Chủ nhật, ngày 26/12/2021, 16:34

Giảng viên lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

HUỲNH THỊ BÍCH VÂN
Đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh

(GDLL) - Giảng viên lý luận chính trị là lực lượng quan trọng trong việc nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết chỉ ra trách nhiệm của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời nêu rõ một số giải pháp mà giảng viên lý luận chính trị cần thực hiện để thực hiện nhiệm vụ trên.

Từ khoá: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giảng viên; lý luận chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ngày 06/11/2021 tại Vĩnh Phúc (Ảnh: https://dangcongsan.vn)

Đặt vấn đề

Trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Ngày 22 / 10 / 2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Ðó là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

1. Trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy không phải đến khi ban hành Nghị quyết 35 mà ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trong quá trình lãnh đạo, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, Đảng luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tế, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ thành công các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng chính trị đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội; chủ động phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại những âm mưu của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá quan điểm của Đảng; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng thay đổi hệ giá trị văn hóa Việt Nam; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá, chia rẽ cách mạng Việt Nam; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ mang lại những thành tựu to lớn trong lĩnh vực tư tưởng - lý luận mà còn mang đến những thành quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt của đời sống xã hội; đóng góp quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng cách mạng, trực tiếp là các cơ quan tư tưởng, lý luận của Đảng và của những người làm công tác nghiên cứu lý luận. Trong đó, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị chiếm vị trí, vai trò hết sức quan trọng. Họ là những người trực tiếp nghiên cứu và truyền thụ kiến thức lý luận chính trị, đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho học viên, sinh viên; là một trong những lực lượng trực tiếp góp phần quyết định đến chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Vì vậy, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong nghiên cứu, truyền bá và ứng dụng tri thức vào đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là hết sức to lớn.

Ngày nay, các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, internet, phát triển nhiều trang mạng xã hội và blog; triệt để lợi dụng các hạn chế trong quản lý, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, kích động, chia rẽ nội bộ, nói xấu cán bộ, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mặt khác, chúng sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt, chống phá cách mạng Việt Nam trong đó lĩnh vực tư tưởng, lý luận được chúng coi là một trọng điểm, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay có ý nghĩa sống còn đối với chế độ. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu lý luận cần có trách nhiệm nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ những luận điểm mà các thế lực thù địch bám vào đó để tuyên truyền, xuyên tạc làm sai lệch bản chất vấn đề. Cần phải nhận thức rõ được thật - giả, đúng - sai, có bản lĩnh, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng, có lý luận sắc bén, kiên quyết đấu tranh để trở thành đội ngũ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Đảng cũng đã nhấn mạnh phải “tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”[1]. Giảng viên lý luận chính trị phải tiên phong đi đầu trong sự nghiệp đó.

2. Nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị khi tham gia bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phản ánh mục đích, nội dung của quá trình đấu tranh, là nguyên tắc, phương châm chỉ đạo đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình hình mới. Do đó, giảng viên lý luận chính trị phải là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, lý luận. Mỗi giảng viên lý luận chính trị phải hướng đến mục đích cao nhất và xuyên suốt là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, đội ngũ giảng viên phải được tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, có “sức đề kháng”, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bản thân mỗi giảng viên lý luận chính trị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những nội dung cơ bản, về giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiểu rõ nội dung, bản chất tư tưởng của Đảng, hiểu rõ những nội dung giảng viên đang tuyên truyền, nắm bắt bối cảnh tình hình chính trị - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới, từ đó giảng dạy, tuyên truyền lý luận cho học viên, sinh viên và vận dụng vào giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Nếu giảng viên nắm không chắc về lý luận, thậm chí hiểu sai dẫn đến vận dụng sai tư tưởng, lý luận chính là đang vô thức “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trong giai đoạn hiện nay, có thể có những vấn đề lý luận mà thực tiễn đã vượt qua. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở nhận thức mà còn phải bổ sung, phát triển. Như V.I.Lênin từng căn dặn: “chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”[2]. Mỗi giảng viên lý luận chính trị cần phấn đấu trở thành những chuyên gia, nhà lý luận giỏi về tư tưởng chính trị, những cây bút sắc bén, am hiểu về thực tiễn. Phải làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng thấm sâu vào cán bộ, đảng viên và nhân dân trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới; thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng và nhân dân đề ra.

Hai là, nắm vững cương lĩnh, đường lối của Đảng, nội dung cơ bản của các văn kiện, nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị để bảo vệ Đảng trong tình hình mới

Phải trả lời được câu hỏi: Vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cái gì? Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải bảo vệ như thế nào? Song song với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phải kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi giảng viên lý luận chính trị muốn thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này, thì bản thân phải nghiên cứu kỹ những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, cần phải nhận diện chính xác những quan điểm sai trái, thù địch, những nhóm đối tượng đang tìm cách chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, để có biện pháp đấu tranh phù hợp. Đồng thời giảng viên lý luận chính trị có khả năng phân tích, phê phán những nhận thức mơ hồ, không đúng đắn, vạch ra bản chất phản động của kẻ thù, ngăn ngừa, loại bỏ được những ảnh hưởng tiêu cực, sự dao động, hoài nghi về tư tưởng, lý luận xuất hiện trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Ba là, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống

Mỗi giảng viên lý luận chính trị cần nỗ lực tự học tập, tự nghiên cứu để có kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực, có kỹ năng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và nâng cao nhận thức trách nhiệm của bản thân khi đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới. Giảng viên cần xây dựng ý chí quyết tâm, động cơ, thái độ, trách nhiệm trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kết hợp giữa trang bị lý thuyết với thực hành, bồi dưỡng nâng cao nhận thức với thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, ý chí, kỹ năng; kịp thời nắm vững vấn đề mới nảy sinh, những điểm hạn chế về phẩm chất, năng lực để bổ sung thêm nội dung, đổi mới phương pháp giáo dục, rèn luyện phẩm chất, năng lực của người giảng viên lý luận chính trị.

Mặt khác, giảng viên lý luận chính trị phải tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị; phải có đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, phương pháp, tác phong khoa học trong công tác. Phẩm chất đạo đức cách mạng là tiền đề, điều kiện để tiếp thu và vận dụng, hiện thực hóa chủ nghĩa Mác - Lênin, bởi có đạo đức cách mạng thì cán bộ, đảng viên mới hy sinh, tận tụy với sự nghiệp cách mạng, mới bền gan, vững chí, kiên định, quyết tâm đưa cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Đội ngũ giảng viên lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và đấu tranh chống suy thoái, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên, học viên và sinh viên. Giảng viên luôn trau dồi, rèn luyện đạo đức theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 / 5 / 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với quyết tâm “Mỗi giảng viên là một tấm gương về đạo đức. Mỗi học viên là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”.

Bốn là,bảo đảm tính khách quan, tính khoa học, tính Đảng trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, gắn lý luận với thực tiễn

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên lý luận chính trị cần phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị về mặt lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời phản bác lại những luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch muốn phủ nhận giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong mỗi giờ giảng bài, thảo luận, đề thi, kiểm tra, trong mỗi bài viết, mỗi nội dung nghiên cứu, giảng viên lý luận chính trị đều cần phải ý thức sâu sắc, chuyển tải hợp lý, khéo léo đến người học những kỹ năng, kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tin của cán bộ, đảng viên về Đảng, Nhà nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, học viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Qua những bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học viên, sinh viên được truyền đạt những kiến thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Trên cơ sở đó, giúp học viên hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, hiểu được bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay. Đây chính là cơ sở lý luận cơ bản để hình thành tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phương pháp tư duy khoa học khi nhận thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn, giúp hình thành kỹ năng, thái độ cần thiết cho người học trong quá trình nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Giảng viên lý luận chính trị không chỉ đơn thuần phân tích luận điểm, cung cấp luận cứ, luận chứng mà còn cần khẳng định niềm tin, sự tự hào đối với Đảng, đối với những thành quả mà Đảng và nhân dân đã giành được. Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[3]. Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, giảng viên lý luận chính trị cần cho người học thấy đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà đổi mới là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn, đầy đủ hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh ngày nay là một sự nghiệp vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài, nhưng đó là con đường hợp quy luật để có một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sự nghiệp cách mạng đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, giảng viên lý luận chính trị phải phân tích để thấy được những thách thức mà Đảng, nhân dân phải đối mặt, phải giải quyết trong thời gian tới.

Ngoài ra, giảng viên lý luận chính trị tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức khác nhau. Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học như thực hiện các đề tài nghiên cứu, các bài viết đăng tải trên tạp chí, bài viết hội thảo, cổng thông tin điện tử,... Thông qua các bài nói, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội zalo, facebook, giảng viên lý luận chính trị góp phần đấu tranh chống lại những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ học thuyết khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên cần học tập phong cách lý luận, phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có một văn phong chính luận sâu sắc, sắc sảo. Với văn phong lý luận đặc sắc, có tính khái quát cao, ngắn gọn, súc tích, giàu hình ảnh, nhưng hiệu quả tuyên truyền cao, Hồ Chí Minh đã chọn cách đơn giản hóa lý luận, cô đọng, hàm súc, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với lối tư duy của người phương Đông. Vận dụng phong cách đó của Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận chính trị để khắc phục một số hạn chế như: thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, chưa gắn với thực tiễn, chưa phản ánh được thực tiễn vận động biến đổi, chưa có sự trao đổi tranh luận để phát triển lý luận, còn phụ thuộc vào giáo trình... Giảng viên cần phải khẳng định những giá trị bền vững nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời chỉ rõ những vấn đề phải bổ sung, điều chỉnh, phát triển mới cho phù hợp với thực tiễn đất nước, con người, dân tộc và thời đại. Trong các bài giảng phải lồng ghép những ví dụ trong thực tiễn, những kết quả của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên đã đạt được trong thời gian qua; bên cạnh đó lên án những biểu hiện chống phá của các thế lực thù địch; phê phán biểu hiện suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Kết luận

Có thể nói, công tác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chung của mỗi người dân Việt Nam. Với Nghị quyết 35-NQ/TW, Đảng nêu rõ đây là nhiệm vụ cơ bản, xuyên suốt, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đó cũng là trách nhiệm của giảng viên lý luận chính trị, những người trực tiếp tham gia nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ trách nhiệm để xác định nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, giảng viên lý luận chính trị sẽ phát huy được hết khả năng và sứ mệnh trong công tác tuyên truyền, giảng dạy, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới. 

Tài liệu tham khảo:


  1. Ban Tuyên giáo Trung ương (2021), Hướng dẫn công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị năm 2021, http://www.tuyengiao.vn

  2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

  3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.201.

[2]V.I.Lênin (1974), Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, tập 4, tr.232.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập I, tr.104.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN