Phát huy vai trò của chi bộ trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên hiện nay

(GDLL) - Nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên là công việc vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Công tác này đòi hỏi sự quyết tâm và biện pháp hữu hiệu ở mỗi tổ chức đảng, đặc biệt là chi bộ cấp cơ sở. Bài viết góp phần làm rõ vai trò của chi bộ cơ sở trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của chi bộ đối với công tác này hiện nay.

Một số định hướng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

(GDLL) - Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển chung của các địa phương vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung phân tích thực trạng của nguồn lực người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc, trên cơ sở Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, tác giả đề xuất một số định hướng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới.

Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

(GDLL) - Kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 về Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020, công tác phát triển các tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực với những kinh nghiệm thực tiễn hay. Bài viết khái quát một số ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đề xuất một số giải pháp tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Từ quan điểm “lấy dân làm gốc” đến “bài học về dân” trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Quan điểm "Lấy dân làm gốc” là một trong những bài học quan trọng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, xuyên suốt chiều dài lịch sử, nhằm phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và vận dụng thành công quan điểm này. Từ khi được thành lập cho đến nay, Đảng luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Bài viết tìm hiểu quan điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII.

Quán triệt nghị quyết đại hội XIII của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

(GDLL) - Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là quan điểm cơ bản, xuyên suốt, nhất quán trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội XIII của Đảng, quan điểm này đã được bổ sung, phát triển với nhiều nội dung sâu sắc, cụ thể. Quán triệt, vận dụng quan điểm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Bài viết tập trung phân tích các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Từ việc làm rõ vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và đánh giá thực trạng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo đảm quyền con người thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Tính đúng đắn, sáng tạo trong quan điểm, đường lối phát triển kinh tế tư nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Trong hơn 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, trung thành, kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đổi mới tư duy gắn với tổng kết thực tiễn và đề ra chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Bài viết góp phần khẳng định đường lối, quan điểm phát triển kinh tế tư nhân là đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Định hướng xây dựng Đảng về đạo đức trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, trong đó “Xây dựng Đảng về đạo đức”là điểm nhấn nổi bật. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết phải xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, từ đó phân tích định hướng của Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức theo Văn kiện Đại hội XIII.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

(GDLL) - Đối ngoại góp một phần quan trọng tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, trong đó có đối ngoại nhân dân. Trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình quốc tế, với cơ hội và thách thức đan xen, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Chỉ thị số 12 - CT/TW ngày 05/01/2022 nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bài viết trình bày sự tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp và sự vận dụng phát triển lý luận của đảng trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế nông nghiệp mà nòng cốt là hợp tác xã. Bài viết trình bày một số nội dung quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp, trên cơ sở đó khái quát sự vận dụng, và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.