Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong Đảng và ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay

(GDLL) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ và thực hành dân chủ là nguyên tắc, nội dung cốt lõi và xuyên suốt trong xây dựng Đảng. Bài viết trình bày những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ trong xây dựng Đảng và nhấn mạnh ý nghĩa của thực hành dân chủ đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay

(GDLL) - Những năm gần đây, tỉnh Nam Định đã sử dụng mạng xã hội như một trong những phương thức tuyên truyền quan trọng góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, ngăn chặn những thông tin xấu độc, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bài viết phân tích thực trạng phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vấn đề này trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Nhận diện những luận điểm xuyên tạc vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tín ngưỡng tôn giáo là phạm trù thuộc hình thái ý thức xã hội, là vấn đề “nhạy cảm” bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đặc biệt quan tâm, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Bài nghiên cứu chỉ ra đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, từ đó nhận diện những luận điểm xuyên tạc vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch và quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(GDLL) - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chăm lo củng cố và phát triển Đảng. Công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc trong mọi hoạt động và sự phát triển của Đảng, là nhân tố quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài viết làm rõ quá trình nhận thức và thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

(TG) - Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Quy định 96) thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã.

Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới

(TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong các mặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII nêu rõ: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...”.

QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO TRONG TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA HỒ CHÍ MINH - Ý NGHĨA TRONG RÈN LUYỆN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ HIỆN NAY

(GDLL) - Tác phẩm “Đời sống mới” ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn đang rất khó khăn, cần có sự đổi mới để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đi đến thắng lợi. Bài viết tập trung phân tích quan điểm đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”, từ đó làm rõ ý nghĩa của tác phẩm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.

BẢO ĐẢM TÍNH CHẤT CỦA PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(GDLL) - Tự phê bình và phê bình không chỉ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, mà còn là quy luật tồn tại và phát triển Đảng. Trong khuôn khổ bài viết chỉ đề cập đến một phần của nguyên tắc đó là phê bình trong Đảng. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ tính chất của nguyên tắc này theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là, tính đảng; tính giáo dục; tính khách quan, trung thực, chân thành, công khai; tính cụ thể, thiết thực và kịp thời.

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

(TG) - Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, tiến tới phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực chống đối, thù địch vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn, chiêu trò để xuyên tạc, chống phá, nhất là về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhận diện, đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bài viết nhận diện âm mưu và thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch; phân tích các luận cứ phản bác và đề xuất giải pháp phòng, chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại

(GDLL) - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta. Nhờ sự lựa chọn đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, hòa bình, tự do và ngày càng phát triển đi lên. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 93 năm qua đã chứng tỏ rằng “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”[4, tr.104].

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư

(TG) - Quan điểm chỉ đạo về đấu tranh với âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong các bài viết như “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam”, “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, “Nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Trong các bài viết, Tổng Bí thư cũng đưa ra các giải pháp để kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Vận dụng sáng tạo hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam bằng nhiều phương thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Bài viết trình bày sự sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 1930-1945 và một số vấn đề cần vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Quan điểm Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Trong bối cảnh một thế giới đang có nhiều đổi thay mạnh mẽ như hiện nay, việc nâng cao dân trí cho Nhân dân không chỉ là điều kiện để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mỗi người dân và xã hội mà hơn thế nữa, nó còn mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và tiến bộ của đất nước. Vì vậy, bài viết tập trung phân tích một số quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ dân trí cho Nhân dân, từ đó chỉ ra sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Nhận diện và phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng về vấn đề "tự do tôn giáo"

(GDLL) - Không gian mạng có thể được hiểu là một không gian ảo, nơi con người có thể thực hiện các hành vi xã hội mà không bị giới hạn về không gian và thời gian. Đây là nơi dễ bị kẻ xấu, các thế lực thù địch sử dụng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lợi dụng về vấn đề “tự do tôn giáo”. Bài viết bước đầu nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề “tự do tôn giáo” trên không gian mạng. Trên có sở đó, bài viết đưa ra các luận cứ nhằm đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng về vấn đề “tự do tôn giáo”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng luôn tìm tòi, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận góp phần làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Bài viết khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta”. Bài viết nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nhằm bảo vệ nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời cũng bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới cho phù hợp với thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới, góp phần vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Với bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, đường lối của Đảng về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp vận dụng tốt hơn trong thời gian tới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc vào xây dựng khối đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam. Quán triệt quan điểm này, Học viện Chính trị khu vực I đã xây dựng khối đoàn kết tại Học viện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tăng cường xây dựng khối đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I.

Đấu tranh phản bác quan điểm "Nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia"

(GDLL) - Trong nhiều thập kỷ qua, các thế lực phản động, thù địch không ngừng lợi dụng khẩu hiệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia” với nội dung đề cao quyền con người ở vị trí tối thượng, còn quốc gia chỉ là thứ yếu, nhằm mục đích can thiệp vào các công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền của các quốc gia độc lập. Quan điểm này đã tuyệt đối hóa tính phổ biến mà bỏ qua tính đặc thù của quyền con người, đề cao mặt tự nhiên mà không chú ý đến mặt xã hội là con người không thể sống đơn độc, tách mình ra khỏi cộng đồng. Bài viết cung cấp những luận cứ để đấu tranh phản bác quan điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia”; đồng thời, khẳng định nhân quyền không thể tách rời độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của cán bộ tuyên giáo, nhà báo trong bồi dưỡng nâng cao, quán triệt theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm "Sửa đối lối làm việc" đối với rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay

(GDLL) - Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng Đảng. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, trau dồi, giữ vững đạo đức cách mạng. Trên cơ sở truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa đạo đức nhân loại, Người phát triển và sáng tạo những giá trị đạo đức mới phù hợp với điều kiện Việt Nam. Bài viết tìm hiểu việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đối với việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay.

Phải chăng chủ nghĩa xã hội chỉ là không tưởng và "lịch sử đã cáo chung"?

(LLCT) - Kể từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin trở thành đối tượng chống phá của giai cấp tư sản và các thế lực phản động bởi học thuyết ấy công khai tuyên bố sẽ xóa bỏ chế độ người bóc lột người, thiết lập một xã hội thật sự tốt đẹp vì con người, cho con người. Một trong những thủ đoạn hiểm ác nhất mà kẻ thù tư tưởng đã sử dụng là nhân danh khoa học, nhân danh lịch sử để chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội là không tưởng và chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội cuối cùng trong lịch sử. Trên cơ sở khoa học và chứng cứ lịch sử xác thực, bài viết vạch rõ tính chất vô căn cứ của các luận điệu trên và khẳng định, lý luận Mác - Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng và chủ nghĩa xã hội là tương lai của nhân loại.

Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận những thành tựu sau hơn 35 năm đổi mới của Việt Nam

(GDLL) - Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, sự nghiệp cách mạng của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng xuyên tạc, bóp méo sự thật với nhiều luận điệu, chiêu thức tinh vi, xảo quyệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bài viết tập trung cung cấp luận cứ để phản bác một số luận điệu sai trái, phủ nhận thành tựu đổi mới của Việt Nam, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới.

Đấu tranh phản bác quan điểm lệch lạc, sai trái về một số vấn đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Bài viết khẳng định những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử, thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời đề xuất giải pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực đấu tranh bảo vệ lịch sử Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những đóng góp của Ph.Ănghen với chủ nghĩa Mác, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

(GDLL) - V.I.Lênin khẳng định: “Muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của Mác, tuyệt đối phải đọc những tác phẩm của người cùng tư tưởng và người cộng tác gần gũi nhất của Mác là Ph.Ăngghen. Không thể nào hiểu được chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ được chủ nghĩa Mác, nếu không chú ý đến toàn bộ những tác phẩm của Ăngghen”[5, tr.110]. Bài báo khái quát những đóng góp, cống hiến có giá trị lớn lao của Ph.Ăngghen vào quá trình hình thành, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác; vào sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1930-1975 vào giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề trọng yếu, thường xuyên, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, sự bền vững của chế độ. Thời kỳ 1930-1975 chiến tranh gian khổ, Đảng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên đạo đức, kiên trung, bất khuất với bản lĩnh chính trị vững vàng. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1930-1975 với việc luôn giữ vững Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng của Đảng, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Tư tưởng về quân đội và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chiếm một vị trí trọng yếu, là nội dung cốt lõi trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết đi sâu khái quát những tư tưởng cốt lõi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó, chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Góp phần đấu tranh phản bác một số luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

(GDLL) - Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là mục tiêu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng những luận chứng khoa học để kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch và bảo vệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cán bộ, đảng viên, là yếu tố chủ yếu tạo nên chất lượng độ ngũ. Với yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bài viết tập trung phân tích các nội dung: Đạo đức, đạo đức cách mạng, những yêu cầu cần thiết cho việc bổ sung chuẩn mực, giá trị đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất việc bổ sung chuẩn mực, giá trị đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Bài viết làm rõ sự cần thiết phải tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định những phẩm chất đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần xây dựng và phát huy. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng và phát huy đạo đức của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

Đảng lãnh đạo kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của cách mạng Việt Nam

(GDLL) - Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do và phát triển. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên sự thành công này, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, Đảng tiếp tục vận dụng trong khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa giữa thế kỷ 21.

Phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Những năm trở lại đây, mạng xã hội đã trở thành một kênh truyền thông được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, không chỉ là công cụ tìm hiểu dư luận xã hội đối với các sự kiện kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội nhanh nhạy mà còn trở thành phương thức nắm bắt và ứng phó kịp thời với những luồng dư luận trái chiều. Trên cơ sở làm rõ khái niệm mạng xã hội và khái quát sự phát triển của mạng xã hội ở Việt Nam, vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mạng xã hội trong công tác này.

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 - giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử

(GDLL) - Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là sự khẳng định quyền của mỗi quốc gia, dân tộc và của từng con người trên thế giới; khẳng định và tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam đã độc lập và quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc; là sự kết tinh, chắt lọc từ quá trình khảo nghiệm lâu dài của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Truyền thông báo chí đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có công tác truyền thông báo chí. Trong những năm qua, truyền thông báo chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ này. Trên cơ sở làm rõ vai trò của công tác truyền thông báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của truyền thông báo chí trong thời gian tới.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Dân tộc và tôn giáo là hai vấn đề mang tính trọng tâm, chiến lược, lâu dài trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết làm rõ các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm mục tiêu bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo bình đẳng, các tôn giáo đoàn kết trong khối đoàn kết dân tộc, phù hợp với các quy định quốc tế về quyền con người và tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một số văn kiện quốc tế cơ bản. Trên cơ sở đó, bài viết phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến nay vẫn là lý luận cách mạng tiên tiến nhất về sự nghiệp giải phóng con người trên toàn thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động và hoạt động. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất cho mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống nền tảng ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận sáng tạo về cách mạng Việt Nam trong điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đặc thù, nhưng luôn là một thể thống nhất không thể tách rời với chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tư tưởng chủ đạo của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” - Ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(GDLL) - Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đăng trên báo Nhân Dân, số 5409, ngày 3/2/1969. Đây là bài viết cuối cùng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Bài viết đã tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng và trở thành “cẩm nang” định hướng cho việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những di huấn đặc biệt của Người trong tác phẩm vẫn còn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Thắng lợi vĩ đại của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt Nam

(GDLL) - Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh với chiến thuật mềm dẻo, sự chuẩn bị chu đáo cho Tổng khởi nghĩa, nhận diện thời cơ để chớp thời cơ mau lẹ và nhất là huy động được toàn dân nổi dậy. Bài viết tập trung làm sáng tỏ một số yếu tố làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó khẳng định ý nghĩa lịch sử bất diệt của sự kiện quan trọng này.

Gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng vô sản là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử Việt Nam

(GDLL) - Trên cơ sở tổng kết lịch sử và nghiên cứu xu hướng phát triển của đất nước và thời đại ngày nay, bài viết tập trung phân tích, làm rõ nội dung: tại sao gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng vô sản là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử Việt Nam. Từ đó, góp phần nhận diện, đấu tranh với những luận điệu sai trái mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình “nhận thức lại” những vấn đề thuộc về lịch sử và gây sự hoài nghi, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công cuộc đổi mới vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong trào thi đua yêu nước ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc là lý luận soi đường cho xây dựng các phong trào Thi đua yêu nước hiện nay. Xuất phát từ những tư tưởng chỉ đạo của Người, bài viết khái quát một số vấn đề cần chú trọng trong công tác thi đua nói chung và xây dựng các phong trào Thi đua yêu nước nói riêng hiện nay.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng xác định quan điểm chỉ đạo hàng đầu đối với quá trình cách mạng Việt Nam là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Theo đó, cùng với quá trình nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực tiễn đòi hỏi phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết đề cập đến những nội dung chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định sự trường tồn và kiên định trong việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Kiểm soát tin giả trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Kiểm soát tin giả trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các luận điệu sai trái, thù địch là một công việc thường xuyên, đã được Đảng tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bài viết đề cập đến truyền thông xã hội; tin giả, xấu, độc trên phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp kiểm soát tin giả trên phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo “giặc nội xâm” là một trong những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, thắng “giặc nội xâm” là điều kiện để thắng giặc bên ngoài. Bài viết khái quát nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm”, trên cơ sở đó trình bày một số quan điểm, giải pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Nhận diện và chống “bệnh chủ quan”, “bệnh khai hội”, “bệnh lười biếng” và “thói ba hoa” trong công tác dân vận hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - “Bệnh chủ quan”, “bệnh khai hội”, “bệnh lười biếng” và “thói ba hoa” được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Những “bệnh” này gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động lãnh đạo của Đảng nói chung, công tác dân vận nói riêng. Bài viết tập trung nhận diện những biểu hiện và tác hại của “bệnh chủ quan”, “bệnh khai hội”, “bệnh lười biếng”, “thói ba hoa” trong công tác dân vận, qua đó đề xuất một số giải pháp phòng chống.

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1945

(GDLL) - Sau thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều thử thách, làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Từ việc khái quát quá trình Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1930-1945, bài viết tập trung làm rõ sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hiện nay

(GDLL) - Ở Việt Nam, thời gian qua, các thế lực thù địch có những quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò, vị trí của an ninh, quốc phòng. Vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm này là nhiệm vụ trọng yếu. Bài viết nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta đã lựa chọn và luôn kiên định, kiên trì thực hiện. Đây cũng là nội dung cốt yếu trong di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng của Người về động lực của chủ nghĩa xã hội là một nội dung quan trọng, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn vượt thời đại, và trên hết là tấm lòng luôn hướng về nhân dân, về đất nước. Bài viết tập trung vào phân tích và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn đất nước giai đoạn hiện nay.

Tinh thần lạc quan Hồ Chí Minh

(GDLL) - Lạc quan là một nét đặc sắc trong nhân cách - phong cách Hồ Chí Minh cùng với các phẩm chất, nhân tố khác đã góp phần tạo nên người anh hùng giải phóng dân tộc - nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh. Bài viết làm rõ tinh thần lạc quan ở Hồ Chí Minh thể hiện trong ba vấn đề: Lạc quan về tiền đồ cách mạng dân tộc, lạc quan trong tình cảnh khó khăn, nguy hiểm và lạc quan khi bị hiểu lầm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình - sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Người coi đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải luôn đề cao tự phê bình và phê bình. Bài viết tập trung làm rõ nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó bài viết đề xuất một số giải pháp tự phê bình và phê bình hiệu quả, thiết thực, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Hiểu đúng về nguyên tắc đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao sức đề kháng của đảng viên trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay

(GDLL) - Nguyên tắc đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng trong nhiều tài liệu có thể viết tắt là Đoàn kết thống nhất, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện nguyên tắc thì không được tư duy tắt mà yêu cầu đảng viên phải hiểu cụ thể nội hàm thì mới đạt hiệu quả tốt. Bài viết bước đầu làm rõ nguyên tắc đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, qua đó góp phần nâng cao sức đề kháng của đảng viên trước sự chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến nguyên tắc này hiện nay.

Đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Vấn đề dân tộc ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, gây mất ổn định an ninh chính trị, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Bài viết tập trung làm rõ một số thủ đoạn cùng các hình thức lợi dụng vấn đề dân tộc và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, của các thế lực thù địch trong bối cảnh mới hiện nay.

Tiên đề xây dựng học thuyết triết học của C.Mác và sự phù hợp của tiên đề đó trong phân tích những vấn đề của chủ nghĩa tư bản hiện đại

(GDLL) - Đối với một lý thuyết khoa học, tiên đề xuất phát có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến tính đúng đắn, tính khoa học của học thuyết. Bài viết đề xuất một phương pháp tiếp cận với yếu tố được xem là tiên đề của triết học C.Mác, qua đó khẳng định giá trị đúng đắn của triết học C.Mác trong phân tích những vấn đề của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Quyền con người trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản - Giá trị và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung về quyền con người được Marx và Engels xác định trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, chỉ ra rằng một trong những nội dung tạo nên giá trị và sức sống của Tuyên ngôn đó là vì mục tiêu giải phóng con người, vì các quyền cơ bản của con người và đảm bảo các giá trị thuộc về nhân phẩm của con người. Từ đó, khẳng định ý nghĩa của việc nghiên cứu các giá trị về quyền con người trong Tuyên ngôn đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Nâng cao năng lực các lực lượng, các chủ thể; Xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

(GDLL) - Các lực lượng, chủ thể và đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, nâng cao năng lực cho các lực lượng, chủ thể và xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.

Chủ nghĩa xã hội - Tương lai của thế giới

(GDLL) - Bài viết trình bày những dấu ấn của chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-1991), vị trí, vai trò và những thành tựu của một số nước XHCN hiện nay; khẳng định triển vọng tương lai của CNXH trong sự vận động, phát triển của thế giới. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực, những thành quả chủ nghĩa xã hội hiện thực đạt được trong thế kỷ XX, đặc biệt thành công của các nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay và những khuyết tật mang tính bản chất của chủ nghĩa tư bản cho thấy “sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là tất yếu như nhau” và tương lai của loài người đó là chủ nghĩa xã hội - quy luật phát triển khách quan của lịch sử.

Học viện Chính trị khu vực I xây dựng khối đoàn kết, thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Vì thế, việc vận dụng những chỉ dẫn của Người vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay.

Nhận diện và phòng, chống thủ đoạn biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Trong giai đoạn hiện nay, tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách đã, đang tồn tại và có xu hướng gia tăng, gây tác động tiêu cực đến tâm lý, tình cảm và niềm tin của một bộ̣ phận nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đối tượng biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách có sự đa dạng về thành phần, phong phú về động cơ nhưng đều có chung mục đích xấu nhằm chống phá Việt Nam. Bài viết tập trung nhận diện đúng đối tượng, nội dung, hình thức phát tán, nguyên nhân dẫn đến và sự tồn tại của những tài liệu này trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp phòng, chống thủ đoạn biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách của các thế lực thù địch ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy “dân làm gốc” đến quan điểm của Đảng về “dân làm gốc” trong tiến trình lịch sử

(GDLL) - Từ những kinh nghiệm lịch sử của dân tộc, những giá trị đúc kết tư tưởng “dân làm gốc” của Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt và phát huy cao độ bài học kinh nghiệm lấy “dân làm gốc” tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc; thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy vai trò của báo chí đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

(GDLL) - Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thông tin xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Với chức năng phản ánh hiện thực, báo chí có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của kẻ thù. Bài viết phân tích một số âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm phát huy vai trò của báo chí một cách tích cực, chủ động, kịp thời và có hiệu quả trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích “tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu rộng vào đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”1. Bài viết góp phần chỉ ra những phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; từ đó đề xuất các giải pháp đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu nói phải đi đôi với làm, nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn kế thừa và vận dụng nguyên tắc “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức”. Bài viết làm rõ tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm nhất quán về các vấn đề quốc tế, về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận cho Đảng hoạch định đường lối đối ngoại nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng. Trên cơ sở đó, bài viết bước đầu tìm hiểu giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Trong thời kỳ đổi mới, công tác bình đẳng giới được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm cả về nhận thức và hành động, từ chủ trương đến chính sách và pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện bình đẳng giới. Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về bình đẳng giới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới trong thời kỳ đổi mới.

Cách mạng Tháng Mười Nga với việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(GDLL) - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một trong những cuộc cách mạng có ý nghĩa vĩ đại, bởi nó mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của xã hội loài người, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay, thế giới đã có nhiều thay đổi và luôn biến động phức tạp, khó lường, nhưng ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị. Những thành tựu của công cuộc đổi mới trong 35 năm qua ở Việt Nam đã tiếp tục khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga là “phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử”

Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với yêu cầu của đất nước và dân tộc Việt Nam

(GDLL) - Chủ nghĩa Mác - Lênin được Nguyễn Ái Quốc tiếp thu và truyền bá về nước ta cùng với tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi ngày càng to lớn, vẻ vang. Bài viết trình bày các luận cứ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam bao gồm: chủ nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa mang tính cách mạng, khoa học, chân chính; trong chế độ thuộc địa nửa phong kiến các hệ tư tưởng, con đường phong kiến và dân chủ tư sản đã thất bại, bất lực trước yêu cầu của lịch sử; Tổ quốc và dân tộc cần hệ tư tưởng mới, con đường đi mới; các tầng lớp nhân dân Việt Nam tiếp thu học thuyết này là do tất yếu khách quan của lịch sử. Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin.

Hồ Chí Minh – Nhà cách mạng phi thường, đại trí, đại nhân của dân tộc Việt Nam

(GDLL) - Hồ Chí Minh – người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đi xa chúng ta hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, cũng như cho sự nghiệp cách mạng tiến bộ của toàn nhân loại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của Người thể hiện rõ chí khí của một nhà cách mạng phi thường, một nhà văn hoá đại trí, đại nhân của dân tộc Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ bản lĩnh và trí tuệ phi thường, sáng suốt, cùng với tấm lòng nhân ái bao la của Người.

80 năm ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (1941 - 2021), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi

Ngày 28/01/1941, sau hành trình 30 năm bôn ba lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Trước những yêu cầu bức thiết của tình hình thế giới và trong nước, ngay khi trở về Người đã trực tiếp cùng cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc chuẩn bị điều kiện để đi đến những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược quan trọng cho cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa quan trọng đó, mặc dù đã trải qua 80 mùa xuân nhưng những giá trị ngày Người về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn trường tồn và cần phải được tiếp tục học tập, phát huy.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN