Hiểu đúng về nguyên tắc đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao sức đề kháng của đảng viên trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay

(GDLL) - Nguyên tắc đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng trong nhiều tài liệu có thể viết tắt là Đoàn kết thống nhất, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện nguyên tắc thì không được tư duy tắt mà yêu cầu đảng viên phải hiểu cụ thể nội hàm thì mới đạt hiệu quả tốt. Bài viết bước đầu làm rõ nguyên tắc đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, qua đó góp phần nâng cao sức đề kháng của đảng viên trước sự chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến nguyên tắc này hiện nay.

Đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Vấn đề dân tộc ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch lợi dụng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, gây mất ổn định an ninh chính trị, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Bài viết tập trung làm rõ một số thủ đoạn cùng các hình thức lợi dụng vấn đề dân tộc và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường công tác theo dõi, phát hiện, xử lý kịp thời, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, của các thế lực thù địch trong bối cảnh mới hiện nay.

Tiên đề xây dựng học thuyết triết học của C.Mác và sự phù hợp của tiên đề đó trong phân tích những vấn đề của chủ nghĩa tư bản hiện đại

(GDLL) - Đối với một lý thuyết khoa học, tiên đề xuất phát có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến tính đúng đắn, tính khoa học của học thuyết. Bài viết đề xuất một phương pháp tiếp cận với yếu tố được xem là tiên đề của triết học C.Mác, qua đó khẳng định giá trị đúng đắn của triết học C.Mác trong phân tích những vấn đề của chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Quyền con người trong Tuyên ngôn Đảng cộng sản - Giá trị và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung về quyền con người được Marx và Engels xác định trong Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, chỉ ra rằng một trong những nội dung tạo nên giá trị và sức sống của Tuyên ngôn đó là vì mục tiêu giải phóng con người, vì các quyền cơ bản của con người và đảm bảo các giá trị thuộc về nhân phẩm của con người. Từ đó, khẳng định ý nghĩa của việc nghiên cứu các giá trị về quyền con người trong Tuyên ngôn đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

Nâng cao năng lực các lực lượng, các chủ thể; Xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

(GDLL) - Các lực lượng, chủ thể và đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, nâng cao năng lực cho các lực lượng, chủ thể và xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.

Chủ nghĩa xã hội - Tương lai của thế giới

(GDLL) - Bài viết trình bày những dấu ấn của chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-1991), vị trí, vai trò và những thành tựu của một số nước XHCN hiện nay; khẳng định triển vọng tương lai của CNXH trong sự vận động, phát triển của thế giới. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực, những thành quả chủ nghĩa xã hội hiện thực đạt được trong thế kỷ XX, đặc biệt thành công của các nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay và những khuyết tật mang tính bản chất của chủ nghĩa tư bản cho thấy “sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là tất yếu như nhau” và tương lai của loài người đó là chủ nghĩa xã hội - quy luật phát triển khách quan của lịch sử.

Học viện Chính trị khu vực I xây dựng khối đoàn kết, thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Vì thế, việc vận dụng những chỉ dẫn của Người vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay.

Nhận diện và phòng, chống thủ đoạn biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Trong giai đoạn hiện nay, tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách đã, đang tồn tại và có xu hướng gia tăng, gây tác động tiêu cực đến tâm lý, tình cảm và niềm tin của một bộ̣ phận nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đối tượng biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách có sự đa dạng về thành phần, phong phú về động cơ nhưng đều có chung mục đích xấu nhằm chống phá Việt Nam. Bài viết tập trung nhận diện đúng đối tượng, nội dung, hình thức phát tán, nguyên nhân dẫn đến và sự tồn tại của những tài liệu này trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp phòng, chống thủ đoạn biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách của các thế lực thù địch ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy “dân làm gốc” đến quan điểm của Đảng về “dân làm gốc” trong tiến trình lịch sử

(GDLL) - Từ những kinh nghiệm lịch sử của dân tộc, những giá trị đúc kết tư tưởng “dân làm gốc” của Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt và phát huy cao độ bài học kinh nghiệm lấy “dân làm gốc” tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc; thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy vai trò của báo chí đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

(GDLL) - Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thông tin xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Với chức năng phản ánh hiện thực, báo chí có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của kẻ thù. Bài viết phân tích một số âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm phát huy vai trò của báo chí một cách tích cực, chủ động, kịp thời và có hiệu quả trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.