Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua nêu gương về đạo đức cách mạng

(TG)-Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định, một trong những phương thức lãnh đạo trọng yếu của Đảng là nêu gương. Từ đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, Đảng cần không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiên phong, có đạo đức cách mạng, nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Quan điểm của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung - một số khuyến nghị

(GDLL) - Thể chế hoá quan điểm, đường lối của Đảng thành luật pháp là đòi hỏi tất yếu nhằm giải quyết tốt mối quan hệ trong nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ. Những quan điểm của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã được thể hiện trong Văn kiện của Đảng những năm gần đây song chưa được thể chế hoá thành pháp luật, tạo cơ sở pháp lý hiện thực hoá các quan điểm này. Bài viết tập trung hệ thống hóa các quan điểm của Đảng, sự cần thiết phải thể chế hoá và đề xuất một số kiến nghị nhằm thể chế hoá kịp thời, đúng đắn quan điểm của Đảng về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số

(TG) - Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế” đã thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng xác định: “Thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội”.

Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam

(GDLL) - Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về lợi ích quốc gia - dân tộc, bài viết phân tích sự kiên định về lợi ích quốc gia - dân tộc trong đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam và khẳng định việc bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.

Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đảng xác định là động lực chính của tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Bài viết phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm cơ sở khẳng định đây là động lực mới, quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Đồng thời, bài viết cũng tập trung đánh giá thực trạng, đề xuất một số kiến nghị, giải pháp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Nghị quyết 27-NQ/TW

(GDLL) - Sự ra đời của Nghị quyết số 27- NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII ngày 09/11/2022 Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ một số quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, qua đó thấy được giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới

(GDLL) - An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng của mỗi quốc gia, dân tộc. Hiện nay, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thách thức trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trong đó có cả những vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Bài viết khái quát quan điểm của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, thực tiễn về bảo vệ an ninh quốc gia và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới.

Quan điểm của Đảng về lợi ích quốc gia - dân tộc ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Bảo đảm lợi ích dân tộc có vai trò hết sức quan trọng trong bảo đảm sự ổn định, hòa bình và phát triển bền vững của các quốc gia, dân tộc trên toàn cầu. Bài viết đi sâu vào luận giải quan điểm của Đảng về lợi ích quốc gia - dân tộc quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia dân tộc khác trên thế giới nói chung, giữa các tộc người trong nội bộ quốc gia nói riêng, qua đó góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề đặt ra với thanh niên

(TG) - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chỉ có những người với “bàn tay sạch”, “tấm lòng sạch” mới có đủ dũng khí để dọn sạch tàn dư của những thói hư tật xấu đã len lỏi vào một bộ phận cán bộ của chúng ta.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng "Bốn tốt" theo yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(GDLL) - Tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Bài viết khái quát yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa XIII), đánh giá tình hình xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo hướng “bốn tốt” thời gian qua và đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” hiện nay.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN