Vận dụng sáng tạo hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 1930-1945 vào thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam bằng nhiều phương thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Bài viết trình bày sự sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 1930-1945 và một số vấn đề cần vận dụng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Quan điểm Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân và sự vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới

(GDLL) - Trong bối cảnh một thế giới đang có nhiều đổi thay mạnh mẽ như hiện nay, việc nâng cao dân trí cho Nhân dân không chỉ là điều kiện để đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mỗi người dân và xã hội mà hơn thế nữa, nó còn mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và tiến bộ của đất nước. Vì vậy, bài viết tập trung phân tích một số quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao trình độ dân trí cho Nhân dân, từ đó chỉ ra sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Nhận diện và phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng về vấn đề "tự do tôn giáo"

(GDLL) - Không gian mạng có thể được hiểu là một không gian ảo, nơi con người có thể thực hiện các hành vi xã hội mà không bị giới hạn về không gian và thời gian. Đây là nơi dễ bị kẻ xấu, các thế lực thù địch sử dụng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lợi dụng về vấn đề “tự do tôn giáo”. Bài viết bước đầu nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề “tự do tôn giáo” trên không gian mạng. Trên có sở đó, bài viết đưa ra các luận cứ nhằm đấu tranh và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng về vấn đề “tự do tôn giáo”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và sự vận dụng của Đảng trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng luôn tìm tòi, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận góp phần làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Bài viết khái quát tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta”. Bài viết nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh chính là nhằm bảo vệ nội dung và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời cũng bổ sung và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới cho phù hợp với thực tiễn phát triển của Việt Nam và thế giới, góp phần vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Với bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao và phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những quan điểm, đường lối của Đảng về khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các giải pháp vận dụng tốt hơn trong thời gian tới.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc vào xây dựng khối đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam. Quán triệt quan điểm này, Học viện Chính trị khu vực I đã xây dựng khối đoàn kết tại Học viện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tăng cường xây dựng khối đoàn kết tại Học viện Chính trị khu vực I.

Đấu tranh phản bác quan điểm "Nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia"

(GDLL) - Trong nhiều thập kỷ qua, các thế lực phản động, thù địch không ngừng lợi dụng khẩu hiệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia” với nội dung đề cao quyền con người ở vị trí tối thượng, còn quốc gia chỉ là thứ yếu, nhằm mục đích can thiệp vào các công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền của các quốc gia độc lập. Quan điểm này đã tuyệt đối hóa tính phổ biến mà bỏ qua tính đặc thù của quyền con người, đề cao mặt tự nhiên mà không chú ý đến mặt xã hội là con người không thể sống đơn độc, tách mình ra khỏi cộng đồng. Bài viết cung cấp những luận cứ để đấu tranh phản bác quan điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia”; đồng thời, khẳng định nhân quyền không thể tách rời độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước hiện nay. Bài viết tập trung làm rõ những yêu cầu về năng lực, phẩm chất của cán bộ tuyên giáo, nhà báo trong bồi dưỡng nâng cao, quán triệt theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhà báo đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm "Sửa đối lối làm việc" đối với rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay

(GDLL) - Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên là vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng Đảng. Người thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải rèn luyện, trau dồi, giữ vững đạo đức cách mạng. Trên cơ sở truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa đạo đức nhân loại, Người phát triển và sáng tạo những giá trị đạo đức mới phù hợp với điều kiện Việt Nam. Bài viết tìm hiểu việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đối với việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN