Chủ nhật, ngày 26/12/2021, 16:13

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” thông qua việc đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

PHẠM THANH HÀ - NGUYỄN BÁ QUÂN
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” có nhiều phương thức, cách thức, trong đó có hoạt động đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch - một dạng thức trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Bài viết tập trung chỉ rõ biểu hiện xu hướng của những luận điệu sai trái, thù địch; giải pháp đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

Từ khoá: Diễn biến hòa bình; đấu tranh bác bỏ; quan điểm sai trái, thù địch. 

Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ,sự phát triển của internet, mạng xã hội; những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đại dịch Covid-19; những diễn biến phức tạp trong đời sống quan hệ quốc tế; nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường... các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội đã gia tăng các hoạt động, đẩy mạnh các thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, tung ra những luận điệu sai trái, thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá cách mạng Việt Nam.

Việc nhận diện đúng, kịp thời những thủ đoạn qua những luận điệu sai trái, thù địch để đấu tranh phản bác chính là nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong bối cảnh mới hiện nay, đó cũng chính là nhiệm vụ “bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”[1].

Chúng ta biết rằng, “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước không chấp nhận theo sự lãnh đạo của chúng từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự. Trong các thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng hàng đầu. Lợi dụng internet có tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” rộng... nên các thế lực thù địch lợi dụng triệt để trong những luận điệu sai trái chống phá cách mạng Việt Nam. Điều cần lưu ý là, những thế lực thù địch và những người có lập trường cơ hội luôn viện dẫn, xuyên tạc nhiều sự thật lịch sử, lấy hiện tượng làm bản chất, cường điệu hóa một số hiện tượng đơn lẻ, có thực và có nguyên nhân cụ thể, biến nó thành phổ biến, tất yếu và không tránh khỏi của cả hệ thống... Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, Đảng đã xác định nhiệm vụ đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao[2].

1. Nhận diện biểu hiện những luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động


Thực tế lịch sử cho thấy, không phải đến khi ban hành Nghị quyết 35 (tháng 10/2018), mà ngay từ khi Đảng ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu khách quan, Đảng luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ Nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Song, để đấu tranh phản bác, bác bỏ hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, trước hết cần nhận diện được biểu hiện cách thức và những quan điểm, luận điệu được xác định mang bản chất sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội. Quan điểm sai trái, thù địch được xác định chung là những luận điệu phủ định, xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kích động tư tưởng chống đối, chia rẽ nội bộ Đảng với Nhân dân, mục tiêu nhằm bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước. Một số biểu hiện cụ thể đó là:

Một là, những thông tin và quan điểm sai trái phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; gây mâu thuẫn nội bộ, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, xóa bỏ điều 4 trong Hiến pháp của Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng; kêu gọi biểu tình gây áp lực đối với Đảng, Nhà nước; âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hóa quân sự...

Hai là, dùng các trang mạng xã hội và blog tung ra các luận điệu làm “nóng” các vấn đề trong nước để tuyên truyền chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kêu gọi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xuyên tạc, tung tin thất thiệt gây bè phái, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

Ba là, kêu gọi biểu tình, bề ngoài là để thể hiện lòng yêu nước nhưng thực chất là lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc đường lối đối ngoại và chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết tình hình, nhất là vấn đề Biển Đông.

Bốn là, lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép về chính trị và kinh tế, gắn vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” với các điều kiện về hợp tác kinh tế, tìm cách tác động, kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế gia tăng sức ép với Việt Nam... nhằm gây chú ý của dự luận, tạo áp lực với Đảng, Nhà nước; nhào nặn, lan truyền những thông tin thất thiệt gây tâm lý bi quan, hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; làm suy giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, từng bước hướng Việt Nam theo chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Năm là, triệt để lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, xã hội, những vấn đề “nóng”, “bức xúc” trong xã hội để xuyên tạc, bóp méo, lấy hiện tượng quy thành bản chất nhằm công kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sáu là, sử dụng chiêu bài đòi tự do lập hội để đẩy mạnh tuyên truyền tập hợp lực lượng, thành lập các hội, nhóm bất hợp pháp (như: “Văn đoàn độc lập Việt Nam”, “Hội nhà báo độc lập Việt Nam”...) dưới vỏ bọc các tổ chức “xã hội dân sự”, “diễn đàn dân chủ”; liên kết thực hiện các hoạt động “đấu tranh cho nhân quyền”... nhằm tập hợp, thu hút thành viên tham gia để gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Bảy là, kích động văn nghệ sĩ đòi “tự do sáng tác”, “tự do công bố” các tác phẩm văn học, phản đối sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; kích động, đặt hàng viết bài đưa lên các mạng xã hội, blog cá nhân để tuyên truyền kích động chống phá đất nước.

Tám là, lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong quản lý, định hướng thông tin, tác nghiệp ở một số cơ quan báo chí để xảy ra tình trạng một số bài viết phản ánh về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm sai sự thật, thiếu khách quan; cá biệt một số tờ báo có những bài viết “giật tít” câu khách; tần suất, số lượng bài viết về các mặt trái, tiêu cực xã hội quá nhiều, nhất là trên một số báo điện tử, để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá ta[3].

Như vậy chiêu trò chống phá qua những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động rất đa dạng và thâm độc. Để phát tán các luận điệu sai trái này, các thế lực thù địch phân loại đối tượng để có cách thâm nhập tương thích theo lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, tôn giáo... Chúng đặc biệt chú trọng khai thác những kẻ cơ hội, bất mãn, khủng hoảng niềm tin, kể cả những người đang chán nản vì gặp trắc trở điều gì đó trong cuộc sống. Một điểm chúng ta cần lưu ý đó là, trong bất kỳ trường hợp nào, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” cũng diễn ra rất có bài bản, tinh vi, xảo quyệt với các chiêu thức tưởng chừng vô hại song vô cùng nham hiểm, gây ra những tác hại không nhỏ cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

2. Giải pháp chống “Diễn biến hòa bình” qua đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” qua việc đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch không phải là nhiệm vụ mới, song nó luôn mang tính thời sự, bởi đây là nhiệm vụ chính trị sống còn, thường xuyên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Thực tế nhiều năm qua, nhất là từ khi ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho thấy, việc đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch cũng đã được các địa phương, cơ quan bộ, ngành trên cả nước đều tham gia vào cuộc, đặc biệt là các cơ quan tư tưởng, báo chí tham gia một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Số lượng, chất lượng tin, bài về chủ đề này trên các loại hình báo chí (báo hình, báo nói, báo viết, các trang điện tử), các đề tài nghiên cứu khoa học... đã thể hiện được sự tham gia đông đảo và nội dung tuyên truyền, đấu tranh khá kiên quyết và có tính thuyết phục bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Điều này đã có những tác động tích cực, phát huy tác dụng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, thủ đoạn, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, đồng thời bảo vệ, khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định “Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa”[4].

Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là, các bài viết đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch thường chỉ xuất hiện khi các thế lực thù địch công khai tấn công, chống phá, mà chưa thực sự được tiến hành chủ động, thường xuyên, rộng khắp; nội dung nhiều bài phản bác các luận điệu sai trái, phản động có chất lượng chưa cao, chưa sâu sắc; có những cơ quan báo chí ít thấy có tin bài tham gia đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc... Về nguyên nhân của thực trạng hạn chế này, Văn kiện Đại hội XIII đánh giá “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”[5]. Bên cạnh đó, còn có “những biểu hiện nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của cuộc đấu tranh”...; “chưa gắn kết cuộc đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch với bảo vệ, phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong điều kiện mới”...; “Cuộc đấu tranh còn thiếu những luận cứ thuyết phục có tính chuyên môn cao, tính chuyên sâu và tính chuyên nghiệp của lực lượng nòng cốt”[6]. Ngoài ra “Một bộ phận cán bộ đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”[7].

Đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, phản động là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa. Đây là cuộc đấu tranh rất cam go, phức tạp, khó khăn và có ý nghĩa quyết định đến sự thành công trong cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch, nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động cần phải tập trung thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch đi liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “phải trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị”[8].

Hai là, các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan báo chí (truyền hình, phát thanh, tạp chí, báo...) cần chủ động cung cấp kịp thời, chính xác cho cán bộ, đảng viên và người dân những kiến thức, định hướng thông tin để mọi người có thể tự sàng lọc, nắm bắt những thông tin chính thống, đáng tin cậy, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại, sai trái. Qua đó, cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức vấn đề một cách đúng đắn, thấy rõ bản chất của vấn đề, qua đó có một cơ chế tự phòng vệ, không bị sa đà, vấp ngã trước những thông tin sai trái, độc hại, thù địch.  

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền những thành quả trên mọi lĩnh vực mà sự nghiệp đổi mới của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 35 năm qua đã đạt được, như Đại hội XIII đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[9]. Khẳng định này là cơ sở thực tế vững chắc nhằm phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch, sai trái. Hiệu ứng thông qua những thông tin về kết quả đạt được của nhân dân không những phản bác có hiệu quả đối với những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch mà qua đó còn giúp cộng đồng quốc tế hiểu hơn và tin hơn vào Việt Nam. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền, coi trọng lấy gương “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, giáo dục, tạo hiệu ứng tích cực, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mổi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất,tiền tài, danh vọng. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng”[10]. Xử lý nghiêm các vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đồng thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương đạo đức để tạo ảnh hưởng lan tỏa trong nội bộ Đảng và toàn xã hội.

Bốn là, xây dựng phát triển đội ngũ những “chiến sĩ xung kích” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa với bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ cao, có tâm huyết, có trách nhiệm, có ngòi bút sắc bén trong đấu tranh chóng những luận điệu sai trái, xuyên tạc. Thực tế cho thấy, hiệu quả của cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch phụ thuộc rất nhiều vào nội dung luận cứ khoa học từ các đề tài nghiên cứu khoa học, từ những phân tích luận giải có cơ sở của các thông tin, bài viết. Nội dung thể hiện tính “chiến đấu” của các đề tài, các thông tin, bài viết, bài nói chuyện phụ thuộc rất nhiều vào tài trí, bản lĩnh của đội ngũ “chiến sĩ xung kích” này. Do đó, lực lượng này cần có cơ chế đãi ngộ xứng đáng, cần được thường xuyên trau dồi kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trang bị vững chắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Năm là, nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, bịa đặt là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chứ không phải là của riêng các cơ quan quản lý, chỉ đạo báo chí. Vì thế, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cần tăng cường tổ chức sinh hoạt, sử dụng phương pháp tuyên truyền miệng để thông tin kịp thời tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hội viên trong phạm vi tổ chức của mình nâng cao nhận thức chính trị, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, phản động. Ngoài ra, các tổ chức trong hệ thống chính trị cần phối kết hợp trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, đề xuất tham mưu với cấp ủy đơn vị những giải pháp, phương án đấu tranh ngăn chặn ảnh hưởng tác hại của những thông tin xuyên tạc, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáu là, Ban Chỉ đạo 35 ở các cơ quan, địa phương, đơn vị và các cơ quan báo chí, nhất là các báo chính trị - xã hội, các báo Trung ương cần tiên phong và đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch. Vì thế, ngoài việc tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chủ thể với đa dạng hình thức đấu tranh, phản bác, thì tại các đài truyền hình, đài phát thanh, các tạp chí, các báo Trung ương và địa phương cần chủ động xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, cần quan tâm hiện đại hóa phương tiện tác nghiệp cho tập thể và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, nắm bắt thông tin, tuyên truyền trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển nhanh như hiện nay. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Chủ động, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu, độc hại, trái ngược với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội.

Kết luận

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn chiến lược “diễn biến hòa bình” thông qua việc đấu tranh bác bỏ những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Để khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được của công tác này, trong thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị trước hết cần nhận diện rõ chiêu trò chống phá qua những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; từ đó tổ chức triển khai đồng bộ hệ thống nhiều giải pháp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần kiên định, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đập tan âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay.

 

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

3. Vũ Văn Phúc (chủ biên) (2013), Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

4. Dương Thông (chủ biên) (1995), Một số vấn đề về “Diễn biến hòa bình” và chống “Diễn biến hòa bình” ở nước ta, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Lê Hồng Liêm (chủ biên) (2014), Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

6. Phạm Ngọc Hiền (2010), Phòng chống “Diễn biến hòa bình” và “Cách mạng màu” ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

7. Công văn số 7515/CV-BTGTW ngày 30/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên in-tơ-nét”.

8. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb. Lý luận chính trị.

9. Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Văn Hiền (chủ biên), (2020), Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1.[1]Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb. Lý luận chính trị, tr.5.

[2]Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb. Lý luận chính trị, tr.5.

 [3] Công văn số 7515/CV-BTGTW ngày 30/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên in-tơ-nét”.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập I, tr.10.

[5]Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Sđd, tập I, tr.91.

[6]Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Văn Hiền (chủ biên), (2020), Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.6.

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, tập I, tr.92.

[8]Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2019), Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, Nxb. Lý luận chính trị, tr.5.

[9] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I, tr.25.

[10] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Sđd, tập I, tr.184.

Đọc thêm

Phát huy “Hào khí” Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa

(GDLL) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chiến dịch Điện Biên Phủ (13-3 đến 7-5-1954) đã giành thắng lợi vang dội, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, góp phần đưa hội nghị Giơ-ne-vơ đến thành công; là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến dịch Việt Nam. Từ “hào khí” chiến thắng Điện Biên Phủ, bài viết gợi mở những nội dung phát huy "hào khí" đó vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tính độc đáo của nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tác giả: Bùi Giang Nam

(GDLL) - Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nền đối ngoại, ngoại giao (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân) luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Trên cơ sở phân tích đường lối đối ngoại của Việt Nam thời kỳ đổi mới và những thành tựu đã đạt được, bài viết làm sáng tỏ tính độc đáo của nền ngoại giao Việt Nam hiện nay, đó là nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh

Tác giả: ThS Lê Quốc

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”(1), chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các công ty, các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh. Bài viết làm rõ vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự đổi mới trong nhận thức và thực tiễn phát triển doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển các công ty và tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao trong những năm tiếp theo.

Nâng cao phúc lợi xã hội cho nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Tác giả: TS. Đỗ Văn Quân - ThS. Nguyễn Trọng Tuân

(TG) - Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, một trong những giải pháp để bảo đảm cho sự tiến bộ và công bằng xã hội trở thành hiện thực trên đất nước ta là thực hiện tốt phúc lợi xã hội.

Nâng cao khả năng thích ứng của nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tác giả: Nguyễn Mai Phương

(GDLL) - Thế giới đã và đang chứng kiến những thay đổi to lớn về mặt khoa học, công nghệ do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Bài viết nghiên cứu về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay; Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng của nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.