Thứ Năm, ngày 15/12/2022, 11:25

Một số giải pháp tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện nay

Tạ Thị Minh Phú
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Công tác kết nạp đảng viên trong công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay được Thành ủy Hà Nội xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Bài viết phân tích thực trạng công tác kết nạp đảng viên trong công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

Từ khóa: Công tác kết nạp đảng viên trong công nhân; doanh nghiệp; Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội (Ngày 14-9-2022)

(Ảnh: http://www.hanoimoi.com.vn)

Đặt vấn đề

Đảng viên là những "tế bào" cấu thành nên tổ chức đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của đảng và sự lãnh đạo của đảng đối với xã hội. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, số lượng các doanh nghiệp gia tăng và theo đó số lượng công nhân ngày càng phát triển, nhưng đảng viên trong công nhân tỉ lệ còn thấp. Do đó, trong thời gian tới, cần tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội.

1. Công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội thời gian qua 

Trong những năm qua, công tác kết nạp đảng viên trong công nhân luôn được Thành ủy và cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên có nhiều chuyển biến tích cực: Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 9/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên thuộc đảng bộ thành phố”; Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025”; Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”... Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kết nạp đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, do đó, công tác kết nạp đảng viên đã đạt được kết quả nhất định. Từ năm 2015-2020, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kết nạp được 63.020 đảng viên[6, tr.15]; trong đó, đảng viên là công nhân là 4.790[6, tr.15] đảng viên. Chất lượng đảng viên mới kết nạp từng bước được nâng lên về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn; số lượng đảng viên là Đoàn viên thanh niên mới kết nạp có tỷ lệ khá cao; việc thực hiện quy định, quy trình kết nạp đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên nói chung và công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội còn nhiều khó khăn, bất cập: Một số quận, huyện, thị ủy chưa thể hiện sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về công tác kết nạp đảng viên trong công nhân; trong chỉ đạo; hoạt động giao ban còn chưa nền nếp; các nhóm giải pháp và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động có nơi chưa sát thực tế; còn thiếu các giải pháp mang tính quyết liệt, đột phá; một số nơi còn có tư tưởng ngại khó khăn, thiếu kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa tập trung, thiếu thống nhất; một số quận, huyện uỷ chưa quyết liệt trong việc thành lập các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; việc phát triển đảng viên còn khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng của các doanh nghiệp trên địa bàn[4, tr.12]. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là công nhân không nhiều (7,06%); chất lượng đảng viên mới kết nạp chưa bảo đảm; một số quần chúng ưu tú động cơ vào đảng chưa rõ ràng; việc tạo nguồn kết nạp đảng viên đã khó, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên còn nhiều khó khăn, trở ngại; việc tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới gặp nhiều khó khăn về thời gian, địa điểm; sinh hoạt chi bộ, việc học nghị quyết; việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, chuyển đảng viên chính thức có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ; việc quan tâm, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng công nhân ưu tú một số doanh nghiệp chưa được quan tâm; tổ chức hoạt động phong trào trong công nhân của công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế[6, tr.16]...

Những khó khăn của công tác kết nạp đảng viên trong công nhân do nhiều nguyên nhân như công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp đa dạng về thành phần xã hội, công nhân đến từ địa phương, môi trường, điều kiện làm việc theo ca, điều kiện kinh tế còn khó khăn, lương công nhân không cao, thuê nhà ở trọ... cuộc sống người công nhân còn nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần, ít có thời gian quan tâm về những vấn đề chính trị, xã hội. Điều đáng lo ngại hơn đó là nhiều công nhân, người lao động có trình độ học vấn, có tay nghề cao, thu nhập cao nhưng nhận thức chính trị, động cơ, thái độ, không thiết tha, gắn bó, mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng; không thấy hết vai trò, ý nghĩa của tổ chức đảng và người đảng viên... bên cạnh đó yếu tố khách quan như cơ chế, chính sách chưa thỏa đáng; cách thức, phương pháp giáo dục tư tưởng chính trị, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với người công nhân, người lao động vào Đảng còn nhiều hạn chế...

2. Một số giải pháp tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội trong thời gian tới 

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các doanh nghiệp, công nhân, người lao động về công tác kết nạp đảng viên 

Thực tế hiện nay, không ít cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò của tổ chức đảng và đảng viên; còn có những suy nghĩ trong doanh nghiệp có tổ chức đảng, đảng viên thì phức tạp, mất thời gian, ảnh hưởng đến lao động, sản xuất... Để tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong công nhân, trước hết đòi hỏi phải có sự chuyển biến về nhận thức, thậm chí thay đổi tư duy của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các doanh nghiệp, công nhân, người lao động.

Cần tuyên truyền để cấp ủy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các doanh nghiệp, công nhân, người lao động nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về vai trò của tổ chức đảng, đảng viên, về quan điểm, chủ trương của Đảng trong công tác kết nạp đảng viên là công nhân; thấy rõ kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, ở đâu có quần chúng ở đó phải có đảng viên để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng phải có trách nhiệm chủ động tiến hành nghiêm túc, thường xuyên công tác kết nạp đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ. 

Cần có sự đổi mới trong nhận thức, đánh giá công nhân, thế hệ trẻ hiện nay, tiêu chí đánh giá cần khách quan, khoa học, tập trung đánh giá phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, công tác của người công nhân; tránh cái nhìn chủ quan, phiến diện, hẹp hòi, định kiến, cảm tính dẫn đến coi thường, thiếu tin cậy ở họ làm ảnh hưởng đến công tác kết nạp đảng viên.

Cần làm cho người công nhân thấy rõ việc phấn đấu trở thành đảng viên là một vinh dự, tự hào, là trách nhiệm, là cơ hội để mỗi người công nhân được tu dưỡng, rèn luyện bản thân, để người công nhân trưởng thành và phát triển; cống hiến tốt hơn cho gia đình, cho doanh nghiệp, cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh.

Đối với lãnh đạo các doanh nghiệp, cần làm cho họ nhận thức rõ mục đích của việc kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp là để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần, làm cho dân giàu, nước mạnh, mà thực chất là để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho họ sản xuất, kinh doanh, để định hướng cho doanh nghiệp phát triển, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, được bảo vệ và phát triển chứ không phải để tranh giành sự lãnh đạo, gây khó khăn trong lãnh đạo các doanh nghiệp.

Thành ủy cần tiếp tục xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên trong công nhân, tổ chức quán triệt tới toàn thể đảng viên, công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp; tuyên truyền rộng rãi đến công nhân, người lao động trong doanh nghiệp bằng nhiều hình thức. Nơi nào đã có nghị quyết cần tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tổ chức giới thiệu, thuyết phục, vận động lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện chủ trương của Đảng về kết nạp đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp; Bồi dưỡng cho các cấp ủy viên về chủ trương, nghiệp vụ công tác kết nạp đảng viên.

Thứ hai, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong công tác kết nạp đảng viên 

Các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội cần tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, đặc biệt, Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân” và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 27/9/2021 về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kiện toàn ban chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp và tại các quận, huyện, thị, Đảng uỷ khối và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng: Đích thân đồng chí bí thư hoặc phó bí thư làm trưởng ban, thành viên là cán bộ chủ chốt của chính quyền, các cơ quan, đơn vị có điều kiện thuận lợi trong tiếp xúc với doanh nghiệp, thuyết phục các doanh nghiệp, đồng thời có khả năng chỉ đạo kịp thời việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức đảng, đoàn thể toàn khóa và hàng năm gắn liền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị hàng năm của các đảng bộ; kết hợp chặt chẽ các chương trình, đề án khác có liên quan của thành phố, ưu tiên tiến hành ở các doanh nghiệp lớn, đông công nhân theo phương châm dễ trước, khó sau. Cấp ủy, lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội cấp trên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố, của doanh nghiệp từng giai đoạn. Tiếp tục thực hiện sự phân công địa bàn, lĩnh vực phụ trách, các cấp ủy cấp quận, huyện, Đảng ủy Khối của Thành ủy có trách nhiệm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác có trách nhiệm phối hợp với các cấp ủy địa phương thực hiện phát triển đoàn viên, hội viên, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp và trên địa bàn.

Thứ ba, cụ thể hóa và thực hiện phù hợp thực tiễn các quy định về quy trình, thủ tục, điều kiện kết nạp, thực hiện chế độ, thời gian sinh hoạt Đảng

Những quy định chặt chẽ về quy trình, thủ tục, điều kiện kết nạp, thực hiện chế độ, thời gian sinh hoạt Đảng... là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác kết nạp đảng viên trong công nhân. Trong thời gian tới, để tiếp tục tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong công nhân, các cấp ủy cần tiếp tục rà soát, xem xét tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục kết nạp đảng, bảo đảm công tác kết nạp đảng viên trong công nhân được thuận lợi hơn; từ việc kê khai lý lịch, thẩm tra, xác minh lý lịch, có những quy định cụ thể hóa cho công tác kết nạp đảng viên trong công nhân thuận lợi. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kết nạp đảng viên là thận trọng, chắc chắn, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về điều kiện, nguyên tắc và thủ tục.

Thứ tư, cụ thể hóa tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên trong công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên là căn cứ để quần chúng rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; là cơ sở để đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đồng thời là căn cứ để cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá, xem xét, kết nạp người vào Đảng. Điều lệ Đảng đã quy định, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên, đây là quy định chung cho toàn Đảng. Thực tế công tác kết nạp đảng viên, đòi hỏi các tổ chức đảng phải vận dụng, cụ thể hóa cho phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Đối với công tác kết nạp đảng viên trong công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực này cần căn cứ vào tình hình, đặc điểm hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp, của công nhân lao động và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn để có những quy định tiêu chuẩn, điều kiện phù hợp. Tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên vào Đảng cần chú ý cụ thể hóa các tiêu chuẩn trên cơ sở quy định Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác kết nạp đảng viên

Công tác kết nạp đảng viên trong công nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò rất quan trọng; đây là tổ chức thu hút, tập hợp, đoàn kết và bảo vệ lợi ích chính đáng cho thanh niên, công nhân, người lao động, là nơi tổ chức các phong trào, thông qua đó tổ chức đảng phát hiện quần chúng ưu tú, làm công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Do đó, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đoàn viên về chủ trương của Đảng đối với việc phát triển đảng viên trong công nhân... Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, qua đó phát hiện quần chúng ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cần chủ động phát huy vai trò của mình để kết nối, nắm tình hình và phối hợp hoạt động với các tổ chức xã hội trong các doanh nghiệp... Cần thực hiện linh hoạt, khéo léo phù hợp tình hình thực tiễn. Đồng thời nhanh chóng báo cáo, tham mưu với Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn về những vấn đề liên quan đến công nhân, người lao động để kịp thời báo cáo Thành uỷ có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chính các tổ chức Công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình để thu hút, tập hợp, tổ chức các phong trào cho đoàn viên tham gia, tạo động lực để họ phấn đấu trở thành người đảng viên của Đảng. Có như vậy mới phát huy vai trò, thực hiện tốt trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên rà soát, nắm tình hình về số lượng, chất lượng đoàn viên trong công nhân để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, công đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ giai cấp cho đoàn viên, kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người lao động.

Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên chủ động, phối hợp với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp có chương trình, kế hoạch lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động vì sự phát triển và ổn định của doanh nghiệp. Công đoàn, Đoàn Thanh niên tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền có trách nhiệm để thường xuyên gặp gỡ tuyên truyền, trao đổi, để lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và công nhân tăng cường hiểu biết lẫn nhau, để lãnh đạo, chủ doanh nghiệp nhận thấy việc thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp góp phần giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với hoạt động của tổ chức đảng.


Kết luận

Thành phố Hà Nội đang triển khai chủ trương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đảng bộ Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm công tác kết nạp đảng viên nói chung và công tác kết nạp đảng viên trong công nhân nói riêng. Trong thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên trong công nhân tại Đảng bộ thành phố Hà Nội còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong công nhân, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và các tổ chức đảng trong khu vực kính tế, góp phần thực hiện mục tiêuxây dựng Thủ đô Hà Nội là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực”[3, tr.2].

Tài liệu tham khảo:

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2022), Hướng dẫn 12-HD/TW ngày 18/01/2022, Nghiệp vụ công tác đảng viên.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2022), Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

[4] Thành ủy Hà Nội (2020), Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025”. 

[5] Thành ủy Hà Nội (2021), Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/03/2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025”.

[6] Thành ủy Hà Nội, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đọc thêm

Hành trình từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của đồng chí Nguyễn Chí Diểu

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thùy

(GDLL) - Nguyễn Chí Diểu (1908-1939), một trong những đảng viên thuộc lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời đồng chí là tấm gương cao đẹp của người cộng sản hết lòng vì nước, vì dân. Bài viết tìm hiểu quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, qua đó thấy được sự kiên định, vì nước vì dân của đồng chí.

Hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản ở An Giang hiện nay

Tác giả: Trần Văn Hiển

(GDLL) - Liên kết chuỗi giá trị nông sản là mô hình kinh tế đem lại lợi ích thiết thực cho các chủ thể tham gia và góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu. Trên cơ sở những nhận thức cơ bản về chuỗi giá trị nông sản: khái niệm, hình thức, sơ đồ, mô hình liên kết…, bài viết khái quát kết quả, vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản và đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị nông sản ở An Giang.

30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022): Thành tựu và triển vọng

Tác giả: NGUYỄN VĂN ĐỨC - NGUYỄN THỊ THÚY

(GDLL) - Trải qua 30 năm, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã có bước phát triển toàn diện, bền vững, mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc. Bài viết khái quát những thành tựu tốt đẹp đã gặt hái được trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc 30 năm qua (1992 - 2022) và chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại. Từ đó, đưa ra định hướng, khuyến nghị nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Phát huy vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Linh

(TG) - Sự phát triển nhanh chóng của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trực thuộc LHHVN đã nâng cao vai trò của LHHVN trong việc tập hợp đoàn kết trí thức KH&CN phục vụ mục tiêu CNH, HĐH đất nước. Các tổ chức KH&CN này được đánh giá là nhân tố mới ở Việt Nam trong công tác tham gia xã hội hóa các hoạt động KH&CN, GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới mô hình làng thông minh

Tác giả: TS ĐỖ THỊ PHƯƠNG HOA

(LLCT) - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển của nhân loại. Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bài viết phân tích chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng làng thông minh ở nước ta, chỉ ra thực trạng một số mô hình làng thông minh hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp tăng cường chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh trong thời gian tới.