Thứ Bảy, ngày 30/07/2022, 13:57
Lượt xem: 362

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

NGUYỄN VĂN NGHĨA
Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Xây dựng khu vực phòng thủ tại các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về nội dung xây dựng và hiệu quả hoạt động của khu vực phòng thủ, tạo sự ổn định chính trị - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh để phát triển địa phương một cách bền vững. Bài viết phân tích thực trạng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

Từ khóa: Khu vực phòng thủ cấp huyện; thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

(Ảnh: https://www.qdnd.vn)

 

Đặt vấn đề

Như chúng ta đều biết, mỗi huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội là một đơn vị hành chính, thực hiện chức năng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm cho người dân có cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn, cao hơn và đầy đủ hơn. Trong tình hình mới, để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương huyện phải tiến hành đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trong đó có nhiệm vụ, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững mạnh.

1. Xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay

Những năm qua, do nhận thức đúng đắn, sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược của xây dựng KVPT, Thành ủy, Đảng ủy Quân sự, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, trực tiếp là Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự, HĐND, UBND các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện. Nhờ đó, chất lượng xây dựng KVPT các huyện có nhiều chuyển biến khá toàn diện cả ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quản lý, điều hành; nội dung xây dựng và hình thức, biện pháp xây dựng. Tạo môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển địa phương huyện một cách an toàn, bền vững. Tuy nhiên, nếu đánh giá khách quan, chất lượng xây dựng KVPT các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới như: Nhận thức trách nhiệm của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị, xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT các huyện chưa thật sâu sắc và đẩy đủ; thực hiện đổi mới nội dung xây dựng KVPT ở một số nơi chưa đạt hiệu quả chưa cao... Để khắc phục những hạn chế nêu trên và nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 64 ngày 30-10- 2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21 ngày 22-2-2019 của Chính phủ Về khu vực phòng thủ... cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ thể, lực lượng đối với xây dựng khu vực phòng thủ các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng, chính quyền (HĐND, UBND, Ban chỉ đạo KVPT, Hội đồng cung cấp); cơ quan quân sự (QS), cơ quan công an(CA), ban ngành đoàn thể và nhân dân đối với nâng cao chất lượng xây dựng KVPT là đòi hỏi khách quan. Vì, hoạt động của các chủ thể tự giác, đúng hướng, hiệu quả chỉ khi có nhận thức sâu sắc, đúng đắn được vấn đề. Nhận thức là cơ sở, tiền đề chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được”[2, tr.369]. Với ý nghĩa đó thì xây dựng KVPT cấp huyện trên địa bàn Hà Nội chỉ bảo đảm chất lượng tốt, khi các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng, chính quyền (HĐND, UBND); cơ quan QS, cơ quan CA, ban ngành đoàn thể và nhân dân có nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò quan trọng về KVPT và xây dựng KVPT các huyện. Về vấn đề này, tại Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các ngành và toàn dân nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[4, tr.7]. Để làm tốt vấn đề này cần thực hiện những yêu cầu sau:

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền (HĐND, UBND); cơ quan QS, cơ quan CA, ban ngành đoàn thể và nhân dân nhận thức đúng vị trí, vai trò của xây dựng KVPT các huyện cũng là nhằm góp phần vào ổn định, phát triển KT-XH địa phương. Do vậy, phải tập trung sức xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan tham mưu trong sạch, vững mạnh, có năng lực, trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP, AN, xây dựng và bảo vệ vững chắc địa phương.

Thường xuyên nghiên cứu nắm chắc quan điểm  của  chủ  nghĩa  Mác-Lênin,   tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND, Đảng ủy quân sự Thành phố, Ban chỉ đạo KVPT, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Thành phố, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội, vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện.

Bám sát vào mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ QS, QP, AN của huyện, bám sát vào thực tiễn, đặc điểm địa phương để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện. Các cấp uỷ đảng, tổ chức đảng, chính quyền (UBND, HĐND); cơ quan QS, cơ quan CA, ban ngành đoàn thể và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đây là giải pháp có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện. Bởi vì, chất lượng xây dựng KVPT được tạo bởi tổng hợp các nội dung và được xây dựng vững mạnh toàn diện, cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP, AN và đối ngoại. Trong tình hình mới, để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện đạt kết quả tốt và thiết thực, hiệu quả cần thực hiện làm tốt các vấn đề sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung xây dựng các tiềm lực KVPT cấp huyện.

Đổi mới nội dung xây dựng các tiềm lực KVPT cấp huyện thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Điều 26, Điều 27 và Điều 28, Nghị định 21 (NĐ 21), vận dụng vào đặc điểm cụ thể của huyện, gồm các nội dung sau: i) Đổi mới xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội KVPT các huyện. Đổi mới xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội KVPT cấp huyện được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Điều 26-NĐ 21, vận dụng vào đặc điểm cụ thể của huyện, gồm các nội dung sau:Xây dựng cấp ủy, chính quyền và tổ chức CT-XH các cấp trong KVPT trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện vững mạnh, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần, vănhóa, xã hộitrong KVPT;giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng trong KVPT, chú trọng giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (XD&BVTQ), đường lối quốc phòng toàn dân (QPTD), đường lối chiến tranh nhân dân (CTND), chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng thủ quân khu, KVPT và xây dựng KVPT trên phạm vi cả nước vững mạnh; xây dựng chương trình phối hợp thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thực hiện đồng bộ các chính sách và luật pháp của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương xã hội trong nâng cao chất lượng xây dựng KVPT huyện. Thực hiện tốt chính sách đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng và chính sách hậu phương Quân đội theo quy định của pháp luật;kết hợp giáo dục, đào tạo với công tác thông tin, tuyên truyền giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, ngăn chặn xâm nhập văn hóa độc hại, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, nâng cao dân trí góp phần nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện. ii) Đổi mới xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ KVPT các huyện. Xây dựng tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ các huyện, được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Điều 27-NĐ 21, vận dụng vào đặc điểm cụ thể của huyện, gồm các nội dung sau: Phát triển KT-XH của huyện trong từng thời kỳ gắn với thế trận quân sự trong KVPT đáp ứng yêu cầu củng cố QP, AN. Phát triển công nghiệp của huyện gắn kết với quy hoạch công nghiệp QP và các quy hoạch khác về QP của thành phố Hà Nội và cả nước; phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phải bảo đảm AN lương thực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và tích lũy cho nhu cầu của KVPT huyện; quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn huyện gắn với bảo đảm các quy hoạch khác về QP liên quan và xây dựng thế trận quân sự trong KVPT các huyện. Phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin bảo đảm kết hợp phục vụ dân sinh với phục vụ QP, AN, KVPT huyện; có kế hoạch phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông của huyện phải đáp ứng các yêu cầu xây dựng KVPT huyện; ưu tiên tập trung ở các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, KVPT then chốt trong KVPT; gắn các quy hoạch về sử dụng tài nguyên khác và quy hoạch bảo vệ môi trường gắn với quy hoạch sử dụng đất QP và xây dựng thế trận quân sự KVPT các huyện. iii) Đổi mới xây dựng tiềm lực QS, AN, đối ngoại trong KVPT các huyện. Xây dựng tiềm lực QS, AN, đối ngoại được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, tại Điều 28 -NĐ 21, vận dụng vào đặc điểm cụ thể của huyện, gồm các nội dung sau: Thực hiện xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương làm nòng cốt; xây dựng thế trận quân sự trong KVPT thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Điều 29, Điều 30 NĐ 21, vận dụng vào đặc điểm cụ thể của huyện, gồm các nội dung: Xác định các thành phần thế trận QS KVPT cấp huyện; xây dựng các thành phần thế trận QS đó trong KVPT, KVPT then chốt cấp huyện.

Thứ hai,đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng KVPT các huyện

"Lực lượng của KVPT là tổng hợp các lực lượng được tổ chức chặt chẽ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của cấp ủy, chính quyền và người chỉ huy QS, CA của từng địa phương, gồm: Lực lượng của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các tổ chức chính trị, tổ chức CT-XH (chính trị - xã hội), tổ chức CT-XH nghề nghiệp, tổ chức quần chúng nhân dân, LLVT địa phương phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực, CA và các tổ chức, cơ quan Trung ương trên địa bàn[5, tr.2]. Trong đó, LLVT trong KVPT là nòng cốt. Xây dựng lực lượng của KVPT phải xây dựng lực lượng toàn diện, trong đó xây dựng LLVT địa phương làm nòng cốt. Thành phần LLVT địa phương gồm: Bộ đội địa phương, lực lượng Dự bị động viên (DBĐV) huyện, lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) huyện, CA huyện, có thể có bộ đội biên phòng và bộ đội chủ lực đóng quân trên địa bàn huyện. Nội dung xây dựng LLVT địa phương huyện: Xây dựng vững mạnh về chính trị tư tưởng, huấn luyện, nâng cao khả năng chiến đấu trong KVPT; xây dựng cơ sở vật chất hậu cần và lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu cho LLVT huyện trong KVPT huyện; xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu QP năm đầu chiến tranh; tổ chức, xây dựng và bố trí LLVT địa phương trong KVPT huyện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đổi mới nội dung nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng KVPT các huyện thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Điều 23, NĐ 21, vận dụng vào đặc điểm cụ thể của huyện, gồm các nội dung sau: UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan QS, CA thực hiện xây dựng LLVT địa phương đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ CA; cơ quan QS, CA huyện tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng thuộc quyền bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong KVPT huyện.

Thứ ba, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng xây dựng thế trận KVPT các huyện

Thế trận của KVPT là sự tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng, tiềm lực của địa phương trong KVPT theo kế hoạch thống nhất, phù hợp với quyết tâm phòng thủ của địa phương và quân khu để ngăn ngừa, đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Đổi mới nội dung xây dựng thế trận trong KVPT cấp huyện được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Điều 29, Điều 30 NĐ 21, vận dụng vào đặc điểm cụ thể của huyện. Ngoài ra, căn cứ phương án tác chiến phòng thủ của quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tỉnh (thành phố) có thể xác định thêm một số thành phần khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Xây dựng thế trận trong KVPT các huyện:Về mục đích, yêu cầu, xây dựng thế trận quân sự KVPT huyện phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất QP, AN trên địa bàn huyện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời điều chỉnh khi có phát sinh, phù hợp phương án phòng thủ huyện và Thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về nội dung xây dựng thế trận quân sự trong KVPT gồm: Xác định địa điểm, diện tích đất sử dụng theo thành phần thế trận quân sự trong KVPT; xác định phương án bố trí tổng thể các công trình quốc phòng, khu quân sự và chỉ giới xây dựng các công trình đó; xây dựng danh mục và dự kiến nguồn vốn cho các dự án đầu tư xây dựng các công trình QP, khu quân sự trong KVPT; lập bản đồ quy hoạch xây dựng các công trình QP, khu quân sự trong KVPT; việc quy hoạch xây dựng hệ thống các công trình QP, khu quân sự trong KVPT thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các quy định khác của Nhà nước có liên quan.Về biện pháp, cần thực hiện tốt các vấn đề sau: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự địa phương cấp huyện; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện ở từng địa phương. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự (CHQS) huyện trong phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng xây dựng KVPT, vai trò của đồng chí bí thư Huyện ủy, Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng KVPT cấp huyện; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện; tập trung xây dựng các tiềm lực, chuẩn bị tốt các mặt để động viên quốc phòng của KVPT các huyện; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện; nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương gắn với quá trình hoàn chỉnh thế trận của KVPT các huyện; nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương cần lấy xây dựng chất lượng chính trị làm cơ sở. Không ngừng nâng cao chất lượng làm tham mưu của cơ quan QS, cơ quan CA các cấp; tiếp tục hoàn thiện thể chế để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên (DBĐV); coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục, huấn luyện, diễn tập đối với LLVT địa phương huyện. Tổ chức các cuộc diễn tập KVPT cấp huyện với nội dung thiết thực, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong KVPT huyện. Trên cơ sở phương án phòng thủ cấp Thành phố và cấp huyện, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lực lượng gắn với bố trí dân cư ở từng địa bàn. Từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ trong các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, KVPT then chốt. Tiếp tục hoàn thiện và triển khai quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT các huyện theo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ba là, thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng KVPT các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng và hoạt động của KVPT là yêu cầu khách quan và là giải pháp quan trọng trong xây dựng và hoạt động của KVPT các huyện. Để thực hiện giải pháp này có hiệu quả, cần thực hiện tốt các vấn đề cụ thể sau đây: i) Về nguyên tắc và yêu cầu đổi mới phải trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc và yêu cầu đổi mới chung của Đảng, Nhà nước, Thành ủy Hà Nội, đồng thời, phải phù hợp đặc điểm thực tiễn của KVPT huyện. ii) Mục đích của đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng và hoạt động của KVPT các huyện là nhằm nâng cao chất lượng xây dựng, hoạt động của KVPT các huyện trong tình hình mới. iii) Nội dung đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng và hoạt động của KVPT các huyện cần tập trung vào các biện pháp sau: Xác định rõ, đây là trách nhiệm của mọi chủ thể, lực lượng tham gia xây dựng KVPT các huyện, nhưng trước hết là thuộc về trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan QS, CA, Ban chỉ đạo KVPT, Hội đồng cung cấp và các ban, ngành đoàn thể nhân dân huyện nhằm “...Có cơ chế huy động nguồn lực từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực QP, AN tại các KVPT”[1, tr.159]; thường xuyên rà soát, phát hiện và khắc phục kịp thời những hình thức, biện pháp không còn phù hợp, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền điều chỉnh, bổ sung các hình thức, biện pháp mới.

Bốn là, thường xuyên tổ chức có chất lượng công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về xây dựng KVPT các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Để làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm có hiệu quả cao, mọi tổ chức cần quán triệt và thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau đây: i) Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm ở tất cả các cấp, đánh giá kết quả đạt được phải toàn diện về ưu điểm, khuyết điểm, tìm đúng nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực. ii) Xác định đúng hình thức, phương pháp tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng KVPT bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Kết luận

Trong tình hình hiện nay, đặt vấn đề nghiên cứu về xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết luận 64 của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị định 21 của Chính phủ về KVPT năm 2019; Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ (2020-2025) trên địa bàn huyện, xây dựng KVPT các huyện liên hoàn, vững chắc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở tiếp cận thực trạng xây dựng KVPT cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua, chỉ rõ: Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất 4 giải pháp như đã nêu ở trên nhằm nâng cao chất lượng xây dựng KVPT các huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các giải pháp đề xuất từ kết quả nghiên cứu là có tính logic và khả thi đối với xây dựng KVPT cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.


Tài liệu tham khảo:

* Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài CSTC-05-DOT 2/2021: “Xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay”.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật,  Hà Nội.

[3] Kết luận số 64 ngày 30/10/2019 của BCT (khóa XII) năm 2019 Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của BCT (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

[4] Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của BCT (khóa X) Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

[5] Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ Về Khu vực phòng thủ.

[6] Nghị quyết số 30 ngày 6/12/2013 của HĐND thành phố Hà Nội Về xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

[7] UBND huyện Mỹ Đức (2020), Báo cáo sơ kết xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2020, phương hướng xây dựng năm 2021.

[8] UBND huyện Quốc Oai (2020), Báo cáo sơ kết xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2020, phương hướng xây dựng năm 2021.

[9] UBND huyện Thạch Thất (2020), Báo cáo sơ kết xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ năm 2020, phương hướng xây dựng năm 2021.

liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN