Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 với vấn đề xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay

(GDLL) - Ra đời năm 1943, bản Đề cương về văn hóa Việt Nam do đồng chí Trường Chinh khởi thảo và công bố được coi là bản tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa. Trong suốt 80 năm qua, Đề cương như ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Nhiều tư tưởng trong bản Đề cương đến nay còn nguyên giá trị, định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

(GDLL) - Trong thời gian qua, quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cùng với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đã phát huy vai trò phối hợp trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như tái cơ cấu kinh tế toàn huyện.

Phát triển du lịch cộng đồng trên cơ sở văn hóa tộc người nhằm tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc

(GDLL) - Với lợi thế có nhiều phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, môi trường sinh thái trong lành và sự phong phú, đa dạng, độc đáo của bản sắc văn hóa các tộc người, Tây Bắc đã xây dựng và đưa vào khai thác nhiều làng, bản du lịch cộng đồng thu hút được nhiều du khách, đem lại sinh kế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, du lịch cộng đồng ở Tây Bắc vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Bài viết phân tích tiềm năng văn hóa tộc người và thực trạng phát triển du lịch cộng đồng ở Tây Bắc, từ đó, kiến nghị một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng nhằm mang lại sinh kế bền vững cho đồng bào các tộc người nơi đây.

Vai trò của việc bồi dưỡng tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Hiện nay, vấn đề tư duy chiến lược của cán bộ lãnh đạo được đặt ra vô cùng cấp thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển đất nước. Vì vậy, bồi dưỡng nâng cao trình độ tư duy chiến lược giữ vai trò quan trọng đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo nói chung và lãnh đạo cấp huyện nói riêng. Bài viết phân tích vai trò và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tư duy chiến lược cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện ở Việt Nam hiện nay.

Nâng cao nhận thức của học viên cao cấp lý luận chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

(GDLL) - Bài viết làm rõ ý nghĩa của việc nâng cao nhận thức của học viên cao cấp lý luận chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, kiến nghị một số giải pháp nâng cao nhận thức của học viên cao cấp lý luận chính trị về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó, góp phần hình thành văn hóa không tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ứng dụng chuyển đổi số tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay - Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Chuyển đối số là xu hướng tất yếu đối với mọi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong bối cảnh đó, Học viện Chính trị khu vực I đã không ngừng ứng dụng chuyển đổi số trong các mặt hoạt động của Học viện. Bài viết tập trung phân tích làm rõ thực trạng ứng dụng chuyển đổi số tại Học viện Chính trị khu vực I thời gian qua, trên cơ sở đó chỉ ra những khó khăn, thách thức trong quá trình chuyển đổi số và đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới.

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người” vào giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho thế hệ mai sau của đất nước. Trong hệ thống các quan điểm của Người, chiến lược “trồng người” là một nội dung quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở hình thành, nhiệm vụ của chiến lược “trồng người” theo quan điểm Hồ Chí Minh và vận dụng những quan điểm đó trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay.

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

(GDLL) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức mới đối với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mỗi giảng viên đại học. Trước sự tác động đa chiều của cuộc cách mạng này đòi hỏi các trường đại học cần nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng nhằm góp phần phát triển năng lực, trình độ của mỗi giảng viên thích ứng với những biến đổi mới của sự phát triển xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục, đào tạo. Bài viết tập trung phân tích khái quát thực trạng chất lượng giảng dạy LLCT, phân tích tác động của cuộc CMCN lần thứ tư đến giảng dạy LLCT và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT ở các trường đại học thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Giáo dục lối sống xã hội chủ nghĩa cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Lối sống là một nội dung cấu thành phẩm chất chính trị, đạo đức, có vai trò định hướng hành vi của con người. Hiện nay, những biến đổi về kinh tế - xã hội đang tác động mạnh mẽ tới lối sống của con người theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Bài viết làm rõ một số vấn đề về lối sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quan điểm của Hồ Chí Minh về lối sống mới, khái quát những ưu điểm, hạn chế trong lối sống của sinh viên hiện nay và nêu ra một số giải pháp nhằm giáo dục lối sống xã hội chủ nghĩa cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bàn về phương pháp thuyết trình trong dạy học

(GDLL) - Thuyết trình trong dạy học là cách thức người dạy truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho người học thông qua lời nói và các hình ảnh, mô hình phụ trợ (nếu có) để trình bày, giải thích, làm sáng tỏ nội dung bài học. Bài viết bàn về phương pháp thuyết trình trong dạy học cùng những ưu nhược điểm của nó. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả phương pháp thuyết trình trong giảng dạy đại học, lấy người học làm trung tâm theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên là hoạt động tác động đến nhận thức sinh viên nhằm củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, khơi dậy những khát khao, nguyện vọng được cống hiến của sinh viên cho mục tiêu cách mạng. Bài viết khái quát quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, thực trạng công tác này ở Việt Nam hiện nay, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên Việt Nam trong thời gian tới.

Tư tưởng “chấn dân khí” của Phan Châu Trinh và những bài học lịch sử

(GDLL) - Phan Châu Trinh (1872 - 1926) là một chí sĩ yêu nước, một nhà tư tưởng, một nhà văn hóa lỗi lạc, một đại diện cho tư tưởng canh tân đất nước của Việt Nam thời cận đại. Trên cơ sở nghiên cứu về “Chấn dân khí”, một trong những nội dung tiêu biểu trong tư tưởng của Phan Châu Trinh, bài viết nêu bật những bài học vận dụng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Học viện Chính trị khu vực I đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

(GDLL) - Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị là một trong những hoạt động chính, cơ bản, hệ trọng của cả hệ thống chính trị nói chung và Học viện Chính trị khu vực I nói riêng. Bài viết đề cập đến thực trạng giảng dạy và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học gắn với việc đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn hiện nay.

Giảng viên Học viện Chính trị khu vực I với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng của toàn bộ hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong những năm qua, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I đã phát huy tốt vai trò chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và đạt được một số kết quả quan trọng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Từ đột phá tư duy lý luận đến thành công trong thực tiễn

(GDLL) - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy, lý luận và thực tiễn biểu hiện sự sáng tạo của Đảng Cộng sản trong lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ hơn sự đột phá về tư duy lý luận đến thành công trong xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN và quá trình tổ chức thực hiện hơn 35 năm vừa qua, tạo tiền đề cho quá trình thực hiện xây dựng kinh tế đất nước trong những năm tiếp theo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và thực tiễn vận dụng tại Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Công tác huấn luyện cán bộ luôn có vị trí hết sức quan trọng trong những chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong thực tế, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chỉ phụ thuộc vào việc thấu hiểu, thấm nhuần nội dung tư tưởng của Người về vấn đề này mà quan trọng hơn là việc vận dụng, làm theo tư tưởng đó phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở hệ thống hoá những nội dung căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ, bài viết nhấn mạnh tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thực tiễn đổi mới công tác huấn luyện cán bộ tại Học viện Chính trị khu vực I, góp phần làm rõ hơn khía cạnh “làm theo” tư tưởng của Người theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Trong nhiệm kỳ XIII, Đảng tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, theo đó nhiều yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực cán bộ. Bài nghiên cứu này tập trung lý giải cụ thể những yêu cầu đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và những giải pháp đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng tinh thần Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và chủ trương của Đảng trong tình hình mới.

Giáo dục tình đồng chí thương yêu cho cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I - Thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Giáo dục tình đồng chí thương yêu nhau là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức mà trong những năm qua, Học viện Chính trị khu vực I đã triển khai và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Bài viết đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường giáo dục tình đồng chí thương yêu cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Sau 35 năm đổi mới, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Bài viết tập trung làm rõ kết quả của việc hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo trong các trường đại học ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Tuyển dụng nhân tài cho doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số

(GDLL) - Nhân lực, nhân tài đóng vai trò quyết định trong thành công của doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong hoạt động quản trị, tuyển dụng đã trở thành xu thế tất yếu trong nền kinh tế số. Để có nhân tài cho doanh nghiệp thì tuyển dụng là điểm khởi đầu, giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Bài báo sử dụng lý luận và kinh nghiệm thực tiễn những thành công và hạn chế của chuyển đổi số trong tuyển dụng ở các doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng cho vấn đề này ở Việt Nam hiện nay.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trường đại học hiện nay

(GDLL) - Trong những năm qua, hợp tác quốc tế về đào tạo của các trường đại học ở Việt Nam luôn nhận được quan tâm sâu sắc, ngày càng có những chính sách khuyến khích tạo điều kiện tốt để mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ mới đầy triển vọng, hợp tác quốc tế trong đào tạo ở các trường đại học cũng gặp nhiều thách thức cần có những giải pháp phù hợp để khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh đem lại thành tựu lớn như mục tiêu đã đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ vai trò, cơ hội và thách thức đặt ra từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới.

Quan niệm của Jean Jacques Rousseau về mục tiêu giáo dục

(GDLL) - Jean Jacques Rousseau (1712-1778) không những là nhà tư tưởng vĩ đại của triết học Pháp thế kỷ XVIII mà còn là nhà chính trị học, nhà nghệ thuật học, nhà văn, nhà giáo dục học nổi tiếng. Sinh thời, ông đặc biệt quan tâm và có những quan điểm mới về giáo dục. Điểm độc đáo trong tư tưởng triết học giáo dục của ông chính là triết lý “phản khai sáng”1, trong đó J.J.Rousseau đã đưa ra những quan điểm đi ngược lại quan điểm duy lý, duy khoa học và chỉ ra những mặt trái của văn minh và khoa học kỹ thuật. Bài viết tập trung phân tích quan niệm của J.J.Rousseau về mục tiêu giáo dục trong đó thể hiện rõ nét nguyên tắc tôn trọng quyền và giá trị cơ bản của người học theo phương châm giáo dục tự nhiên và tự do.

Một số giải pháp phát huy giá trị đạo đức của thanh niên Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

(GDLL) - Thanh niên với vai trò là nguồn lực quan trọng của sự phát triển xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ thanh niên để họ trở thành lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bài viết đánh giá thực trạng giá trị đạo đức của thanh niên Việt Nam hiện nay, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị mới trong giai đoạn mới.

Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề có tính quy luật trong nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, được Trung ương Đảng chỉ đạo trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018. Yêu cầu của Đảng và thực tiễn hoạt động của Học viện Chính trị khu vực I cho thấy, cần đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Học viện hiện nay.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN