Thứ Ba, ngày 25/06/2024, 02:19

Cao Bằng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo

Bế Thanh Tịnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng

(TG) - Những kết quả đạt được trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan tham mưu trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Qua đó, quan trọng, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của đông đảo người dân về sự lãnh đạo của Đảng, về sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, của pháp luật; có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa sự tham gia có hiệu quả của nhân dân vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/2024 ngày 17/4.

NHỮNG KẾT QUẢ QUAN TRỌNG

Trong thời gian qua, Cao Bằng tập trung tham mưu thực hiện việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng và đạt được kết quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Điều đó thể hiện cụ thể trên những phương diện sau:

Thứ nhất, tập trung phối hợp, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, trong đó có lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận, chỉ thị và các chương trình hành động, kế hoạch của tỉnh thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết theo hướng rõ chủ trương, quan điểm chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện, rõ thời gian hoàn thành. Từ năm 2001 đến tháng 9/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành 326 chỉ thị, nghị quyết lớn để lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị các địa phương. Các nghị quyết ban hành cơ bản đảm bảo sát thực, kịp thời, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Tập trung ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… trong đó có nhiều chủ trương, cơ chế chính sách, dự án, đề án quan trọng mang tính đột phá, quyết định cho sự phát triển. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, việc tham mưu ban hành và triển khai thực hiện 9 đề án của Tỉnh uỷ trên lĩnh vực tuyên giáo đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất nhận thức từ tỉnh đến cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong việc cụ thể hóa, đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và tổ chức sinh hoạt các chuyên đề phục vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm và các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh... Đồng thời, tham mưu triển khai hiệu quả nghị quyết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, linh hoạt, nhạy bén, kịp thời đấu tranh trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, quyết tâm bảo vệ Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nghị quyết, chính sách của tỉnh.

Thứ hai, tập trung tham mưu chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, trong đó có lĩnh vực tuyên giáo.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị tới cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng đã luôn chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác này. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2011, Tỉnh uỷ chỉ đạo định kỳ mỗi quý một lần tổ chức triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở giúp cho các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành và chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 Đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; tiếp tục đổi mới việc tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến; thực hiện mã hóa các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị bằng mã QR code; tổ chức thành công các Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh, Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát hành, Trang thông tin điện tử “Tuyengiaocaobang.vn” và các trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải, thông tin cốt lõi hoặc toàn văn của nghị quyết, chỉ thị, kết luận; biên soạn, phát hành cuốn tài liệu rút gọn về các nghị quyết chuyên đề của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đến nay, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng các khóa phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, kết luận bằng các hình thức phù hợp đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bế Thanh Tịnh phát biểu kết luận hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 5/2024.

Các cơ quan tham mưu trực thuộc Tỉnh uỷ Cao Bằng tham mưu xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục; bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm chính trị cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung cơ bản của đường lối, nghị quyết, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng một cách sáng tạo để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết. Những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đưa ra có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không dập khuôn, máy móc đồng thời hết sức thận trọng. Nêu cao trách nhiệm của các cấp uỷ và đặc biệt người đứng đầu cấp uỷ trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng chặt chẽ, nghiêm túc. Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tại các hội nghị phải tiến hành thảo luận, thông qua dự thảo các chương trình hành động (hoặc kế hoạch) thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Kết quả, giai đoạn 2016 - 2023, các ban, cơ quan Đảng đã tham mưu cho Tỉnh uỷ ban hành 31 Chương trình hành động triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ ba, tham mưu thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối Đảng trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ và Ban Tuyên giáo các cấp. Cấp uỷ các cấp chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Phân công các đồng chí cấp uỷ viên của địa phương, đơn vị theo dõi, đôn đốc và trực tiếp tham gia báo cáo viên triển khai thực hiện nghị quyết tại cấp cơ sở. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đối với cấp uỷ cấp dưới trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Giai đoạn từ năm 1986 đến tháng 6/2023, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra được 19.221 lượt tổ chức đảng; 100.516 lượt đảng viên; giám sát được 6.517 lượt tổ chức đảng và 15.937 đảng viên; thi hành xử lý kỷ luật 85 tổ chức đảng và 4.752 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế làm việc của cấp uỷ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, với tinh thần giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp kiểm tra, giám sát theo định kỳ tập trung vào các vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn để phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được toàn ngành Tuyên giáo chú trọng triển khai thực hiện theo hướng tiếp tục đổi mới về cách thức và nội dung, tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành chuyên môn liên quan trong quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực công tác tuyên giáo tại các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, các ngành tư tưởng - văn hóa, các ngành khoa giáo; thành lập Đoàn giám sát công tác học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và trực tiếp tham dự một số Hội nghị triển khai chỉ thị, nghị quyết tại một số huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc và cấp uỷ cơ sở. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hay để nhân rộng; kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế để đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ kết hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với kiểm tra toàn diện các mặt công tác hoặc lồng ghép trong các cuộc kiểm tra, giám sát, làm việc giữa các cấp uỷ đảng cấp trên đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Kết quả, giai đoạn 2018- 2023, cấp huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát lồng ghép với các nội dung khác được 434 tổ chức đảng trực thuộc, một số đơn vị thực hiện tốt như: Huyện uỷ Trùng Khánh Hòa An, Hạ Lang và Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh...

Thứ tư, tham mưu sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định các nhiệm vụ cụ thể của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến 2030 theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; trong đó tập trung triển khai nghiên cứu khoa học phục vụ việc chỉ đạo xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và địa phương; công tác tham mưu trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương; cung cấp thông tin, giúp Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định các vấn đề mang tính chiến lược, lâu dài liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Tham mưu Tỉnh uỷ tổ chức nhiều đợt khảo sát, điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính từ năm 2016 đến nay, các ban, cơ quan Đảng đã tham mưu cho Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết gần 150 chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh; số lượng, chất lượng các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học được nâng lên. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THAM MƯU TRÊN LĨNH VỰC TUYÊN GIÁO

 

Tuyến phố bờ kè sông Bằng Giang mới được đầu tư xây dựng, trở thành điểm nhấn cho cảnh quan thành phố Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Trước đòi hỏi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nhất là đứng trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên của Đảng có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Yêu cầu thực tiễn đặt ra cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục phối hợp với các cơ quan Đảng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát huy các kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế và xác định thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và đổi mới nội dung, phương thức, quy trình tham mưu xây dựng và ban hành văn bản nói chung và văn bản về công tác tuyên giáo của Đảng nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị. Định kỳ rà soát việc thể chế hóa các nội dung được giao trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định… của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tuyên giáo Trung ương và cấp uỷ các cấp để tránh bỏ sót nội dung, vấn đề cần ban hành và tổ chức thực hiện.

Hai là, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 29/9/2021 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021 - 2025”. Chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết gắn với xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Ba là, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết; tăng cường tin, bài, chia sẻ trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cao Bằng, Fanpage “CAO BẰNG HÔM NAY” để đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết; kịp thời phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện nghị quyết của Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, với tinh thần rõ người, rõ việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và tập thể cấp ủy trong tổ chức quán triệt học tập và trong lãnh đạo cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở địa phương, đơn vị.

Năm là, chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, sơ, tổng kết thực tiễn để kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trên các lĩnh vực tuyên giáo. Bảo đảm điều kiện, nguồn lực khác phục vụ công tác tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về công tác tuyên giáo của Đảng.

Từ đầu năm 2015 đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh đã tổ chức được 30.939 hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết cho 1.178.165 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết trên toàn tỉnh luôn đạt trên 90%; tỷ lệ quần chúng nhân dân đạt khoảng 75%. Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết đã có sự chuyển biến tích cực và từng bước được nâng lên; do đó, các hội nghị triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đạt chất lượng, hiệu quả hơn.

  (theo tuyengiao.vn)

Tin liên quan

Đọc thêm

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng tính nhận diện hàng Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Công Anh

(TG) - Trong thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương đã chỉ đạo, định hướng xây dựng và triển khai các hoạt động XTTM với nòng cốt là các hoạt động trong khung khổ Chương trình cấp quốc gia về XTTM theo hướng đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tăng cường tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA nhằm mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài cho hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế và tăng cường phát triển thị trường trong nước.

nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn mới các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ: thực trạng và giải pháp

Tác giả: Hoàng Thị Lâm Oanh

(GDLL) - Dưới góc độ đánh giá các các nguồn lực xã hội phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến 2030.

Bảo đảm quyền con người trong hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính trong quản lý đất đai

Tác giả: ThS Đỗ Phước Trung

(LLCT) - Lý luận, pháp luật và thực tiễn kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong quản lý đất đai là nhằm góp phần bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Qua phân tích vấn đề lý luận và pháp lý, thực trạng hiện nay, bài viết đề xuất sự cần hoàn thiện thể chế, tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác phối hợp cũng như kiến nghị với các cơ quan Trung ương nhằm bảo đảm nhân quyền trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án.

Học viện Chính trị khu vực I – 70 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng

Tác giả: TS. Phạm Thị Ngọc Dung

(GDLL) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Học viện Chính trị khu vực I. Trong suốt 70 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện luôn được quan tâm, đổi mới và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác cán bộ của đất nước trong từng thời kỳ cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực I (1953-2023), bài viết khái quát về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện trong 70 năm qua, đồng thời tập trung phân tích các nội dung đã và đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới hiện nay.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I trong bối cảnh tình hình mới

Tác giả: TS. Vũ Văn Hậu

(GDLL) - Bài viết tiếp cận quan điểm, yêu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I, từ đó phân tích thực tiễn tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện trong tình hình mới.