Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

(GDLL) - Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thường xuyên chăm lo củng cố và phát triển Đảng. Công tác xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn là vấn đề có tính quy luật, tính nguyên tắc trong mọi hoạt động và sự phát triển của Đảng, là nhân tố quyết định sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bài viết làm rõ quá trình nhận thức và thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng và đề xuất một số giải pháp tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái về việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ của Đảng

(TG) - Đầu năm 2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 96-QĐ/TƯ về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Quy định 96) thay thế cho Quy định 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã.

Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới

(TG) - Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong các mặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII nêu rõ: “Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...”.

QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO TRONG TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA HỒ CHÍ MINH - Ý NGHĨA TRONG RÈN LUYỆN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ HIỆN NAY

(GDLL) - Tác phẩm “Đời sống mới” ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn đang rất khó khăn, cần có sự đổi mới để nâng cao đời sống nhân dân, góp phần đưa công cuộc kháng chiến, kiến quốc đi đến thắng lợi. Bài viết tập trung phân tích quan điểm đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới”, từ đó làm rõ ý nghĩa của tác phẩm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay.

BẢO ĐẢM TÍNH CHẤT CỦA PHÊ BÌNH TRONG ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(GDLL) - Tự phê bình và phê bình không chỉ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, mà còn là quy luật tồn tại và phát triển Đảng. Trong khuôn khổ bài viết chỉ đề cập đến một phần của nguyên tắc đó là phê bình trong Đảng. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ tính chất của nguyên tắc này theo tư tưởng Hồ Chí Minh đó là, tính đảng; tính giáo dục; tính khách quan, trung thực, chân thành, công khai; tính cụ thể, thiết thực và kịp thời.

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

(TG) - Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, tiến tới phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực chống đối, thù địch vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn, chiêu trò để xuyên tạc, chống phá, nhất là về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhận diện, đấu tranh với âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Trong những năm qua, các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bài viết nhận diện âm mưu và thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo của các thế lực thù địch; phân tích các luận cứ phản bác và đề xuất giải pháp phòng, chống âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay.

Lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại

(GDLL) - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn khẳng định, chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta. Nhờ sự lựa chọn đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, hòa bình, tự do và ngày càng phát triển đi lên. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 93 năm qua đã chứng tỏ rằng “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại”[4, tr.104].

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư

(TG) - Quan điểm chỉ đạo về đấu tranh với âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong các bài viết như “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam”, “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, “Nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Trong các bài viết, Tổng Bí thư cũng đưa ra các giải pháp để kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Vận dụng sáng tạo hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam bằng nhiều phương thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Bài viết trình bày sự sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 1930-1945 và một số vấn đề cần vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN