Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề đặt ra với thanh niên

(TG) - Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định chỉ có những người với “bàn tay sạch”, “tấm lòng sạch” mới có đủ dũng khí để dọn sạch tàn dư của những thói hư tật xấu đã len lỏi vào một bộ phận cán bộ của chúng ta.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng "Bốn tốt" theo yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(GDLL) - Tổ chức cơ sở đảng có vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giai đoạn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Bài viết khái quát yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW (khóa XIII), đánh giá tình hình xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo hướng “bốn tốt” thời gian qua và đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng “bốn tốt” hiện nay.

Bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền quan trọng của công dân đã được Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác. Nhà nước cũng đã xây dựng và vận hành cơ chế bảo đảm thực hiện quyền này trên thực tế. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, thực trạng bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ở Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp tăng cường bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay

(TG) - Tổng kết 35 năm đổi mới, Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập: Thực trạng và khuyến nghị

(GDLL) - Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước Việt Nam có nhiều quan điểm, chính sách. Những quan điểm, chính sách này có ý nghĩa quan trọng tạo sự thay đổi theo hướng tinh gọn, tự chủ, hiệu quả cho các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam. Bài viết khái quát một số quan điểm, chính sách nổi bật của Đảng và Nhà nước, đồng thời đưa ra một số nhận xét về việc ban hành văn bản của Đảng, Nhà nước và kết quả trong thực tiễn.

“Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”

(TG)- Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc khi nói về “Cách lãnh đạo”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết” để đề cập đến một trong những nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng là kiểm tra, giám sát. Quan điểm của Người mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong tình hình mới

(GDLL) - Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là một xu thế tất yếu, hàm chứa cả cơ hội và thách thức đối với các quốc gia trên con đường phát triển. Trong những năm qua, Việt Nam luôn tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa. Trên cơ sở khái quát bối cảnh tình hình tác động và những kết quả nổi bật trong tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng những năm qua bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc tích cực, chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng của Việt Nam trong tình hình mới.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quan điểm của Đảng tại Đại hội XIII

(GDLL) - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học, công nghệ là một trong những mục tiêu chiến lược đã được Đảng Cộng sản Việt Nam quán triệt sâu sắc, nhất là trong giai đoạn cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ. Bài viết làm rõ một số thành tựu và hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các ngành nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội; quan điểm của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đại hội XIII. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quan điểm tại Đại hội XIII của Đảng.

Công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Công tác đảng, công tác chính trị là hoạt động nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Bài viết nhận diện vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

Đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong nước và ở nước ngoài thường xuyên xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam, ra sức chống phá Đảng và Nhà nước nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Bài viết làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người, thực tiễn công tác này ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại và đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trong tình hình mới ở Việt Nam hiện nay.

Xây dựng Đảng về đạo đức tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí Minh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cẩm nang định hướng cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình đổi mới đất nước. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức, từ đó quán triệt và vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I hiện nay.

Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”

(GDLL) - Bài viết phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng trong tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc”. Trên cơ sở đó, bài viết liên hệ về việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng hiện nay.

Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong quan hệ với các nước lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới hiện nay

(GDLL) - Phát triển quan hệ với các nước lớn là một trong những thành tựu nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, đưa đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Bài viết góp phần nhận diện về cạnh tranh nước lớn hiện nay, đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và cân bằng nước lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số nội dung cần thực hiện nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước lớn theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, giúp đơn vị doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động và chủ doanh nghiệp, đơn vị. Bài viết phân tích thực trạng xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân hiện nay.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo đảm quyền trẻ em và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm sâu sắc và cảm động đối với trẻ em. Người đặt niềm tin yêu mạnh mẽ vào trí tuệ và phẩm chất của thế hệ tương lai. Thấm nhuần tư tưởng ấy của Người, trong những năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam xác định bảo đảm quyền trẻ em là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Bài viết làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh về bảo đảm quyền trẻ em, sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo đảm và thúc đẩy quyền trẻ em. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm và thúc đẩy quyền trẻ em ở Việt Nam thời gian tới.

Pháp luật về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

(GDLL) - Xuyên suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định con người là trung tâm, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Con người và an ninh con người trở thành trung tâm của sự phát triển, bảo đảm an ninh con người là nền tảng cho sự ổn định chính trị - xã hội và phát triển đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn pháp luật bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay cũng đang đặt ra nhiều thách thức, yêu cầu mới. Bài viết góp phần làm rõ pháp luật về bảo đảm an ninh con người; thực trạng pháp luật bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam hiện nay.

Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

(GDLL) - Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh lại các luận điệu sai trái đồng bộ trên tất cả các mặt hoạt động của Học viện từ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tạp chí, thư viện,... triển khai quán triệt tới từng chi bộ, đảng viên và toàn thể cán bộ, viên chức, học viên của Học viện. Bài viết tập trung phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I, nêu lên những thành tựu và đề xuất một số giải pháp trong tình hình mới.

Phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hiện nay về phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam

(GDLL) - Phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, cần khẳng định tính đúng đắn, thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt chủ trương đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, và đội ngũ doanh nhân Việt Nam; nâng cao cảnh giác, nhận diện và phản bác mọi xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch về phát triển kinh tế tư nhân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an sinh xã hội thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm đến chính sách an sinh xã hội. Sau hơn 35 năm đổi mới, hệ thống an sinh xã hội đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Bài viết tập trung làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về an sinh xã hội, tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội thời kỳ đổi mới. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trong thời gian tới.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở hiện nay

(GDLL) - Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là trách nhiệm của chi bộ, là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng. Bài viết hệ thống hoá các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, qua đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hiện nay.

Phát huy vai trò của chi bộ trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên hiện nay

(GDLL) - Nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên là công việc vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Công tác này đòi hỏi sự quyết tâm và biện pháp hữu hiệu ở mỗi tổ chức đảng, đặc biệt là chi bộ cấp cơ sở. Bài viết góp phần làm rõ vai trò của chi bộ cơ sở trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của chi bộ đối với công tác này hiện nay.

Một số định hướng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

(GDLL) - Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển chung của các địa phương vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung phân tích thực trạng của nguồn lực người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc, trên cơ sở Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, tác giả đề xuất một số định hướng xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới.

Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

(GDLL) - Kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 về Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020, công tác phát triển các tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực với những kinh nghiệm thực tiễn hay. Bài viết khái quát một số ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và đề xuất một số giải pháp tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Từ quan điểm “lấy dân làm gốc” đến “bài học về dân” trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Quan điểm "Lấy dân làm gốc” là một trong những bài học quan trọng, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, xuyên suốt chiều dài lịch sử, nhằm phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và nguồn lực của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam đã kế thừa và vận dụng thành công quan điểm này. Từ khi được thành lập cho đến nay, Đảng luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Bài viết tìm hiểu quan điểm “lấy dân làm gốc” của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII.

Quán triệt nghị quyết đại hội XIII của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

(GDLL) - Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo là quan điểm cơ bản, xuyên suốt, nhất quán trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội XIII của Đảng, quan điểm này đã được bổ sung, phát triển với nhiều nội dung sâu sắc, cụ thể. Quán triệt, vận dụng quan điểm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Bài viết tập trung phân tích các giải pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong cơ chế bảo đảm quyền con người ở Việt Nam. Từ việc làm rõ vị trí, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và đánh giá thực trạng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo đảm quyền con người thời gian qua, bài viết đề xuất một số giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức này nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Tính đúng đắn, sáng tạo trong quan điểm, đường lối phát triển kinh tế tư nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam

(GDLL) - Trong hơn 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, trung thành, kế thừa và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đổi mới tư duy gắn với tổng kết thực tiễn và đề ra chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Bài viết góp phần khẳng định đường lối, quan điểm phát triển kinh tế tư nhân là đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Định hướng xây dựng Đảng về đạo đức trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng, trong đó “Xây dựng Đảng về đạo đức”là điểm nhấn nổi bật. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết phải xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, từ đó phân tích định hướng của Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức theo Văn kiện Đại hội XIII.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

(GDLL) - Đối ngoại góp một phần quan trọng tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam, trong đó có đối ngoại nhân dân. Trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình quốc tế, với cơ hội và thách thức đan xen, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Chỉ thị số 12 - CT/TW ngày 05/01/2022 nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bài viết trình bày sự tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao toàn diện, hiện đại theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp và sự vận dụng phát triển lý luận của đảng trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế nông nghiệp mà nòng cốt là hợp tác xã. Bài viết trình bày một số nội dung quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác xã nông nghiệp, trên cơ sở đó khái quát sự vận dụng, và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền con người theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII

(GDLL) - Một trong những đặc trưng quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là nhà nước ghi nhận và bảo đảm quyền con người, quyền công dân - Đó vừa là bản chất của nhà nước, vừa là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt nhiệm vụ cần xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, làm cơ sở bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Bài viết này tập trung làm rõ vai trò của pháp luật về quyền con người trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhận diện thực trạng và đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền con người theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “kim chỉ nam” cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bài viết trình bày quan điểm của Đảng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, đánh giá thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ để cán bộ “dám” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng (2021) đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật và đặc biệt nhấn mạnh đến 7 “dám”: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”. Bài viết luận giải những điều kiện, yêu cầu khiến cán bộ “cả gan”, “có gan” theo tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện yêu cầu 7 “dám” của Đảng đối với cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam trở thành nhiệm vụ quan trọng được quan tâm hàng đầu nhằm làm tăng tính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ. Bài viết tập trung phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và đề xuất một số giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số ở Việt Nam trong thời gian tới.

Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng theo Văn kiện Đại hội XIII

(GDLL) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục và tính thuyết phục là một trong những yêu cầu cấp thiết trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Hơn 90 năm qua, dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, các quan điểm, đường lối về văn hóa của Đảng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện. Bài viết phân tích quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hóa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Phát triển lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế số ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Phát triển kinh tế số là xu thế khách quan của thời đại trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang trên đà tăng tốc rất mạnh mẽ. Xây dựng, phát triển kinh tế số cũng là đòi hỏi tất yếu từ cuộc sống, tạo tiền đề vật chất cần thiết để Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. Bài viết phân tích sự phát triển lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế số ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; kinh tế số; phát triển lực lượng sản xuất; xây dựng kinh tế số.

Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về xây dựng “Thế trận lòng dân”

(GDLL) - Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là một trong những nhận thức mới, tư duy mới về nền quốc phòng nước ta tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bài viết trình bày những điểm mới về xây dựng “thế trận lòng dân” tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, rút ra một số kinh nghiệm của Đảng về xây dựng và phát huy “thế trận lòng dân” phù hợp với tình hình đất nước trong giai đoạn mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Trên cơ sở luận giải làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của họ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” thông qua việc đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

(GDLL) - “Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện và thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” có nhiều phương thức, cách thức, trong đó có hoạt động đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch - một dạng thức trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Bài viết tập trung chỉ rõ biểu hiện xu hướng của những luận điệu sai trái, thù địch; giải pháp đấu tranh chống những luận điệu sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Một trong những nhiệm vụ quan trọng nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII là tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Cán bộ, đảng viên không chỉ tuân thủ chuẩn mực đạo đức xã hội mà còn gương mẫu về đạo đức cách mạng. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc và cuộc sống, góp phần thiết thực trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng. Bài viết góp phần làm rõ thêm nhận thức về luận điểm này và đề xuất các giải pháp để triển khai xây dựng Đảng về đạo đức vào cuộc sống.

Tiếp tục thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(GDLL) - Kinh tế thị trường hiện đại là mô hình kinh tế tổng quát mà các quốc gia lựa chọn như một xu hướng tất yếu của quá trình phát triển. Bài viết khẳng định tính quy luật của sự phát triển kinh tế thị trường; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thời gian qua và đề ra một số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn tiếp theo.

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay

(GDLL) - Tây Nguyên là địa bàn “giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước”1. Tây Nguyên là địa bàn nhiều dân tộc sinh sống, nhiều tôn giáo đang hoạt động, có yếu tố biên giới nên đây cũng là nơi các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn chú trọng chống phá bằng các thủ đoạn khác nhau. Vì vậy, đấu tranh vạch trần những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Trên cơ sở nhận diện những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Tây Nguyên, bài viết đề xuất một số giải pháp đấu tranh chống âm mưu lợi dụng của các thế lực thù địch ở khu vực này.

Vấn đề bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong hoạt động đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số bài học kinh nghiệm

(GDLL) - Bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc là nguyên tắc cao nhất và mục đích thiêng liêng nhất trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Bài viết tóm tắt những thành tựu quan trọng của hoạt động đối ngoại Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối chỉ đạo của Đảng, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc trong giai đoạn tới, góp phần đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại.

Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(GDLL) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng, dẫn dắt các tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước tăng trưởng và phát triển bền vững, thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Từ khi ra đời và bước đầu hoạt động, Ủy ban đã tranh thủ những thuận lợi cơ bản, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ chiến lược đề ra. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng quản lý, điều hành của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Ủy ban trong thời gian tới.

Sự vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam vào xây dựng chương trình bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực I hiện nay

(GDLL) - Trên cơ sở Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bài viết đưa ra cách tiếp cận về sáng tạo, cách vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng; xác lập các nguyên tắc vận dụng sáng tạo; đồng thời, đề xuất ba nội dung vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng vào xây dựng chương trình bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực I hiện nay.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Trong tính biện chứng của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội, ở những giai đoạn khác nhau của sự phát triển xã hội, không thể tránh được những mâu thuẫn cần phải giải quyết. Việc giải quyết mâu thuẫn này được xem là khâu then chốt tạo sức bật cũng như sức lan tỏa của sự phát triển mang tính bền vững của các dân tộc nói chung. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung vào ba vấn đề cơ bản: Một là, Quan niệm về tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội nói chung. Hai là, tập trung làm rõ việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ này của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội. Ba là, rút ra một số nguyên tắc về mặt nhận thức luận và phương pháp luận khi giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong điều kiện hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu lý tưởng, sáng tạo trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay)

(GDLL) - Từ năm 1986 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rõ vai trò là đảng cầm quyền có tầm nhìn chiến lược, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng đồng thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong định hình con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bài viết nghiên cứu, tổng kết về sự kiên định và sáng tạo của Đảng trong vận dụng lý luận vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(GDLL) - Bài viết phân tích chỉ rõ tính đồng bộ, toàn diện, hệ thống của 10 giải pháp lớn cùng nhiều biện pháp cụ thể mà Đại hội XIII đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, giữ vững năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Trải qua các chặng đường cách mạng, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn, tạo được vị thế và niềm tin của nhân dân, đồng thời cũng để lại những kinh nghiệm quý cần được tiếp tục giữ gìn và phát huy. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bài viết nêu lên những định hướng cơ bản nhằm đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với cán bộ, đảng viên của Học viện Chính trị khu vực I hiện nay

(GDLL) - Bài viết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa đạo đức cách mạng, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân đối với cán bộ, đảng viên tại Học viện chính trị khu vực I.

Liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN