Gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng vô sản là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử Việt Nam

(GDLL) - Trên cơ sở tổng kết lịch sử và nghiên cứu xu hướng phát triển của đất nước và thời đại ngày nay, bài viết tập trung phân tích, làm rõ nội dung: tại sao gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng vô sản là sự lựa chọn tất yếu, khách quan của lịch sử Việt Nam. Từ đó, góp phần nhận diện, đấu tranh với những luận điệu sai trái mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện nhằm thúc đẩy quá trình “nhận thức lại” những vấn đề thuộc về lịch sử và gây sự hoài nghi, mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công cuộc đổi mới vì mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phong trào thi đua yêu nước ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc là lý luận soi đường cho xây dựng các phong trào Thi đua yêu nước hiện nay. Xuất phát từ những tư tưởng chỉ đạo của Người, bài viết khái quát một số vấn đề cần chú trọng trong công tác thi đua nói chung và xây dựng các phong trào Thi đua yêu nước nói riêng hiện nay.

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng xác định quan điểm chỉ đạo hàng đầu đối với quá trình cách mạng Việt Nam là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Theo đó, cùng với quá trình nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực tiễn đòi hỏi phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bài viết đề cập đến những nội dung chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định sự trường tồn và kiên định trong việc vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Kiểm soát tin giả trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Kiểm soát tin giả trên các phương tiện truyền thông xã hội nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các luận điệu sai trái, thù địch là một công việc thường xuyên, đã được Đảng tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bài viết đề cập đến truyền thông xã hội; tin giả, xấu, độc trên phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp kiểm soát tin giả trên phương tiện truyền thông xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Thanh niên được coi là rường cột và tương lai của đất nước, giữ vai trò quyết định trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, đặt niềm tin vào thanh niên, thường xuyên chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trở thành lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Trên cơ sở khái quát tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, bài viết làm rõ sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên trong thời kỳ đổi mới.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo “giặc nội xâm” là một trong những nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, thắng “giặc nội xâm” là điều kiện để thắng giặc bên ngoài. Bài viết khái quát nội dung quan điểm Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm”, trên cơ sở đó trình bày một số quan điểm, giải pháp của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Nhận diện và chống “bệnh chủ quan”, “bệnh khai hội”, “bệnh lười biếng” và “thói ba hoa” trong công tác dân vận hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - “Bệnh chủ quan”, “bệnh khai hội”, “bệnh lười biếng” và “thói ba hoa” được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Những “bệnh” này gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động lãnh đạo của Đảng nói chung, công tác dân vận nói riêng. Bài viết tập trung nhận diện những biểu hiện và tác hại của “bệnh chủ quan”, “bệnh khai hội”, “bệnh lười biếng”, “thói ba hoa” trong công tác dân vận, qua đó đề xuất một số giải pháp phòng chống.

Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-1945

(GDLL) - Sau thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều thử thách, làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Từ việc khái quát quá trình Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1930-1945, bài viết tập trung làm rõ sự kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hiện nay

(GDLL) - Ở Việt Nam, thời gian qua, các thế lực thù địch có những quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò, vị trí của an ninh, quốc phòng. Vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm này là nhiệm vụ trọng yếu. Bài viết nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta đã lựa chọn và luôn kiên định, kiên trì thực hiện. Đây cũng là nội dung cốt yếu trong di sản tư tưởng của Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng của Người về động lực của chủ nghĩa xã hội là một nội dung quan trọng, thể hiện trí tuệ, tầm nhìn vượt thời đại, và trên hết là tấm lòng luôn hướng về nhân dân, về đất nước. Bài viết tập trung vào phân tích và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội trong thực tiễn đất nước giai đoạn hiện nay.