Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bài viết trình bày quan điểm của Đảng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, đánh giá thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ để cán bộ “dám” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng (2021) đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật và đặc biệt nhấn mạnh đến 7 “dám”: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”. Bài viết luận giải những điều kiện, yêu cầu khiến cán bộ “cả gan”, “có gan” theo tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện yêu cầu 7 “dám” của Đảng đối với cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam trở thành nhiệm vụ quan trọng được quan tâm hàng đầu nhằm làm tăng tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ. Bài viết tập trung phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và đề xuất một số giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo Văn kiện Đại hội XIII

(GDLL) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục và tính thuyết phục là một trong những yêu cầu cấp thiết trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Hơn 90 năm qua, dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm, đường lối về văn hóa của Đảng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện. Bài viết phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Nâng cao nhận thức về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I

Kế hoạch số 08-KH/ĐUK về việc tăng cường công tác quản lý đảng viên đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên là văn bản quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong năm 2021 và những năm tiếp theo tại Học viện Chính trị khu vực I. Việc nâng cao nhận thức thực hiện có hiệu quả kế hoạch này sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ III của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I.

Phát triển lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế số ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Phát triển kinh tế số là xu thế khách quan của thời đại trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang trên đà tăng tốc rất mạnh mẽ. Xây dựng, phát triển kinh tế số cũng là đòi hỏi tất yếu từ cuộc sống, tạo tiền đề vật chất cần thiết để Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. Bài viết phân tích sự phát triển lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế số ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kinh tế số; phát triển lực lượng sản xuất; xây dựng kinh tế số.

Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng “Thế trận lòng dân”

(GDLL) - Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là một trong những nhận thức mới, tư duy mới về nền quốc phòng nước ta tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài viết trình bày những điểm mới về xây dựng “thế trận lòng dân” tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, rút ra một số kinh nghiệm của Đảng về xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân” phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở luận giải làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của họ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” thông qua việc đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

(GDLL) - “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” có nhiều phương thức, cách thức, trong đó có hoạt động đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch - một dạng thức trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Bài viết tập trung chỉ rõ biểu hiện xu hướng của những luận điệu sai trái, thù địch; giải pháp đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.