Thứ Tư, ngày 29/12/2021, 22:05

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Giáo dục lý luận

Tạp chí thực hiện tôn chỉ, mục đích là nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Các ấn phẩm

Hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận có 3 ấn phẩm thường xuyên là:

 - Tạp chí in

 + Tiếng Việt: Giáo dục lý luận

 + Tiếng Anh: Theoretical Education

 - Tạp chí Điện tử

 + Tạp chí điện tử Giáo dục lý luận

 + Theoretical Education Online Journal

Ngoài các số thường kỳ, hằng năm, Tạp chí mở thêm 02 số chuyên đề để phục vụ nhu cầu của cộng tác viên, độc giả.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN