Thứ Tư, ngày 29/12/2021, 22:05

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Giáo dục lý luận

Tạp chí thực hiện tôn chỉ, mục đích là nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Các ấn phẩm

Hiện nay, Tạp chí Giáo dục lý luận có 3 ấn phẩm thường xuyên là:

 - Tạp chí in

 + Tiếng Việt: Giáo dục lý luận

 + Tiếng Anh: Theoretical Education

 - Tạp chí Điện tử

 + Tạp chí điện tử Giáo dục lý luận

 + Theoretical Education Online Journal

Ngoài các số thường kỳ, hằng năm, Tạp chí mở thêm 02 số chuyên đề để phục vụ nhu cầu của cộng tác viên, độc giả.