Xây dựng Đảng về đạo đức tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cẩm nang định hướng cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình đổi mới đất nước. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức, từ đó quán triệt và vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hiện nay.

Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”

(GDLL) - Bài viết phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”. Trên cơ sở đó, bài viết liên hệ về việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng hiện nay.

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong quan hệ với các nước lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới hiện nay

(GDLL) - Phát triển quan hệ với các nước lớn là một trong những thành tựu nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, đưa đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Bài viết góp phần nhận diện về cạnh tranh nước lớn hiện nay, đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và cân bằng nước lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số nội dung cần thực hiện nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước lớn theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, giúp đơn vị doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động và chủ doanh nghiệp, đơn vị. Bài viết phân tích thực trạng xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân hiện nay.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo đảm quyền trẻ em và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm sâu sắc và cảm động đối với trẻ em. Người đặt niềm tin yêu mạnh mẽ vào trí tuệ và phẩm chất của thế hệ tương lai. Thấm nhuần tư tưởng ấy của Người, trong những năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam xác định bảo đảm quyền trẻ em là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm quyền trẻ em, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo đảm và thúc đẩy quyền trẻ em. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm và thúc đẩy quyền trẻ em ở Việt Nam thời gian tới.

Pháp luật về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Xuyên suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Con người và an ninh con người trở thành trung tâm của sự phát triển, bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn pháp luật bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay cũng đang đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới. Bài viết góp phần làm rõ pháp luật về bảo đảm an ninh con người; thực trạng pháp luật bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay.

Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

(GDLL) - Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh lại các luận điệu sai trái đồng bộ trên tất cả các mặt hoạt động của Học viện từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tạp chí, thư viện,... triển khai quán triệt tới từng chi bộ, đảng viên và toàn thể cán bộ, viên chức, học viên của Học viện. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, nêu lên những thành tựu và đề xuất một số giải pháp trong tình hình mới.

Phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

(GDLL) - Phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, cần khẳng định tính đúng đắn, thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, và đội ngũ doanh nhân Việt Nam; nâng cao cảnh giác, nhận diện và phản bác mọi xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch về phát triển kinh tế tư nhân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an sinh xã hội thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Sau hơn 35 năm đổi mới, hệ thống an sinh xã hội đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an sinh xã hội, tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội thời kỳ đổi mới. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở hiện nay

(GDLL) - Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là trách nhiệm của chi bộ, là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Bài viết hệ thống hoá các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, qua đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hiện nay.