Thứ Bảy, ngày 01/07/2023, 10:36

Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

NGUYỄN XUÂN TRUNG
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta”. Bài viết nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nhằm bảo vệ nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời cũng bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới cho phù hợp với thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới, góp phần vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Ảnh Minh họa (Nguồn ảnh: http://lyluanchinhtri.vn/)

Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Trong tiến trình đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nướcluôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi thủ đoạn thâm độc nhằm công kích, xuyên tạc hòng bác bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đang là một trong những nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

1. Nhận diện bản chất, động cơ và biểu hiện của những âm mưu và thủ đoạn xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ nhất, truyền bá tư tưởng chống cộng, bài trừ chủ nghĩa cộng sản

Sự phát triển mạnh mẽ của học thuyết Mác - Lênin và phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới đã làm lung lay chế độ tư bản chủ nghĩa và lợi ích của giai cấp tư sản vốn đã tồn tại mấy trăm năm qua. Vì thế, họ đã rất tích cực chống cộng, bài trừ chủ nghĩa cộng sản hòng duy trì chế độ tư bản chủ nghĩa và lợi ích của giai cấp thống trị.

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, phong trào cộng sản rơi vào thoái trào; các thế lực thù địch càng được dịp đẩy mạnh rêu rao, đắc ý tuyên bố về “sự cáo chung” của học thuyết Mác, của chủ nghĩa xã hội và khẳng định về tương lai vĩnh hằng của chủ nghĩa tư bản. Nhưng chính những thành công của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam là minh chứng thuyết phục phản bác lại luận điệu sai trái đó. Vì thế, một khi công cuộc đổi mới ở nước ta ngày càng giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thì những luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng ngày càng gia tăng với cách thức chống phá rất tinh vi, xảo quyệt. Các thế lực thù địch cho rằng, nếu chúng thành công trong việc xuyên tạc và hạ bệ “thần tượng Hồ Chí Minh”, thì Việt Nam sẽ không chỉ mất đi “tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá”, mà còn mất đi chất keo “kết dính” toàn Đảng và sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân, vốn tạo lên sức mạnh trong công cuộc đổi mới đất nước.

Thứ hai, vì lợi ích kinh tế và động cơ chính trị bất chính

Một số phần tử vì tiền mà sẵn sàng chấp nhận từ bỏ cả lòng tự trọng, bán rẻ lương tâm, lấy việc bồi bút, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh để kêu gọi tài trợ, ủng hộ của các thế lực, tổ chức phản động làm phương thức kiếm sống của mình.

Bên cạnh đó, một số phần tử cơ hội không đạt được tham vọng chính trị như mình mong muốn, hoặc đã từng đạt được kỳ vọng, từng nắm giữ những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam, nhưng do không chịu tu dưỡng bản thân, vi phạm đạo đức cách mạng, thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật hoặc quy định của tổ chức mà bị kỷ luật, giáng chức, thậm chí là vướng vào vòng lao lý, có thái độ bất mãn, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ ta; cắt xén, thêm bớt tư liệu, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh”[10, tr.195].

Thủ đoạn xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch rất phong phú, đa dạng và tinh vi.

Các thế lực thù địch thường sử dụng một số thủ đoạn, như: Một là, vu khống, dựng chuyện, ngụy tạo tài liệu, phủ định các sự kiện, quan điểm khoa học đúng đắn về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai là,bóp méo, cắt xén, xuyên tạc sự thật và nhận thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi và khó nhận biết khi chúng cố tình đánh tráo khái niệm, trộn lẫn thật - giả; cố tình “xôi đỗ” nửa khen, nửa chê. Một mặt, chúng tỏ ra khách quan, tôn trọng, thậm chí là “tôn vinh” Hồ Chí Minh; mặt khác, lại “khéo léo” lồng ghép các quan điểm cá nhân xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh và tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong đó. Ba là, so sánh, đối lập cực đoan giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với quan điểm, đường lối của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước... nhằm xuyên tạc, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới mục tiêu và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mà chúng ta đang tích cực xây dựng.

2. Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ nhất, cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là nhà tư tưởng

Các thế lực thù địch cho rằng, không có “tư tưởng Hồ Chí Minh”, vì xét về nội dung thì Hồ Chí Minh chủ yếu chỉ tổng hợp, sắp xếp, diễn đạt lại các quan điểm của người khác hoặc trích ca dao, tục ngữ chứ không có tư tưởng của riêng mình; còn xét về hình thức thì Hồ Chí Minh đa số chỉ có những bức thư, bài viết, bài nói ngắn chứ gần như không hề có tác phẩm nào xứng tầm chuyên bàn về lý luận như các nhà tư tưởng khác. Chúng còn đưa ra lập luận rằng, trong ba bản Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 đều không hề có “năm chữ tư tưởng Hồ Chí Minh”. Sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã vào cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990 thì tư tưởng Hồ Chí Minh lại “đột nhiên” xuất hiện ở Đại hội VII (1991) của Đảng và Hiến pháp năm 1992. Chúng giải thích rằng, bởi vì lúc này “chủ nghĩa Mác - Lênin đã hết thời và là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Vì thế, Đảng đã cố tình bấu víu, đưa thêm “tư tưởng Hồ Chí Minh” vào tiếp theo sau chủ nghĩa Mác - Lênin để tuyên truyền, trấn an nhân dân và cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, theo V.I.Lênin, một người xứng đáng là “nhà tư t­ưởng” khi họ giải quyết được trư­ớc ngư­ời khác tất cả những vấn đề về chính trị - chiến lược, sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào một cách tự giác. Vì vậy, mặc dù Hồ Chí Minh cũng tự nhận mình không phải là nhà tư tưởng, nhưng thực tế thì trong quá trình hoạt động cách mạng, tư tưởng của Người đã dần được hình thành và được bạn bè thế giới công nhận. “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”[9, tr.88]. Tiêu biểu là tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với nội dung cốt lõi là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Chủ nghĩa Mác - Lênin có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lênin là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất”[4,tr.289], chỉ đường cho cách mạng Việt Nam vận động; đồng thời, “Chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho hành động, chứ không phải là kinh thánh”[6, tr.120]. Điều đó cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận Mác - Lênin theo hướng cốt nắm lấy cái tinh thần, cái bản chất để vận dụng cho phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam, không đi tìm những kết luận có sẵn trong sách vở kinh điển. Một mặt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin cho phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam; mặt khác, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác - Lênin trong những điều kiện lịch sử mới. Ví dụ, khi bàn về mối quan hệ giữa cách mạng vô sản ở các nước tư bản và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa, C.Mác cho rằng, cách mạng vô sản sẽ nổ ra và giành thắng lợi ở những nước tư bản phát triển. V.I.Lênin phát triển hơn một bước khi cho rằng, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở chính quốc cần phải liên minh với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn cứ vào điều kiện cụ thể của Việt Nam đã cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa tuy có quan hệ chặt chẽ với cách mạng chính quốc, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng chính quốc, thậm chí có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc và qua đó, thúc đẩy cách mạng vô sản ở chính quốc phát triển. Hoặc như khi giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp tại Việt Nam, ngay trong Chính cương vắn tắt của Đảng năm 1930 do Người khởi thảo đã nêu: “Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”[8, tr.2]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu những luận điểm mới mẻ, đầy sáng tạo khi nói về quy luật hình thành Đảng Cộng sản, bản chất của Đảng trong điều kiện một n­ước nông nghiệp lạc hậu, xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền. Người đã vận dụng lý luận, làm phong phú và phát triển học thuyết Mác - Lênin về Đảng cho phù hợp với điều kiện cách mạng Việt Nam, có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng hiện nay...

Ngay từ rất sớm, trước khi khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh xuất hiện thì thế giới đã thừa nhận có tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức UNESCO khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là hiện thân khát vọng của các dân tộc trong việc bảo vệ bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho sự thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau”[1, tr.60].

Nhiều nhà khoa học, nhà lãnh đạo, các tổ chức tiến bộ trên thế giới đã thừa nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng; và thực tiễn những thành tựu to lớn mà cách mạng Việt Nam đạt được đã củng cố vững chắc điều này. Vậy tại sao các thế lực chống đối vẫn cố tình chống phá, “quay lưng” với những bằng chứng xác thực về giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh? Điều này hiển nhiên không xuất phát từ lý do khoa học hay hạn chế trong nhận thức. Các thế lực thù địch thậm chí còn hiểu rất rõ nội dung và tầm ảnh hưởng sâu rộng của tư tưởng Hồ Chí Minh tới cách mạng Việt Nam, tới lương tri của nhân loại và nhân dân tiến bộ thế giới. Việc họ xuyên tạc, phủ nhận sự tồn tại của tư tưởng Hồ Chí Minh là do xuất phát từ động cơ chính trị đen tối, với mục đích gây hoang mang, mơ hồ về chính trị của các tầng lớp nhân dân; phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ và phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thứ hai, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối của Đảng

Về luận điệu đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin thì có hai quan điểm xuyên tạc chính mà các thế lực thù địch nhắm vào: Một là, chúng cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh khác và đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất. Hai là, chúng “tôn vinh” tư tưởng Hồ Chí Minh và hạ thấp giá trị và vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự thật là, cả hai quan điểm này đều là không đúng cả về lịch sử và lôgic. Về mặt lịch sử, chủ nghĩa Mác - Lênin chính là nguồn gốc quan trọng dẫn tới việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Về mặt lôgic, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự vận dụng sáng tạo, phát triển và làm phong phú chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện lịch sử mới. Vì thế, tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất với chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất chứ không hề có sự mâu thuẫn, đối lập như sự suy luận, xuyên tạc một số người.

Về quan điểm thứ nhất, các thế lực thù địch đã cố tình dựa vào những luận điểm có tính bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin hay sự kế thừa những giá trị tư tưởng của nền cộng hòa Pháp và Mỹ để kết luận: Hồ Chí Minh “là một người theo chủ nghĩa cộng hòa và chủ nghĩa hòa bình hơn là một người theo chủ nghĩa cộng sản”?!. Chúng tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, vì thế đã vu khống rằng: Chủ nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa chia rẽ và cực đoan, thiên về đấu tranh giai cấp, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đề cao đoàn kết và thống nhất; Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không theo chủ nghĩa cộng sản, chỉ nhấn mạnh đến đoàn kết chứ không nhấn mạnh đến đấu tranh[7, tr.6-7]. Thực chất của luận điệu này chính là muốn hướng lái dư luận hoài nghi về bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, gây ra tâm lý hoang mang, dao động, chia rẽ sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức trong Đảng, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Sâu xa hơn nữa, chúng muốn phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn Việt Nam thay đổi chế độ chính trị, thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Về quan điểm thứ hai, các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin từng có giá trị nhưng đã bị lịch sử vượt qua. Hơn nữa, chúng còn ngụy biện rằng, cho dù chưa bị lịch sử vượt qua thì chủ nghĩa Mác - Lênin cũng chỉ phù hợp với các nước phương Tây, còn tư tưởng Hồ Chí Minh mới phù hợp với Việt Nam. Do đó, các thế lực thù địch ra sức kêu gọi “chỉ cần theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bỏ qua chủ nghĩa Mác-Lênin”[2, tr.100]. Từ đó họ cho rằng, nên đưa chủ nghĩa Mác - Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng, chỉ nên giữ lại tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ. Đây là quan điểm nhân danh là đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, song thực chất chính là nhằm phủ nhận cả chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã có chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây chính là thủ đoạn “nâng lên” để “hạ thấp”, “đề cao” để “phủ nhận” mà thôi. Nếu tách tư tưởng Hồ Chí Minh khỏi cội nguồn lý luận quan trọng nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin thì bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh cũng không còn những đặc tính tốt đẹp như nó vốn đang có nữa.

Bên cạnh thủ đoạn đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin thì các thế lực thù địch còn xuyên tạc, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối của Đảng; chúng lấy tấm gương đạo đức, cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh để bôi nhọ Đảng. Chúng vin vào cớ hiện nay “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” như trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã khẳng định để thổi phồng những khuyết điểm của một số cán bộ thoái hóa, biến chất mà làm ngơ trước những ưu điểm mang tính bản chất của đa số những cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Từ đó, chúng cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay cũng đã thoái hóa, biến chất, khác xa với lý tưởng, khát vọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng yêu cầu phải bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, tức là xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đấu tranh “tự phê bình và phê bình” là việc làm thường xuyên, mang bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”[5, tr.301]. Vậy mà, khi Đảng kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, loại trừ các vấn nạn trong công tác cán bộ để nhằm làm trong sạch Đảng, lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ thì các thế lực thù địch lại vu khống, quy kết là Đảng “đấu đá nội bộ”, “đấu tranh giữa các phe phái vì quyền lực”. Chúng làm ra vẻ khách quan khi dùng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh làm “hệ quy chiếu” để đánh giá, phát xét Đảng. Đề cao và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ trương của Đảng để chống phá Đảng là thủ đoạn rất tinh vi và nguy hiểm, như viên đạn bọc đường, vì nó có thể gây hoang mang, mất niềm tin, chia rẽ nội bộ; đặc biệt, nó có thể làm một bộ phận dân chúng, thậm chí là ngay cả các nhà khoa học, những trí thức vốn rất tin và kính trọng Hồ Chí Minh cũng có thể trở nên bất mãn, mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ hiện nay. 

Thứ ba, phủ nhận giá trị thực tiễn và sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Các thế lực thù địch cho rằng, Hồ Chí Minh là nhà “dân tộc chủ nghĩa chứ không phải là nhà mác-xít”; “không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng” vì tư tưởng Hồ Chí Minh không phù hợp với điều kiện mới của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Chúng cũng ra sức phủ nhận sự cần thiết và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các thế lực thù địch cố tình không hiểu rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là học cái tinh túy trong tư tưởng, phương pháp, phong cách của Người để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào trong thực tiễn như chính trước đây Hồ Chí Minh đã học tập, vận dụng sáng tạo thành công chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam chứ không phải học rồi “làm theo” một cách máy móc. Do đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện là chủ trương đúng đắn của Đảng, hợp với lòng dân và có giá trị thiết thực trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Kết luận

Đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nhằm bảo vệ nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay. Để việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự thuyết phục, thì chúng ta phải nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời, phải có cái nhìn khách quan, “tôn trọng sự thật lịch sử”, không được chủ quan, áp đặt, thiên kiến hoặc máy móc trong việc nhận định, đánh giá, phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá lại chính mình trước những luận điệu xuyên tạc đó để bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới, phù hợp với thực tiễn phát triển của thế giới và Việt Nam hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

[1] Phạm Ngọc Anh (2013), Tư tưởng Hồ Chí Minh - không thể phủ nhậnTạp chí Lý luận chính trị, số 11.

[2] Võ Văn Hải (2019), Những luận điệu lạc lõng của RSF, trong sách: Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Cục Tuyên huấn, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[3] Hội đồng lý luận Trung ương (2014), Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái thù địch, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[4] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 2.

[5] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 5.

[6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tập 7.

[7] Lê Hữu Nghĩa (2019), Sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nayTạp chí Lý luận chính trị, số 5.

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[10] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.


Đọc thêm

Vấn đề giai cấp trong Tác phẩm “thường thức chính trị” của chủ tịch Hồ Chí Minh với việc củng cố liên minh giai cấp trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Cung Thị Ngọc

(GDLL) - Bài viết góp phần làm sáng tỏ vấn đề giai cấp trong tác phẩm “Thường thức chính trị”** của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phương châm củng cố liên minh giai cấp công nhân - nông dân và đội ngũ trí thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đời sống văn hoá vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Lê Viết Cường

(GDLL) - Bài viết tập trung làm rõ vai trò và thực trạng phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đời sống văn hoá vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong xây dựng đời sống văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Nguyễn Văn Tặng

(GDLL) - Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, tồn tại dưới nhiều hình thức, phổ biến hơn cả là tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tập thể, quá trình vận dụng và phát triển nhận thức của Đảng về phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời gian qua. Từ đó, đưa ra một số giải pháp vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

C.Mác - Nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại

Tác giả: GS, TS Nguyễn Hùng Hậu

(LLCT) - C.Mác là nhà tư tưởng vĩ đại của nhân loại, đã có những phát kiến khoa học làm thay đổi cả thế giới, trong đó đặc biệt là quan niệm duy vật về lịch sử và học thuyết về giá trị thặng dư. Khoa học đối với C.Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng, góp phần vào việc lật đổ xã hội tư bản, giải phóng giai cấp vô sản hiện đại. Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh là người đầu tiên tiếp thu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác lên tầm cao mới phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, từ đó đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Phản bác quan điểm sai trái, thù địch “Kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển là xa rời nền tảng tư tưởng, mất định hướng xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam”

Tác giả: Đỗ Đức Quân

(GDLL) - Trong quá trình đổi mới đất nước, việc giải quyết vấn đề sở hữu luôn là một trong những nhiệm vụ mà Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm và giải quyết, trong đó giải quyết vấn đề sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân là thành công hơn cả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua từng giai đoạn phát triển trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Mặc dù vậy, các thế lực thù địch vẫn tập trung chống phá ác liệt; trong bài viết này, tác giả tập trung phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ ra không gian tồn tại và giới hạn của kinh tế tư nhân trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước ta. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp căn cơ để tiếp tục thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.