Một số vấn đề thực tiễn thi hành pháp luật về luật sư và kiến nghị nâng cao chất lượng hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Thể chế, pháp luật về tổ chức và hoạt động của luật sư thời gian qua đã từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Bài viết tìm hiểu thực tiễn thi hành pháp luật về luật sư, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay.

Giáo dục ý thức dân tộc, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế

(LLCT) - Ý thức dân tộc, lòng yêu nước là giá trị rất quan trọng đối với mỗi người dân trong việc xây dựng đất nước thành quốc gia phát triển, thịnh vượng, hòa bình, hạnh phúc trước những thách thức ngày càng gia tăng của toàn cầu hóa. Do đó, giáo dục ý thức dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ, có vai trò vô cùng quan trọng, cần được thực hiện một cách bài bản, có hệ thống.

Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số

(GDLL) - Giáo dục và đào tạo là “chìa khóa” đem lại sự thành công và phát triển bền vững của mỗi quốc gia, là nhân tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Trên cơ sở làm rõ vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bài viết phân tích thành tựu và hạn chế trong công tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Giáo dục phẩm chất “Trung với nước, hiếu với dân” cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - “Trung với nước, Hiếu với dân” là phẩm chất đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, bổ sung và phát triển trong điều kiện mới, trở thành một phẩm chất đạo đức mới, đạo đức cách mạng. Bài viết làm rõ phẩm chất “Trung với nước, Hiếu với dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung giáo dục phẩm chất này cho thanh niên Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục phẩm chất “Trung với nước, Hiếu với dân” cho thanh niên Việt Nam trong thời gian tới

Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(TG) - Muốn phát triển giáo dục một cách toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một trong những điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất là phải chú trọng đến phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác dân tộc chính là để góp phần phát triển giáo dục.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên - thực trạng và vấn đề

(GDLL) - Chương trình xây dựng nông thôn mới được Đảng và Nhà nước ta triển khai từ năm 2011, cho đến nay đã trải qua nhiều giai đoạn và đạt được nhiều kết quả vượt mong đợi, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi khang trang, đời sống người dân khu vực này ngày càng được cải thiện. Để phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh năm 2030, Đảng bộ và chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang cần quyết tâm, phấn đấu, nỗ lực khắc phục những khó khăn, tìm ra nguyên nhân và có giải pháp kịp thời nhằm đạt mục tiêu đã đề ra.

Nâng cao ý thức trách nhiệm và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho các tầng lớp nhân dân hiện nay

(GDLL) - Biển, đảo Việt Nam không chỉ là nơi chứa đựng những tiềm năng kinh tế to lớn mà còn có vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở khái quát về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, thực trạng ý thức, trách nhiệm và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho các tầng lớp nhân dân ở Việt Nam thời gian tới.

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị - yêu cầu đối với giảng viên hiện nay

(GDLL) - Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn có vai trò rất quan trọng trong giảng dạy lý luận chính trị. Bài viết tập trung phân tích vai trò và đề xuất một số yêu cầu đặt ra đối với giảng viên nhằm vận dụng một cách hiệu quả nguyên tắc này trong dạy và học lý luận chính trị hiện nay.

Hoàn thiện thể chế về kinh tế số ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Hoàn thiện thể chế về kinh tế số là một nội dung rất cấp thiết nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Trên cơ sở khái quát khung lý thuyết thể chế về kinh tế số, bài viết phân tích thực trạng nội dung này ở Việt Nam thời gian qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế về kinh tế số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Nam Định

(GDLL) - Việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tác động trực tiếp đến hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, nắm rõ được điều đó, cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định quan tâm, chỉ đạo, tổ chức và triển khai hiệu quả. Bài viết trình bày nội dung, thành tựu và hạn chế của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở tỉnh Nam Định từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong giai đoạn hiện nay.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN