Thứ Tư, ngày 29/12/2021, 22:39

Chính sách bản quyền

Các bài viết gửi đến Tạp chí Giáo dục lý luận phải đáp ứng điều kiện về bản quyền. Khi gửi bài viết và được chấp nhận đăng tải, nghĩa là tác giả đã đồng ý trao quyền khai thác, sử dụng, công bố nội dung bài viết cho Tạp chí Giáo dục lý luận trên các phương tiện truyền thông.

Các tác giả, cộng tác viên phải cam kết về tác quyền nội dung, là người sáng tạo ra bài viết, không sao chép tác phẩm từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung cam kết.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về quyền tác giả đối với bài viết, Tạp chí Giáo dục lý luận có quyền không đăng tải, gỡ bỏ, rút lại, đình chỉ việc phát hành đối với các bài viết không phải do chính tác giả viết hay những bài viết sao chép một phần hoặc toàn bộ bài viết của người khác.

Việc kế thừa, sử dụng nội dung nghiên cứu, bài viết và tài liệu của tác giả khác phải được trích dẫn rõ ràng theo Quy định trích dẫn tài liệu tham khảo của Tạp chí Giáo dục lý luận.