Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cán bộ, đảng viên, là yếu tố chủ yếu tạo nên chất lượng độ ngũ. Với yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bài viết tập trung phân tích các nội dung: Đạo đức, đạo đức cách mạng, những yêu cầu cần thiết cho việc bổ sung chuẩn mực, giá trị đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất việc bổ sung chuẩn mực, giá trị đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Bài viết làm rõ sự cần thiết phải tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định những phẩm chất đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần xây dựng và phát huy. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng và phát huy đạo đức của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

Đảng lãnh đạo kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của cách mạng Việt Nam

(GDLL) - Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do và phát triển. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên sự thành công này, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, Đảng tiếp tục vận dụng trong khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa giữa thế kỷ 21.

Phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Những năm trở lại đây, mạng xã hội đã trở thành một kênh truyền thông được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, không chỉ là công cụ tìm hiểu dư luận xã hội đối với các sự kiện kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội nhanh nhạy mà còn trở thành phương thức nắm bắt và ứng phó kịp thời với những luồng dư luận trái chiều. Trên cơ sở làm rõ khái niệm mạng xã hội và khái quát sự phát triển của mạng xã hội ở Việt Nam, vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mạng xã hội trong công tác này.

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 - giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử

(GDLL) - Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là sự khẳng định quyền của mỗi quốc gia, dân tộc và của từng con người trên thế giới; khẳng định và tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam đã độc lập và quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc; là sự kết tinh, chắt lọc từ quá trình khảo nghiệm lâu dài của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Truyền thông báo chí đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có công tác truyền thông báo chí. Trong những năm qua, truyền thông báo chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ này. Trên cơ sở làm rõ vai trò của công tác truyền thông báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của truyền thông báo chí trong thời gian tới.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Dân tộc và tôn giáo là hai vấn đề mang tính trọng tâm, chiến lược, lâu dài trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết làm rõ các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm mục tiêu bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các tôn giáo bình đẳng, các tôn giáo đoàn kết trong khối đoàn kết dân tộc, phù hợp với các quy định quốc tế về quyền con người và tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một số văn kiện quốc tế cơ bản. Trên cơ sở đó, bài viết phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Chủ nghĩa Mác - Lênin cho đến nay vẫn là lý luận cách mạng tiên tiến nhất về sự nghiệp giải phóng con người trên toàn thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động và hoạt động. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất cho mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống nền tảng ấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận sáng tạo về cách mạng Việt Nam trong điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đặc thù, nhưng luôn là một thể thống nhất không thể tách rời với chủ nghĩa Mác - Lênin.

Tư tưởng chủ đạo của tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” - Ý nghĩa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

(GDLL) - Nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với bút danh T.L, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, đăng trên báo Nhân Dân, số 5409, ngày 3/2/1969. Đây là bài viết cuối cùng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Bài viết đã tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng và trở thành “cẩm nang” định hướng cho việc học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những di huấn đặc biệt của Người trong tác phẩm vẫn còn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Thắng lợi vĩ đại của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt Nam

(GDLL) - Cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thắng lợi là một tất yếu lịch sử của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh với chiến thuật mềm dẻo, sự chuẩn bị chu đáo cho Tổng khởi nghĩa, nhận diện thời cơ để chớp thời cơ mau lẹ và nhất là huy động được toàn dân nổi dậy. Bài viết tập trung làm sáng tỏ một số yếu tố làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó khẳng định ý nghĩa lịch sử bất diệt của sự kiện quan trọng này.