Thứ Năm, ngày 15/06/2023, 22:21

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Nam Định

NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH - TRẦN HOÀI THU
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tác động trực tiếp đến hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, nắm rõ được điều đó, cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả. Bài viết trình bày nội dung, thành tựu và hạn chế của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Nam Định từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ xã Mỹ Trung (Mỹ Lộc) hướng dẫn các thủ tục hành chính cho nhân dân. (Nguồn ảnh: https://baonamdinh.vn/)

Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là xã đáp ứng 5 yêu cầu được đặt ra trong Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 08/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đó là: Một là, ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; Hai là, tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; Ba là, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; Bốn là, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Năm là, tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội[3].

Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoạt động phức tạp, được tiến hành bởi các thiết chế trong hệ thống chính trị, nhằm xây dựng chính quyền cấp xã đáp ứng các chỉ tiêu trong Quyết định 25. Qua đó, nâng cao số lượng, chất lượng đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, tự giác sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

1. Nội dung công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Nam Định

1.1. Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; chương trình, kế hoạch thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND Về triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cùng hàng loạt các kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện hàng năm và công tác này đã được thực hiện có hiệu quả. Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/07/2021 về quy định về xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được ban hành với 5 tiêu chí mới, nhằm quán triệt thực hiện Quyết định số 25/QĐ-TTg, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã ban hành Công văn số 665/UBND-VP8 ngày 23/7/2021 của UBND Tỉnh về việc tham mưu thực hiện quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 848/STP-PBTDTHPL ngày 03/08/2021 của Sở Tư pháp Về việc triển khai quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 1098/STP-PB&TDTHPL ngày 26/08/2022 của Sở Tư pháp Về việc thực hiện quy định về huyện, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...

Nếu như ở Quyết định số 619/QĐ-TTg việc đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là dựa trên kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Quy định này được thực hiện bằng phiếu lấy ý kiến, bảng điện tử hoặc hình thức phù hợp khác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc kết hợp với đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, chỉ số cải cách thủ tục hành chính hằng năm và Công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có trách nhiệm tự chấm điểm, gửi kết quả đến công chức Tư pháp - Hộ tịch. Căn cứ kết quả tự chấm điểm của công chức cấp xã và kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, công chức Tư pháp - Hộ tịch tổng hợp báo cáo, trình Chủ tịch UBND cấp xã. Thì ở Quyết định số 25/QĐ-TTg việc này được UBND cấp xã tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; niêm yết công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; gửi hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) trước ngày 10 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá và có Ủy ban và UBND cấp huyện thành lập Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật để tư vấn, thẩm định giúp Chủ tịch UBND cùng cấp xem xét, quyết định công nhận và công bố xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các trình tự ở thủ tục đánh giá cũng được rút gọn nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, chính xác.

1.2. Về tổ chức bộ máy, điều hành, phối hợp thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trong các Văn bản, Kế hoạch được ban hành, tỉnh Nam Định xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của Sở Tư pháp và các ban ngành, đoàn thể có liên quan triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiêu chuẩn pháp luật, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, UBND Tỉnh nhận thức rõ công tác này không chỉ là nhiệm vụ riêng của Ngành Tư pháp, nên đã chỉ đạo Sở Tư pháp Tỉnh tập trung phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định để thực hiện.

Trong tất cả các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn, UBND tỉnh Nam Định đều nhấn mạnh cơ quan chủ trì là Sở Tư pháp và cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, như: Sở Nội vụ; Mặt trận Tổ quốc; Sở Văn hóa; Sở Giáo dục... để thực hiện đồng bộ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo tích cực phổ biến thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang thông tin điện tử, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình; đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử...).

1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (tập huấn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cho công tác này là một trong những nội dung rất quan trọng. Chính vì thế, trong Công văn số 848/STP-PBTDTHPL ngày 03/08/2021 của Sở Tư pháp Về việc triển khai quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhấn mạnh việc tổ chức quán triệt, tập huấn nâng cao năng lực cho các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức của bộ, ngành, địa phương được giao theo dõi, triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, xây dựng, đào tạo đội ngũ báo cáo viên. Biên soạn các tài liệu để giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, chấm điểm, công nhận xã phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tất cả các nhiệm vụ này đều do Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

1.4. Bảo đảm nguồn tài chính phục vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận; chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, đánh giá

Cũng trong Công văn số 848/STP-PBTDTHPL ngày 03/08/2021 của Sở Tư pháp Về việc triển khai quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh Nam Định xác định bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chọn điểm mỗi năm ít nhất 1 xã để chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”. Song song với đó, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu cho UBND tỉnh Nam Định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Thành phần của Hội đồng bao gồm các lãnh đạo UBND huyện; thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; thành viên là đại diện các phòng ban liên quan của huyện. Những nội dung cũng được làm rõ ở Công văn số 1098/STP-PB&TDTHPL ngày 26/08/2022 của Sở Tư pháp Về việc thực hiện quy định về huyện, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Kết quả của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Nam Định

2.1. Thành tựu của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở Nam Định

Về công tác chỉ đạo, điều hành: trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định và hướng dẫn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Nam Định và công chức Tư pháp - Hộ tịch của 229 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, nhất là những tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp (như phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, ban hành văn bản quy phạm pháp luật...) tổ chức đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Về tổ chức bộ máy, điều hành, phối hợp: không chỉ riêng Ngành Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành khác của tỉnh Nam Định cũng đã tổ chức thực hiện các kế hoạch chương trình, đề án. Như ở Công an Tỉnh: có 7/7 đơn vị đã tổ chức học tập; 13/13 cơ quan tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày pháp luật, các văn bản về chấp hành pháp luật, kỷ luật; treo 25 băng rôn, 15 pano trong và ngoài đơn vị để truyền thông rộng rãi về Ngày pháp luật Việt Nam[6, tr.5].

Bên cạnh đó, Đài Phát thanh truyền hình, báo Nam Định đã xây dựng, thực hiện các chuyên mục, tin bài tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất... phát trên sóng truyền hình của Tỉnh. Điều này giúp người dân tiếp cận với pháp luật một cách nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện nên tỉ lệ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đó cũng tăng lên.

Hàng năm, các xã, thị trấn trong Tỉnh đã tập trung nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, hòa giải cơ sở gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, UBND các xã, thị trấn đã quan tâm đầu tư và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa để tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính. Chẳng hạn như ở xã Yên Dương của huyện Ý Yên, năm 2022, sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND cấp xã đã bố trí nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã ở vị trí thuận tiện, khang trang, rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhân dân đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, báo cáo viên: Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt, công tác xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến năm 2021, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các cấp đã tổ chức hơn 5.341 hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề cho 311.293 lượt người[6, tr.2]; tổ chức để cán bộ, nhân dân trên địa bàn Tỉnh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút 15.325 lượt dự thi[6, tr.2]... Biên soạn, phát hành hơn 310.914 tài liệu thông tin, tuyên truyền pháp luật các loại gồm tin bài đăng, phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, xe thông tin lưu động, trên thông tin đại chúng, internet; tờ rơi, tờ gấp, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật[6, tr.2].

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy và thành phố Nam Định đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 07 đơn vị cấp huyện gồm: Nam Trực, Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu, Vụ Bản, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định với hơn 500 đại biểu tham dự và tổ chức 01 hội nghị tập huấn cho đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện Trực Ninh. Sở Tư pháp đã biên soạn, cấp phát miễn phí cho 10 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định, 226 xã, phường, thị trấn 4.000 Bản tin Tư pháp, biên tập, đăng tải 80 tin bài tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật mới và 03/08 bộ tài liệu đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở để phục vụ công tác tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật và nhân dân[6, tr.10].

Về đánh giá, kiểm tra và bảo đảm nguồn kinh phí: kinh phí theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật mỗi năm được đảm bảo, duy trì: Sở Tư pháp: 300 triệu đồng; Phòng Tư pháp cấp huyện: 449 triệu đồng; UBND cấp xã: 177 triệu đồng[4].

Mặt khác, việc duy trì thanh tra, kiểm tra luân phiên thực hiện. Với sự nỗ lực của toàn Tỉnh, năm 2021, tỉnh Nam Định có 215/226 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 3 huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên đạt 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các xã, thị trấn đạt tỉ lệ cao như: thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản), thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh); thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng)...[5]. Hội đồng đánh giá tiêu chuẩn pháp luật đã được thành lập giúp công tác đánh giá đạt chuẩn theo tiêu chí đạt hiệu quả cao, công bằng, khách quan.

 Kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp ủy Đảng, Chính quyền tỉnh Nam Định, đứng đầu là Tỉnh ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành trực tiếp là Sở Tư pháp cùng toàn thể nhân dân trong Tỉnh. Thành công của công việc tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

2.2. Hạn chế và nguyên nhân hạn chế của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bên cạnh những thành tựu, công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật ở tỉnh Nam Định còn một số hạn chế:

Một là, thiếu sự quan tâm, kiểm tra, đôn đông của một số cấp ủy, chính quyền do nhận thức rõ mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiêu chuẩn pháp luật

Hai là, thủ tục hành chính cho công tác này còn nhiều bất cập, nhân sự đều là kiêm nhiệm, năng lực chuyên môn không đồng đều; số lượng thủ tục hành chính niêm yết công khai có sự không thống nhất giữa các đơn vị cùng địa bàn, mẫu niêm yết không đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Ba là, chưa thật sự quan tâm tới việc đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, diện tích làm việc của bộ phận một cửa; kinh phí cho nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn hạn chế, việc quản lý và sử dụng kinh phí cũng chưa thật sự phù hợp với thực tế.

Những hạn chế trên xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

Nguyên nhân chủ quan: Cấp uỷ, chính quyền địa phương một số nơi chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nên chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện một cách triệt để; nhân sự hầu hết đều kiêm nhiệm nên chưa phát huy được hết vai trò, năng lực.

Nguyên nhân khách quan: Do tác động của cơ chế thị trường, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và các tệ nạn xã hội ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp nên ở một số địa bàn cũng còn xảy ra những mâu thuẫn trong cộng đồng nên ảnh hưởng đến kết quả của công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Nam Định nhằm thực hiện tốt quyết định số 25/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật. (Ảnh Minh họa- https://baodantoc.vn/)

Thứ nhất, tăng cường nhận thức của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Nam Định xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong đó chính quyền giữ vai trò nòng cốt. Để thực hiện tốt công tác này, cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ, quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đến toàn thể cán bộ, công chức trong cả hệ thống chính trị mà trước hết và chủ yếu là đội ngũ cán bộ chủ chốt, trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp; huy động sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 Cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực, có thành tích xuất sắc, cách làm hay, làm tốt. Rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật; công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đánh giá, chấm điểm tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới cho công chức được giao tham mưu, theo dõi thực hiện đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.

Thứ ba, phân công trách nhiệm cụ thể và tối ưu mô hình một cửa ở cấp xã

UBND cấp xã tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã, trong đó giao công chức tư pháp làm đầu mối phối hợp với cán bộ, công chức liên quan trong tham mưu xây dựng các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh đó, một số quy định như quy định cụ thể về kích thước, màu sắc các bảng biểu niêm yết nội quy, quy chế một cửa, biển hiệu Bộ phận một cửa, biển hiệu công chức, lĩnh vực trực một cửa; bảng niêm yết thủ tục hành chính, đồng thời xác định là một trong các tiêu chí đánh, giá, xếp loại công tác cải cách hành chính cần được ban hành thêm văn bản hướng dẫn.

Thứ tư, bố trí kinh phí triển khai thực hiện một cách hợp lý

Cần bố trí kinh phí triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tiếp công dân bảo đảm khang trang, thuận tiện cho việc tiếp dân và cũng là đảm bảo cho công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu quả tối đa.

Kết luận

Nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng đối với quản lý nhà nước, quản lý xã hội, trong đó có xây dựng nông thôn mới qua đó giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, mặc dù còn một số hạn chế nhưng những thành tựu đạt được của tỉnh Nam Định sẽ là tiền đề vững chắc để Tỉnh tiến một bước dài trong giai đoạn mới.

Tài liệu tham khảo:

[1] Sở Tư pháp tỉnh Nam Định: Kết quả ban đầu của việc tổ chức, thực hiện quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định, https://sotuphap.namdinh.gov.vn

[2] Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về việc ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

[3] Thủ tướng Chính phủ (2021), Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 về việc quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

[4] Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (2019), Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017 - 2019), Phụ lục 2.

[5]Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (2021), Phụ lục 1 Thông báo số 20-TB/UBND ngày 27/01/2022về các xã, phường, thị trấnđạt chuẩn tiếp cận pháp luậtvà chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

[6] Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (2022), Báo cáo số 1459/BC-STP về kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lã Minh Tuyến

(GDLL) - Bảo đảm an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã cơ bản xây dựng được một hệ thống an sinh xã hội đồng bộ, tuy nhiên vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Phát triển nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lê Quang Hiển

(GDLL) - Nguồn lực lao động có vai trò trọng yếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở phân tích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực trạng sử dụng nguồn lực lao động Việt Nam hiện nay trên ba khía cạnh: số lượng, chất lượng và cơ cấu nguồn lực lao động, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.

Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền con người của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Trần Thị Thanh Mai

(GDLL) - Chính quyền địa phương là chủ thể có vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện pháp luật về quyền con người. Trước yêu cầu bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, việc nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về quyền con người của chính quyền địa phương là yêu cầu cấp thiết đang được đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về quyền con người của chính quyền địa phương. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật về quyền con người của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Chính sách an sinh xã hội đối với việc làm bền vững của lao động di cư ở Việt Nam - thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Tác giả: Nguyễn Đình Quỳnh - Trương Bảo Thanh

(GDLL) - Di cư được xem là cơ hội thúc đẩy sự phát triển đồng đều, rộng khắp và giảm sự khác biệt vốn có giữa các vùng. Lao động di cư được coi là lực lượng rất quan trọng cho nền kinh tế - xã hội của đất nước. Bài viết làm rõ quan điểm về việc làm bền vững và đặc điểm sinh kế của lao động di cư, chính sách của Đảng và Nhà nước cho lao động di cư ở Việt Nam hiện nay, nêu lên một số thành tựu, chỉ ra hạn chế và đưa ra kiến nghị điều chỉnh chính sách giúp lao động di cư tiếp cận với việc làm bền vững.

Giải pháp thực hiện Cam kết của Việt Nam về "Net zero" vào năm 2050

Tác giả: Phạm Tú Tài

(GDLL) - Tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), Việt Nam đã ký cam kết đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng không vào năm 2050 (Net Zero). Bài viết tập trung phân tích những tác động của phát thải khí nhà kính, dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu; nỗ lực của Việt Nam trong giảm phát thải khí nhà kính và đề xuất một số giải pháp Việt Nam cần thực hiện trong lộ trình "Net Zero" vào năm 2050.