Những đóng góp của Ph.Ănghen với chủ nghĩa Mác, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

(GDLL) - V.I.Lênin khẳng định: “Muốn đánh giá đúng đắn những quan điểm của Mác, tuyệt đối phải đọc những tác phẩm của người cùng tư tưởng và người cộng tác gần gũi nhất của Mác là Ph.Ăngghen. Không thể nào hiểu được chủ nghĩa Mác và trình bày đầy đủ được chủ nghĩa Mác, nếu không chú ý đến toàn bộ những tác phẩm của Ăngghen”[5, tr.110]. Bài báo khái quát những đóng góp, cống hiến có giá trị lớn lao của Ph.Ăngghen vào quá trình hình thành, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác; vào sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1930-1975 vào giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề trọng yếu, thường xuyên, liên quan trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, sự bền vững của chế độ. Thời kỳ 1930-1975 chiến tranh gian khổ, Đảng đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên đạo đức, kiên trung, bất khuất với bản lĩnh chính trị vững vàng. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1930-1975 với việc luôn giữ vững Chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng của Đảng, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Tư tưởng về quân đội và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chiếm một vị trí trọng yếu, là nội dung cốt lõi trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng, chỉ đạo xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết đi sâu khái quát những tư tưởng cốt lõi nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quân đội nhân dân Việt Nam, từ đó, chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Quân đội trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Góp phần đấu tranh phản bác một số luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

(GDLL) - Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là mục tiêu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng những luận chứng khoa học để kịp thời đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch và bảo vệ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(GDLL) - Đạo đức cách mạng là cái gốc của người cán bộ, đảng viên, là yếu tố chủ yếu tạo nên chất lượng độ ngũ. Với yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bài viết tập trung phân tích các nội dung: Đạo đức, đạo đức cách mạng, những yêu cầu cần thiết cho việc bổ sung chuẩn mực, giá trị đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất việc bổ sung chuẩn mực, giá trị đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo quan điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Bài viết làm rõ sự cần thiết phải tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, xác định những phẩm chất đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần xây dựng và phát huy. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần xây dựng và phát huy đạo đức của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay.

Đảng lãnh đạo kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - yếu tố quan trọng hàng đầu làm nên thành công của cách mạng Việt Nam

(GDLL) - Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc lập, tự do và phát triển. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên sự thành công này, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, Đảng tiếp tục vận dụng trong khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa giữa thế kỷ 21.

Phát huy vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Những năm trở lại đây, mạng xã hội đã trở thành một kênh truyền thông được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, không chỉ là công cụ tìm hiểu dư luận xã hội đối với các sự kiện kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội nhanh nhạy mà còn trở thành phương thức nắm bắt và ứng phó kịp thời với những luồng dư luận trái chiều. Trên cơ sở làm rõ khái niệm mạng xã hội và khái quát sự phát triển của mạng xã hội ở Việt Nam, vai trò của mạng xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của mạng xã hội trong công tác này.

Tuyên ngôn độc lập năm 1945 - giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử

(GDLL) - Tuyên ngôn Độc lập là một văn kiện lịch sử có giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử sâu sắc, là sự khẳng định quyền của mỗi quốc gia, dân tộc và của từng con người trên thế giới; khẳng định và tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam đã độc lập và quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc; là sự kết tinh, chắt lọc từ quá trình khảo nghiệm lâu dài của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Truyền thông báo chí đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(GDLL) - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có công tác truyền thông báo chí. Trong những năm qua, truyền thông báo chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong nhiệm vụ này. Trên cơ sở làm rõ vai trò của công tác truyền thông báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của truyền thông báo chí trong thời gian tới.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN