• Cao Bằng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo

  (TG) - Những kết quả đạt được trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo của các cơ quan tham mưu trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Qua đó, quan trọng, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của đông đảo người dân về sự lãnh đạo của Đảng, về sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, của pháp luật; có tác dụng to lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa sự tham gia có hiệu quả của nhân dân vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tăng tính nhận diện hàng Việt Nam

  (TG) - Trong thời gian qua, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương đã chỉ đạo, định hướng xây dựng và triển khai các hoạt động XTTM với nòng cốt là các hoạt động trong khung khổ Chương trình cấp quốc gia về XTTM theo hướng đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tăng cường tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA nhằm mang tính bền vững, cân bằng hơn, đảm bảo thị trường ổn định, lâu dài cho hoạt động xuất khẩu, nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế và tăng cường phát triển thị trường trong nước.

 • nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn mới các tỉnh ...

  (GDLL) - Dưới góc độ đánh giá các các nguồn lực xã hội phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nâng cao hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến 2030.

 • Bảo đảm quyền con người trong hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính trong quản lý đất đai

  (LLCT) - Lý luận, pháp luật và thực tiễn kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong quản lý đất đai là nhằm góp phần bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Qua phân tích vấn đề lý luận và pháp lý, thực trạng hiện nay, bài viết đề xuất sự cần hoàn thiện thể chế, tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác phối hợp cũng như kiến nghị với các cơ quan Trung ương nhằm bảo đảm nhân quyền trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án.

 • Học viện Chính trị khu vực I – 70 năm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng

  (GDLL) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Học viện Chính trị khu vực I. Trong suốt 70 năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện luôn được quan tâm, đổi mới và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác cán bộ của đất nước trong từng thời kỳ cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực I (1953-2023), bài viết khái quát về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện trong 70 năm qua, đồng thời tập trung phân tích các nội dung đã và đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới hiện nay.

 • Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I trong bối cảnh tình hình mới

  (GDLL) - Bài viết tiếp cận quan điểm, yêu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I, từ đó phân tích thực tiễn tổ chức thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện trong tình hình mới.

 • KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG - GIÁ TRỊ THAM ...

  (GDLL) - Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, tỉnh Nam Định cùng các địa phương khác đã và đang tích cực triển khai xây dựng bộ tiêu chí trên. Bài viết làm rõ thực tiễn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số địa phương, qua đó gợi mở một số giá trị tham khảo cho tỉnh Nam Định trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 • Xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải ...

  (GDLL) - Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là nhiệm vụ quan trọng được Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo quyết liệt trong những năm qua. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng về xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 • Quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc hiện nay

  (GDLL) - Quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc có hình thức và nội dung đa chiều, được biểu hiện trong hầu hết các lĩnh vực như nguồn gốc lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, văn hóa. Bài viết tập trung phân tích thực trạng quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp quản lý nhằm góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới Việt Nam và Trung quốc hiện nay.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN