang bị những tri thức, kỹ năng về quản lý hoạt động báo chí, kỹ năng về bảo vệ nền tảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Đặc biệt là các kỹ năng đấu tranh, phản bác trên không gian mạng trong thời kỳ bùng nổ thông tin như hiện nay.

Cần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo công tác tuyên giáo, báo chí theo hướng hiện đại, gắn đào tạo với thực hành, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ mới, ngoại ngữ, hiểu biết thông lệ và luật pháp quốc tế đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên giáo và tác nghiệp báo chí trong điều kiện mới. Đồng thời, mỗi cán bộ tuyên giáo và mỗi người làm báo phải không ngừng tự học, tự nghiên cứu để theo kịp với sự phát triển của báo chí, trong bối cảnh khoa học - công nghệ không ngừng phát triển.

3.2. Quán triệt những điều không được làm đối với mỗi cán bộ tuyên giáo, nhà báo

Một là, cán bộ tuyên giáo, báo chí không phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí, trang thông tin điện tử (kể cả báo chí nước ngoài), sử dụng không gian mạng để đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin những nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, cán bộ tuyên giáo, báo chí không tham gia phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Đảng. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng", đòi "phi chính trị hóa lực lượng vũ trang"...; giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ba là, cán bộ tuyên giáo, báo chí không cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, chia sẻ, đăng những thông tin, tài liệu mật được quy định tại danh mục bí mật của Đảng và Nhà nước; những việc chưa được phép công bố theo quy định, làm tổn hại đến Đảng, lợi ích quốc gia (gồm: những thông tin, tài liệu, dữ liệu thuộc về chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, Nhà nước đang trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố; các tài liệu lưu hành nội bộ hoặc hạn chế lưu hành. Các tài liệu, thông tin về những vụ việc liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đang trong quá trình thẩm tra, xác minh hoặc đã được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kết luận nhưng chưa được phép công bố...).

Bốn là, cán bộ tuyên giáo, báo chí không tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc ủng hộ, bao che, tiếp tay, tổ chức, lôi kéo, xúi giục, ép buộc người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu trên không gian mạng, tờ rơi, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, cán bộ tuyên giáo, báo chí không tham gia viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, chia sẻ tin bài, hình ảnh sai sự thật, không đúng thực tế hoặc không đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án hoặc tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán quyết; đăng tin sai nhưng không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định.

Sáu là, cán bộ tuyên giáo, báo chí không sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát, chia sẻ trên mạng xã hội các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, bài viết, bài nói, bài phỏng vấn, hồi ký, tranh, phim, ảnh và các ấn phẩm không lành mạnh, không đúng sự thật dưới mọi hình thức.

Kết luận

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo đóng vai trò hết sức quan trọng,đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giai đoạn hiện nay. Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 - NQ/TW Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo

[1] Đảng cộng sản Việt Nam (2021),Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành TW, Chỉ thị 43 CT/TW/ 2020 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam, https://thuvienphapluat.vn

[3] Trần Khánh Đức (2013), Lý luận và phương pháp dạy học hiện đại (Phát triển năng lực và tư duy sáng tạo), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[7] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Đọc thêm

Phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tác giả: PGS.TS. Đào Duy Quát

(TG) - Đây là kết quả của bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng an ninh, đối tác đối tượng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quan điểm Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc và sự vận dụng quan điểm đó trong giai đoạn hiện nay

Tác giả: Lê Văn Thuật

(GDLL) - Quyền độc lập, tự do của dân tộc là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong đó Người đã chỉ rõ những điều kiện cơ bản để giành, giữ và thực thi quyền độc lập, tự do của dân tộc. Trên cơ sở phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về điều kiện giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc, bài viết luận giải một số vấn đề xây dựng, củng cố và phát huy những điều kiện nhằm giữ vững quyền độc lập tự do của dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

(GDLL) - Cách mạng Tháng Tám 1945 là biểu hiện cao nhất, kết quả minh chứng rõ nhất cho một hành trình dài Hồ Chí Minh chuẩn bị các điều kiện để hiện thực hóa khát vọng đem lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho nhân dân. Bài viết phân tích vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đó là: định hình đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn; dự báo sớm, nhận định đúng thời cơ cách mạng; phân hóa đối tượng, tranh thủ tận dụng hiệu quả sự giúp đỡ của các lực lượng; kiên quyết, kịp thời lãnh đạo nhân dân tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công.

Không thể phủ nhận những thành tựu phát triển đất nước của Việt Nam trong công cuộc đổi mới

Tác giả: ThS. Hoàng Thị Nguyệt Nga

(TG) - Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước được gần 40 năm và đạt rất nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ta ghi nhận và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức chống phá nhằm xuyên tạc, phủ nhận những kết quả đã đạt được trong công cuộc đổi mới của nước ta. Nhận diện và phản bác những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để góp phần khẳng định hơn nữa những kết quả không thể phủ nhận trong công cuộc đổi mới của Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Ngô Thị Mai

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ hành vi, bản chất, nguyên nhân của tham nhũng, tiêu cực; những tác hại nguy hiểm của thứ “giặc nội xâm”, phá hoại sự nghiệp cách nạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua, bài viết đề xuất một số biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.