Quan điểm định hướng của Đảng về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(LLCT&TT) Bài viết phân tích, làm rõ 6 quan điểm định hướng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ: Gắn đẩy mạnh đổi mới sáng tạo với tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ; vì mục tiêu phát triển sản xuất để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững; phù hợp thực tiễn Việt Nam; phù hợp với xu thế phát triển khoa học, công nghệ hiện đại; trên cơ sở đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học, công nghệ; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, cùng với phát huy vai trò tích cực của đội ngũ trí thức và doanh nhân.

Phương pháp phân tích chính sách đối ngoại trong nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện nay

(LLCT) - Chính sách đối ngoại là quyết định chiến lược chính trị của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Phân tích chính sách đối ngoại là một nhiệm vụ, công việc thường xuyên và quan trọng. Do các chính sách đối ngoại có đặc thù vừa công khai vừa nửa công khai, bí mật nửa bí mật nên việc tìm kiếm văn bản chính sách đối ngoại gặp nhiều khó khăn, việc phân tích chính sách đối ngoại cũng vì đó trở nên phức tạp. Do đó, cách tiếp cận khi nghiên cứu chính sách đối ngoại sẽ đa dạng với nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Bài viết cung cấp một số phương pháp phân tích chính sách đối ngoại giúp tăng cường sự lựa chọn khi phân tích, nghiên cứu chính sách đối ngoại.

Xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thời gian qua, các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện tối đa. Bài viết tập trung vào một số vấn đề về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ở Việt Nam hiện nay.

Phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

(TG) - Nhờ có đội ngũ lý luận và phê bình, các tác phẩm của văn nghệ sỹ sẽ được hoàn thiện hơn, tạo sự khác biệt đáng kể và góp phần tăng cường ảnh hưởng của văn học, nghệ thuật ở Việt Nam. Việc xây dựng và phát huy tiềm năng sáng tạo của đội ngũ lý luận, phê bình, góp phần xây dựng nền văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, dân chủ và nhân văn là hết sức cần thiết.

Tích cực, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn - Không đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi khách quan trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 10/5/2023, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức buổi làm việc với các cơ quan báo chí để thông báo kết quả của Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(TG) - Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 17/11/2022) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Một trong những giải pháp được đưa ra để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong thời gian tới là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là một định hướng quan trọng, đúng đắn nhằm tháo gỡ một trong những điểm nghẽn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chuẩn chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay

(GDLL) - Xây dựng chuẩn chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng, là căn cứ để cơ sở đào tạo tiến hành xây dựng, thẩm định, ban hành, thực hiện, đánh giá và cải tiến các chương trình bồi dưỡng trên thực tế. Bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn, đề xuất xây dựng chuẩn chương trình bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay.

Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

(TG) - Kinh tế tập thể là bộ phận có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để phát huy vai trò quan trọng đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm khóa XIII của Đảng đã đề ra nhiều giải pháp mới. Việc thực hiện tốt những giải pháp này nhất định sẽ thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển mới về chất trong thời gian tới.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid 19 tại Việt Nam

(GDLL) - Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực tới đời sống xã hội và làm giảm sút tăng trưởng kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế ứng phó tác động của dịch bệnh COVID-19 tới nền kinh tế Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thích ứng linh hoạt với dịch bệnh trong thời gian tới nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Giải pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính để doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19

(GDLL) - Đại dịch Covid-19 đã tạo ra cú sốc đối với nền kinh tế Việt Nam và tác động tiêu cực đến “sức khỏe”, tiềm lực và khả năng chống chịu của nhiều doanh nghiệp, dẫn đến nguy cơ phá sản. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Bài viết tập trung phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính nhằm tăng “sức bền” và hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

(GDLL) - Trong những năm qua, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã phát triển với nhiều thành tựu đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn không ít hạn chế, bất cập. Vì vậy, việc tìm kiếm những giải pháp hiệu quả hơn để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập là rất cần thiết. Bài viết làm rõ một số khái niệm liên quan, phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Nhận diện, đấu tranh chống thủ đoạn lợi dụng, xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch

(GDLL) - Lợi dụng vấn đề dân tộc dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền là một trong những hướng tấn công của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết góp phần nhận diện, đấu tranh chống thủ đoạn lợi dụng, xuyên tạc vấn đề dân tộc ở Việt Nam của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về vấn đề dân tộc trong tình hình mới.

Tổn thương của doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc đại dịch Covid-19 - thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Khủng hoảng thường tạo cú sốc cho doanh nghiệp xét về cả kết quả kinh doanh thực tế và kỳ vọng. Các cú sốc có thể tích cực (hữu ích) hoặc tiêu cực (có hại) gây tổn thương cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Để có những biện pháp đối phó nhằm ngăn chặn sớm cũng như giảm bớt những tác động bất lợi của các cú sốc gây tổn thương cho doanh nghiệp cũng như xã hội, đặc biệt sau cú sốc đại dịch COVID -19, bài viết giúp nhận diện các cú sốc, mức độ tổn thương của doanh nghiệp Việt Nam sau cú sốc bất lợi từ đại dịch COVID-19 trong giai đoạn vừa qua, từ đó đưa ra những hàm ý chính sách.

Phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững ở các tỉnh vùng Tây Bắc - một số vấn đề đặt ra

(GDLL) - Phát triển du lịch cộng đồng đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho các tỉnh vùng Tây Bắc, qua đó góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững ở các tỉnh vùng Tây Bắc thời gian qua, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững ở các tỉnh vùng Tây Bắc trong thời gian tới.

Đào tạo hệ cử nhân chính trị, chuyên ngành tổ chức cho học viên Lào tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay - Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Học viện Chính trị khu vực I là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có đào tạo đại học hệ Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức cho các học viên Lào. Trong những năm qua, Học viện đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo đại học hệ cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức, chỉ rõ những những thuận lợi, khó khăn trên cơ sở đó đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới.

Quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam - Nhận diện và phản bác các quan điểm sai trái

(GDLL) - Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhân dân là quan điểm, chủ trương lớn của Việt Nam đã được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có lộ trình và bước đi vững chắc trong tạo lập các điều kiện bảo đảm. Bài viết góp phần nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái, cực đoan khi cho rằng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân ở Việt Nam hiện nay chỉ mang tính hình thức.

Phát triển kinh tế số ở Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra

(GDLL) - Phát triển kinh tế số được coi là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam thời gian qua, bài viết chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại và đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

(GDLL) - Xây dựng khu vực phòng thủ tại các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về nội dung xây dựng và hiệu quả hoạt động của khu vực phòng thủ, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh để phát triển địa phương một cách bền vững. Bài viết phân tích thực trạng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

Một số vấn đề phát triển thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Thị trường lao động là một trong những thị trường quan trọng của hệ thống thị trường, gắn liền với hoạt động trao đổi hàng hóa sức lao động. Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng phát triển thị trường này. Trên cơ sở lý luận về thị trường lao động, bài viết chỉ ra thực trạng phát triển thị trường lao động Việt Nam về các mặt cung - cầu lao động, về chất lượng, cơ cấu, giá cả, thể chế trong thị trường lao động, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Bàn về nhà lãnh đạo và phương thức lựa chọn nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến mỗi cá nhân và lợi ích của một nhóm, một tổ chức là rất lớn. Đối với khu vực công, sự ảnh hưởng này không chỉ tác động đến bên trong tổ chức mà còn bao gồm cả các cá nhân và lợi ích bên ngoài nhóm, tổ chức mà họ là người đứng đầu. Do đó, việc lựa chọn được nhà lãnh đạo đích thực là vô cùng quan trọng. Bài viết này, dựa trên cách tiếp cận của khoa học lãnh đạo và tổ chức, sẽ luận bàn về nhà lãnh đạo, nét đặc thù giữa nhà lãnh đạo công và nhà lãnh đạo tư, và phương thức lựa chọn nhà lãnh đạo công trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

Tăng cường quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Thời đại công nghệ số 4.0 với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, internet cũng kéo theo xu thế mở rộng của các trang mạng xã hội trên toàn cầu thu hút rất nhiều người dùng. Trên cơ sở làm rõ vai trò, nội dung và thực trạng quản lý nhà nước đối với an toàn thông tin, an ninh mạng xã hội bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thông tin, an ninh mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Tăng trưởng bao trùm trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(GDLL) - Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, con người được xác định là mục tiêu của sự phát triển. Ở đó, thành quả của tăng trưởng kinh tế hướng đến việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mọi người dân để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Với mục tiêu này, việc áp dụng mô hình tăng trưởng bao trùm là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nền kinh tế. Bài viết tập trung phân tích sự phù hợp của mô hình tăng trưởng bao trùm với mục tiêu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện tăng trưởng bao trùm thúc đẩy nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam phát triển.

Phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

(GDLL) - Các vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam đã trở thành những vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng nhanh, thúc đẩy quá trình phát triển của cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua các vùng kinh tế trọng điểm vẫn chưa phát huy hết tiềm năng như kỳ vọng, chưa trở thành động lực phát triển cho cả nước. Bài viết này đánh giá thực trạng vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua và đề ra một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả vai trò tạo động lực cho tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm đối với nền kinh tế đất nước

Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 - nhìn từ khía cạnh đầu vào - thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Qua hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII của Đảng, việc thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận song bên cạnh đó vẫn còn không ít vấn đề hạn chế, chưa tạo được bước chuyển căn bản sang mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam nhìn từ khía cạnh đầu vào, từ đó đề xuất khuyến nghị để tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045 của đất nước.

Giảng viên lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GDLL) - Giảng viên lý luận chính trị là lực lượng quan trọng trong việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết chỉ ra trách nhiệm của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời nêu rõ một số giải pháp mà giảng viên lý luận chính trị cần thực hiện để thực hiện nhiệm vụ trên.

Cải cách thể chế - Điều kiện tiên quyết để xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Cải cách thể chế và xây dựng chính phủ kiến tạo có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó cải cách thể chế là một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng chính phủ kiến tạo. Đối với Việt Nam, xây dựng Chính phủ kiến tạo và cải cách thể chế đã trở thành hai nội dung trọng tâm của công cuộc xây dựng nền hành chính quốc gia chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Bài viết phân tích bản chất của chính phủ kiến tạo, thể chế, cải cách thể chế và mối quan hệ giữa chúng, từ đó nêu ra một số đề xuất cho công cuộc cải cách thể chế và xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay.

Nâng cao phẩm chất chính trị của đội ngũ giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Phẩm chất chính trị của đội ngũ giảng viên ở các nhà trường quân đội là nền tảng, động lực thôi thúc trách nhiệm, nhiệt huyết để mỗi giảng viên phấn đấu hoàn thành sự nghiệp vẻ vang của mình, xứng danh với danh hiệu cao quý mà cả xã hội tôn vinh. Trên cơ sở phân tích phẩm chất chính trị của đội ngũ giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao phẩm chất chính trị của đội ngũ giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN