Nâng cao năng lực các lực lượng, các chủ thể; Xây dựng đội ngũ chuyên gia và cộng tác viên chuyên sâu tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

(GDLL) - Các lực lượng, chủ thể và đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Do đó, nâng cao năng lực cho các lực lượng, chủ thể và xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên chuyên sâu nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.

Chủ nghĩa xã hội - Tương lai của thế giới

(GDLL) - Bài viết trình bày những dấu ấn của chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-1991), vị trí, vai trò và những thành tựu của một số nước XHCN hiện nay; khẳng định triển vọng tương lai của CNXH trong sự vận động, phát triển của thế giới. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội hiện thực, những thành quả chủ nghĩa xã hội hiện thực đạt được trong thế kỷ XX, đặc biệt thành công của các nước đang xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay và những khuyết tật mang tính bản chất của chủ nghĩa tư bản cho thấy “sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là tất yếu như nhau” và tương lai của loài người đó là chủ nghĩa xã hội - quy luật phát triển khách quan của lịch sử.

Học viện Chính trị khu vực I xây dựng khối đoàn kết, thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Vì thế, việc vận dụng những chỉ dẫn của Người vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu xây dựng Học viện ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, vận dụng tư tưởng của Người vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất tại Học viện Chính trị khu vực I hiện nay.

Nhận diện và phòng, chống thủ đoạn biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách ở Việt Nam hiện nay

(GDLL) - Trong giai đoạn hiện nay, tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách đã, đang tồn tại và có xu hướng gia tăng, gây tác động tiêu cực đến tâm lý, tình cảm và niềm tin của một bộ̣ phận nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đối tượng biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách có sự đa dạng về thành phần, phong phú về động cơ nhưng đều có chung mục đích xấu nhằm chống phá Việt Nam. Bài viết tập trung nhận diện đúng đối tượng, nội dung, hình thức phát tán, nguyên nhân dẫn đến và sự tồn tại của những tài liệu này trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp phòng, chống thủ đoạn biên soạn và phát tán tài liệu xấu độc dưới dạng cuốn sách của các thế lực thù địch ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy “dân làm gốc” đến quan điểm của Đảng về “dân làm gốc” trong tiến trình lịch sử

(GDLL) - Từ những kinh nghiệm lịch sử của dân tộc, những giá trị đúc kết tư tưởng “dân làm gốc” của Hồ Chí Minh, trong công cuộc đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quán triệt và phát huy cao độ bài học kinh nghiệm lấy “dân làm gốc” tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc; thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát huy vai trò của báo chí đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

(GDLL) - Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thông tin xấu độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Với chức năng phản ánh hiện thực, báo chí có vai trò quan trọng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của kẻ thù. Bài viết phân tích một số âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm phát huy vai trò của báo chí một cách tích cực, chủ động, kịp thời và có hiệu quả trong đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Trong thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá cách mạng Việt Nam với mục đích “tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập sâu rộng vào đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”1. Bài viết góp phần chỉ ra những phương thức chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; từ đó đề xuất các giải pháp đấu tranh phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(GDLL) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu nói phải đi đôi với làm, nêu gương, trước hết về đạo đức cho tất cả cán bộ, đảng viên. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn kế thừa và vận dụng nguyên tắc “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức”. Bài viết làm rõ tư tưởng và tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức” và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay

(GDLL) - Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm nhất quán về các vấn đề quốc tế, về chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận cho Đảng hoạch định đường lối đối ngoại nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng. Trên cơ sở đó, bài viết bước đầu tìm hiểu giá trị tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(GDLL) - Trong thời kỳ đổi mới, công tác bình đẳng giới được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm cả về nhận thức và hành động, từ chủ trương đến chính sách và pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện bình đẳng giới. Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về bình đẳng giới theo tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về bình đẳng giới trong thời kỳ đổi mới.

liên kết website

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN