Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến lược “trồng người” vào giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng cho thế hệ mai sau của đất nước. Trong hệ thống các quan điểm của Người, chiến lược “trồng người” là một nội dung quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở hình thành, nhiệm vụ của chiến lược “trồng người” theo quan điểm Hồ Chí Minh và vận dụng những quan điểm đó trong giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay.

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay

(GDLL) Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức mới đối với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mỗi giảng viên đại học. Trước sự tác động đa chiều của cuộc cách mạng này đòi hỏi các trường đại học cần nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng nhằm góp phần phát triển năng lực, trình độ của mỗi giảng viên thích ứng với những biến đổi mới của sự phát triển xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục, đào tạo. Bài viết tập trung phân tích khái quát thực trạng chất lượng giảng dạy LLCT, phân tích tác động của cuộc CMCN lần thứ tư đến giảng dạy LLCT và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT ở các trường đại học thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Giáo dục lối sống xã hội chủ nghĩa cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Lối sống là một nội dung cấu thành phẩm chất chính trị, đạo đức, có vai trò định hướng hành vi của con người. Hiện nay, những biến đổi về kinh tế - xã hội đang tác động mạnh mẽ tới lối sống của con người theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Bài viết làm rõ một số vấn đề về lối sống trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quan điểm của Hồ Chí Minh về lối sống mới, khái quát những ưu điểm, hạn chế trong lối sống của sinh viên hiện nay và nêu ra một số giải pháp nhằm giáo dục lối sống xã hội chủ nghĩa cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bàn về phương pháp thuyết trình trong dạy học

(GDLL) - Thuyết trình trong dạy học là cách thức người dạy truyền thụ kiến thức, kỹ năng cho người học thông qua lời nói và các hình ảnh, mô hình phụ trợ (nếu có) để trình bày, giải thích, làm sáng tỏ nội dung bài học. Bài viết bàn về phương pháp thuyết trình trong dạy học cùng những ưu nhược điểm của nó. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp để nâng cao hiệu quả phương pháp thuyết trình trong giảng dạy đại học, lấy người học làm trung tâm theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của Đảng.

Giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên là hoạt động tác động đến nhận thức sinh viên nhằm củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, khơi dậy những khát khao, nguyện vọng được cống hiến của sinh viên cho mục tiêu cách mạng. Bài viết khái quát quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, thực trạng công tác này ở Việt Nam hiện nay, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho sinh viên Việt Nam trong thời gian tới.

Tư tưởng “chấn dân khí” của Phan Châu Trinh và những bài học lịch sử

(GDLL) - Phan Châu Trinh (1872 - 1926) là một chí sĩ yêu nước, một nhà tư tưởng, một nhà văn hóa lỗi lạc, một đại diện cho tư tưởng canh tân đất nước của Việt Nam thời cận đại. Trên cơ sở nghiên cứu về “Chấn dân khí”, một trong những nội dung tiêu biểu trong tư tưởng của Phan Châu Trinh, bài viết nêu bật những bài học vận dụng vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Học viện Chính trị khu vực I đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

(GDLL) - Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị là một trong những hoạt động chính, cơ bản, hệ trọng của cả hệ thống chính trị nói chung và Học viện Chính trị khu vực I nói riêng. Bài viết đề cập đến thực trạng giảng dạy và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học gắn với việc đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn hiện nay.

Giảng viên Học viện Chính trị khu vực I với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng của toàn bộ hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong những năm qua, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I đã phát huy tốt vai trò chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và đạt được một số kết quả quan trọng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Từ đột phá tư duy lý luận đến thành công trong thực tiễn

(GDLL) - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy, lý luận và thực tiễn biểu hiện sự sáng tạo của Đảng Cộng sản trong lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ hơn sự đột phá về tư duy lý luận đến thành công trong xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN và quá trình tổ chức thực hiện hơn 35 năm vừa qua, tạo tiền đề cho quá trình thực hiện xây dựng kinh tế đất nước trong những năm tiếp theo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và thực tiễn vận dụng tại Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Công tác huấn luyện cán bộ luôn có vị trí hết sức quan trọng trong những chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong thực tế, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chỉ phụ thuộc vào việc thấu hiểu, thấm nhuần nội dung tư tưởng của Người về vấn đề này mà quan trọng hơn là việc vận dụng, làm theo tư tưởng đó phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở hệ thống hoá những nội dung căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác huấn luyện cán bộ, bài viết nhấn mạnh tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong thực tiễn đổi mới công tác huấn luyện cán bộ tại Học viện Chính trị khu vực I, góp phần làm rõ hơn khía cạnh “làm theo” tư tưởng của Người theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.