• KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG - GIÁ TRỊ THAM ...

  (GDLL) - Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, tỉnh Nam Định cùng các địa phương khác đã và đang tích cực triển khai xây dựng bộ tiêu chí trên. Bài viết làm rõ thực tiễn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số địa phương, qua đó gợi mở một số giá trị tham khảo cho tỉnh Nam Định trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 • Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

  (LLCT) - Nghị quyết số 37 - NQ/TW ngày 01-7-2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, nhằm khai thác, phát huy lợi thế của vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo không gian phát triển mới... Bài viết tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế sau 15 năm Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 37, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm để vận dụng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa XIII trong thời gian tới.

 • Vai trò "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết" của ngành Tuyên giáo tỉnh Điện Biên

  (TG) - Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác Tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước; phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Điện Biên phát triển, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm...

 • Bình Phước: Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị

  (TG) - Sau hai năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước tiếp tục được nâng lên rõ rệt, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, từ đó giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là công tác hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Củng cố niềm tin của người dân đối với dịch vụ công ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay

  (GDLL) - Từ khung lý thuyết về niềm tin của người dân đối với dịch vụ công, qua kết quả khảo sát người dân và tổ chức trong sử dụng dịch vụ công ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, bài viết đã phân tích, đánh giá thực trạng niềm tin của người dân đối với dịch vụ công ở khu vực này, chỉ ra những biểu hiện tích cực và những biểu hiện làm suy giảm niềm tin của người dân đối với dịch vụ công. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thúc đẩy những yếu tố tích cực góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với dịch vụ công ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay.

 • Thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh hiện nay*

  (GDLL) - Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện thí điểm nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Với chủ trương đúng đắn, cách làm khoa học, việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở tỉnh thời gian qua đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục. Bài viết phân tích thực trạng việc thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

 • Kinh nghiệm của Vương Quốc Anh về hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp - bài học cho Việt ...

  (GDLL) - Hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đang mang lại nhiều tác động tích cực đối với trường đại học, doanh nghiệp và xã hội. Bài viết phân tích những kinh nghiệm của Vương Quốc Anh về nội dung này, từ đó đưa ra bài học nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng ...

  (GDLL) - Để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, cần tập trung nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, thông qua ba loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp hiện nay là kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp đều đang không ngừng đổi mới và phát triển. Bài viết tập trung làm rõ một số lý luận về tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, từ đó, đánh giá thực trạng và đưa ra gợi ý giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp thời gian tới.

 • Vượt qua bẫy thu nhập trung bình để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045

  (GDLL) - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định mục tiêu, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết nước ta phải vượt qua được bẫy thu nhập trung bình mà nhiều quốc gia trong khu vực đang đối mặt. Bài viết tập trung phân tích khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

 • Vai trò tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động chuyên môn của ...

  (GDLL) - Bài viết góp phần xác định rõ hơn vai trò tiên phong(1) và nội dung hoạt động chuyên môn (giảng dạy và nghiên cứu khoa học) của người giảng viên lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời nêu ra một số kiến nghị nhằm tạo ra những điều kiện tốt hơn cho đội ngũ giảng viên phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện Nghị quyết 35 ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay.

 • Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: thực trạng và vấn đề

  (GDLL) - Hòa Bình là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa trở nên phổ quát. Bài viết này phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện ...

  (GDLL) - Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu và cũng là khâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến tất cả các khâu còn lại của công tác cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ với quan điểm toàn diện; vận động và phát triển; khách quan; gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn. Trên cơ sở khái quát những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ, bài viết phân tích sự quán triệt, vận dụng sáng tạo những nội dung này của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình lãnh đạo công tác cán bộ cũng như trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn hiện nay.

 • Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định hiện nay

  (GDLL) - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên còn một số hạn chế. Bài viết tìm hiểu công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

 • Chính sách thu hút đầu tư - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

  (GDLL) - Trong tiến trình hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, Việt Nam đã nhận được rất nhiều bài học giá trị từ việc học hỏi những kinh nghiệm của các quốc gia đi trước. Bài viết tập trung tổng hợp, phân tích kinh nghiệm các quốc gia trong việc sử dụng một số công cụ của chính sách thu hút đầu tư, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.

 • Phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh Tây Bắc đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay

  (GDLL) - Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh tiếp tục thực hiện phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Tại vùng Tây Bắc, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đang là một vấn đề cấp thiết cần được chú ý quan tâm, nghiên cứu nhằm vạch ra đường đi một cách khoa học đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng với nhiều nét đặc thù. Bài viết trình bày một số khái niệm liên quan, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ở Tây Bắc và đề ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng đáp ứng phát triển kinh tế giai đoạn tới.

 • Quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc hiện nay

  (GDLL) - Quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc có hình thức và nội dung đa chiều, được biểu hiện trong hầu hết các lĩnh vực như nguồn gốc lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, văn hóa. Bài viết tập trung phân tích thực trạng quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp quản lý nhằm góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới Việt Nam và Trung quốc hiện nay.

 • Kinh nghiệm quản lý đô thị thông minh ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Thủ đô Hà Nội

  (GDLL) - Thành phố thông minh là một trong những xu thế phát triển tất yếu của thế giới. Bắt kịp với xu thế đô thị hóa toàn cầu, Hà Nội đã và đang phát triển chiến lược trở thành thành phố thông minh. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và triển khai chiến lược trên còn nhiều vướng mắc về công tác quản lý, nguồn kinh phí, nhân lực chất lượng cao cũng như trình độ khoa học kỹ thuật... Bài viết làm rõ nội hàm, cách thức và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý đô thị thông minh ở một số quốc gia trên thế giới, qua đó gợi mở hướng phát triển thành phố thông minh cho thủ đô Hà Nội.

 • Chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc và hàm ý chính sách tích tụ ruộng đất cho Việt Nam

  (GDLL) - Cải cách chính sách đất nông nghiệp là điều kiện quyết định cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp. Là quốc gia được ghi nhận cải cách ruộng đất thành công, kinh nghiệm cải cách của Hàn Quốc là bài học quý cho Việt Nam. Bài viết tìm hiểu chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc từ năm 1945 đến nay. Trên cơ sở hệ thống hóa những thay đổi chính sách và chỉ ra ảnh hưởng của những thay đổi này đến tích tụ, tập trung ruộng đất ở Hàn Quốc, bài viết rút ra một số kinh nghiệm và hàm ý chính sách về thúc đẩy tích tụ ruộng đất cho Việt Nam.

 • Phát triển hệ thống quản lý cán bộ, công chức tại Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  (GDLL) - Những năm gần đây, Hàn Quốc là quốc gia đi đầu thế giới về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nền hành chính hiệu quả và minh bạch. Trong đó, sự thành công của Dự án phát triển hệ thống quản lý cán bộ, công chức điện tử hỗ trợ quy trình quản lý và hoạch định chính sách về cán bộ được coi là một ví dụ tiêu biểu. Bài viết tập trung giới thiệu quá trình phát triển, một số đặc điểm nổi bật của hệ thống quản lý cán bộ, công chức Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN