Thứ Tư, ngày 29/12/2021, 22:33

Hệ thống chuyên mục

- Tạp chí in

Hệ thống chuyên mục thường kỳ:

  + Chuyên mục 1: Triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  + Chuyên mục 2: Nghiên cứu, phát triển lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  + Chuyên mục 3: Diễn đàn giáo dục và trao đổi kinh nghiệm

  + Chuyên mục 4: Thông tin, tư liệu

Tạp chí điện tử

Hệ thống chuyên mục thường kỳ:

  + Chuyên mục 1: Bảo vệ nền tảng tư tưởng

  + Chuyên mục 2: Nghị quyết và cuộc sống

  + Chuyên mục 3: Nghiên cứu trao đổi

  + Chuyên mục 4: Diễn đàn giáo dục

  + Chuyên mục 5: Học và làm theo lời Bác

  + Chuyên mục 6: Thực tiễn kinh nghiệm

  + Chuyên mục 7: Thông tin sự kiện

Bên cạnh hệ thống chuyên mục thường kỳ, Tạp chí mở thêm chuyên mục không thường xuyên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.