Thứ Hai, ngày 15/08/2022, 16:36

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

LÃ THỊ THU HÀ
Học viện Cảnh sát nhân dân

(GDLL) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức mới đối với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mỗi giảng viên đại học. Trước sự tác động đa chiều của cuộc cách mạng này đòi hỏi các trường đại học cần nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng nhằm góp phần phát triển năng lực, trình độ của mỗi giảng viên thích ứng với những biến đổi mới của sự phát triển xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục, đào tạo. Bài viết tập trung phân tích khái quát thực trạng chất lượng giảng dạy LLCT, phân tích tác động của cuộc CMCN lần thứ tư đến giảng dạy LLCT và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT ở các trường đại học thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giảng dạy; lý luận chính trị; đại học.

(Ảnh: http://lyluanchinhtri.vn)

Đặt vấn đề

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị (LLCT) ở các trường đại học đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo; giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cho sinh viên các trường đại học có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, có mục tiêu, lý tưởng cao đẹp vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Thông qua giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học góp phần bồi đắp niềm tin, sự hứng khởi, thích học các môn LLCT của sinh viên. Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức và phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”[3, tr.136].

1. Giảng dạy lý luận chính trị góp phần xây dựng hệ giá trị văn hoá con người mới xã hội chủ nghĩa

Giảng dạy LLCT ở các trường đại học là quá trình truyền thụ, lĩnh hội tri thức chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa ở Việt Nam, từ đó bồi dưỡng thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng khoa học, cách mạng cho người học. Do đó, giảng dạy LLCT đòi hỏi người dạy không chỉ nắm vững kiến thức chuyên ngành, liên ngành mà cần có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, thuyết phục người học, lôi cuốn người học vào bài giảng từ đầu đến cuối; nhất là với sự phát triển mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, đặt ra cho giảng viên những yêu cầu cao về kiến thức, phương pháp giảng dạy, mới tạo ra chuyển biến về nhận thức, hành động thực tiễn của người học. LLCT là những môn học bao hàm nhiều nội dung, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính giai cấp; vì vậy, giảng dạy LLCT ở các trường đại học, đáp ứng yêu cầu từ cuộc cách mạng công nghiệp lần tư hiện nay phải phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ giá trị văn hoá con người Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ” [3, tr.136].

2. Những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học

Những tác động tích cực

Cuộc CMCN lần thứ tư đã và đang đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho giảng viên đại học, đặc biệt trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nói chung và giảng dạy LLCT nói riêng theo hướng hiện đại. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ đã tạo ra một môi trường thông tin đa dạng, đa chiều trên Internet, mạng xã hội, hỗ trợ đắc lực cho việc học tập của sinh viên và hoạt động chuyên môn của giảng viên đại học. So với trước đây, việc tìm kiếm, thu thập, xử lý thông tin phục vụ giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên LLCT mất rất nhiều thời gian, công sức, thì hiện nay với công nghệ thông tin, Internet giúp họ có thể thực hiện công việc đó một cách dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng.

Mỗi giảng viên có thể tìm hiểu các nội dung giảng dạy với những góc nhìn đa chiều về các vấn đề liên quan, hình thành kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin, phát triển kỹ năng tư duy phản biện, làm cơ sở rèn luyện năng lực chuyên môn. Đồng thời, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp người học có nhãn quan chính trị đúng đắn trước thực tiễn đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, chính trị. Giảng viên có nhiều lựa chọn đối với các phương tiện kĩ thuật phù hợp, sử dụng được nhiều phần mềm dạy học hiện đại cùng với mô hình phòng học đa phương tiện, làm cho bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Các bài giảng có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ 3D, minh họa nội dung bài giảng thông qua các video, hình ảnh,... trên cơ sở đồng bộ hóa với các trang thiết bị hiện đại như: bảng cảm ứng, máy tính, máy chiếu, âm thanh, Internet,.. trong lớp học. Những tiện ích đó sẽ là nền tảng giúp giảng viên LLCT, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ tìm hiểu, sử dụng tài nguyên số để tạo ra chất lượng và hiệu quả giảng dạy tốt nhất. Sự chuyển biến theo hướng hiện đại này khác hoàn toàn với mô hình giảng dạy LLCT “thầy đọc, trò ghi” một cách thụ động trước kia. Cùng với những mặt tích cực đó, xu hướng “CMCN lần thứ tư cùng các thiết bị thông minh đã hình thành mô hình trường học trực tuyến”[1] dạy học online, E-learning cũng đang xuất hiện và tạo ra sự thay đổi lớn trong giảng dạy LLCT.

Những tác động tiêu cực

Các công cụ hỗ trợ ngày càng hiện đại hơn, đòi hỏi giảng viên LLCT phải thường xuyên cập nhật các phương pháp dạy học hiện đại để theo kịp và ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy; khả năng làm chủ các công nghệ hiện đại của mỗi giảng viên phải được nâng cao, nếu không muốn bị lạc hậu, giảm sút chất lượng và hiệu quả giảng dạy; đồng thời cũng gây khó khăn cho giảng viên trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu, nhất là việc tiếp cận, xác định những tài liệu khoa học, chính thống, đúng đắn trên Internet trong nghiên cứu, giảng dạy LLCT. Giảng viên cần phải có lập trường chính trị vững vàng trong đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Điều này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành thế giới quan, nhân sinh quan của sinh viên, tạo hưng phấn trong học tập các môn LLCT. Sự phát triển khoa học công nghệ cũng khiến cho một bộ phận sinh viên lười suy nghĩ, sao nhãng, tiếp nhận thông tin một chiều, không chú trọng kiến thức LLCT, học tập đối phó, sao chép thông tin trên mạng, thiếu chính kiến cá nhân trong học tập,...

3. Thực trạng chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

Những năm qua, các trường đại học đã có nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT; các trường đại học đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên bổ sung, cập nhật, đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, giảng dạy LLCT cho các đối tượng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đội ngũ giảng viên đại học nêu cao tính tích cực, nỗ lực trong đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT và đạt nhiều kết quả mới, thiết thực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn giáo dục đại học trong bối cảnh của cuộc CMCN lần thứ tư. Phần lớn các bài giảng đã được giảng viên linh hoạt ứng dụng các phần mềm dạy học mới theo hình thức E-learning như: Zoom, Microsoft Teams, Google meet hoặc mô hình Blended learning,... tăng dần khả năng sử dụng phương tiện dạy học mới, tính tương tác giữa người dạy và người học được nâng cao; việc duy trì hoạt động dạy học trực tuyến trên phạm vi toàn quốc ngay trong đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến đầu năm 2022 là một minh chứng rõ nét, nét đột phá trong việc ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong giáo dục đại học. Trong các cơ sở đào tạo đại học, luôn quan tâm triển khai các chương trình tập huấn phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; xây dựng các chương trình, kế hoạch tích hợp trong kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học hiệu quả, phù hợp; hệ thống ngân hàng đề thi, câu hỏi thi, kiểm tra kết thúc môn học được kiểm định chặt chẽ, thông qua chuyển đổi số; nhất là việc dạy học trực tuyến đã rút ngắn thời gian lên lớp cho giảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên thay đổi tư duy, phương pháp dạy học trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số.

Tuy nhiên, chất lượng giảng dạy LLCT ở các trường đại học còn một số hạn chế: thiếu tính sinh động, “còn quá nặng về truyền đạt kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực”[5, tr.32], chưa khơi dậy, phát triển tiềm năng tư duy của sinh viên. Giảng viên chưa thực sự quan tâm đến việc dạy học theo định hướng phát triển tư duy, nâng cao khả năng phân tích, đánh giá, xử lý các tình huống, các vấn đề phức tạp trong cuộc sống, qua đó hình thành năng lực giải quyết vấn đề trong kỷ nguyên số hóa. Một bộ phận giảng viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy, chưa mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại vào thực tiễn sư phạm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chưa thực sự đáp ứng đòi hỏi của chuyển đổi số trong giáo dục đại học;... hệ thống cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho giảng dạy LLCT có mặt chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập LLCT, làm hạn chế khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện kỹ thuật dạy học. Chất lượng của hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ nghiên cứu các môn LLCT còn ít được số hóa, chưa cập nhật tài liệu mới, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu của giảng viên và sinh viên.

Những hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: một bộ phận lãnh đạo, quản lý các cấp ở trường đại học nhận thức chưa sâu sắc vị trí, vai trò giảng dạy LLCT, chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức đến các môn LLCT, từ đó dẫn đến hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT trước tác động của cuộc CMCN lần thứ tư chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một bộ phận cán bộ, giảng viên chưa tận dụng và khai thác hiệu quả hệ thống phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; chưa có ý thức tốt trong việc sử dụng hệ thống đó dẫn đến tình trạng trang thiết bị hỏng hóc nhanh chóng,... đội ngũ giảng viên LLCT lâu năm mặc dù có kiến thức, kỹ năng sư phạm, có khả năng phân tích và lựa chọn thông tin một cách sâu sắc, song, còn hạn chế về khả năng tiếp cận với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, chưa sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại trong tìm kiếm thông tin, tài liệu trên Internet phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học thích ứng với Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hiện nay

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý các cấp

Sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo, quản lý các cấp ở các trường đại học đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT trong bối cảnh CMCN lần thứ tư có vai trò quyết định đến hoạt động của tất cả các chủ thể giáo dục. Trước hết, các trường đại học cần nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT. Lãnh đạo, quản lý các trường cần xác định những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy các môn LLCT. Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa chương trình, nội dung giảng dạy LLCT theo hướng tinh giản, khắc phục sự quá tải, trùng lặp, lạc hậu, tăng cường nghiên cứu vận dụng những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh có liên quan đến nội dung các môn học LLCT. Từ đó giúp sinh viên có phông kiến thức phong phú và sâu sắc hơn, bên cạnh hệ thống học thuyết khoa học mang tính kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, khi có sự kết hợp luận giải sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh sẽ giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, phát triển cho sinh viên năng lực vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tiễn; rèn luyện, phát triển khả năng lập luận, phản biện và loại bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn ngừa nhận thức mơ hồ, sai lầm, lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,...

Đối với cán bộ các khoa, bộ môn và đội ngũ giảng viên của khoa LLCT là những chủ thể trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT. Vì vậy, lãnh đạo, quản lý khoa, cán bộ các bộ môn cần phát huy vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo và biện pháp tổ chức thực hiện những yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo trước những tác động của cuộc CMCN lần thứ tư như: tăng tính cập nhật, tính đấu tranh, phê phán trong bài giảng các môn LLCT; nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, luận giải những vấn đề thực tiễn mới nảy sinh từ cuộc CMCN lần thứ tư có liên quan đến vấn đề nội dung môn học. Các khoa cũng cần duy trì và tăng cường các hoạt động chuyên môn như giảng thử, giảng mẫu, kiểm tra, rút kinh nghiệm đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên. Qua đó, có những chỉ đạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời đối với giảng viên của khoa, các bộ môn góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT thích ứng với cuộc CMCN lần thứ tư.

Hai là, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và nângcao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên LLCT

Mỗi giảng viên cần nghiên cứu và tiến hành đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển tư duy độc lập, tư duy sáng tạo và tư duy phản biện của sinh viên như: coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”[4, tr.45], nói không với học tập thụ động, tình trạng đọc - chép, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học,... Điều đó sẽ là động lực và là thước đo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên LLCT ở các nhà trường.

Mỗi môn học, mỗi bài giảng luôn đòi hỏi giảng viên phải dày công nghiên cứu và ứng dụng những phương pháp riêng, phương pháp dạy học hiện đại. Bởi vì, không ít trường hợp, phương pháp sư phạm của giảng viên không tốt dẫn đến bài giảng thiếu tính hiệu quả cho dù họ có tri thức sâu rộng. Mỗi bài giảng phải thay đổi căn bản phương pháp truyền thụ cho thích hợp với từng đối tượng sinh viên khác nhau, trên cơ sở lấy người học làm trung tâm và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng và truyền đạt bài giảng. Giảng viên phải luôn luôn tìm tòi, sáng tạo để có được những bài giảng hấp dẫn, sinh động. Ngoài ra, họ phải phát huy năng lực nghiên cứu khoa học để trau dồi thêm tri thức góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy; giảng viên cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT theo hướng hiện đại và tối đa hóa phương tiện, kỹ thuật dạy học ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện trực quan trong giảng dạy.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy LLCT là động lực giúp mỗi giảng viên thích ứng với những biến đổi từ tác động của cuộc CMCN lần thứ tư một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải xác định rõ công nghệ thông tin chỉ là công cụ, phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy học để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy LLCT, bản thân nó không phải là phương pháp. Nếu quá lạm dụng công nghệ thông tin, thì công tác giảng dạy LLCT sẽ phản tác dụng. Do đó, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại của giảng viên là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học hiện nay. Với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học hiện đại sẽ giúp họ nhanh chóng tiếp cận với lượng tri thức khổng lồ của nhân loại; xử lý hiệu quả hệ thống thông tin đa chiều và cập nhật nhanh chóng, kịp thời những kiến thức mới, những vấn đề thực tiễn nóng bỏng để làm phong phú bài giảng và nâng cao tính thực tiễn của bài giảng, đem lại sự hứng thú, say mê cho người học, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy LLCT.

Quá trình giảng dạy LLCT, mỗi giảng viên cần thường xuyên bảo đảm sự cập nhật thông tin, cập nhật các tiến bộ mới nhất của khoa học và công nghệ. Họ phải không ngừng nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho giảng dạy, phát triển tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, vượt qua khỏi những rào cản của tư duy ngụy biện, lối mòn tư duy, dập khuôn, máy móc. Đặc biệt, tìm kiếm và giải quyết các vấn đề nghiên cứu dựa trên việc ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ mới một cách thông minh hơn, thực tế hơn. Theo đó, mỗi giảng viên phải có khả năng và ý thức cao trong thu thập, xử lý thông tin, đồng thời, họ “cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”[2, tr.45]. Thông qua các nguồn, kênh thông tin khác nhau như: giao lưu, hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đồng nghiệp, qua Internet, công trình nghiên cứu khoa học đã công bố và các hoạt động khoa học để nắm bắt, cập nhật, bổ sung thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên phải tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, để có thể tiếp cận được những tài liệu nước ngoài, mở rộng, cập nhật tri thức nhân loại.

Ba là, tạo môi trường thuận lợi cho giảng viên LLCT

Các nhà trường cần quán triệt, giáo dục mục đích, động cơ thúc đẩy ý chí, tinh thần, trách nhiệm trong giảng dạy LLCT, tạo bầu không khí khoa học, dân chủ, cởi mở cho mỗi giảng viên. Đặc biệt, các nhà trường cần xây dựng môi trường thông tin phong phú, đa chiều, mở rộng, công khai, trung thực và dân chủ. Qua đó, kích thích, động viên, tạo điều kiện nâng cao năng lực thu thập, xử lý thông tin của mỗi giảng viên. Trong điều kiện khoa học, công nghệ thông tin phát triển hiện nay, nếu các nguồn thông tin ít bị nhiễu, trung thực, khách quan sẽ tạo điều kiện để giảng viên tiếp nhận, xử lý thông tin nhanh và hiệu quả trong quá trình giảng dạy LLCT.

Thường xuyên tăng cường các buổi hội thảo khoa học cấp khoa về các vấn đề như: tính đấu tranh, phê phán trong các bài giảng lý luận Mác - Lênin; đổi mới phương pháp giảng dạy LLCT theo hướng phát huy tính tích cực và sáng tạo của sinh viên trước những tác động của cuộc CMCN lần thứ tư. Qua đó, giúp họ nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, tin học và năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tổ chức tập huấn sử dụng công nghệ phục vụ dạy học, ứng dụng các hình thức tiên tiến, mô hình trực tuyến vào công tác bồi dưỡng giảng viên góp phần nâng cao năng lực sử dụng các trang thiết bị, phương tiện hiện đại trong giảng dạy, cũng như trong công tác nghiên cứu khoa học. Tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để giảng viên LLCT phát triển tài năng, được hưởng lợi ích tương xứng trong quá trình công tác của họ. Đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường bảo đảm đầy đủ về số lượng trang thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dạy và học. Quan tâm xây dựng hệ thống thư viện số với tính năng hiện đại, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu mới được số hóa, đảm bảo cập nhật những vấn đề thực tiễn từ cuộc CMCN lần thứ tư phục vụ thiết thực cho hoạt động giảng dạy và học tập. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại cho đội ngũ giảng viên LLCT. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại, kỹ năng khai thác, tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet.

Kết luận

Trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư, thực tiễn giảng dạy của giảng viên LLCT cũng luôn đòi hỏi phải có sự thích ứng nhanh chóng, đổi mới và nâng cao chất lượng góp phần xây dựng một nền giáo dục hiện đại, thực học, thực nghiệp, “đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”[3, tr.45] đại học hiện nay. Trước những thời cơ và thách thức đó, đòi hỏi các trường đại học cần có tư duy chiến lược trong xây dựng một định hướng phát triển giáo dục thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời mỗi giảng viên LLCT cần chủ động, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh sư phạm, tự bồi dưỡng năng lực sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu trong điều kiện mới của cuộc CMCN lần thứ tư.


Tài liệu tham khảo:

 [1]Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, Hà Nội.

[2]Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, Hà Nội.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia, Sự thật, Hà Nội.

[4]Phùng Xuân Nhạ (2018), Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ tư”, Tạp chí Cộng sản, số 909.

[5]Phan Chí Thành (2018), CMCN 4.0 - xu thế phát triển của giáo dục trực tuyến”, Tạp chí Giáo dục, số 421.

Đọc thêm

Nguyên tắc và nội dung đổi mới phương pháp định hướng dư luận xã hội ở nước ta hiện nay

Tác giả: ThS Lưu Thị Thu Phương

(LLCT) - Nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một hoạt động quan trọng trong lãnh đạo, quản lý xã hội, do đó cần không ngừng được đổi mới công tác này để giúp cấp ủy, chính quyền phát hiện những điểm nóng về tư tưởng, kịp thời giải tỏa xung đột xã hội tiềm tàng. Bài viết tập trung làm rõ các phương pháp định hướng dư luận xã hội đang được sử dụng, nguyên tắc và nội dung đổi mới phương pháp định hướng dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Từ tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi đến tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh

Tác giả: ThS. Cao Phan Giang

(GDLL) - Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh là những danh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho dòng tư tưởng về dân ở Việt Nam. Tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi hội tụ những giá trị vượt trội của thời đại phong kiến với và nhiều quan điểm tiến bộ về dân. Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh là kết tinh của tư tưởng thân dân truyền thống cùng những giá trị tiến bộ của nhân loại trong ý thức hệ của giai cấp công nhân. Sự giống và khác nhau về hoàn cảnh lịch sử, ý thức hệ và bài học dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước của hai tác giả cho thấy sự vận động và phát triển liên tục của dòng tư tưởng về dân Việt Nam.

Một số vấn đề thực tiễn thi hành pháp luật về luật sư và kiến nghị nâng cao chất lượng hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

Tác giả: Đồng Ngọc Dám

(GDLL) - Thể chế, pháp luật về tổ chức và hoạt động của luật sư thời gian qua đã từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bài viết tìm hiểu thực tiễn thi hành pháp luật về luật sư, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay.

Giáo dục ý thức dân tộc, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

Tác giả: ThS NGUYỄN THÙY LINH - ThS TÀO THANH HUYỀN

(LLCT) - Ý thức dân tộc, lòng yêu nước là giá trị rất quan trọng đối với mỗi người dân trong việc xây dựng đất nước thành quốc gia phát triển, thịnh vượng, hòa bình, hạnh phúc trước những thách thức ngày càng gia tăng của toàn cầu hóa. Do đó, giáo dục ý thức dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ, có vai trò vô cùng quan trọng, cần được thực hiện một cách bài bản, có hệ thống.

Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số

Tác giả: Trương Bảo Thanh - Nguyễn Đình Quỳnh

(GDLL) - Giáo dục và đào tạo là “chìa khóa” đem lại sự thành công và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, là nhân tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Trên cơ sở làm rõ vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bài viết phân tích thành tựu và hạn chế trong công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong kỷ nguyên số.