Phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay

(GDLL) - Những năm gần đây, tỉnh Nam Định đã sử dụng mạng xã hội như một trong những phương thức tuyên truyền quan trọng góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, ngăn chặn những thông tin xấu độc, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bài viết phân tích thực trạng phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vấn đề này trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Nhận diện những luận điểm xuyên tạc vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tín ngưỡng tôn giáo là phạm trù thuộc hình thái ý thức xã hội, là vấn đề “nhạy cảm” bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đặc biệt quan tâm, nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Bài nghiên cứu chỉ ra đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, từ đó nhận diện những luận điểm xuyên tạc vấn đề tôn giáo của các thế lực thù địch và quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(GDLL) - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chăm lo củng cố và phát triển Đảng. Công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc trong mọi hoạt động và sự phát triển của Đảng, là nhân tố quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài viết làm rõ quá trình nhận thức và thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

(TG) - Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Quy định 96) thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã.

Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới

(TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong các mặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII nêu rõ: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...”.

QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO TRONG TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA HỒ CHÍ MINH - Ý NGHĨA TRONG RÈN LUYỆN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ HIỆN NAY

(GDLL) - Tác phẩm “Đời sống mới” ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn đang rất khó khăn, cần có sự đổi mới để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đi đến thắng lợi. Bài viết tập trung phân tích quan điểm đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”, từ đó làm rõ ý nghĩa của tác phẩm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.

BẢO ĐẢM TÍNH CHẤT CỦA PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(GDLL) - Tự phê bình và phê bình không chỉ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, mà còn là quy luật tồn tại và phát triển Đảng. Trong khuôn khổ bài viết chỉ đề cập đến một phần của nguyên tắc đó là phê bình trong Đảng. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ tính chất của nguyên tắc này theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là, tính đảng; tính giáo dục; tính khách quan, trung thực, chân thành, công khai; tính cụ thể, thiết thực và kịp thời.

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

(TG) - Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, tiến tới phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực chống đối, thù địch vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn, chiêu trò để xuyên tạc, chống phá, nhất là về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhận diện, đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bài viết nhận diện âm mưu và thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch; phân tích các luận cứ phản bác và đề xuất giải pháp phòng, chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại

(GDLL) - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta. Nhờ sự lựa chọn đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, hòa bình, tự do và ngày càng phát triển đi lên. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 93 năm qua đã chứng tỏ rằng “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”[4, tr.104].

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN