Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của nhân loại. Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng làng thông minh ở nước ta, chỉ ra thực trạng một số mô hình làng thông minh hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trong thời gian tới.

Những đóng góp của Ph.Ănghen với chủ nghĩa Mác, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

(GDLL) - V.I.Lênin khẳng định: “Muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của Mác, tuyệt đối phải đọc những tác phẩm của người cùng tư tưởng và người cộng tác gần gũi nhất của Mác là Ph.Ăngghen. Không thể nào hiểu được chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ được chủ nghĩa Mác, nếu không chú ý đến toàn bộ những tác phẩm của Ăngghen”[5, tr.110]. Bài báo khái quát những đóng góp, cống hiến có giá trị lớn lao của Ph.Ăngghen vào quá trình hình thành, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác; vào sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quan điểm của Đảng tại Đại hội XIII

(GDLL) - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học, công nghệ là một trong những mục tiêu chiến lược đã được Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt sâu sắc, nhất là trong giai đoạn cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ. Bài viết làm rõ một số thành tựu và hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội; quan điểm của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đại hội XIII. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quan điểm tại Đại hội XIII của Đảng.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid 19 tại Việt Nam

(GDLL) - Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực tới đời sống xã hội và làm giảm sút tăng trưởng kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế ứng phó tác động của dịch bệnh COVID-19 tới nền kinh tế Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thích ứng linh hoạt với dịch bệnh trong thời gian tới nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nâng cao nhận thức của học viên cao cấp lý luận chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

(GDLL) - Bài viết làm rõ ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức của học viên cao cấp lý luận chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp nâng cao nhận thức của học viên cao cấp lý luận chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó, góp phần hình thành văn hóa không tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp kháng chiến, cứu quốc của dân tộc. Không chỉ vậy, Người còn là hiện thân của tinh thần đoàn kết, mẫu mực tuyệt vời về việc tập hợp, vận động các giai cấp, tầng lớp nhân dân đoàn kết để phục vụ cho cách mạng. Bài viết tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc vào công cuộc dựng xây, kiến thiết đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh hiện nay*

(GDLL) - Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Với chủ trương đúng đắn, cách làm khoa học, việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của nhân loại. Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng làng thông minh ở nước ta, chỉ ra thực trạng một số mô hình làng thông minh hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trong thời gian tới.

liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN