• Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: thực trạng và giải pháp

  (GDLL) - Kinh tế trang trại là một loại hình kinh tế sản xuất nông sản gắn với nền nông nghiệp hàng hóa. Những năm gần đây, kinh tế trang trại trở thành hướng đi hiệu quả ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh. Trên cơ sở khái quát một số vấn đề lý luận, cơ sở chính trị, pháp lý về kinh tế trang trại, bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.

 • Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hòa Bình: thực trạng và vấn đề

  (GDLL) - Hòa Bình là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, tuy nhiên, trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa trở nên phổ quát. Bài viết này phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Hòa Bình trong thời gian tới.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện ...

  (GDLL) - Đánh giá cán bộ là khâu mở đầu và cũng là khâu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến tất cả các khâu còn lại của công tác cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác đánh giá cán bộ với quan điểm toàn diện; vận động và phát triển; khách quan; gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn. Trên cơ sở khái quát những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ, bài viết phân tích sự quán triệt, vận dụng sáng tạo những nội dung này của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình lãnh đạo công tác cán bộ cũng như trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn hiện nay.

 • Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định hiện nay

  (GDLL) - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên còn một số hạn chế. Bài viết tìm hiểu công tác cải cách hành chính tại tỉnh Nam Định, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

 • Chính sách thu hút đầu tư - kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

  (GDLL) - Trong tiến trình hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, Việt Nam đã nhận được rất nhiều bài học giá trị từ việc học hỏi những kinh nghiệm của các quốc gia đi trước. Bài viết tập trung tổng hợp, phân tích kinh nghiệm các quốc gia trong việc sử dụng một số công cụ của chính sách thu hút đầu tư, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.

 • Phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh Tây Bắc đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay

  (GDLL) - Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh tiếp tục thực hiện phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Tại vùng Tây Bắc, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đang là một vấn đề cấp thiết cần được chú ý quan tâm, nghiên cứu nhằm vạch ra đường đi một cách khoa học đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng với nhiều nét đặc thù. Bài viết trình bày một số khái niệm liên quan, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực ở Tây Bắc và đề ra các giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng đáp ứng phát triển kinh tế giai đoạn tới.

 • Quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc hiện nay

  (GDLL) - Quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc có hình thức và nội dung đa chiều, được biểu hiện trong hầu hết các lĩnh vực như nguồn gốc lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, văn hóa. Bài viết tập trung phân tích thực trạng quan hệ giữa các tộc người thiểu số cùng nhóm ngôn ngữ ở vùng biên giới Việt Nam và Trung Quốc, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp quản lý nhằm góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới Việt Nam và Trung quốc hiện nay.

 • Kinh nghiệm quản lý đô thị thông minh ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Thủ đô Hà Nội

  (GDLL) - Thành phố thông minh là một trong những xu thế phát triển tất yếu của thế giới. Bắt kịp với xu thế đô thị hóa toàn cầu, Hà Nội đã và đang phát triển chiến lược trở thành thành phố thông minh. Tuy nhiên, quá trình xây dựng và triển khai chiến lược trên còn nhiều vướng mắc về công tác quản lý, nguồn kinh phí, nhân lực chất lượng cao cũng như trình độ khoa học kỹ thuật... Bài viết làm rõ nội hàm, cách thức và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý đô thị thông minh ở một số quốc gia trên thế giới, qua đó gợi mở hướng phát triển thành phố thông minh cho thủ đô Hà Nội.

 • Chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc và hàm ý chính sách tích tụ ruộng đất cho Việt Nam

  (GDLL) - Cải cách chính sách đất nông nghiệp là điều kiện quyết định cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp. Là quốc gia được ghi nhận cải cách ruộng đất thành công, kinh nghiệm cải cách của Hàn Quốc là bài học quý cho Việt Nam. Bài viết tìm hiểu chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc từ năm 1945 đến nay. Trên cơ sở hệ thống hóa những thay đổi chính sách và chỉ ra ảnh hưởng của những thay đổi này đến tích tụ, tập trung ruộng đất ở Hàn Quốc, bài viết rút ra một số kinh nghiệm và hàm ý chính sách về thúc đẩy tích tụ ruộng đất cho Việt Nam.

 • Phát triển hệ thống quản lý cán bộ, công chức tại Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  (GDLL) - Những năm gần đây, Hàn Quốc là quốc gia đi đầu thế giới về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nền hành chính hiệu quả và minh bạch. Trong đó, sự thành công của Dự án phát triển hệ thống quản lý cán bộ, công chức điện tử hỗ trợ quy trình quản lý và hoạch định chính sách về cán bộ được coi là một ví dụ tiêu biểu. Bài viết tập trung giới thiệu quá trình phát triển, một số đặc điểm nổi bật của hệ thống quản lý cán bộ, công chức Hàn Quốc và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.