KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG - GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO TỈNH NAM ĐỊNH

(GDLL) - Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, tỉnh Nam Định cùng các địa phương khác đã và đang tích cực triển khai xây dựng bộ tiêu chí trên. Bài viết làm rõ thực tiễn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số địa phương, qua đó gợi mở một số giá trị tham khảo cho tỉnh Nam Định trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

(LLCT) - Nghị quyết số 37 - NQ/TW ngày 01-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, nhằm khai thác, phát huy lợi thế của vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới... Bài viết tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế sau 15 năm Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 37, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm để vận dụng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa XIII trong thời gian tới.

Vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" của ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên

(TG) - Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác Tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước; phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Điện Biên phát triển, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm...

Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

(TG) - Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Củng cố niềm tin của người dân đối với dịch vụ công ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Từ khung lý thuyết về niềm tin của người dân đối với dịch vụ công, qua kết quả khảo sát người dân và tổ chức trong sử dụng dịch vụ công ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, bài viết đã phân tích, đánh giá thực trạng niềm tin của người dân đối với dịch vụ công ở khu vực này, chỉ ra những biểu hiện tích cực và những biểu hiện làm suy giảm niềm tin của người dân đối với dịch vụ công. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thúc đẩy những yếu tố tích cực góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với dịch vụ công ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay.

Thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh hiện nay*

(GDLL) - Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Với chủ trương đúng đắn, cách làm khoa học, việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh về hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp - bài học cho Việt Nam

(GDLL) - Hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đang mang lại nhiều tác động tích cực đối với trường đại học, doanh nghiệp và xã hội. Bài viết phân tích những kinh nghiệm của Vương Quốc Anh về nội dung này, từ đó đưa ra bài học nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, cần tập trung nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, thông qua ba loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp hiện nay là kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp đều đang không ngừng đổi mới và phát triển. Bài viết tập trung làm rõ một số lý luận về tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, từ đó, đánh giá thực trạng và đưa ra gợi ý giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp thời gian tới.

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045

(GDLL) - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định mục tiêu, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết nước ta phải vượt qua được bẫy thu nhập trung bình mà nhiều quốc gia trong khu vực đang đối mặt. Bài viết tập trung phân tích khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động chuyên môn của giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay

(GDLL) - Bài viết góp phần xác định rõ hơn vai trò tiên phong(1) và nội dung hoạt động chuyên môn (giảng dạy và nghiên cứu khoa học) của người giảng viên lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời nêu ra một số kiến nghị nhằm tạo ra những điều kiện tốt hơn cho đội ngũ giảng viên phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 35 ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN