Thứ Hai, ngày 15/05/2023, 23:11

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng "Bốn tốt" theo yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

ĐỖ THỊ THU HÀ
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Bài viết khái quát yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa XIII), đánh giá tình hình xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo hướng “bốn tốt” thời gian qua và đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Nhà Quốc hội, Hà Nội. Nguồn ảnh: quochoi.vn

Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Chất lượng của các TCCSĐ cấu thành chất lượng lãnh đạo của Đảng, quyết định đến sức mạnh của Đảng qua các giai đoạn cách mạng cụ thể. Dù ở thời kỳ cách mạng nào Đảng cũng hết sức quan tâm đến việc xây dựng và củng cố TCCSĐ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bàn về xây dựng Đảng đã viết: “Muốn làm nhà cho tốt phải xây dựng nền móng cho vững”[3, tr.25], “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”[4, tr.278]. Hiện nay, Đảng càng quan tâm đến việc xây dựng, củng cố TCCSĐ, điều đó được thể hiện thông qua các nghị quyết về xây dựng Đảng, gần nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

1.Xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” theo yêu cầu của Nghị quyết số 21- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” như sau:

Một là, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Đó là việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm để thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội... của địa phương, cơ quan, đơn vị phải đạt và vượt chỉ tiêu được giao; lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kết quả lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của chính quyền; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh (nếu có) ở cơ sở, không để vụ việc tồn đọng. Không để khiếu nại phức tạp đông người và vượt cấp; kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng và vượt chỉ tiêu được giao.

Hai là, chất lượng sinh hoạt tốt

Thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6 - 7 - 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đầy đủ, chất lượng các kỳ họp theo quy định và Quy chế làm việc, nhất là các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng tháng, quý, năm và thực hiện tốt hướng dẫn của các cấp về nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt định kỳ cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Ba là, đoàn kết, kỷ luật tốt

Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp uỷ, tổ chức đảng; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ được ý kiến của mình; không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả phối hợp công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.

Bốn là, cán bộ, đảng viên tốt

Là những gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nói đi đôi với làm, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên, hằng năm có 90% đảng viên chi bộ, đảng bộ cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2.Tình hình xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo hướng “bốn tốt” thời gian qua

Những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chủ động cụ thể hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. TCCSĐ được tập trung củng cố, kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên... của nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ được nâng cao hơn; phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong, gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Những kết quả đạt được trong việc xây dựng TCCSĐ ở trên có nhiều ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Theo kết quả thăm dò dư luận xã hội về một số vấn đề của đất nước của Ban Tuyên giáo Trung ương: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi, tăng từ 39% năm 2018 lên 59% năm 2019; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm” được cán bộ, đảng viên đánh giá đạt kết quả đáng phấn khởi, tăng từ 29% năm 2018 lên 48% năm 2019[1, tr.178].

Tuy nhiên, chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ còn hạn chế; phương thức lãnh đạo còn chậm được đổi mới; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp uỷ, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế; chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở. Không ít TCCSĐ chưa thực sự làm tròn vai trò là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa Ðảng với Nhân dân, cũng như bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu, ý chí phấn đấu giảm sút, chưa gương mẫu, sống thực dụng, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Nhận thức về Đảng, động cơ phấn đấu vào Đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên là do: Nhận thức của một số cấp uỷ, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và đảng viên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số TCCSĐ buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên còn biểu hiện nể nang, hình thức, nặng về thành tích. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi còn hạn chế, nặng về số lượng, chưa quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng; chất lượng một số đảng viên mới còn hạn chế. Một số quy định, hướng dẫn về TCCSĐ, đảng viên chậm được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Số đảng viên bỏ sinh hoạt đảng phải xóa tên trong 5 năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 lần lượt là: 2.414, 3.084, 3.521, 4.095 và 4.428[1, tr.190].

3.Một số giải pháp cơ bản đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” hiện nay

Một là, xác định rõ nội hàm “bốn tốt” của tổ chức cơ sở đảng

Đây là giải pháp rất cần thiết và quan trọng hàng đầu, là điều kiện đầu tiên để thống nhất về nhận thức và tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” hiện nay. Theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xác định “bốn tốt” trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng đó là: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Việc xác định đúng đắn và lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là vấn đề có ý nghĩa quan trọng của TCCSĐ. Bởi vì, nhiệm vụ chính trị là mục tiêu, phương hướng phấn đấu, nếu không sẽ không có cơ sở xây dựng TCCSĐ về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và không có phong trào cách mạng rộng rãi ở cơ sở. TCCSĐ rất đa dạng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương khác nhau do vậy nhiệm vụ chính trị cũng không giống nhau, nên biểu hiện cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng khác nhau trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, văn hóa nghệ thuật, kiến trúc, môi trường...

Chất lượng sinh hoạt tốt chính là các khâu, các bước, nội dung, hình thức, biện pháp sinh hoạt được tiến hành đúng, đủ, chặt chẽ và hiệu quả, bảo đảm mục đích yêu cầu đặt ra. Biểu hiện cụ thể ở việc cấp ủy và cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa buổi sinh hoạt, nội dung sinh hoạt, làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia với trách nhiệm cao; nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng thường kỳ và chuyên đề được duy trì thực hiện nghiêm; nội dung bám sát những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, đoàn thể và chăm lo đời sống cho nhân dân, cán bộ, đảng viên.

Đoàn kết, kỷ luật tốt là sự hợp tác, chung tay, góp sức để kết thành một khối thống nhất, cả về tư tưởng lẫn hành động trên cơ sở đường lối chính trị và các nguyên tắc xây dựng Đảng, chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh, nhằm đem lại lợi ích, đưa TCCSĐ ngày càng phát triển. Biểu hiện ở việc cấp ủy, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có phẩm chất đạo đức, có vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực sự là trung tâm quy tụ, đoàn kết của tổ chức đảng, của tập thể cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên tốt là tư tưởng chính trị tốt, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, hoàn thành nhiệm vụ tốt, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nêu gương tốt. Biểu hiện đó là: sự trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào; tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh...

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, TCCSĐ, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt TCCSĐ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.

Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt TCCSĐ, sinh hoạt cấp uỷ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân. Tăng cường hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên đối với những nội dung mới, cần thiết cho TCCSĐ và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm. Có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp đối với tổ chức đảng ở địa bàn có nhiều đảng viên từ nơi khác đến tạm trú, có nhiều khu công nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân...; thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức sinh hoạt đảng theo tổ đảng đối với một số nội dung phù hợp ở chi bộ có đông đảng viên.

Ba là, giữ vững kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức cơ sở đảng

Các cấp ủy, TCCSĐ cần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, tạo sự thống nhất về chính trị tư tưởng và các chương trình hành động, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt, bởi đây là cơ sở quan trọng nhất để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng ở cơ sở, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên.

“Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”[4, tr.661]. Trong tự phê bình và phê bình cần phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu ở cơ sở; đồng thời, thông qua tự phê bình và phê bình trên tinh thần nêu gương, tự giác, chân thành, thẳng thắn, khách quan, trung thực, không mệnh lệnh, áp đặt,... mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu “tự soi, tự sửa”, giúp đồng chí và quần chúng “tự soi, tự sửa”, để mỗi người có tinh thần trách nhiệm hơn trong hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường đoàn kết nhất trí trong TCCSĐ, củng cố sự đoàn kết ở cơ sở, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kỷ luật đảng, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung bồi dưỡng, rèn luyện cần hướng trọng tâm vào nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm các nền nếp chế độ sinh hoạt; thực hiện tốt việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Thông qua đó các cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan chức năng nắm chắc điểm mạnh, điểm yếu, kết quả phấn đấu rèn luyện của từng tổ chức đảng và đảng viên; chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, đề ra nội dung biện pháp, giúp tổ chức đảng và từng đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nhận thức, phân tích, đánh giá đúng, khách quan, toàn diện về bản thân, nhất là những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục kịp thời, không ngừng phấn đấu vươn lên; gương mẫu trong học tập, rèn luyện, có sức đề kháng với những tác động tiêu cực nảy sinh từ mặt trái xã hội; luôn tiếp nhận thông tin, tri thức, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị; chống bệnh chủ nghĩa cá nhân.

Kết luận

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” theo yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bởi chỉ có trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các tổ chức cơ sở đảng mới bảo đảm sự hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu cho mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan, từ đó góp phần hoàn thành mục tiêu chung của đất nước.

Tài liệu tham khảo:

[1]Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2]Đảng Cộng sản Việt Nam (2022), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3]Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[4]Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.


Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN