Giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm nhất quán về các vấn đề quốc tế, về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận cho Đảng hoạch định đường lối đối ngoại nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng. Trên cơ sở đó, bài viết bước đầu tìm hiểu giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Trong thời kỳ đổi mới, công tác bình đẳng giới được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm cả về nhận thức và hành động, từ chủ trương đến chính sách và pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện bình đẳng giới. Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về bình đẳng giới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới trong thời kỳ đổi mới.

Cách mạng Tháng Mười Nga với việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(GDLL) - Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là một trong những cuộc cách mạng có ý nghĩa vĩ đại, bởi nó mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của xã hội loài người, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay, thế giới đã có nhiều thay đổi và luôn biến động phức tạp, khó lường, nhưng ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn còn nguyên giá trị. Những thành tựu của công cuộc đổi mới trong 35 năm qua ở Việt Nam đã tiếp tục khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga là “phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử”

Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với yêu cầu của đất nước và dân tộc Việt Nam

(GDLL) - Chủ nghĩa Mác - Lênin được Nguyễn Ái Quốc tiếp thu và truyền bá về nước ta cùng với tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng dẫn đường cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi ngày càng to lớn, vẻ vang. Bài viết trình bày các luận cứ truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam bao gồm: chủ nghĩa Mác - Lênin là chủ nghĩa mang tính cách mạng, khoa học, chân chính; trong chế độ thuộc địa nửa phong kiến các hệ tư tưởng, con đường phong kiến và dân chủ tư sản đã thất bại, bất lực trước yêu cầu của lịch sử; Tổ quốc và dân tộc cần hệ tư tưởng mới, con đường đi mới; các tầng lớp nhân dân Việt Nam tiếp thu học thuyết này là do tất yếu khách quan của lịch sử. Từ khóa: Nguyễn Ái Quốc; truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin.

Hồ Chí Minh – Nhà cách mạng phi thường, đại trí, đại nhân của dân tộc Việt Nam

(GDLL) - Hồ Chí Minh – người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đi xa chúng ta hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, cũng như cho sự nghiệp cách mạng tiến bộ của toàn nhân loại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Sự nghiệp cách mạng và cuộc đời của Người thể hiện rõ chí khí của một nhà cách mạng phi thường, một nhà văn hoá đại trí, đại nhân của dân tộc Việt Nam. Bài viết tập trung làm rõ bản lĩnh và trí tuệ phi thường, sáng suốt, cùng với tấm lòng nhân ái bao la của Người.

80 năm ngày Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (1941 - 2021), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi

Ngày 28/01/1941, sau hành trình 30 năm bôn ba lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Trước những yêu cầu bức thiết của tình hình thế giới và trong nước, ngay khi trở về Người đã trực tiếp cùng cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc chuẩn bị điều kiện để đi đến những chuyển hướng chỉ đạo chiến lược quan trọng cho cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa quan trọng đó, mặc dù đã trải qua 80 mùa xuân nhưng những giá trị ngày Người về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn trường tồn và cần phải được tiếp tục học tập, phát huy.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN