Thứ Tư, ngày 15/02/2023, 15:16

Đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN VIỆT HÀ
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong nước và ở nước ngoài thường xuyên xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, ra sức chống phá Đảng và Nhà nước nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Bài viết làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người, thực tiễn công tác này ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trong tình hình mới ở Việt Nam hiện nay.

Từ khoá: Đối thoại và đấu tranh về quyền con người; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người; quyền con người, Việt Nam.

Đẩy mạnh truyền thông về quyền con người

(/baochinhphu.vn)

Đặt vấn đề

Quyền con người (QCN) là những giá trị chung, phổ biến nhưng đồng thời, cũng phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống, văn hoá, lịch sử của mỗi quốc gia. Đối thoại và đấu tranh (ĐT&ĐT) trên lĩnh vực QCN không chỉ giúp cho nhân dân trong nước hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng mà còn để các nước trên thế giới có cái nhìn đúng đắn về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, từ đó phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, khẳng định vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Đẩy mạnh công tác ĐT&ĐTtrên lĩnh vực QCN theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới vừa là vấn đề có tính cấp bách, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của mỗi cán bộ, đảng viên.

1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

Nhận thức được tầm quan trọng của đối thoại trên lĩnh vực QCN, ngày 12/7/1992 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng. Chỉ thị nêu rõ: “Đối với những tổ chức và cá nhân, vì mục đích hoạt động thuần túy nhân đạo, từ thiện hoặc những người lâu nay có thiện chí với ta, nhưng vì thiếu thông tin chính xác hoặc ít nhiều bị sức ép của các thế lực phản động hoặc của nền chính trị nội bộ nước họ thì ta cần có thái độ chân thành, cởi mở, kiên trì giải thích, thuyết phục để tranh thủ họ đồng tình với ta...”[2, tr.16-17].

Như vậy, đối thoại trên lĩnh vực QCN được sử dụng với nhân dân, các tổ chức, cá nhân chưa hiểu đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về vấn đề này. Mục tiêu của đối thoại, trước tiên và chủ yếu là nhằm thực hiện, phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong toàn thể nhân dân, cảm hoá, gây dựng niềm tin trong nhân dân từ đó cô lập, làm thất bại hoàn toàn các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Cùng với đó, "thông qua đối thoại làm cho các nước hiểu đúng về quan điểm, thành tựu QCN ở Việt Nam, tăng cường sự đồng thuận, khắc phục và thu hẹp những vấn đề chưa đồng thuận, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế, nhân dân thế giới, và cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài,...”[2, tr.106-107]. Đối thoại trên lĩnh vực QCN phải được thực hiện trên cơ sở: Khoa học, dân chủ, xây dựng, thuyết phục lẫn nhau[5].

Đối với đấu tranh trên lĩnh vực QCN, Đảng xác định đối tượng là các phần tử phản động, “các lực lượng thù địch dùng vấn đề QCN với âm mưu chống phá ta”[2, tr.16-17]. Vì vậy, khác với đối thoại, mục tiêu của đấu tranh trên lĩnh vực QCN là làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn sử dụng QCN như một công cụ để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xoá bỏ chế độ chính trị - xã hội ở Việt Nam của những đối tượng cố tình xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, chính sách về QCN của Đảng, Nhà nước[2, tr.16-17]. Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra yêu cầu khi đấu tranh: “cần phải phê phán vạch trần luận điệu và thủ đoạn xấu” của các thế lực thù địch, “tỉnh táo theo dõi, phân tích và có dự báo về những âm mưu, thủ đoạn mới của địch để chủ động kịp thời đấu tranh; hết sức tránh những sai lầm, sơ hở có thể bị địch lợi dụng xuyên tạc, thổi phồng để tập hợp lực lượng chống ta”[2, tr.17]; “thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch sử dụng vấn đề dân chủ, dân quyền để can thiệp, gây sức ép, chống phá ta, từ đó chủ động có chủ trương, đối sách đấu tranh vô hiệu hoá các hoạt động của chúng...”[1, tr.107].

Khi tiến hành ĐT&ĐT trên lĩnh vực QCN, Chỉ thị 12 khẳng định: Phải có sự phân tích, đánh giá từng loại đối tượng, phân biệt đối tượng nào thì đối thoại, đối tượng nào kiên quyết phải đấu tranh, từ đó lựa chọn được phương thức đúng đắn, hiệu quả. Đối với công tác ĐT&ĐT trên lĩnh vực này, Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu: "các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, yêu cầu chính đáng của nhân dân; tin dân, tôn trọng, lắng nghe những ý kiến khác; có hình thức, cơ chế, biện pháp cụ thể, thích hợp để nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân”[6, tr.160]. Đồng thời, phải "kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của đất nước”[6, tr.154]. Theo đó có thể thấy, giữa ĐT&ĐT có mối quan hệ khăng khít: Kết quả của đối thoại góp phần "tạo thế chủ động trong đấu tranh về quyền con người”[2, tr.107]. Nhận thức rõ điều này, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Sẵn sàng đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và lợi dụng các vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", tôn giáo hòng can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của Việt Nam”[5, tr.113].

2. Thực tiễn công tác đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác ĐT&ĐT trên lĩnh vực QCN ở Việt Nam thời gian vừa qua đã thể hiện sự chủ động, tích cực và được triển khai, thực hiện trên nhiều phương diện. Năm 2005, Việt Nam lần đầu tiên công bố Sách trắng về "Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam". Đến năm 2018, Sách trắng được gắn với chủ đề “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam” đã khẳng định: Trong thời gian qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm thực thi pháp luật về QCN trên mọi khía cạnh; bảo đảm các quyền và tự do của người dân theo đúng các chuẩn mực quốc tế...

Việt Nam hiện thực hóa quyền con người bằng nhiều chính sách thiết thực

(Ảnh: https://baodantoc.vn)

Đối với các nghĩa vụ quốc gia, Việt Nam thường xuyên chủ động xây dựng các báo cáo, trả lời đúng hạn các kháng thư của cơ chế Liên hợp quốc như Báo cáo định kỳ phổ quát (UPR), các báo cáo giữa kỳ tự nguyện... Một số báo, đài, tạp chí chủ lực ở Trung ương, địa phương đã xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nói chung và QCN nói riêng; viết, đăng tải hàng nghìn tin, bài, tập trung đấu tranh phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc về bảo đảm QCN ở Việt Nam.

Trong những năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các cuộc đối thoại song phương, đa phương, các hội nghị, diễn đàn và cơ chế quốc tế cũng như khu vực về nhân quyền, để vừa cung cấp thông tin chính sách, pháp luật và thành tựu nhân quyền của Việt Nam, vừa vận động, bày tỏ thiện chí đối thoại, hợp tác, đồng thời kiên quyết đấu tranh nhằm vào từng đối tượng cụ thể để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và phân hóa lực lượng. Với việc trúng cử vào các vị trí quan trọng trong Liên hợp quốc như Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2014-2016), Hội đồng Kinh tế-Xã hội (nhiệm kỳ 2016-2018), Hội đồng Bảo an (nhiệm kỳ 2020-2021) Việt Nam đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với các thành viên khác tại các khóa họp, hội nghị cấp cao; phối hợp với một số nước và tổ chức quốc tế tổ chức sự kiện bên lề khóa họp hay hội nghị cấp cao nhằm thông tin, đối thoại về QCN (chẳng hạn, tại Khóa 31 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (tháng 3/2016), Việt Nam phối hợp với Australia tổ chức sự kiện bên lề Hội nghị cấp cao khóa 31 về bảo đảm quyền lao động của người khuyết tật. Tại khóa 32 (tháng 6/2016), phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức sự kiện bên lề về đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động trên biển; cùng với Bangladesh và Phillipines đồng tác giả Nghị quyết về tác động của Biến đổi khí hậu với quyền trẻ em (được thông qua bằng đồng thuận với hơn 110 nước đồng bảo trợ). Tại khóa 33 (tháng 9/2016), phối hợp với Mỹ, Australia, Phillipines, Trung Quốc và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tổ chức sự kiện bên lề về nâng cao giáo dục trong phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em gái[1]. Đặc biệt, việc lần thứ hai trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền (nhiệm kỳ 2023-2025) đã mở rộng các kênh ĐT&ĐT, nâng vị thế và uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền...

Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang đặt ra một số vấn đề mới cho công tác ĐT&ĐT trên lĩnh vực QCN ở Việt Nam hiện nay:

Thứ nhất, vấn đề đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trên không gian mạng

Do có tính mở, đa dạng, nhiều khi ranh giới giữa thực và ảo bị xoá mờ, không gian mạng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng thường xuyên phát tán các thông tin xấu, độc trên nền tảng công nghệ thông tin, đăng nhiều bài viết xuyên tạc, bôi nhọ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCN trên các trang mạng xã hội. Điều này càng khiến ĐT&ĐT về QCN trên không gian mạng trở thành mặt trận quan trọng.

Thứ hai, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế

Nhận thức, hiểu biết về quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, cũng như pháp luật quốc tế về QCN của một bộ phận cán bộ làm công tác này còn yếu, chưa sâu, chưa toàn diện. Phương pháp, cách thức, nội dung ĐT&ĐT đặc biệt là các kỹ năng đối thoại; kỹ năng khai thác, nắm bắt, phân tích thông tin để lập luận phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch còn thiếu tính khoa học, chưa được tập huấn, rèn luyện nhiều... Những hạn chế này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng ĐT&ĐT trên lĩnh vực QCN tại Việt Nam hiện nay.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trong tình hình mới ở Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, kiên định quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người

Trong những năm qua, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là cốt lõi, là căn cứ quan trọng trong ĐT&ĐT các luận điệu sai sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề QCN. Do đó, để nâng cao hiệu quả trong công tác này thì trước hết, cần nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng ta về quyền con người”[2, tr.12]. Đồng thời, cả hệ thống chính trị; các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần tích cực và chủ động thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW ngày 20/7/2010 về công tác nhân quyền trong tình hình mới. Chỉ thị nhấn mạnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người nhận thức sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCN, quyền và nghĩa vụ của công dân, nhận rõ bản chất tốt đẹp của chế độ ta là vì con người[2, tr.104].

Trong bối cảnh mới hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền dưới nhiều thủ đoạn phức tạp, biến đổi nhanh chóng. Vì vậy, ĐT&ĐT trên lĩnh vực QCN càng phải tích cực, chủ động, có cách thức ĐT&ĐT mềm dẻo, linh hoạt, vừa đối thoại để đấu tranh, vừa đấu tranh nhưng thông qua kết quả đó cũng phục vụ cho đối thoại. Thông qua đó tích cực chuyển từ tham dự sang chủ động tham gia đóng góp hoặc tham gia kiến tạo thể chế hợp tác quốc tế trên lĩnh vực QCN, tạo điều kiện và nâng tầm vị thế cho Việt Nam trong việc kiên quyết bảo vệ quan điểm, lập trường, lợi ích quốc gia-dân tộc và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

Thứ hai, tiếp tục tăng cường bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong thực tế

Trước hết, cần tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn triển khai chính sách, pháp luật về bảo đảm QCN “phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quyền con người được pháp luật quy định”[2, tr.105], từ đó ngày càng hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Song song với việc quán triệt quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCN, cần tăng cường công tác nghiên cứu khoa học về QCN để có cơ sở lý luận cho công tác ĐT&ĐT về nhân quyền. Đồng thời, tiếp tục tôn trọng và thúc đẩy các QCN, coi con người là mục tiêu và động lực của mọi chính sách phát triển kinh tế-xã hội như Chỉ thị 44-CT/TW về công tác nhân quyền trong tình hình mới đã khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và các quyền của công dân”[2, tr.105].

Thứ ba, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người

Trước hết, cần rèn luyện kỹ năng tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCN cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng các kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm đối thoại, đấu tranh, tuyên truyền nhằm kịp thời cung cấp thông tin và trang bị kỹ năng, nghiệp vụ. Đồng thời, tiếp tục lựa chọn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác ĐT&ĐT có năng lực chuyên môn về QCN, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có ý chí chiến đấu bảo vệ chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng xây dựng lực lượng ĐT&ĐT trên không gian mạng gồm các nhà báo, giảng viên, nghiên cứu viên, các cán bộ, đảng viên, hưu trí, lão thành cách mạng. Đồng thời, cần phải có cơ chế, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ viết bài, cộng tác viên tuyên truyền song song với các chính sách thu hút, tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực có năng lực và kinh nghiệm trong ĐT&ĐT trên lĩnh vực QCN.

Kết luận

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, những thuận lợi và thách thức to lớn đang đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong bảo đảm các QCN, quyền công dân. Những hiểu lầm, nhận định chưa đúng, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCN nếu không được xử lý triệt để và hiệu quả sẽ trở thành mối đe dọa tiềm ẩn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc tiếp tục quán triệt nội dung các quan điểm của Đảng về ĐT&ĐT trên lĩnh vực QCN, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo, phù hợp với các điều kiện của tình hình mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, bảo đảm ổn định và sự phát triển bền vững của chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

[1] Nguyễn Thế Anh (2021), Đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người tại các diễn đàn của Liên hợp quốc, http://qcn.ciks.vn

[2] Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, Văn phòng Thường trực (2012), Tài liệu tổng kết Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta", Nxb. Chính trị - Hành chính, Hà Nội.

[3] Bộ Chính trị (2014), Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9/10/2014 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, http://dangcongsan.vn

[4] Hàm Đan (2021), Tự chủ công nghệ và phát huy trách nhiệm của nhân dân, https://www.qdnd.vn

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[7] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người (dành cho hệ đào tạo Cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

[8] Hoàng Nam (2020), Tăng cường công tác đối ngoại, đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, góp phần bảo đảm ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta, https://www.tapchicongsan.org.vn

Đọc thêm

Đảng lãnh đạo đẩy mạnh công tác địch vận, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954

Tác giả: Trần Thị Thúy Hà

(GDLL) - Thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 kết tinh cho sức mạnh, trí tuệ và sự đoàn kết toàn dân tộc, sự đóng góp to lớn của các lĩnh vực, các mặt trận trong đó có công tác địch vận. Bài viết nêu lên những đóng góp quan trọng của công tác địch vận dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó rút ra một số kinh nghiệm về nội dung này, có giá trị khơi dậy niềm tự hào, tiếp tục phát huy nghệ thuật quân sự Việt Nam trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Phát triển nông nghiệp sinh thái theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Tác giả: Phí Thị Nguyệt

(GDLL) - Ngày nay, phát triển nền nông nghiệp sinh thái là xu hướng của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam, để tăng tính chống chịu với các rủi ro khí hậu và phi khí hậu cũng như để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Trên cơ sở nhận diện vị trí, vai trò của phát triển nông nghiệp sinh thái; quan điểm của Đảng về phát triển nông nghiệp sinh thái; đánh giá khái quát một số mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Phát huy “Hào khí” Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Văn Nghĩa

(GDLL) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chiến dịch Điện Biên Phủ (13-3 đến 7-5-1954) đã giành thắng lợi vang dội, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, góp phần đưa hội nghị Giơ-ne-vơ đến thành công; là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến dịch Việt Nam. Từ “hào khí” chiến thắng Điện Biên Phủ, bài viết gợi mở những nội dung phát huy "hào khí" đó vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Tính độc đáo của nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tác giả: Bùi Giang Nam

(GDLL) - Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nền đối ngoại, ngoại giao (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân) luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng. Trên cơ sở phân tích đường lối đối ngoại của Việt Nam thời kỳ đổi mới và những thành tựu đã đạt được, bài viết làm sáng tỏ tính độc đáo của nền ngoại giao Việt Nam hiện nay, đó là nền đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Thực hiện chủ trương của Đảng về khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh

Tác giả: ThS Lê Quốc

(LLCT) - Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng”(1), chủ trương khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các công ty, các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh. Bài viết làm rõ vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự đổi mới trong nhận thức và thực tiễn phát triển doanh nghiệp tư nhân trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển các công ty và tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao trong những năm tiếp theo.