Thứ Tư, ngày 30/11/2022, 13:04

Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thanh
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh lại các luận điệu sai trái đồng bộ trên tất cả các mặt hoạt động của Học viện từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tạp chí, thư viện,... triển khai quán triệt tới từng chi bộ, đảng viên và toàn thể cán bộ, viên chức, học viên của Học viện. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, nêu lên những thành tựu và đề xuất một số giải pháp trong tình hình mới.

Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Học viện Chính trị khu vực I; Lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.

(Ảnh: dangcongsan.vn)

Đặt vấn đề

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội trên toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, họ tự cho mình là “người trong cuộc”, đã “dũng cảm” vì công lý mà đứng ra phê phán, vạch trần những “mảng tối”, “mặt trái” của chế độ; từ đó, họ có “những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng”[1, tr.195].Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1. Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

1.1. Lãnh đạo quán triệt nhận thức và xác định nhiệm vụ trọng tâm

Một trong những nhiệm vụ Nghị quyết số 35-NQ/TW đặt ra đó là đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin khoa học vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn[2]. Tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, phù hợp với đối tượng học, bậc học trong thời kỳ phát triển của đất nước. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, các môn khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của học viên trong tình hình mới.

Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và vai trò, Học viện Chính trị khu vực I xác định nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là củng cố nhận thức và tổ chức các hoạt động thể hiện rõ bản chất trường Đảng.

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết, Kết luận tại các Hội nghị Trung ương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận giao ban của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong các hoạt động chào cờ hằng tháng; điểm tình hình thời sự, chính trị, các vấn đề về công tác tư tưởng; Đảng ủy, Ban Giám đốc còn đánh giá, hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Chi bộ khối cán bộ, giảng viên và chi bộ học viên.

Thứ hai, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Trường Đảng là một trường học để đào tạo những chiến sĩ tiên tiến phấn đấu cho sự nghiệp của giai cấp vô sản. Các đồng chí đều là những cán bộ cốt cán của Đảng”[6, tr.95]. Như vậy có thể xác định trường Đảng là trung tâm nghiên cứu và giảng dạy lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực cho cán bộ, đảng viên quy hoạch lãnh đạo, quản lý ở bộ ngành, địa phương, cơ sở, tổ chức chính trị. Để phù hợp với nhiệm vụ Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu ra, Học viện Chính trị khu vực I tập trung đổi mới nội dung, phương thức tổ chức dạy và học chương trình cao cấp lý luận chính trị theo hướng tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, luận điệu sai trái, thù địch. Việc tích hợp được thực hiện từ xác định rõ mục tiêu chương trình, nội dung cốt lõi của môn học, của từng chuyên đề môn học và những kỹ năng học viên đạt được sau khi kết thúc chương trình học.

1.2. Lãnh đạo ban hành các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Để có cơ sở triển khai, thực hiện nội dung trọng tâm đã xác định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đã lãnh đạo ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Đối với các hoạt động củng cố lập trường, tư tưởng của đội ngũ cán bộ giảng viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo ban hành: kế hoạch, nội dung Chào cờ hằng tháng; kế hoạch sinh hoạt chuyên đề tăng cường bản chất trường Đảng; kế hoạch sinh hoạt chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng tài liệu bồi dưỡng Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu bản chất trường Đảng tại Học viện Chính trị khu vực I và kế hoạch tổ chức tập huấn, đánh giá nhận thức về bản chất trường Đảng; các kế hoạch tổ chức Hội thảo cấp Học viện gắn với củng cố lập trường tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,...

Đối với việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức dạy và học, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo trên 4 nội dung: 1 - Xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảng theo hướng cốt lõi, tích hợp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học; 2 - Hướng nghiên cứu khoa học gắn với giảng dạy và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổng kết thực tiễn, vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 3 - Tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ giảng viên trong tổ chức giảng dạy, trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 4 - Đổi mới nội dung, cách thức học đối với học viên.

1.3. Lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đối với các hoạt động củng cố lập trường, tư tưởng của đội ngũ cán bộ giảng viên, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo thực hiện:

Sinh hoạt chuyên đề tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho Đảng ủy, chi ủy tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng và đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm cho cán bộ giảng viên; Tổ chức sinh hoạt chính trị toàn Đảng bộ về nội dung tác phẩm “Đảng ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “tự phê bình” trong toàn Học viện... Nội dung, kết quả của các hoạt động của cán bộ, giảng viên, chi ủy, chi bộ được báo cáo đến Đảng ủy, Ban Giám đốc. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc thường xuyên chỉ đạo tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học với nội dung trọng tâm là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung vận dụng đối với Học viện. Thông qua các cuộc hội thảo, tọa đàm, đội ngũ giảng viên tham gia viết bài, tham luận đã làm rõ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng nhằm củng cố tư tưởng, lập trường và góp phần bổ sung luận cứ, luận chứng khoa học cho bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, uốn nắn quan điểm lệch lạc, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch.

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức dạy và học:

Việc xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảngĐảng ủy,Ban Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I đã chỉ đạo việc xây dựng đề cương môn học, kế hoạch bài giảng theo định hướng hoàn thiện hệ thống câu hỏi cốt lõi của từng chuyên đề gắn với chuẩn đầu ra, gắn lý luận với thực tiễn, gắn giảng dạy với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các khoa chuyên môn tổ chức thảo luận, xác định nội dung cốt lõi, đáp ứng yêu cầu của Thông báo 216-TB/HVCTKVI/2020 đối với từng chuyên đề. Sau khi hoàn thiện, trình Hội đồng khoa học Học viện góp ý, khoa chuyên môn tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện và tiếp tục trình Hội đồng khoa học Học viện thông qua. Để bảo đảm sự thống nhất thực hiện đề cương, xây dựng kế hoạch bài giảng và tổ chức giảng dạy, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện dự giờ, đánh giá đối với toàn bộ giảng viên của Học viện.

Về thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học: xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không tách rời nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên, nhiều giảng viên đã nỗ lực thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đúng định hướng, bám sát nội dung của các chuyên đề giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị, đồng thời tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt về các chủ đề như: Khẳng định bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định tính tất yếu của liên minh giai cấp, góp phần luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh chống lại những luận điểm chống phá khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết trong Đảng; gắn mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, những quan điểm về phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; về lý luận gắn với thực tiễn... Các đề tài sau khi nghiệm thu đều có báo cáo về đóng góp của kết quả nghiên cứu cho công tác đào tạo của đơn vị. Sản phẩm nghiên cứu của một số đề tài đã được chỉnh sửa, hoàn thiện để xuất bản phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Về các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ giảng viên: đối với việc thực hiện đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài hạn tại địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị tham mưu lựa chọn địa phương/đơn vị thực tế, xây dựng nội dung, chương trình thực tế. Trong quá trình thực tế địa phương, giảng viên thực hiện các báo cáo, kiến nghị định kỳ gửi về Học viện. Các báo cáo yêu cầu đánh giá về những vấn đề kinh tế, xã hội của địa phương gắn với góc nhìn chuyên môn của giảng viên, giảng viên đánh giá chất lượng sau học tập của đội ngũ cán bộ đã có trình độ cao cấp lý luận chính trị, những nội dung, kỹ năng cần tiếp tục bồi dưỡng. Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn địa phương cần đưa vào giảng dạy, giảng viên đề xuất với khoa chuyên môn, nhằm bảo đảm lý luận gắn liền với thực tiễn, tăng cường tư duy, kỹ năng hành động giải quyết vấn đề thực tiễn cho học viên.

Đối với phát triển văn hóa đọc gắn với giới thiệu sách có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các khoa chuyên môn, các đơn vị chức năng lựa chọn sách, giới thiệu sơ lược nội dung sách để Hội đồng khoa học Học viện lựa chọn đưa vào kế hoạch giới thiệu sách hằng năm. Nội dung giới thiệu và nội dung toàn văn sách được đưa lên hệ thống hành chính điện tử (Egov) để toàn thể giảng viên nghiên cứu, đặt ra những vấn đề cần trao đổi làm rõ, các nội dung này được thảo luận tại buổi giới thiệu sách. Sản phẩm hoàn thiện, những vấn đề bàn luận tại buổi giới thiệu được chắt lọc thành báo cáo tổng hợp công bố trên hệ thống thông tin nội bộ của Học viện.

Đối với việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tăng cường năng lực cho giảng viên: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chú trọng chỉ đạo xây dựng tài liệu bồi dưỡng, lựa chọn các chuyên gia hàng đầu, giảng viên có kinh nghiệm của Học viện tham gia xây dựng tài liệu. Trong quá trình xây dựng tài liệu chú trọng làm rõ bản chất trường Đảng, các nhiệm vụ, điều kiện để thể hiện rõ bản chất trường Đảng, gắn chặt với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong quá trình biên soạn, Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo nhóm biên soạn tiếp thu và điều chỉnh dự thảo tài liệu bồi dưỡng trên cơ sở góp ý rộng rãi của các giảng viên để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế. Với định hướng xem việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giảng viên giảng dạy lý luận tại Học viện Chính trị khu vực I là mô hình thực tiễn, kết quả của quá trình bồi dưỡng, đào tạo là kết quả của việc xây dựng đề cương, kế hoạch bài giảng, tổ chức giảng dạy, kỹ năng phát hiện vấn đề và tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Từ đó định hình nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo cho các thế hệ giảng viên của Học viện. Đồng thời, từ kết quả thực tế của Học viện Chính trị khu vực I, có thể tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho giảng viên giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc.

Để đào tạo, hỗ trợ giảng viên bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức thực tế từ hoạt động của các bộ, ban, ngành, địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo tăng cường mời các báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ các ban, bộ, ngành tham gia giảng dạy các hệ lớp đào tạo, bồi dưỡng, để đội ngũ giảng viên có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tri thức thực tiễn thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường gắn luận với thực tiễn.

Đối với học viên: thực hiện đưa học viên “về nguồn” thăm khu di tích trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại Định Hóa (Thái Nguyên), học tập truyền thống cách mạng tại an toàn khu ATK, thăm Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, thăm khu di tích K9 - Đá Chông nghe giới thiệu về lịch sử phát triển của Học viện, học tập và thảo luận về bài Diễn văn khai mạc lớp học lý luận chính trị khóa I - Trường Nguyễn Ái Quốc, ngày 7/9/1957 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thảo luận để xác định rõ ý thức, thái độ và phương pháp học tập trên cơ sở nghiên cứu nội dung cuốn sách “Dạy tốt, học tốt lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I”; mô hình tự học có kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Trong quá trình học tập, học viên thực hiện sinh hoạt Chi bộ chuyên đề gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên cơ sở kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đã được phê duyệt, các lớp cao cấp lý luận chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch. Các tổ phân công thành viên làm báo cáo và thảo luận góp ý cho báo cáo theo chuyên đề đã đăng ký và được phê chuẩn. Cán bộ cố vấn học tập được phân công tham dự buổi sinh hoạt và góp ý cho các tổ về nội dung, cách thức thảo luận chuyên đề. Thông qua thực hiện sinh hoạt chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, học viên sẽ hình thành ý thức, kỹ năng nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội nghị sinh hoạt chính trị "Vận dụng tinh thần tác phẩm "Đảng ta" của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hiện nay" tại Học viện Chính trị khu vực I, ngày 07/11/2022

1.4. Lãnh đạo công tác đánh giá, điều chỉnh các hoạt động nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Học viện Chính trị Khu vực I là một đơn vị trong hệ thống các trường chính trị, hệ thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống chính trị, các địa phương khu vực phía Bắc. Để thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW được hiệu quả, Học viện Chính trị Khu vực I thường xuyên đánh giá, điều chỉnh hoạt động trên các nội dung:

1 - Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động của Học viện Chính trị khu vực I với nội dung trọng tâm là nâng cao bản chất trường Đảng, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo gắn với thể hiện bản chất trường Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo cấp độ đơn vị, cá nhân, chú trọng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động của lãnh đạo đơn vị với yêu cầu gương mẫu, tiên phong.

2 - Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động của Học viện trong sự phối hợp, thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành: như báo cáo hoạt động hằng tháng, 6 tháng, một năm; tham gia cuộc thi viết chính luận hằng năm.

3 - Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động của Học viện trong sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khu vực phía Bắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá từng nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Học viện Chính trị khu vực I có những điều chỉnh kịp thời để nâng cao hơn hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

2. Kết quả triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I

Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả

Theo chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cuối năm 2018, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo để duy trì điều hành thường xuyên. Đặc biệt, Đảng ủy chú trọng việc cung cấp kịp thời các thông tin thời sự qua các hội nghị; đăng tải, chia sẻ thông tin trên trang thông tin điện tử của Học viện; phản bác các thông tin sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để cán bộ, đảng viên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Đảng ủy Học viện đã đưa nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW thành một chuyên đề sinh hoạt năm 2020 đối với các chi bộ trong Đảng bộ.

Hai là, phát huy tốt hoạt động của Tạp chí Giáo dục lý luận, Trung tâm Thông tin khoa học, Trang thông tin điện tử của Học viện và đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật

Triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, Tạp chí Giáo dục lý luận, Trung tâm Thông tin khoa học, Trang thông tin điện tử của Học viện Chính trị khu vực I đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, ổn định tình hình dư luận. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo viết bài đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, nghiên cứu để tiến tới xây dựng chuyên mục nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tác dụng tích cực nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên trong Học viện.

Năm 2020, Học viện xuất bản sách “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng vào phòng, chống suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó cuốn sách “Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng” do GS.TS Vũ Văn Hiền chủ biên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020 được trang bị cho cán bộ, giảng viên làm tài liệu nghiên cứu, phục vụ kịp thời cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

Ba là, theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, phản động bước đầu có kết quả tích cực

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I luôn coi trọng công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chủ động theo dõi, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật, không chuẩn xác. Giám đốc Học viện duy trì nghiêm túc chế độ tiếp công dân hằng tháng, tăng cường tổ chức đối thoại với cán bộ, đảng viên và học viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Bên cạnh đó, Đảng bộ Học viện không ngừng quan tâm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhờ vậy tạo được tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động và học viên gắn bó, yên tâm về tư tưởng, tích cực tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện.

Bốn là, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng lực lượng tuyên truyền bảo đảm về số lượng và chất lượng; chủ động, nhạy bén tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đồng thời xây dựng, phát triển thêm lực lượng cộng tác viên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng văn hóa đọc, duy trì tốt các chuyên đề giới thiệu sách của Trung tâm Thông tin thư viện phối hợp với các khoa hằng tháng; mở nhiều hội thảo khoa học, trao đổi, tọa đàm, mời các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học tiêu biểu đến nói chuyện thời sự cho cán bộ, đảng viên, học viên... Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo đa chiều để bám, nắm tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, học viên; phát hiện kịp thời thông tin trái chiều, thiếu đồng thuận có liên quan đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Học viện để kịp thời báo cáo, cập nhật thông tin cho Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Học viện tham mưu cho lãnh đạo Học viện nghiên cứu, xử lý.

Năm là, việc phối hợp giữa Học viện với cấp ủy, chính quyền các địa phương và lãnh đạo các bộ, ngành trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ

Học viện Chính trị khu vực I giao cho đội ngũ cố vấn học tập triển khai nội quy Học viện đến người học, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, bộ, ngành thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức lớp học; thông qua đội ngũ giảng viên tăng cường các biện pháp quản lý, nắm tình hình học viên, chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đến nay, hoạt động và sự liên kết, phối hợp giữa Học viện Chính trị khu vực I với cấp uỷ, chính quyền các địa phương, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng khá nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả, không có trường hợp học viên nào vi phạm phải xử lý theo quy định.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trong thời gian tới

Thứ nhất, thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, đảng viên, người lao động và học viên trong Học viện thấy rõ các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, luôn đề cao cảnh giác để có các giải pháp kịp thời, hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt triển khai tới toàn thể giảng viên việc tổ chức giảng dạy bám sát đề cương, câu hỏi cốt lõi, đáp ứng yêu cầu của Thông báo 216-TB/HVCTKVI/2020 đối với từng chuyên đề đảm bảo tăng cường bản chất trường Đảng đồng thời góp phần đào tạo, bồi dưỡng học viên các hệ đào tạo kiến thức, kỹ năng, tư tưởng thái độ, bản lĩnh chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục giao cho giảng viên triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở bám sát nội dung của các chuyên đề giảng dạy chương trình cao cấp lý luận chính trị góp phần rèn luyện đội ngũ giảng viên đặc biệt là giảng viên trẻ, đồng thời tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ tư, tăng cường thu hút các bài bài viết có chất lượng trong các chuyên mục đặc biệt là chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của tạp chí Giáo dục lý luận góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tới toàn thể các lớp học viên hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; triển khai có hiệu quả các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tới học viên các hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị góp phần rèn luyện kỹ năng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho học viên.

Thứ sáu, tập trung củng cố tổ chức bộ máy, bảo đảm đoàn kết, gắn bó, trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ bảy, tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thứ tám, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Chỉ đạo 35 của cấp ủy cấp trên trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ chín, coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là lãnh đạo triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Đảng bộ; chỉ ra những hạn chế, bất cập của công tác đảng, công tác chuyên môn, công tác đoàn thể để khắc phục, điều chỉnh, bổ sung các nội dung công tác mới phù hợp hơn.

Kết luận

Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần to lớn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện đồng thời góp phần nâng cao lập trường tư tưởng, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới, thể hiện rõ bản chất trường Đảng trong hoạt động của giảng viên và học viên. Kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo đều phải nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, học viên trở thành những chiến sĩ cách mạng, tiên phong vận dụng sáng tạo, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đây được coi là kết quả cao nhất của việc bảo vệ bản chất trường Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tài liệu tham khảo:

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[4] Học viện Chính trị khu vực I (2020), Thông báo số 216- TB/HVCTKV I ngày 7 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về điều chỉnh đề cương/kế hoạch bài giảng, Hà Nội,

[5] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Quyết định số 3092/ QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành Khung chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chinh trị, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 11, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Đọc thêm

Thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh

Tác giả: ThS Lê Quốc

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”(1), chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các công ty, các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh. Bài viết làm rõ vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự đổi mới trong nhận thức và thực tiễn phát triển doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển các công ty và tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao trong những năm tiếp theo.

Nâng cao phúc lợi xã hội cho nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Tác giả: TS. Đỗ Văn Quân - ThS. Nguyễn Trọng Tuân

(TG) - Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, một trong những giải pháp để bảo đảm cho sự tiến bộ và công bằng xã hội trở thành hiện thực trên đất nước ta là thực hiện tốt phúc lợi xã hội.

Nâng cao khả năng thích ứng của nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tác giả: Nguyễn Mai Phương

(GDLL) - Thế giới đã và đang chứng kiến những thay đổi to lớn về mặt khoa học, công nghệ do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Bài viết nghiên cứu về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay; Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thích ứng của nguồn nhân lực Việt Nam trước yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh mạng quốc gia và bảo vệ an ninh mạng quốc gia thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa

(GDLL) - Bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ là nhiệm vụ rất quan trọng, có tầm chiến lược. Phòng, chống tấn công mạng, tội phạm mạng và ứng phó với những nguy cơ mới đến từ không gian mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bài viết đi sâu khái quát quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh mạng quốc gia và đề xuất một số giải pháp chủ yếu thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về an ninh mạng và bảo vệ an ninh mạng quốc gia thời kỳ mới.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Nguyễn Thúy Hoa

(GDLL) - Trong những năm qua, với quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở nước ta đã có những chuyển biến cả về nhận thức, hành động, đóng vai trò tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bài viết tập trung khái quát quá trình hình thành, phát triển quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về kiểm soát tài sản, thu nhập; làm rõ quá trình tổ chức thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát tốt tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.