Thứ Tư, ngày 29/12/2021, 22:39

Dành cho tác giả

1. Quy định chung

- Ngôn ngữ

Bài viết gửi đến Tạp chí Giáo dục lý luận được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt, sử dụng font Unicode và hệ ký tự La tinh. Trong trường hợp trích dẫn tài liệu tham khảo bằng ngôn ngữ thuộc hệ khác thì phải phiên âm sang hệ La tinh.

- Điều kiện tác quyền và quyền sử dụng dữ liệu

Tạp chí Giáo dục lý luận không nhận và sử dụng bất kỳ bài viết nào có một phần hay toàn bộ nội dung đã được xuất bản ở tạp chí, sách báo khác.

Tác giả có trách nhiệm không gửi và đăng bài viết ở các tạp chí khác khi chưa có phản hồi từ chối đăng tải của Tạp chí Giáo dục lý luận.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác của bài viết (bao gồm tính chính xác của các trích dẫn trong bài viết), tính hợp pháp bản quyền của bài viết. Tác giả phải có trách nhiệm trong việc xin phép sử dụng các dữ liệu từ các cá nhân và tổ chức quản lý/sở hữu dữ liệu. Các số liệu, dữ liệu sử dụng trong bài viết phải được trích dẫn nguồn cụ thể, chính xác.

- Tác giả

Nếu bài viết có nhiều hơn một tác giả thì cần ghi rõ ai là người chịu trách nhiệm liên lạc với Tạp chí trong quá trình biên tập.

- Phương thức gửi bài

Tác giả chịu trách nhiệm liên lạc gửi bài viết đến Tạp chí Giáo dục lý luận qua Email tapchigdll@hcma1.vn       

2. Trình bày văn bản

- Tiêu chuẩn kỹ thuật

Bài viết được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, cỡ chữ 14, font Times New Roman (Unicode), giãn cách 1,5 lines, lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm.

Bài viết gửi đăng tạp chí Giáo dục lý luận in và tạp chí Giáo dục lý luận điện tử có độ khoảng 4.000 từ (khoảng 8 trang A4).

- Thành phần thông tin

Bài viết gồm 2 phần  riêng biệt: (i) Thông tin tác giả và (ii) Yêu cầu bài viết đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận

(i) Thông tin tác giả bao gồm:

1. Tên bài viết

2. Họ và tên tác giả

3. Bút danh

4. Học hàm, học vị

5. Đơn vị công tác

6. Thông tin liên lạc: địa chỉ, số điện thoại, email

7. Số tài khoản ngân hàng, mã số thuế/CMND/CCCD

8. Lời cam kết về bản quyền hợp pháp đối với bài viết, cam kết bài viết chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí, sách báo nào trước đó, cam kết không gửi bài đến tạp chí, tòa soạn khác trong thời gian chờ xét duyệt.

Trong trường hợp bài viết là sản phẩm của từ hai tác giả trở lên, tác giả gửi bài phải chịu trách nhiệm về việc tất cả các tác giả đã đồng thuận với việc xuất bản bài viết trên Tạp chí Giáo dục lý luận, và phải cung cấp đầy đủ thông tin của các tác giả .

(ii) Yêu cầu bài viết đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận:

  + Tên bài viết: Viết hoa, in đậm, không quá 24 chữ.

  + Tóm tắt bài viết: Khái quát nội dung chính và chỉ ra những kết quả, đóng góp, điểm mới của bài viết.

       Tạp chí in và tạp chí điện tử: Không quá 200 từ

  + Từ khóa: gồm 3-5 từ khóa có nội dung liên quan trực tiếp đến bài viết

  + Đặt vấn đề: Nêu lý do lựa chọn và tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu, chỉ ra nội dung chính mà bài nghiên cứu tập trung giải quyết.

  + Nội dung nghiên cứu: 

  Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan hoặc Cơ sở lý thuyết/khung lý thuyết của bài viết.

  Phân tích vấn đề nghiên cứu, chỉ ra các kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp - khuyến nghị.

  + Kết luận: Tóm lược kết quả nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

  + Tài liệu tham khảo: để ở cuối trang, đánh số liên tục theo số thứ tự 1. , 2. , 3..., ghi rõ theo thứ tự: tên tác giả, tên tác phẩm, tập, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.