Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I - 70 năm xây dựng và phát triển (1953-2023)

(GDLL) - Kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị khu vực I (1953-2023) là dịp để Đảng uỷ và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện tổng kết những thành tựu, những đóng góp của Học viện đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng qua các thời kỳ cách mạng. Đây cũng là dịp tổng kết lại sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị giai đoạn hiện nay, từ đó rút ra những kinh nghiệm, định hình phương hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới. Cùng với mục tiêu đã nêu trên, bài viết góp phần tôn vinh những giá trị truyền thống của Học viện qua 70 năm xây dựng và phát triển, tăng cường niềm tự hào, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tinh thần phụng sự, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I trong bối cảnh hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam trong những bước ngoặt lịch sử của dân tộc từ năm 1930 đến nay

(GDLL) - Trong 90 năm hành trình cùng dân tộc (1930-2020), Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đại diện cho lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Trong nhiều thời kỳ lịch sử, Đảng đã “hóa thân” vào dân tộc và tạo nguồn cảm hứng, khơi dậy ý chí, tinh thần quật cường của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ, các tầng lớp nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh cả tài sản, tính mạng vì lý tưởng cao đẹp của Đảng. Do đó, trong mỗi bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc ta từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2020), bài viết nghiên cứu khái quát những trang sử hào hùng của dân tộc đã ghi dấu ấn, vai trò của Đảng với tư cách là đảng cầm quyền, lãnh đạo thực hiện các chiến lược cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ từ năm 1930 đến nay

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN