Hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản ở An Giang hiện nay

(GDLL) - Liên kết chuỗi giá trị nông sản là mô hình kinh tế đem lại lợi ích thiết thực cho các chủ thể tham gia và góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu. Trên cơ sở những nhận thức cơ bản về chuỗi giá trị nông sản: khái niệm, hình thức, sơ đồ, mô hình liên kết…, bài viết khái quát kết quả, vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản và đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản ở An Giang.

30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022): Thành tựu và triển vọng

(GDLL) - Trải qua 30 năm, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã có bước phát triển toàn diện, bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc. Bài viết khái quát những thành tựu tốt đẹp đã gặt hái được trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc 30 năm qua (1992 - 2022) và chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đưa ra định hướng, khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(TG) - Sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc LHHVN đã nâng cao vai trò của LHHVN trong việc tập hợp đoàn kết trí thức KH&CN phục vụ mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Các tổ chức KH&CN này được đánh giá là nhân tố mới ở Việt Nam trong công tác tham gia xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Tiềm năng du lịch cộng đồng bền vững về văn hóa - lịch sử trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La hiện nay

(GDLL) - Du lịch cộng đồng bền vững về văn hóa - lịch sử được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững nhất cho cư dân địa phương. Bài viết phân tích khái quát tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng bền vững về văn hóa - lịch sử của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng bền vững về văn hóa - lịch sử trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Vai trò của lực lượng dân quân tự vệ Hà Nội trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" tháng 12 năm 1972

(GDLL) - Trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Dân quân tự vệ luôn là lực lượng dự bị hùng hậu cho bộ đội chủ lực và xung kích trong lao động sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, là lực lượng nòng cốt cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân. Bài viết khái quát diễn biến chính của trận “Điện Biên Phủ trên không” ở Hà Nội, làm rõ vai trò quan trọng của lực lượng Dân quân tự vệ Hà Nội trong bảo vệ địa phương, địa bàn cơ sở, rút ra một số kinh nghiệm vận dụng về vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ Hà Nội.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của nhân loại. Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng làng thông minh ở nước ta, chỉ ra thực trạng một số mô hình làng thông minh hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trong thời gian tới.

Tăng cường đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay

(GDLL) - Tăng cường đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp là một phương thức lãnh đạo để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng việc thực hiện đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp thời gian qua; qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Triển khai quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay

(TG) - Vấn đề quản lý phát triển xã hội đã trở thành một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và XIII, tuy nhiên ở góc độ nghiên cứu khoa học và can thiệp trong thực tiễn quản lý phát triển xã hội vẫn còn khá mới mẻ trong nhận thức, tư duy và hành động của không ít cán bộ và tổ chức trong hệ thống chính trị; cũng như trong toàn bộ hệ thống xã hội.

Một số giải pháp bảo đảm thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”

(LLCT) - Thông qua nghiên cứu thực tế thực hiện dân chủ ở cơ sở, bài viết phân tích một số giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bao gồm yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; thực hiện thực chất mô hình chính sách từ dưới lên, bảo đảm công dân có quyền được tham gia vào quản lý nhà nước; đồng thời nghiên cứu tính hợp lý của các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp; yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hợp tác phát triển giữa Việt Nam với Campuchia: Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có những nét tương đồng về địa lý, lịch sử, văn hóa, có truyền thống gắn bó lâu đời. Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn được các thế hệ lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ dày công vun đắp. Thời gian qua, cùng với những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ nhiều mặt giữa hai quốc gia, các vấn đề về biên giới, kiều dân... cũng từng bước được giải quyết trên tinh thần bình đẳng, hữu nghị, phù hợp với luật pháp của mỗi quốc gia và thông lệ của quốc tế nhằm mục tiêu phát triển. Trên cơ sở làm rõ thực trạng hợp tác giữa hai nước Việt Nam với Campuchia, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường hợp tác phát triển giữa giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Vai trò của quản lý xã hội với sự ổn định và phát triển xã hội

(LLCT) - Xã hội và quản lý nhà nước về xã hội luôn là vấn đề được các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới quan tâm bởi vai trò, tầm ảnh hưởng và sự tác động của nó liên quan đến mọi mặt của đời sống con người. Trong xu thế phát triển, xã hội con người luôn vận động và biến hóa không ngừng. Để xã hội vận hành, phát triển một cách trật tự, ổn định và bền vững, đặt ra một yêu cầu đối với mọi nhà nước là công tác quản lý xã hội. Bài viết khái quát hoạt động quản lý sự phát triển gồm quản lý những yếu tố, những mối liên hệ, những điều kiện vật chất và tinh thần làm cho xã hội phát triển theo hướng ngày càng ổn định, tiến bộ và văn minh hơn. Trên cơ sở đó phân tích rõ vai trò của quản lý xã hội với sự ổn định và phát triển xã hội.

Hoàn thiện và phát huy mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp

(TCCS) - Sau gần 5 năm thành lập, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc đã đạt được một số kết quả quan trọng, khả quan.

Bảo đảm an ninh con người theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(LLCT) - Xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Đại hội XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động và bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh.

Lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia và những kinh nghiệm rút ra cho hiện tại

(GDLL) - Việt Nam - Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu đời. Mối quan hệ bền chặt này đã được nhân dân hai nước dày công vun đắp và trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Chặng đường hơn nửa thế kỷ qua (1967-2022) là minh chứng sống động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Bài viết nhìn lại quá trình lịch sử quan hệ ngoại giao trong hơn 55 qua của Việt Nam - Campuchia để nhận thức sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi tạo dựng nên mối quan hệ bền chặt, từ đó rút ra những kinh nghiệm để tiếp tục thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới.

Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(LLCT) - Đại hội Đảng XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”(1); coi đây là nội dung rất quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn kiện Đại hội XIII đã có sự phát triển mới so với Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), nhấn mạnh yếu tố chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính. Đây là các giá trị cốt lõi mà nền tư pháp Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần đạt được, đồng thời là sự cụ thể hóa yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp đã đặt ra.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LLCT) - Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn và nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta và nhân dân ta; trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối của Đảng, là quy luật của cách mạng Việt Nam. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đặc biệt là những thành tựu to lớn trong hơn 35 năm đổi mới đất nước. Bài viết phân tích làm rõ những thách thức và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Vai trò của công tác tổng kết thực tiễn đối với kết quả tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng

(XDĐ) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta rất coi trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Nhờ thường xuyên tổng kết thực tiễn mà đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn phù hợp với thực tiễn, được kiểm chứng bằng những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.

Một số giải pháp tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện nay

(GDLL) - Công tác kết nạp đảng viên trong công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay được Thành ủy Hà Nội xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Bài viết phân tích thực trạng công tác kết nạp đảng viên trong công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

(XDĐ) - Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc những thành quả cách mạng của Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là mạng xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta.

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, đảng viên hiện nay

(XDĐ) - Trong những năm qua, báo chí nước ta đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực về an ninh, tư tưởng.

Tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong đào tạo nhân lực báo chí đối ngoại

(LLCT) - Báo chí đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc chuyển tải thông tin về đường lối, chủ trương và hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần quảng bá hình ảnh và vị thế đất nước tới bạn bè quốc tế. Do vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về báo chí và công tác đối ngoại cho lực lượng làm công tác báo chí đối ngoại là hết sức cần thiết. Bài viết góp phần làm rõ yêu cầu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho báo chí đối ngoại hiện nay.

Tác phẩm "Dân vận" và sự chỉ dẫn với công tác dân vận hiện nay

(TG) - Cách đây 73 năm, ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo Dân vận - một tác phẩm tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng quan điểm mang tầm chiến lược về vai trò của nhân dân, về vấn đề dân chủ, về vị trí, phương pháp, cách thức của công tác dân vận. Ngày 15/10 trở thành Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đồng thời là "Ngày Dân vận” để cùng nhau học tập và thực hiện những chỉ dẫn sâu sắc, thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

Đội ngũ nhà giáo học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

(LLCT) - Kế thừa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, phát triển nhân tài của đất nước. Bài viết làm rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nhà giáo và việc vận dụng vào nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ nhà giáo hiện nay.

Áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục lý luận chính trị

(LLCT) - Lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã đẩy mạnh chuyển đổi số và thu được nhiều kết quả tích cực; hoạt động giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT) cũng đã chuyển đổi từ hình thức truyền thống sang trực tuyến. Sự thay đổi này bước đầu đã cho thấy những triển vọng của chuyển đổi số trong GDLLCT, mặc dù về lâu dài còn rất nhiều vấn đề cần thực hiện một cách khoa học, đồng bộ. Bài viết tập trung phân tích các điều kiện và đề xuất một số khuyến nghị bảo đảm chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập lý luận chính trị.

Chủ động dự báo và xây dựng cấu trúc xã hội phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2045

(TG) - Để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI cần nhận diện đầy đủ và hành động chính xác, kịp thời đối với những vấn đề mang tính chiến lược của đất nước. Trong đó, có vấn đề chủ động dự báo và xây dựng, bảo đảm cấu trúc xã hội phù hợp với bối cảnh và mục tiêu phát triển của Việt Nam. Quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là quá trình chủ động dự báo và thiết lập hệ thống cấu trúc xã hội phù hợp, đồng bộ, hài hòa, bền vững theo mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

Xuất nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và một số khuyến nghị

(GDLL) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp với những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen hiện nay, nhiều vấn đề kinh tế của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Bài viết đánh giá thực trạng xuất nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam từ năm 2016 đến nay, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Tầm nhìn lãnh đạo đến năm 2045 và nhu cầu hiện đại hóa nền quản trị quốc gia

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao(1). Trên cơ sở phân tích những thách thức trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045; những bất cập của mô hình quản lý khu vực công, bài viết chỉ ra một số yêu cầu cần đổi mới trong hệ thống quản trị quốc gia hiện đại, góp phần định hướng lý luận cho các hoạt động quản trị trong thực tiễn nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

(LLCT) - Trong thời gian qua, hoạt động đối thoại, đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền của Việt Nam đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, thúc đẩy quan hệ với các đối tác, bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết làm rõ quan niệm, đối tượng, đặc điểm đối thoại, đấu tranh về nhân quyền; nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực này. Từ đó, đề xuất cách thức tiến hành đối thoại, đấu tranh với các tổ chức quốc tế, các tổ chức và cá nhân thù địch trong và ngoài nước.

Một số biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam

(LLCT) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng hiện nay, chủ nghĩa dân tộc đang có xu hướng trỗi dậy, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các quốc gia - dân tộc. Việt Nam cũng chịu tác động của vấn đề này theo cả hai chiều: tích cực và tiêu cực. Vì vậy, nhận diện rõ những biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc cùng những tác động, ảnh hưởng của nó để Việt Nam có thể chủ động trong hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh mới là vấn đề cấp thiết hiện nay.

Các yếu tố liên quan đến hiệu ứng từ thông tin sai lệch về “điểm nóng” trên mạng xã hội

(LLCT) - Trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc thì mạng xã hội là công cụ được chúng tận dụng triệt để với thủ đoạn đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc nhằm tác động vào tâm lý đám đông, lôi kéo sự quan tâm tới các “điểm nóng” chính trị - xã hội. Bài viết nhận diện các yếu tố tác động đến ảnh hưởng của thông tin sai lệch, xuyên tạc trên mạng xã hội đến tâm lý đám đông người dân tại các “điểm nóng” chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay, từ đó, có biện pháp phòng ngừa, xử lý, loại bỏ các tác động tiêu cực một cách hữu hiệu.

Đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1954-1975)

(GDLL) - Đồng chí Lê Duẩn là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những chiến sĩ cách mạng tiền bối của Đảng, một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí có nhiều đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trên cơ sở khái quát về thân thế và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn, bài viết tập trung phân tích, đánh giá vai trò của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thời kỳ 1954-1975.

Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

(TG) - Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc. Trân trọng những giá trị cao cả ấy, trong một thời đại mới và một cuộc cách mạng mới, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, kế thừa và hơn nữa phát triển các giá trị ấy ở hai nội dung cơ bản là quyền con người, quyền dân tộc và nguyên tắc chủ quyền nhân dân.

Tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo trong quan hệ quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay

(LLCT) - Phát triển năng lượng tái tạo được xem là xu hướng tất yếu hiện nay. Quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo đã và đang có những tác động sâu rộng, ảnh hưởng trực tiếp mối quan hệ địa chính trị giữa các nước. Trên cơ sở đánh giá các tác động của chuyển đổi năng lượng tái tạo và những vấn đề đặt ra của quá trình này, bài viết đưa ra những lưu ý cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo để thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030 và bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân của Đảng

(XDĐ) - Ngay sau khi ra đời và phát triển cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là tiêu điểm của cuộc đấu tranh tư tưởng - chính trị quyết liệt. Tâm điểm của cuộc đấu tranh đó trước hết là sứ mệnh lịch của giai cấp công nhân (GCCN) và bản chất GCCN của Đảng Cộng sản.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(XDD) - Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chất lượng sinh chi bộ là thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Giải pháp bảo vệ an ninh tư tưởng – văn hóa trong kỷ nguyên số

(TG) - Bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nòng cốt trong tổ chức xây dựng nền văn hóa dân tộc, các cơ quan an ninh là nòng cốt trong bảo vệ, chống lại sự phá hoại tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đổi mới tư duy, nội dung, phương thức trong công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

(TG) - Với các nỗ lực đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức theo tinh thần Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, công tác thông tin đối ngoại đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) đang được triển khai mạnh mẽ, toàn diện. Qua đó, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra, nhất là các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn 2030 và 2045.

Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1964 - một số kinh nghiệm vận dụng

(GDLL) - Trong giai đoạn 1954-1964, đội ngũ trí thức ở miền Bắc không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nói riêng, và sự nghiệp cách mạng dân tộc nói chung. Bài viết nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức miền Bắc giai đoạn 1954-1964, từ đó nhấn mạnh những kinh nghiệm có ý nghĩa tham khảo, và vận dụng hữu ích trong công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức hiện nay.

Phê phán luận điệu: Việt Nam muốn thịnh vượng thì phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và CNXH

(TG) - Các luận điệu chống phá cho rằng: Việt Nam muốn giàu có, thịnh vượng thì phải dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa(!). Đáng tiếc, những quan điểm, luận điệu như vậy vẫn được một số người, trong đó có những trí thức có học hàm học vị ở trong nước cổ súy.

Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(TG) - Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện nay.

Khẳng định mục tiêu lý tưởng, phản bác luận điệu tách rời Chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh

(TG) - Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có sức lan tỏa và hiệu ứng mạnh mẽ trong dư luận. Nhiều người đã bộc bạch, nhờ đọc bài viết của Tổng Bí thư mà hiểu rõ hơn mục tiêu lý tưởng của Đảng ta, hiểu sâu hơn và củng cố thêm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội (CNXH) nói chung và con đường đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam nói riêng.

Phê phán những quan điểm sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam

(LLCT) - Vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn là tâm điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam được đề cập trong các Báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và một số trang mạng xã hội, đồng thời, đưa ra những bằng chứng để phê phán, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đó, khẳng định những thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Phát huy vai trò của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay

(TG) - Hơn 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của lịch sử dân tộc. Báo chí luôn là công cụ đắc lực để tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng và là vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại cái xấu. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí còn có sứ mệnh quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đấu tranh phản bác quan điểm đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin

(TG) - Trong thời qua, các thế lực thù địch ra sức tung ra các chiêu bài ngày càng tinh vi, thâm độc để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Một trong những thủ đoạn được nhắc đến nhiều nhất là chúng tìm mọi cách để đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm làm đứt gẫy từng bộ phận cấu thành của nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, cần nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn này để luôn vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phản bác luận điệu xuyên tạc mục đích và ý nghĩa hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh

(TG) - Vượt lên sự chống phá, bôi đen, xuyên tạc, bẻ cong sự thật của các thế lực phản động, thù địch, có thể khẳng định rằng: Ngày 5/6/1911 không chỉ là một sự kiện đặc biệt đánh dấu một sự lựa chọn chính xác của Nguyễn Tất Thành mà còn cho thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Bảo vệ tính chính danh, tính chính pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam

(TG) - Từ mấy ngàn năm xưa, cổ nhân vô cùng coi trọng “danh chính ngôn thuận” và mấy ngàn năm qua, lớp lớp thế hệ ở quốc gia dân tộc nào cũng đều là như vậy. Nhưng thời nay, có không ít người danh đã không chính, hay “hữu danh vô thực”, tức cũng “danh không chính”, thậm chí nhân danh vô lối, tiếm danh tăm tối, lại nói quàng nói xuyên, đi ngược lòng người, bất chấp sự thật và trái lẽ tự nhiên. Điều này càng đúng với những ai đang mưu toan bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử và thực tiễn Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phòng và chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

(TG) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng di sản Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta mà còn luôn tiếp tục đồng hành, soi đường cho nhân dân Việt Nam vững bước trên hành trình đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

(TG) – Một trong những giải pháp để nâng cao “sức đề kháng” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là phát huy vai trò định hướng thông tin chính thống của hệ thống báo chí cách mạng và mạng xã hội của Việt Nam.

Xác định các giải pháp trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới

(TG) - Để xác định đúng và trúng các giải pháp trọng tâm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, cần thiết phải xác định chính xác những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện giải pháp.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(TG) - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam; mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; để lại bài học quý báu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKDT), có giá trị lý luận, thực tiễn và tính thời sự sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Lê Văn Lương và những kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(GDLL) - Đồng chí Lê Văn Lương là thế hệ đảng viên đầu tiên của Đảng, là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người cộng sản kiên trung của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã được Đảng tin cậy giao giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Bài viết nêu lên những tâm huyết, quyết tâm cao độ khi thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng của đồng chí Lê Văn Lương và việc vận dụng những kinh nghiệm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng trong quy định số 22-QĐ/TW

(GDLL) - Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 22-QĐ/TW Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với thực tiễn hiện nay. Bài viết tìm hiểu một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Quy định số 22-QĐ/TW, qua đó thấy được giá trị thực tiễn của quy định.

Truyền thông chính trị trong thời đại công nghệ số ở các nước trên thế giới

(GDLL) - Truyền thông chính trị trong thời đại công nghệ số 4.0 đang có những sự thay đổi rõ ràng. Nếu như lúc trước những phương tiện truyền thông truyền thống như báo in, đài phát thanh và đài truyền hình là những kênh chính được sử dụng cho hoạt động này thì ngày nay rất nhiều chính phủ đang quan tâm đến việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội vào hoạt động của mình nhằm tiếp cận được dân chúng một cách rộng rãi và hiệu quả hơn. Bài viết giới thiệu mục đích và những cách thức mà chính phủ ở nhiều quốc gia đang sử dụng các ứng dụng xã hội vào công tác truyền thông chính trị của mình.

Nhân dân Việt Nam đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ ở khu phi quân sự - vĩ tuyến 17

(GDLL) - Sau khi Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương được ký kết, một giới tuyến quân sự tạm thời, một khu phi quân sự được hình thành tại khu vực vĩ tuyến 17. Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam, các cuộc đấu tranh đòi thi hành hiệp định của nhân dân ta diễn ra liên tục. Mục đích của các cuộc đấu tranh này nhằm làm thất bại âm mưu chia cắt Việt Nam lâu dài của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, góp phần mang lại thành quả lớn cho cách mạng hai miền. Bài viết bước đầu phản ánh cuộc đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ ở khu phi quân sự của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN