Pháp luật về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Xuyên suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Con người và an ninh con người trở thành trung tâm của sự phát triển, bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn pháp luật bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay cũng đang đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới. Bài viết góp phần làm rõ pháp luật về bảo đảm an ninh con người; thực trạng pháp luật bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến nay vẫn là lý luận cách mạng tiên tiến nhất về sự nghiệp giải phóng con người trên toàn thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động và hoạt động. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất cho mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống nền tảng ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận sáng tạo về cách mạng Việt Nam trong điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đặc thù, nhưng luôn là một thể thống nhất không thể tách rời với chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

(GDLL) - Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh lại các luận điệu sai trái đồng bộ trên tất cả các mặt hoạt động của Học viện từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tạp chí, thư viện,... triển khai quán triệt tới từng chi bộ, đảng viên và toàn thể cán bộ, viên chức, học viên của Học viện. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, nêu lên những thành tựu và đề xuất một số giải pháp trong tình hình mới.

Đào tạo hệ cử nhân chính trị, chuyên ngành tổ chức cho học viên Lào tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay - Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Học viện Chính trị khu vực I là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có đào tạo đại học hệ Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức cho các học viên Lào. Trong những năm qua, Học viện đã không ngừng đổi mới công tác đào tạo đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo đại học hệ cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức, chỉ rõ những những thuận lợi, khó khăn trên cơ sở đó đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học hệ Cử nhân chính trị, chuyên ngành Tổ chức tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới.

Ứng dụng chuyển đổi số tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay - Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Chuyển đối số là xu hướng tất yếu đối với mọi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, Học viện Chính trị khu vực I đã không ngừng ứng dụng chuyển đổi số trong các mặt hoạt động của Học viện. Bài viết tập trung phân tích làm rõ thực trạng ứng dụng chuyển đổi số tại Học viện Chính trị khu vực I thời gian qua, trên cơ sở đó chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi số và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến, cứu quốc của dân tộc. Không chỉ vậy, Người còn là hiện thân của tinh thần đoàn kết, mẫu mực tuyệt vời về việc tập hợp, vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân đoàn kết để phục vụ cho cách mạng. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào công cuộc dựng xây, kiến thiết đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, cần tập trung nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, thông qua ba loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp hiện nay là kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp đều đang không ngừng đổi mới và phát triển. Bài viết tập trung làm rõ một số lý luận về tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, từ đó, đánh giá thực trạng và đưa ra gợi ý giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp thời gian tới.

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, đảng viên hiện nay

Trong những năm qua, báo chí nước ta đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực về an ninh, tư tưởng. Cụ thể như: Báo chí góp phần tuyên truyền phổ biến đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, “tự diễn biến” (TDB), “tự chuyển hóa” (TCH); Báo chí tích cực phê phán hiện tượng về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng tiêu cực về an ninh, tư tưởng và những hậu quả xã hội của nó; Báo chí góp phần công bố những thông tin do nhân dân cung cấp về những hiện tượng, sự việc có biểu hiện tiêu cực về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Báo chí công bố những thông tin do tự tìm hiểu, điều tra phát hiện những hiện tượng có biểu hiện tiêu cực về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; Báo chí thông tin kịp thời, chính xác những vụ, việc tiêu cực về an ninh, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang được điều tra, xử lý… tích cực góp phần tạo dư luận xã hội để đấu tranh phòng, chống.