Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Trong tính biện chứng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội, ở những giai đoạn khác nhau của sự phát triển xã hội, không thể tránh được những mâu thuẫn cần phải giải quyết. Việc giải quyết mâu thuẫn này được xem là khâu then chốt tạo sức bật cũng như sức lan tỏa của sự phát triển mang tính bền vững của các dân tộc nói chung. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung vào ba vấn đề cơ bản: Một là, Quan niệm về tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội nói chung. Hai là, tập trung làm rõ việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ này của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội. Ba là, rút ra một số nguyên tắc về mặt nhận thức luận và phương pháp luận khi giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong điều kiện hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu lý tưởng, sáng tạo trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay)

(GDLL) - Từ năm 1986 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ vai trò là đảng cầm quyền có tầm nhìn chiến lược, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong định hình con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết nghiên cứu, tổng kết về sự kiên định và sáng tạo của Đảng trong vận dụng lý luận vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Bài viết phân tích chỉ rõ tính đồng bộ, toàn diện, hệ thống của 10 giải pháp lớn cùng nhiều biện pháp cụ thể mà Đại hội XIII đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, giữ vững năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Trải qua các chặng đường cách mạng, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo được vị thế và niềm tin của nhân dân, đồng thời cũng để lại những kinh nghiệm quý cần được tiếp tục giữ gìn và phát huy. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bài viết nêu lên những định hướng cơ bản nhằm đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với cán bộ, đảng viên của Học viện Chính trị khu vực I hiện nay

(GDLL) - Bài viết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với cán bộ, đảng viên tại Học viện chính trị khu vực I.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN